NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 GMTOproep NOVE: betrek hernieuwbare brandstoffen bij uitdaging KlimaatakkoordVanuit de overheid is onder leiding van Laura van Geest, Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een studiegroep rapport opgesteld. Dit rapport, Bestemming Parijs - Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050-, bevat opties, illustratieve scenario’s en overwegingen voor invulling van de Klimaatopgave van de Greendeal. Het rapport speelt een belangrijke rol bij het opstellen van aanbevelingen aan het nieuwe kabinet na de verkiezingen van maart. Deze aanbevelingen komen onder meer vanuit de Brandstoffentafel, waarbij ook NOVE is aangesloten. Het rapport van Van Geest zelf erkent de rol van hernieuwbare brandstoffen in de energietransitie; het Kennisconsortium daarentegen, een groep adviesbureaus bestaande uit Berenschot, CE Delft en Kalavasta die de studiegroep adviseerde, denkt daar anders over. Het Kennisconsortium stelt: “Het beslag op de landbouwgronden wordt te groot, gegeven de noodzaak om meer voedsel, veevoer en bio-grondstoffen te betrekken van die landbouwgronden. Of anders geredeneerd de beschikbaarheid van biomassa voor verbranding zal onder MVO/duurzaamheidsrichtlijnen beperkt zijn.” “Dit is een volstrekt achterhaalde redenatie”, aldus Nico van Staveren, voorzitter van NOVE, de brancheorganisatie van zelfstandige brandstofleveranciers. “Niet alleen gelden voor het toepassen van biobrandstoffen zeer strenge eisen met betrekking tot duurzaamheid en gebruik van landbouwgrond, maar er wordt vooral voorbijgegaan aan het feit dat bijvoorbeeld in Nederland meer dan 60% van de biodiesel gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet. In totaal is meer dan 80% van de biobrandstof in Nederland afkomstig uit afvalstoffen, waarmee we nu dus al een forse hoeveelheid CO2 uitstoot reduceren”, aldus van Staveren. “Duurzame biobrandstof is zeker voor de transitieperiode juist heel belangrijk”, benadrukt ook Joan van Kessel, bestuurslid bij NOVE en lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. “Ons bedrijf biedt naast elektriciteit meerdere mogelijkheden om met bestaande motoren duurzaam te tanken. Het is niet verstandig om bij voorbaat duurzame opties weg te strepen. Zo kan een verbrandingsmotor ook gebruikt worden voor E-fuels, een geheel hernieuwbare brandstof die nog in ontwikkeling is.” Beide NOVE-bestuurders roepen de beleidsmakers en politici dan ook op om alle opties, waaronder hernieuwbare brandstoffen, open te houden en niet te zeer aan te sturen op één techniek . “We moeten af van eenzijdige framing van biobrandstoffen”, besluit Van Staveren, “en juist kijken welke mogelijkheden hernieuwbare brandstoffen ons bieden tijdens en ná de transitieperiode met de doelstelling om uiteindelijk CO2 neutraal vervoer te kunnen realiseren.”   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3109Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 GMTClean Fuel Contracts: Nieuw systeem voor BiobrandstoffenHoe zou het zijn als klanten op de tankbon precies kunnen zien wat ze hebben bijgedragen aan minder klimaatimpact? Hoeveel CO2-uitstoot is vermeden? Dat is mogelijk. Met je smartphone kun je ook zien waar en wanneer de sinaasappels voor je sap geplukt zijn, of waar de koeien grazen van de melk in je melkpak. Met een dergelijk systeem kunnen we zulke informatie ook inzichtelijk maken voor biobrandstoffen.Verschillende NOVE-leden, Orangegas, Total Gas Mobility, Van Kessel Olie en Varo hebben in samenwerking met andere leden van Platform Duurzame Biobrandstoff en de haalbaarheid van zo’n systeem in kaart gebracht.CLEAN FUEL CONTRACTS Biobrandstoffen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan Europese duurzaamheidseisen. De hele productieketen is gecertificeerd en deze informatie is nodig voor verantwoording aan de overheid. Maar deze informatie komt vervolgens zelden bij een eindgebruiker terecht, tenzij hij of zij daarom vraagt. Er is in Nederland geen systeem om deze informatie op een betrouwbare manier aan de eindgebruiker over te dragen. Met een systeem, dat we Clean Fuel Contracts hebben genoemd, is deze informatie vanaf een depot, vanaf de leverancier, ook met tussenhandel en distributiekanalen via tankstations aan de eindgebruiker of aan opdrachtgevers door te geven.VOOR WIE? Dat betekent dat grote bedrijven die het transport van hun grondstoffen en eindproducten willen vergroenen hun transporteurs kunnen vragen om op duurzame biobrandstoffen te rijden. Met een Clean Fuel Contract kan de transporteur eenvoudig aan zijn klant laten zien welke brandstoffen hij heeft gebruikt, gebaseerd op welke grondstoffen, uit welk land en hoeveel broeikasgasemissies er vermeden zijn. Clean Fuel Contracts zijn ook te gebruiken bij contracten en projecten waarbij veel brandstof wordt verbruikt, zoals bij concessieverlening in het openbaar vervoer of bij het aanbesteden van grote infrastructurele projecten. En voor die bedrijven die meer hernieuwbare brandstoffen willen inzetten dan voor de jaarverplichting nodig is, tonen de Clean Fuel Contracts de additionaliteit van deze inzet aan.HAALBAARHEID EN AANBEVELING In technische zin zijn Clean Fuel Contracts haalbaar. In economische zin is er op dit moment nog weinig vraag naar transparante informatie over hernieuwbare brandstoffen bij eindgebruikers. Maar we verwachten dat de vraag naar transparante informatie gaat groeien en menen dat het ontbreken van deze transparantie de groei van de markt voor hernieuwbare brandstoffen in de weg staat. Om de markt voor hernieuwbare brandstoffen te laten groeien is een systeem zoals Clean Fuel Contracts onvermijdelijk. De aanbeveling is dan ook om als sector het initiatief te nemen om de Clean Fuel Contracts verder te ontwikkelen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3077Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 GMTNu nog installatiecertificaat bovengrondse diesel tank verplicht, straks niet meer!De bijgaande illustratie lijkt op de situatie hoe om te gaan met de verplichting van het installatiecertificaat. Als je om 18.55 uur 120 km/uur rijdt, ben je strafbaar. Zolang de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, moet elke bovengrondse dieseltank een installatie certificaat hebben. Verandering op komst, maar zo ver is het nu nog niet Het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (kortweg BAL) noemt niet meer de verplichting voor een installatiecertificaat voor bovengrondse dieseltanks, mits deze tank ook geen ondergrondse delen heeft. Het gaat dan puur om het certificaat. Wel is het zo dat je met een gecertificeerde tank wel de zekerheid hebt, dat je aan de voorschriften van het BAL voldoet en een installatie hebt die de aangegeven levensduur gaat halen, mits good housekeeping is uitgevoerd. Voor nu geldt nog steeds de huidige wetgeving, dus certificatie en keuringsplicht en mag op deze grond de wetgever of bevoegd gezag niet vooruitlopen op het nieuwe BAL. Dit lijkt in tegenspraak met het gebruik van een nieuwe PGS, maar in overleg met het bevoegde gezag wel gebruik gemaakt van mag worden, zie hier bij eerdere berichten. Wanneer het BAL?Hoogstwaarschijnlijk per 1-1-2022, maar de minister zal dit in de zomer van 2021 beslissen. Dit is de informatie van nu. Vanuit de VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) en Omgevingsdiensten wordt grote zorg geuit t.a.v. het bijbehorende digitale stelsel wat mogelijk niet tijdig gereed is. Dit zou een reden kunnen zijn om het BAL wederom uit te stellen. Het is met de huidige informatie niet aannemelijk dat de certificeringsplicht voor bovengrondse dieseltanks (zonder ondergrondse delen) in het BAL komt. Veel andere zaken, zoals bijvoorbeeld de overvulbeveiliging, staat wel benoemd. Een goed gedocumenteerd installatieboek zal zeker helpen bij de aantoonbaarheid, mocht er t.z.t. gehandhaafd gaan worden op de regels van het nieuwe BAL.   Eerdere berichten: - Hoe kunnen NOVE leden nu al gebruik maken van de PGS Nieuwe Stijl?- Veilige bovengrondse tanks, ook met de komende omgevingswet (inNOVE 2018#3-pagina 29) - Themabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april 2018 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3107Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 GMTVerzoek deelname onderzoek kosten toonbankbetalingsverkeerOnderzoeksbureau Panteia voert in opdracht van Betaalvereniging Nederland een grootschalig onderzoek uit naar de omvang en kosten van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer. Net zoals in eerdere edities van dit onderzoek, wordt dit onderzoek uitgevoerd in nauw overleg en samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) en Raad Nederlandse Detailhandel, bij wie NOVE is aangesloten.  Het doel van dit onderzoek is om een zo goed en nauwkeurig mogelijk inzicht te krijgen in de kostenstructuur zodat de kosten van betalingsverkeer betaalbaar blijven. Het Nederlandse betalingsverkeer is nog steeds het goedkoopste in Europa, en het is aan ons om dat zo te houden. Maar dan moeten we wel – geanonimiseerd – weten wat het de bedrijven kost. Door nu mee te werken aan het onderzoek, kunnen we er de komende 2-3 jaar weer tegenaan. We zien dat in andere landen, zoals Duitsland, de banken omschakelen van Maestro en V-Pay naar Mastercard Debit en Visa Debit en in Europa wordt gesproken over PSD3. Bij uitstek bewegingen om de kosten inzichtelijk te houden omdat Europese bewegingen meestal niet leidden tot lagere kosten in Nederland. Van groot belang dus om mee te doen aan het kostenonderzoek en daarom stellen wij uw deelname zeer op prijs. Hierbij wordt met name gekeken naar tankstation -of bunkerbedrijven met meerdere vestigingen.  Via adres www.betalingsverkeer.onderzoek.nl krijgt u toegang tot de internetvragenlijst. Wanneer u de link naar de vragenlijst opent, opent die met een introductie door Panteia. Daarin wordt ook beschreven hoe Panteia omgaat met de gegevens en de privacy van de respondenten. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is volledig geborgd.   Wij vragen vriendelijk uw medewerking voor uiterlijk 15 maart 2021.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3106Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe flexibel is de ATEX-wetgeving?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! ATEX-wetgeving is bindende, Europese wetgeving. Maar zoals altijd is het ‘hoe en waarom’ belangrijk. ATEX staat voor ‘ATmosfeer en EXplosief’, een gevaarlijke combinatie, waarbij de wet ten doel heeft om ongevallen door explosieve mengsels te voorkomen. Hoe flexibel is deze wet?De wetgeving vraagt u in kaart te hebben waar binnen uw bedrijf een reële kans is op een ongeval door een explosie waar deze in eerste instantie niet wordt verwacht, zoals een meelstofexplosie. Elke ruimte waar de verhouding tussen (brand)stof en lucht (zuurstof) ‘goed’ is, kan hiertoe leiden.ONTSTEKINGSBRONNEN De ATEX-wetgeving kijkt naar de explosiekans bij normaal bedrijf. Middels een explosieveiligheidsdocument (EVD) moet u als bedrijf in kaart hebben waar de risicogebieden zijn, variërend van zone 0, 1 en 2 voor gas- en dampomgevingen en zones 20, 21 en 22 voor stofomgevingen. Binnen deze zones dient u potentiële ontstekingsbronnen te voorkomen.GEVARENZONE-INDELING Kortweg kent de NPR 7910-1 deze gevarenzone- indeling: - Afwijkend Gebied (AG): onvermijdbare aanwezigheid van constante ontstekingsbron. - Niet Gevaarlijk Gebied (NGG): geen explosieve atmosfeer verwacht. - Drie zones, waar de verwachting van een explosieve atmosfeer:                - voortdurend of gedurende lange perioden/regelmatig is (zone 0/20)                 - bij normaal bedrijf is (zone 1/21)                 - bij normaal bedrijf onwaarschijnlijk is of slechts zelden gedurende een korte periode is (zone 2/22)Hierbij wordt gekeken wanneer en hoe vaak een gebied explosierisicovol is tijdens werkzaamheden. De NPR 7910-1 is hiervoor de richtlijn, waarbij u altijd goed moet opletten of een genoemde illustratie als voorbeeld of als eis genoemd staat.BRANDGEVAARLIJKE PRODUCTEN Heeft u te maken met een bepaalde ATEX-zone? Dan is het hebben van EX-appratuur in de meeste gevallen een logische en verplichte eis. Besef dat u veelal omgaat met brandgevaarlijke producten, die pas behoren te ontbranden in de verbrandingskamer van een motor om de energie nuttig te gebruiken. NOVE heeft diverse businesspartners die u kunnen helpen aan een EVD en/of met het zoeken naar oplossingen om ATEX-zones te verkleinen.HANDREIKING INDUSTRIE VNCI, VOTOB, VNPI, Deltalinqs en NOVE hebben gewerkt aan een ‘Handreiking Industrie, gebruik van tijdelijke (mobiele) apparaten, arbeidsmiddelen/gereedschappen en tijdelijke beveiligingssystemen en -middelen in ATEXgezoneerde gebieden’, waarover KWA in de komende uitgave van inNOVE meer zal toelichten.Klik hier om: ‘De deadline voor implementatie van de nieuwe explosieveiligheidsrichtlijn nadert’ uit NOVE Visie 2005 te lezen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3076Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 GMTVerkoop warme dranken in pompshops tijdens avondklok toegestaanVrijdagavond 12 februari jl. kreeg NOVE van de overheid bericht dat het per onmiddellijke ingang is toegestaan om warme dranken te verkopen tijdens de uren van de avondklok. Hoewel wij het liefst hadden gezien dat alle food-artikelen weer waren toegestaan zijn we in ieder geval blij dat onze leden, wanneer zij geopend zijn tijdens de avondklok, in ieder geval weer een beetje service kunnen verlenen aan het noodzakelijk verkeer.De posters die de overheid op verzoek van NOVE eerder had laten opstellen, zijn op deze nieuwe toezegging aangepast, zie bijlagen. Tankstationposter A3 drukwerk  (versie 12-2-2021) Tankstationposter A4 drukwerk (versie 12-2-2021) Tankstationposter A3 eigen print (versie 12-2-2021) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3099Thu, 11 Feb 2021 00:00:00 GMTEnquête onder binnenvaartschippers: Vergroening kan alleen met een eerlijk speelveldNaar aanleiding van de NOVE brandbrief aan en een overleg met de directie Binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de voorgenomen bijmenging van biobrandstof in de binnenvaart, werd NOVE de vraag gesteld “Onderbouw het te verwachte bunkertoerisme”, waardoor de klimaatdoelstelling van Nederland niet gehaald zou worden.NOVE heeft hiervoor een korte, eenvoudig enquête samengesteld, die 10 dagen online stond. In deze periode hebben circa 470 klanten van NOVE-binnenvaartbunkeraars gereageerd, die gezamenlijk 1758 schepen en meer dan de helft van brandstofvolume in de binnenvaart vertegenwoordigen. De eerste korte, krachtige vraag luidde: “Bent u als binnenvaart ondernemer bereid om vrijwillig minimaal € 80,00 per m3 meer voor bunkers in Nederland te betalen?” Bijna unaniem (97,9%) gaf men ‘Nee’ aan. NOVE heeft de uitslag van de enquête met nadere onderbouwing op 9 februari aan het Ministerie van IenW toegezonden. Voorstander van de Green DealNOVE is een voorstander van de Green Deal en verduurzaming mits er een eerlijke speelveld ten opzichte van de buurlanden is. Dit moet een voorwaarde zijn om carbonleakage (lees: goedkoop fossiel bunkeren bij de buurlanden in plaats van duur en groen in Nederland) te voorkomen. Eerdere berichten: - Overleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart- NOVE-leden sectie binnenvaart worden aangespoord om te reageren - Brandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaart Enquête uitslag in het kort:  (ledennet) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3096Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 GMTMeer loonkosten vergoed in vierde aanvraagperiode NOWHet percentage van de loonkosten dat u als werkgever vergoed krijgt in de vierde aanvraagperiode NOW is verhoogd. De tegemoetkoming is niet maximaal 80%, maar 85% van de loonsom. Uitbreiding steunpakketDoor de aangescherpte lockdown breidt het kabinet het steunpakket voor ondernemers uit. De wijziging van dit percentage is onderdeel van die uitbreiding. Het percentage geldt ook voor de vijfde aanvraagperiode NOW. Het kabinet maakte de uitbreiding bekend op 21 januari 2021. Aanvragen tegemoetkomingDe tegemoetkoming in de vierde aanvraagperiode is voor de maanden januari, februari en maart 2021. U kunt vanaf 15 februari 2021 een aanvraag doen. Zodra er meer bekend is over de vijfde aanvraagperiode NOW, vindt u die informatie ook op website van het UWV. Lees meer over de vierde aanvraagperiode NOW https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3097Mon, 08 Feb 2021 00:00:00 GMTKennisdocument veiligheid Multi-Fuel Tankstations beschikbaarHet Kennisdocument veiligheid Multi-Fuel Tankstations is tot stand gekomen in een gezamenlijk project onder het Programma Impuls Omgevingsveiligheid, met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als trekker van het project en participatie via een begeleidingscommissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Rijkswaterstaat, het RIVM, meerdere veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), NOVE, VNPI, Beta, Sedin, NEN, Bovag en het waterstof platform (WVIP).De rapporten zijn ook te raadplegen via deze link: IOV kennisdocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations. Eerdere berichten:- Kennisdocument Multi Fuel Tankstations in de maak (2) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3091Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 GMTUitnodiging gratis webinar: groen gas-basics 10 februari a.s.Groen Gas: Hoe en Wat? Gratis webinar op instapniveau op woensdag 10 februari a.s. met medewerking van NOVE-bestuurslid Peter Bosma van OrangeGas Van het gas af. Biomassa exit. Biovergisting wel of niet. Biogas. Over groen gas valt veel te zeggen. Zin en onzin.Je weet zelf allicht wat je moet weten, dus misschien voor een collega? Alles wat je over groen gas wilde weten… op instapniveau. De experts, over groen gas. Voor iedereen die er tegenwoordig steeds over leest of hoort (of er over moet schrijven) maar bij wie het onderwerp vooral vragen oproept. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.  NOVE bestuurslid van de sectie GAS, Peter Bosma van Orangegas, werkt o.a. mee aan dit webinar   Woensdag 10 februari 2021 van 16.00 – 17.00 uur https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3087Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met november 2020: -12,5%De brandstofomzet in Nederland is tot en met november 2020 met 12,5% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam vervolgens weer af in oktober door de aangescherpte corona-maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-14,1%). In totaal was de daling van de maand november 2020 ten opzicht van november 2019 vergelijkbaar met de daling in oktober, oftewel de daling zette niet door. Wel was er een verschil te zien in daling tussen verkoop van diesel en benzine: die van diesel nam iets af en die van benzine was iets groter dan in oktober. De verkoop van LPG bleef redelijk stabiel. Verwachting is dat de maand december geen herstel meer laat zien, zodat de daling voor het hele jaar voor alle brandstoffen samen rond de 13% zal uitkomen, zo verwacht NOVE, mede na uitvraag bij de achterban. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3084Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Flexibel opereren tijdens coronaDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. Voor het afgelopen jaar gold dat door de verspreiding van het coronavirus meer dan ooit. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? Zijn ze flexibel genoeg om de snel veranderende omstandigheden het hoofd te bieden? We vroegen vier verschillende bedrijven naar hun recente ervaringen. FINCO FUEL Finco Fuel houdt zich bezig met in- en verkoop van brandstof voor wegtransport, scheepvaart en binnenvaart. Het zoeken naar duurzame brandstof met een lagere CO2-uitstoot staat voorop. Want daar valt nog veel te winnen. Direct na de uitbraak van het virus stelde de directie een ‘coronateam’ samen. Sandra Baars, manager communicatie en marketing, Debby IJsselstein, HR-manager en manager logistics Dennis van Loon, vertellen over hun ervaringen.EEN JONG BEDRIJF “Toen Nederland thuis ging werken, nam de vraag naar brandstoffen af. Die is nog niet helemaal hersteld”, vertelt Dennis. “We kunnen ons niet zomaar richten op andere groepen om het verlies in afzet te compenseren. Er zijn veel vaste contracten. We werken in een vitale sector, die moet gewoon doordraaien. Onze schippers, chauffeurs en terminalmedewerkers hebben continu doorgewerkt. FinCo Fuel is jong en flexibel.” Sandra haakt in: “Op kantoor hebben we allerlei overlegstructuren. Maar door het thuiswerken gingen we in één keer over op Teams. Er waren mensen die daar nog nooit mee gewerkt hadden. Toch ging het soepel en snel.”ONLINE INWERKEN Debby vertelt dat er sinds april tien nieuwe collega’s bijgekomen zijn. “Nieuwe functies, gericht op groei. Ook dan blijkt dat je met Teams een heel eind komt. We hebben introductiegroepjes geformeerd. Om te beginnen vertelt een van de oprichters hoe het bedrijf is ontstaan. Daarna bellen de groepjes een half uur met een specialist binnen een discipline zoals Supply of Wholesale om ‘ingepraat’ te worden. Daarnaast heb je een-op-een calls met je directe collega’s.”SOCIAAL CONTACT “En vergeet de online vrijdagmiddagborrels niet”, roept Sandra. “Want sociaal contact blijft belangrijk. De directie stuurt elke week een mail rond om iedereen bij te ‘praten’ over het reilen en zeilen van het bedrijf. Zo krijgen mensen toch nog veel mee.”HEIJMEN BUNKERSTATIONS Heijmen Bunkerstations is brandstofleverancier voor de scheepvaart, met bunkerstations in Rotterdam, Nijmegen en Millingen aan de Rijn. Heijmen vaart met zes bunkerboten en heeft een eigen tanker voor de bevoorrading. Frank Heijmen is samen met zijn broer Robert eigenaar van het familiebedrijf. “We leveren niet alleen brandstof, maar hebben ook winkels met een groot assortiment smeermiddelen, scheepsmateriaal, verf, kleding en levensmiddelen. Op onze bunkerstations én op de schepen. Juist door een totaalpakket aan te bieden, compleet met webshops, kunnen we blijven groeien. Door de coronacrisis neemt het transport wel af. Er wordt minder gevaren en minder gebunkerd. Dat merken we ook in de shop, klanten geven minder uit.”PER PERSOON EEN DRAAIBOEK “We hebben iets meer dan veertig mensen in dienst. Twee van onze mensen zijn besmet geraakt. M’n broer is drie weken ziek thuis geweest. Een van de mensen op kantoor is in het ziekenhuis terechtgekomen en nog steeds niet voor honderd procent hersteld. Daardoor beseffen we dat je vaste krachten zomaar voor langere tijd kwijt kunt zijn. Daarom hameren we erop dat mensen met sleutelposities in ons bedrijf vastleggen wat ze doen. En wat er moet gebeuren als iemand je werkzaamheden overneemt. Door corona zijn we daar veel bewuster van geworden. Maak per persoon een soort draaiboek. Dat helpt mee om je flexibel te houden. Letterlijk.”FUTURE FUELS WHOLESALE BV Future Fuels Wholesale komt voort uit familiebedrijf Wiersma Olie en Techniek BV, dat opgericht werd in 1871. Het is een wholesale bedrijf, dat tussen oliemaatschappijen en oliehandelaren in opereert. Germ Wiersma is directeur. “Wij huren tankruimte bij tankopslagbedrijven. Onze klanten, oliehandelaren en dealers, halen daar onze producten op. We zoeken al jaren naar de meest duurzame brandstoffen. In 2015 hebben we vier nieuwe producten met een lage CO2-uitstoot ontwikkeld, de ‘Blauwe Diesel EN590 lijn’.”CONTACT TUSSEN COLLEGA’S CRUCIAAL “Wat we merken van corona? We groeien sterk, de laatste jaren. We zien dat die groei door corona wel iets afvlakt. Vooral in de retail, bij de tankstations. Maar in de industrie en homebase-leveringen merken we het nog niet. We groeien lekker door. In maart hebben we de cruciale functies in kaart gebracht. Toen bleek dat op kantoor minimaal vier mensen nodig zijn. De rest van het personeel werkt nu thuis. Maar contact tussen collega’s blijkt cruciaal. Daarom bedachten we in juni een roulatieschema, waarbij de helft van het personeel op kantoor werkt, en de andere helft thuis.”EEN STAPEL WEGWERKEN “Om het thuiswerken te faciliteren hebben we iedereen een volledige werkplek gegeven. Met dubbele schermen, een laptop met docking station en een goede stoel. Ik denk dat deze manier van werken ook na corona blijft . Het werkt efficiënt. ‘Dan kunnen we even rammen en een stapel werk wegwerken’, vertellen ze.”KUSTER ENERGY Kuster Energy levert brandstoffen, smeermiddelen en koelvloeistoffen aan agrariërs, loonbedrijven, transportbedrijven en industrie. Daarnaast heeft Kuster een netwerk van tankstations in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Richard de Weert is commercieel medewerker en zorgt ervoor voor dat relaties met een brandstofpas op het netwerk kunnen tanken. “We zijn een groeiend bedrijf en beroemd in de Achterhoek. Door coronamaatregelen nam de vraag naar brandstof af. Tegelijkertijd kregen transportbedrijven die bijvoorbeeld voor e-commercebedrijven werkten, het een stuk drukker. Dat zorgde weer voor enige compensatie.”GEEN BESMETTINGEN “In de shops bij onze tankstations gelden alle bekende voorzorgsmaatregelen. Van een maximum aantal personen dat naar binnen mag tot en met mondkapjes en spatschermen. De mensen op ons hoofd kantoor in Babberich werken veel thuis. We communiceren via Teams en Zoom. Met collega’s onderling én met onze relaties. Directieleden reizen niet meer samen en collega’s op cruciale posities werken zoveel mogelijk gescheiden. Tot nu toe hebben we geen besmettingen gehad.”FLEXIBILITEIT OVER DE GRENS “We proberen altijd flexibel in te spelen op veranderingen in de markt. Daarom zijn we in 2012 gestart met tankstations in Duitsland. Dat is uitgegroeid tot een volwaardige GMBH, een zelfstandige, Duitse BV die onder onze groep valt. Mensen die in Nederland vlakbij de grens wonen, tanken in Duitsland als het daar goed koper is. En dat werkt ook andersom. We zitten nu aan weerszijden van de grens en profiteren van beide bewegingen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3046Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 GMTWebinar EU Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit: Kansen en risico’s voor het Nederlands bedrijfslevenMaandag 15 februari 202115.00 – 16.30 uur‘Mobiliteit en transport zijn voor ons allemaal van belang. Maar hoewel het veel voordelen heeft, komt mobiliteit niet zonder kosten voor de samenleving. Met afstand de grootste uitdaging die de transportsector de komende jaren tegemoetziet, is om de CO2-uitstoot drastisch omlaag te brengen en te verduurzamen.’ Met die woorden begint de Europese Commissie haar Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit. Deze strategie vormt de verdere uitwerking van het onderdeel mobiliteit in de Europese Green Deal en is de routekaart waarlangs de Europese Unie mobiliteit in de komende jaren verder wil verduurzamen en digitaliseren. Vanaf juni 2021 presenteert de Europese Commissie concrete wetsvoorstellen die invulling moeten geven aan de 82 voorstellen onder 10 pijlers die in de Strategie gepresenteerd zijn. Welke impact zullen de voorstellen hebben op het dagelijks werk van bedrijven, brancheorganisaties en ngo’s in Nederland? Welke kansen en risico’s biedt de strategie voor onze nationale doelstellingen in het Klimaatakkoord? En wat moeten de Rijksoverheid en de Europese Commissie bij de ontwikkeling van deze wetsvoorstellen wat u betreft echt niet vergeten? Daarover gaat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat graag met u in gesprek. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal de inhoud van de Strategie toelichten en nader ingaan op de risico’s en kansen die het kabinet ziet. Vervolgens kunt u in break-outsessies uiteen om met andere deelnemers en ervaringsdeskundigen vanuit het bedrijfsleven, de Europese Commissie en de Rijksoverheid te spreken over drie belangrijke deelonderwerpen van de strategie, namelijk de voorgenomen veranderingen in brandstofbeleid (RED, AFID), voertuigbeleid (CO2-normen, Euro7) en de mogelijke uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem naar mobiliteit (ETS).Bent u geïnteresseerd, klik hier om u aan te melden.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3070Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 GMTGroen is groeiGing het in de vorige uitgave van inNOVE nog over de kosten van verduurzaming, nu wil ik het graag hebben over de kansen die verduurzaming met zich meebrengt. Volgens de overheid zit de groei alleen nog maar in elektrisch vervoer, tenminste als het over personenvervoer gaat. Wij denken dat groei in energie voor mobiliteit via meerdere paden kan lopen. Zo komen er steeds meer tankstations die (via een feed-in) groengas verkopen. Ook HVO staat meer en meer in de belangstelling, juist vanwege die mooie blendeigenschap (tot wel vijftig procent) met ‘gewone’ diesel, waardoor met gebruikmaking van het huidige wagenpark en de bestaande brandstofdistributiestructuur, op efficiënte wijze verduurzaming wordt bereikt. In Duitsland wordt hard gewerkt om E-fuels (gemaakt uit CO2) op schaalbare grootte toegankelijk te maken voor de markt. Inzetten op slechts één techniek, in plaats van focus op de doelstelling (CO2-reductie) betekent dat je waarschijnlijk hele interessante mogelijkheden tot innovatie laat liggen.Dat we de komende tijd nog een hele opgave voor de boeg hebben is inmiddels iedereen wel duidelijk. Op de achterzijde van deze inNOVE brengen we in beeld dat over tien jaar nog steeds tachtig procent van het personenwagenpark (als we van nul groei uitgaan voor het totale wagenpark vanaf 2020) bestaat uit voertuigen met een verbrandingsmotor. Dat percentage zal weliswaar verder afnemen na 2030, maar dat betekent wel dat er nog een enorm vergroeningspotentieel ligt voor de komende tien jaar. Dit is de reden dat het hoofdbestuur van NOVE vindt dat er meer aandacht moet komen voor de alternatieven op korte en middellange termijn. Want daar liggen kansen. Kansen om aan consumenten en zakelijke klanten duidelijk te maken dat er tegen redelijke kosten extra mogelijkheden zijn om het vervoer verder te verduurzamen. Dat geldt overigens niet alleen voor vervoer over de weg maar ook voor vervoer over water.Daarvoor wordt van de zelfstandige brandstofhandelaar wel de nodige flexibiliteit verwacht, zowel in denken als in doen. Als er één ding is wat het afgelopen jaar heeft geleerd, is dat flexibiliteit van groot belang is voor de continuïteit van de sector. In deze inNOVE is een aantal bedrijven gevraagd hoe zij zijn omgegaan met de perikelen die volgden uit de coronacrisis. Na deze crisis, die toch hopelijk in de loop van 2021 achter de rug zal zijn, is geen sprake van business as usual. Thuiswerken heeft een vaste plek gekregen in de werkweek van veel mensen, bijna iedereen heeft inmiddels ruimschoots ervaring met Teams, GoTo meeting en Zoom. Kortom: er zal minder gereden worden.Daarom kunnen we niet stil blijven zitten, maar moeten we vooruitdenken. In een ander blad noemde ik dit ‘thinking outside the voorterrein’, denken dus buiten de bestaande (fysieke) kaders van je bedrijf. Laat 2021 daarvoor een inspirerend jaar worden. Vanuit NOVE zetten wij ons in om nieuwe kansen voor zelfstandige brandstofhandelaren te signaleren en zo mogelijk te creëren. Lees bijvoorbeeld in deze inNOVE over het concept van de Clean Fuel Contracts, een mooi initiatief om klanten te helpen hun verduurzamingsinspanning aantoonbaar te maken. Heeft u zelf ideeën of suggesties op het gebied van verduurzaming? Laat het weten aan de redactie van inNOVE!Namens het bestuur en secretariaat van NOVE wens ik alle lezers een energiek en vooral gezond 2021. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3021Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 GMTHBE-reductiebijdrage 2021 vastgesteld!In december 2020 had NOVE bij de NEa grote zorgen geuit vanwege de onduidelijkheid over de HBE reductiebijdrage en de mogelijk financiële gevolgen. Bestuur en secretariaat zijn hiervoor enkele malen (online) bijeen geweest en ook was er veelvuldig overleg met de NEa, die op haar beurt weer met het Ministerie in overleg ging. Eerder berichtten wij hier al over. Afgelopen vrijdag kwam hierover duidelijkheid en heeft de NEa de reductiebijdrage vastgesteld. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3050Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 GMTOverleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart Naar aanleiding van de NOVE brandbrief en de internetconsulatie inzake de bijmenging van biobrandstoffen in de binnenvaart, was er op 14 januari 2021 een online overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directie Binnenvaart), ECIB (Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart) en NOVE. NOVE had in haar brandbrief, die in lijn is met de zienswijze die NOVE heeft ingediend inzake de RED-II internetconsulatie, aangegeven dat een eenzijdige Nederlandse verplichting om biobrandstof bij te mengen, het level playing field enorm verstoort en de schippers ‘dwingt’ om goedkopere puur fossiele brandstof in de buurlanden te bunkeren. Het Ministerie gaf aan dat de NOVE brandbrief duidelijk was, maar gaf ook aan dat een betere onderbouwing van de gevolgen van brandstofprijsverhoging nodig is. Dit omdat de enquête die NOVE gehouden heeft, niet overeenkomt met enquêtes en zienswijzen die andere partijen hebben getoond.   Wordt door gemaakte afspraken of het doel uit het oog verloren?Lastig is hierbij ook dat er een nationale Green Deal is afgesloten tussen de overheid en enkele grote partijen in de binnenvaart. De Nederlandse wet milieubeheer gaat reeds uit van bijmenging in de binnenvaart, alleen in het bijbehorende besluit moeten nu nog de laatste zaken geregeld worden. Dit is echter een nationale “kop”, die verder gaat dan de Europese RED wetgeving. Europa stelt namelijk (nog) geen bijmenging verplicht voor binnenvaart. Het Ministerie onderstreepte het belang aan van level playing field en dringt bij de buurlanden en EU aan om samen op te trekken. Er is wel draagvlak voor, echter een datum is nog niet te geven. Dit zou echter voor de ondertekenaars van de Green Deal geen reden zijn, om in Nederland niet te beginnen. De gedachte is dat wij de andere landen over de streep kunnen trekken door in Nederland te beginnen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3048Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTWat deed NOVE in 2020 voor de leden?Het jaar is weer voorbij gevlogen, maar wat heeft de branchevereniging nu allemaal gedaan? Wij hebben het voor u op een rijtje gezet. Klik hier of op de afbeelding om te zien wat NOVE allemaal deed voor de leden in 2020. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3037Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met oktober 2020: -12,2%De brandstofomzet in Nederland is tot en met oktober 2020 met 12,2% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam weer af in oktober door de aangescherpte maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-13,5%). Verwachting is dat de maanden november en december geen herstel laten zien, zodat de daling voor het hele jaar voor alle brandstoffen samen rond de 15% zal uitkomen. Klik op afbeelding om te downloaden https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3034Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTNog geen duidelijkheid over reductiebijdrage HBE, mogelijk financiële gevolgenVorige week hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over vragen die wij hebben gesteld aan de NEa over de zogenaamde reductiebijdrage. Deze reductiebijdrage is van belang zowel voor NOVE leden die een AGP hebben (en dus brandstoffen uitslaan) als leden die weer inclusief accijns en biotoeslag inkopen van AGP-houders.   Wat is er aan de hand? Vanuit Europa is aan alle landen een verplichting opgelegd om CO2-uitstoot van brandstoffen te reduceren. In Nederland hebben brandstofhandelaren op het land met een AGP de verplichting om aan de ene kant hernieuwbare brandstoffen toe te voegen, via de Renewable Energy Directive (RED). Dat wordt berekend via zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden, ofwel HBE (klik hier). Daarnaast is er een verplichting om een percentage CO2 te reduceren via de Fuel Quality Directive (FQD). Ook dit wordt berekend in HBE. Op de tweede verplichting werd tot 2020 niet gehandhaafd. Dat was ook niet nodig: met het behalen van de RED doelstelling werd automatisch aan de FQD verplichting voldaan. Voor 2020 doet zich een andere situatie voor: Het was mogelijk om ook biobrandstoffen bij te mengen in zeevaartbrandstof (bunkers), waarmee HBE’s konden worden aangemaakt die een AGP houder op het land konden helpen aan de RED-verplichting te voldoen. De CO₂-reductie die bij zeevaart bijmenging behaald wordt telt echter niet mee voor de berekening. Hierdoor wordt er per geproduceerde HBE minder CO₂ gereduceerd. De HBE’s krijgen daarmee voor een FQD een lagere waarde, waardoor onder aan de streep tekort ontstaat dat mogelijk moet worden aangevuld.   Te kort aan HBE’s met mogelijk financiële consequenties Kortom, er zijn mogelijk te weinig HBE’s aangemaakt om aan de FQD verplichting te voldoen (terwijl aan de RED wel wordt voldaan). De NEa stelt de HBE reductiewaarde vast aan de hand van de gegevens die zij ontvangen van de AGP-houders (ook wel ‘inboekers’). Omdat AGP houders nog twee maanden na verloop van het kalenderjaar mogen inboeken over het voorgaande jaar, kan de NEa nog niet vaststellen of er wel voldoende HBE’s zijn ingeboekt voor de FQD. Indien de NEa vaststelt dat er te weinig HBE’s zijn, moeten er alsnog extra HBE’s worden ingeboekt. Dit betekent extra kosten voor de AGP-houder. Hoe de AGP-houders hiermee mee omgaan is uiteraard aan ieder bedrijf zelf. Wel wijzen wij er op dat er mogelijke financiële consequenties kunnen zijn, tot en met de eindklant. Het is verstandig hiervan bewust te zijn en rekening mee te houden.   NOVE-leveringsvoorwaarden De leveringsvoorwaarden van NOVE bieden hiervoor een kapstok, zie artikel 3 (ledengedeelte): https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3032Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTDe klimaatopgave is groot en daarbij hebben we alle oplossingen nodig Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. NOVE en VVG hebben de handen ineengeslagen om in aanloop naar deze verkiezingen een aantal publicaties te verzorgen over de rol van gasvormige brandstoffen in de energietransitie (LPG, LNG, CNG en de biovarianten). Om het spits af te bijten spraken Erik de Vries en Thomas Truijens met CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder, nummer 8 op de conceptkandidatenlijst en huidig woordvoerder Energie en Klimaatbeleid. Erik en Thomas: “In 2050 moeten we klimaatneutraal zijn, maar het ministerie van EZK zegt dat we dan nog steeds dertig tot vijftig procent gas nodig hebben in onze energievoorziening voor de industrie, transport en de verwarming van woningen. We doen dit nu met fossiele gassen, maar in 2050 moet het vrij zijn van broeikasgassen. In het klimaatakkoord staat veel over groengas en waterstof. Welke rol ziet het CDA in die opgave voor betere fossiele gassen, zoals LPG, LNG en CNG?”Agnes: “Wat je nu ziet is dat we alles nodig hebben om het schoner te krijgen. Op het moment dat deze gassen daar een rol in kunnen spelen en ze maken dat ook helder, dan denk ik dat die gassen ook een bijdrage kunnen leveren. Het is nog een lange weg tot 2050. Uiteindelijk zullen we helemaal overgaan op groene gassen, maar we kunnen niet exact voorzien wanneer dit is. De richting is dat we het in 2050 voor elkaar willen hebben. Jullie sector speelt daar een rol in en pakt die rol ook. De klimaatopgave is groot en daarbij hebben we alle oplossingen nodig.”“We zoomen even in op mobiliteit. De focus van de overheid op elektrisch is helder, maar in 2030 zitten we op 2 miljoen elektrische auto’s op een wagenpark van ruim 9 miljoen auto’s in totaal. Wat doen we met de overige 7 miljoen auto’s?”“Het is te vergelijken met de gebouwde omgeving, hier zijn we bezig met aardgasvrije wijken. We zullen niet in 2030 alle wijken aardgasvrij of alle auto’s elektrisch hebben. Daarom pleit ik voor hybride. Jullie betoog zit in dezelfde denklijn, maar dan op het gebied van mobiliteit. Om uiteindelijk onze doelen in 2030 en 2050 te halen moeten we ook verschillende tussenstappen zetten. Ik heb het idee dat dit bij de ministeries niet scherp genoeg op de bril staat. Zowel voor de industrie, mobiliteit als voor de gebouwde omgeving pleit het CDA voor stappen richting het einddoel, maar tegelijkertijd ook voor hybride oplossingen in de tussentijd, met een duidelijk perspectief op vergroening.”“In Nederland zijn ruim 1.200 LPG tankstations en de brandstof in ruime mate beschikbaar. Is het niet zonde dat we slechts weinig gebruik maken van LPG om een directe besparing op CO2 en fijnstof te realiseren binnen het bestaand wagenpark?“We hebben in Nederland een goed netwerk voor LPG en veel auto’s zijn ervoor uitgerust. Het heeft ook een relatief goede prijs ten opzichte van benzine en diesel en is duurzamer. LPG lijkt een solide business case te hebben en kan een tussenrol spelen op weg naar een duurzamere toekomst. De branche heeft hier ook een rol te spelen om dit op het netvlies te houden van beleidsmakers en consumenten.”“Bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving waar het gaat om het verwarmen van woningen moet het gelijk helemaal elektrisch, terwijl er ook gekozen kan worden voor een hybride oplossing met propaan. Vervolgens kan er over worden gegaan op bio-propaan voor een verdere verduurzamingsslag. Doet het kabinet voldoende om deze routes te verkennen? Zijn we niet te veel gefocust op één oplossing?”“Ik deel de analyse met jullie dat er veel focus is op de eindoplossingen. Wat ik hoor van partijen uit jullie sector is dat zij moeilijk in gesprek komen, omdat LPG een te fossiele connotatie heeft . Maar ik leg de uitdaging wel bij jullie als sector terug. Maak duidelijk hoe groot jullie verwachten dat deze markt is, want eigenlijk moet je dan een plan presenteren waar wij in Den Haag niet omheen kunnen, met duidelijk perspectief en stappen richting verduurzaming op natuurlijke momenten.In het klimaatakkoord is de oplossing om alles per wijk aan te pakken, maar dit is nooit de oplossing van het CDA geweest. Wij hebben altijd gezegd te kijken naar welke stappen er per huis kunnen worden gezet en het liefst ook nog op natuurlijke overstapmomenten.De gemeenten worstelen momenteel met alle warmtevisies en hoe ze dit verder vorm gaan geven. Ik weet niet of de gemeenten jullie oplossing voor ogen hebben. Ook daar ligt dus een uitdaging voor jullie sector. Binnen een regio wordt gekeken welke oplossingen voor handen zijn, maar het is aan de sector zelf om het eigen product te promoten en de inherente voordelen duidelijk te maken. De overheid zal dit niet doen, maar het moet niet zo zijn dat doordat andere opties worden gesubsidieerd jullie buiten de boot vallen.” “Wat voor ondersteuning zou er moeten of kunnen zijn, wanneer de sector een dergelijk plan aanlevert met concrete stappen?”“Huizeneigenaren of automobilisten zijn zelf aan zet om beslissingen te nemen, dus alle opties moeten voor hen in beeld zijn. Op dit moment is dat niet het geval. Het liefst zie ik een onafhankelijke overheidswebsite, waarop men alle opties kan bekijken. Een huiseigenaar of autobezitter die op een natuurlijk moment de afweging moet maken wat voor zijn/haar huis of vervoer de beste oplossing is om te verduurzamen moet beter en onafhankelijk geïnformeerd worden. Ik heb de minister hierop aangesproken. Dat was al voor corona, dus het wordt tijd hem hier weer aan te herinneren.”“We zien nu dat er heel veel subsidie naar elektrische varianten voor mobiliteit gaat, en daar zijn allemaal argumenten voor te verzinnen. Het geld komt dan wel terecht bij mensen die zo’n (dure) auto kunnen kopen of bij mensen die hem leasen. Wij hebben een aantal opties met groen gas, maar daar zijn slechts een paar kruimeltjes subsidie voor. Zijn daar nou niet mogelijkheden om die varianten in de transitieperiode te ondersteunen?”“Samen met Pieter Omzigt ben ik zeer kritisch geweest op de subsidie voor elektrische auto’s. We hebben ervoor gezorgd dat in het pakket uiteindelijk ook auto’s zitten die voor mensen met een minder dikke portemonnee bereikbaar zijn. De oude situatie was niet rechtvaardig. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de bijtelling steeds ietsje oploopt. Vervolgens moet er wel worden gekeken of we met de stimulans de uitstoot daadwerkelijk terugdringen. De Kamer was het uiteindelijk met ons eens, waardoor de gekkigheid er nu een beetje vanaf is. De vervolgvraag is hoe we richting 2030 met andere brandstoffen de uitstoot nog verder omlaag kunnen brengen. Het is daarom belangrijk dat alle opties op tafel liggen, en dus ook de gasvormige brandstoffen. In de KEV werd ook duidelijk dat we het op het gebied van mobiliteit nog niet goed doen. Ik vind het daarom van belang om naar alle opties te kijken.”“Onze leden, die bezig zijn met LPG, hebben veel kennis en ervaring als het gaat om gasvormige brandstoffen in tanks, opslag, transport, de juiste druk en veiligheid. Bij waterstof zijn dit ook belangrijke aspecten. Hoe kunnen we zorgen dat we deze kennis en ervaring niet verloren gaat voor de aankomende waterstofeconomie?”“Veiligheid staat natuurlijk op één. De eerste sectoren die bezig gaan met waterstof zitten in de industriële clusters. Hier gaat het direct om enorme hoeveelheden. Vervolgens moet ook in de transportsector goed worden gekeken waar de kansen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van tankstations voor waterstof. Daarom is het belangrijk om de bestaande kennis en ervaring op dit gebied in te zetten als waterstof in grote hoeveelheden onderdeel gaat uitmaken van onze energievoorziening. Er liggen dus vele kansen voor gasvormige brandstoffen, waarbij veiligheid altijd de basis is.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3022Fri, 08 Jan 2021 00:00:00 GMTNOVE-reactie Besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030Op de internetconsulatie RED-II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2020 heeft NOVE op 6 januari jl. het gevraagde advies uitgebracht.   In het advies geeft NOVE aan dat:   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3024Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 GMTOvername vastgoed en brandstoffen- en smeermiddelactiviteiten Vos Groep door GP GrootNOVE-lid GP Groot brandstoffen en oliehandel bv en Vos Groep B.V. hebben overeenstemming bereikt over de overname van de brandstof en oliehandel, de tankstations, de gasflessenhandel en het daarbij behorende personeel, materieel en vastgoed door GP Groot.  Vos Olie & Gas startte in 1932 met de verkoop van olieproducten. Het familiebedrijf dat inmiddels door de derde generatie wordt bestuurd is uitgegroeid tot een landelijk opererende onderneming met meer dan 50 medewerkers en vestigingen in Amsterdam, Purmerend en Koog aan de Zaan. Tankstations, brandstoffen en smeermiddelenDoor de overname versterkt GP Groot haar positie op de brandstoffen- en smeermiddelenmarkt. De activiteiten van Vos Olie & Gas vormen zowel qua assortiment als verzorgingsgebied een uitstekende aanvulling op die van GP Groot. Met de overname van de Total tankstations aan de Edisonweg in Purmerend en de Zuideinde in Koog aan de Zaan komt het aantal tankstations van GP Groot op ruim 60 stuks. Gasdepot en handelHoewel GP Groot in het verleden op een bescheiden schaal in gas(flessen) heeft gehandeld vormen het gasdepot aan de Butaanweg in Amsterdam en de daarbij behorende gasfleshandelsactiviteiten voor GP Groot een nieuwe activiteit. Centrale (smeermiddelen-) opslagEen ander belangrijk onderdeel van de overname wordt gevormd door het centraal gelegen magazijn in Amsterdam. Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel hierover: “GP Groot heeft haar smeermiddelenopslag van oudsher verdeeld over magazijnen in Heiloo en Heerhugowaard. Na de overname van de brandstof- en smeermiddelhandelsactiviteiten van Calpam is daar nog Lisse bijgekomen. We kijken al een tijd uit naar een geschikte locatie om alle opslag te bundelen. De faciliteiten aan de Petroleumhavenweg zijn modern, zeer veilig, van alle gemakken voorzien en daardoor ideaal om onze logistiek te optimaliseren. Continuïteit van de activiteitenGP Groot neemt een groot deel van de bij de betreffende activiteiten betrokken personeelsleden en materieel van Vos Groep over. Matthijs Vos, directeur van Vos Groep hierover: “Met het oog op de aanstaande energietransitie hebben we diverse scenario’s voor een optimale invulling ervan voor onze bedrijven uitgewerkt en onderzocht. Continuïteit van de activiteiten en een zo groot mogelijk behoud van werkgelegenheid voor de betrokken collega’s zijn voor ons van het begin af aan erg belangrijk geweest. De verkoop van activa en activiteiten aan GP Groot sluit goed bij ons streven aan. We hebben er alle vertrouwen in dat onze activiteiten en de collega’s die de overstap mee maken bij GP Groot in goede handen zijn.” Basis voor verdere groeiPieter Talsma is verheugd met de aanstaande transactie: “GP Groot groep wil in de gebieden waarin het actief is de energietransitie en circulaire economie faciliteren en versnellen. GP Groot brandstoffen en oliehandel richt zich vooral op het realiseren van emissiearme en -vrije mobiliteit. Het beschikken over een netwerk met toegang tot diverse klantgroepen, zowel qua samenstelling als geografie vormt een goede basis voor verdere groei. Ook het door Vos gevoerde producten pakket met onder andere Blauwe Diesel sluit op dit streven aan.” De overname van Vos Olie & Gas B.V. heeft plaatsgevonden op 1 januari 2021, de overname van de opslagfaciliteiten aan de Petroleumhavenweg volgt op 1 april 2021. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3023Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 GMTNOVE stelt NEa vragen over de reductiebijdrageEind december 2020 heeft het NOVE-secretariaat diverse vragen van leden ontvangen, inzake de HBE-reductiewaarde en de datum van bekendmaken van deze waarde. Op 28 december 2020 is er daarom een online-overleg geweest van het NOVE-bestuur sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG). De NEa had al eerder aangegeven de mogelijkheden te hebben onderzocht hoe eventueel eerder te communiceren over de hoogte van de reductiebijdrage, maar had ook geconstateerd dat de onzekerheden te groot zijn om al vóór de inboekdeadline een waarde bekend te maken. Voor de leden van NOVE is het van groot belang dat de markt transparant is en dat er duidelijkheid geschapen wordt.  De NEa heeft op het eerdere verzoek al kort gereageerd en aangegeven in de eerste week van 2021 met een reactie te komen. Het bestuur van de sectie geeft de hoogste prioriteit aan dit dossier. Meer en aanvullende informatie over hoe de hoogte van de reductiebijdrage wordt bepaald, staat op de site van de NEa. NOVE kent een werkgroep Biobrandstoffen, waarin kennis gedeeld wordt over zaken zoals de reductiebijdrage, HBE’s, NEa, etc. Deze werkgroep is bedoeld voor de (medewerkers van de) NOVE-leden die hiermee van doen hebben om de specialistische kennis te delen. Echter, elk NOVE lid kan/mag zich hierbij aansluiten. Een email aan info@nove.nl met uw gegevens als NOVE lid, is voldoende.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3020Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Het wagenpark in NederlandOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer inNOVE Infographic: Het wagenpark in Nederland Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3018Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 GMTNOVE-leden sectie binnenvaart worden aangespoord om te reagerenIn december 2020 is er een internetconsultatie gestart over de ‘REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030’. Kortweg gaat het over het voornemen om eenzijdig als Nederland het bijmengen van biobrandstoffen in de binnenvaart te verplichten, in lijn met Europese wet- en regelgeving alsmede het Klimaatakkoord. Voor deze NOVE-sectie direct dus een vraag om advies over hun toekomst.De leden van het sectiebestuur en het secretariaat hebben veel NOVE-leden gebeld en gemaild om hen aan te sporen voor te reageren voor 6 januari 2021 en mee te denken hoe verduurzaming goed en verantwoord kan plaatsvinden. Een eenzijdige Nederlandse verplichting zal naar de mening van het bestuur een averechts effect hebben. Eerdere berichten:- Brandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaart https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3015Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandstofaccijns omhoog per 1 januari 2021De Nederlandse brandstofaccijns wordt per 1 januari 2021 geïndexeerd met een factor 1,016. Verder wordt de accijns op diesel vanwege de maatregelen die genoemd staan in het Klimaatakkoord met 1 cent extra verhoogd. De leden van NOVE zijn hierover begin december al geïnformeerd. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3013Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 GMTVragen en antwoorden (Q&A) over Corona-maatregelenNVG, de koepelvereniging waarbij NOVE is aangesloten, informeerde ons dat in de loop van dit jaar verschillende Q&A-pagina's gemaakt op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland over onderdelen van de coronawetgeving. Om hier meer overzicht in aan te brengen kunt u nu vanaf één pagina doorlinks vinden naar de diverse onderdelen. Zie daartoe: overzicht Q&A's  https://www.mkb.nl/corona   NOVE is aangesloten bij het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en zo aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland. In inNOVE 2020#4 staat vanaf pagina 8 het artikel Flexibel opereren tijdens Corona. Hier geven vier verschillende NOVE-leden aan hoe zij anticiperen op de Corona-omstandigheden. Heeft u als NOVE-lid collegiale tips of adviezen? Laat dit dan weten aan het NOVE-secretariaat. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3012Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 GMTAangepaste RI&E voor het Brandstoffenbedrijf beschikbaarVanaf nu is er een vernieuwde vragenlijst (RIE2021) beschikbaar, die hoort bij de RI&E voor het Brandstoffenbedrijf. De aanpassingen in de nieuwe versie zijn: - een vraag toegevoegd over het contract met een arbodienst - enkele aanvullingen t.a.v. werkzaamheden nabij de waterkant / gebruik reddingsvest - een hoofdstuk t.a.v. organisatie van de zorg ter voorkoming van een epidemie zoals Corona Het NOVE-secretariaat hoort graag de opmerkingen die gemaakt worden tijdens de toetsing of tijdens een inspectie, zeker als deze branchespecifiek zijn, zodat we indien nodig de RI&E voor het Brandstoffenbedrijf kunnen aanpassen. De bovenstaande opmerkingen waren van i-SZW tijdens een inspectie in het herfst bij een grote oliehandel met depot. Een RI&E is verplicht Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook het risico van besmetting met het coronavirus moet daarin worden aangepakt. In de RI&E voor het brandstoffenbedrijf wordt gesproken over de ‘organisatie van de zorg ter voorkoming van een epidemie’, waardoor het RI&E-document wat langer ‘houdbaar’ is. Over ‘houdbaarheid’ gesproken, het hebben van een RI&E is verplicht en NOVE (i.c. NOVOK) gaf in 1995 al de eerste arbochecklist uit, als basis voor de huidige RI&E. Wordt u ‘betrapt’ omdat u na 26 jaar nog geen RI&E heeft, dan volgt direct een boete van circa € 3.000. Maar ook het niet serieus nemen van een plan van aanpak wordt beboet. Eerdere berichten: - COVID-19 en de RI&E - inNOVE 2020#3: Hoe moet mijn noodplan eruit zien (pag 12 e.v.) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3011Sat, 19 Dec 2020 00:00:00 GMTCBR stopt met examens, ADR/ADN-geldigheid certificaten verlengdNaar aanleiding van de lockdown-maatregelen per 15 december zijn (o.a.) alle chauffeurs en binnenvaartexamens, waaronder ook de gevaarlijke stoffen examens, tot en met 19 januari geannuleerd. Het is op dit moment niet mogelijk om een examen na deze periode te reserveren. Op de website van het CBR vindt u het laatste nieuws hierover. De geldigheid van ADR en ADN certificaten is vanwege de lockdown en de tijdelijke sluiting van opleidingscentra verlengd tot 28 februari 2021. De Staatscourant vermeldde vandaag de Mulitlaterale overeenkomst (M330) hierover aangaande het ADR: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-67013.html Vraag uw ADR/ADN-veiligheidsadviseur als er vragen zijn of neem contact op met NOVE-netwerkpartner VCM-Leusden (033-4321002).   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3009Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandstofprijsvergelijk voor consumentenSinds 7 december 2020 geldt een Europese verplichting om bij bemande rijkswegtankstations een brandstofprijsvergelijking te laten zien. Deze brandstofprijsvergelijking heeft als doel consumenten te informeren over de verschillende soorten brandstoffen en hun prijzen. Deze informatie komt van de overheidswebsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor NOVE is het van groot belang om keer op keer te laten zien dat er meerdere manieren zijn om te verduurzamen. Dit is afhankelijk van sector, soort en inzetbaarheid van voer-, vaar- of werktuig. Een level playing field is daarbij van groot belang. Eerdere berichten: - inNOVE Infografic: Voertuig en brandstofcijfers verschil 2018-2019- Indicatie alle brandstofprijzen verplicht voor alle bemande Rijkswegstations   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3008Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 GMT‘Stoomcursus’ – Gebarentaal voor ondernemersStel je eens voor dat jij een klant of gast met een auditieve beperking in gebarentaal ‘welkom’ kunt heten, of een vraag kunnen stellen als; ‘kan ik u helpen?’ of ‘wilt u een koffie of wilt u thee bestellen?’ Hoe mooi zou dat zijn. Een eerste stap naar elkaar beter proberen te begrijpen is dan al gezet. MKB Toegankelijk biedt je hiervoor een helpende hand met een ‘Stoomcursus – Gebarentaal voor ondernemers’. Klik hier voor meer informatie https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3007Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 GMTTankstations en bunkerwinkelschepen: wat betekent de harde lockdown?Vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari gaat Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Alleen winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften mogen openblijven. Tankstations worden daarbij expliciet genoemd. Feitelijk betekent dit dat er geen extra regels bijkomen. Met inachtneming van alle regels die er al zijn – 1,5 meter, mondkapjesplicht etc. – kunnen tankstations openblijven. Dat geldt dus ook voor de bakery, wasstraat en aanhangerverhuur. Bunkerstations zijn tankstations aan de waterwegen. (Lijst van winkels die wel open zijn.) Omdat ook de scholen en kinderopvang dichtgaan vanaf woensdag 16 december zullen medewerkers te maken krijgen met kinderen die thuiszitten. In de eerste lockdown mochten tankstationmedewerkers ook gebruik maken van de kinderopvang. Wij hebben het ministerie gevraagd om bevestiging dat dit ook nu weer het geval is. Locaties voor “reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen” zijn ook uitgezonderd van de sluitingsplicht. Dit betekent dat ook zelfstandige wasstraten ook gewoon open kunnen blijven. NOVE zal zoveel mogelijk de richtlijnen/advies van de branchegenoten (Beta/Bovag/VNPI) volgen, om zoveel mogelijk eenheid in de branche te creëren. Als brandstoffenbranche zijn we een vitale sector, waar naast brandstof ook bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs terecht moeten kunnen voor een sanitaire stop en/of benodigdheden uit de shop zoals ruitensproeier antivries, eten en drinken. Vanaf 15 december zijn veel winkels en andere voorzieningen gesloten. Een praktische tip: hou hier rekening mee. Zorg dat u voldoende stortingszakjes, sealbags etc. heeft. Stort u uw (klein)geld af bij een filiaal van de bank en niet in een afstortautomaat? Overweeg dit ook vandaag nog te doen. Wij gaan ervan uit dat haal- & bezorgdiensten toegestaan blijven. Als u deze service biedt aan uw klanten houd dan rekening met grotere drukte de komende periode. Uiteraard informeren wij u zodra we de exacte inhoud van de maatregelen kennen.Als de wet-, regelgeving en richtlijnen op sommige zaken (nog) niet duidelijk is, zet dan in ieder geval uw afwegingen waarop u baseert dat bepaalde activiteiten vitaal zijn, puntsgewijs op papier en controleer dit regelmatig met vernieuwde berichtgeving. Eerdere berichten: Mondkapjesplicht tankstations en bunkerwinkelschepen https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3003Fri, 11 Dec 2020 00:00:00 GMTLunchtalk 'Plan Brandstoffen' terugkijkenIn de NOVE nieuwsbrief van vorige week was u uitgenodigd om aanwezigheid bij de lunch talk van Platform Duurzame Biobrandstoffen. Wilt u het seminar nogmaals zien, dan kan dat via deze link:  https://youtu.be/vlNZZH18Xf4 Ook de presentaties en kort verslag staan op de website van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Tijdens de lunch talk heeft het Platform Duurzame Biobrandstoffen een oproep gedaan om te werken aan Plan Brandstoffen. NOVE is hiervoor aangesloten bij het platform en bekleed ook een functie in het bestuur. U kunt ook als individueel bedrijf direct lid worden van het platform en meewerken aan een innovatie- en uitrolprogramma voor hernieuwbare brandstoffen, geavanceerde biobrandstoffen, afval-gebaseerde brandstoffen en brandstoffen gemaakt van hernieuwbare elektriciteit. Over het Platform kunt u ook regelmatig lezen in inNOVE, door in de editie 2020#4 het gesproken werd over Clean Fuel Contracts. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3001Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaartHet bestuur van de NOVE sectie Binnenvaart-Visserij heeft een brandbrief gestuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin het bestuur het ministerie waarschuwt voor de ‘mogelijk desastreuze gevolgen’ voor binnenvaartbunkerbunkeraars, als Nederland besluit eenzijdig een bijmengverplichting voor biobrandstoffen in te voeren, zonder dat de buurlanden dat ook doen. Als NOVE staan wij achter mogelijkheid van het bijmengen van biobrandstoffen, als goede, betaalbare en snelle mogelijkheid om te vergroenen, waarbij goede brandstofkwaliteit en veiligheid natuurlijk een belangrijke voorwaarde zijn. Echter een eenzijdige invoering met een prijsverhoging zal een averechts effect hebben. De Binnenvaartkrant en de Scheepvaartkrant hebben dit meteen opgepakt. Naast de alarmbel bij het ministerie, ook de oproep aan de leden om gebruik te maken van de internetconsultatie die over dit onderwerp nu loopt. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2992Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 GMTBevestiging ziekmelding via werkgeversportaalHeeft u een zieke werknemer of vraagt u een zwangerschapsuitkering aan? Als u in 2020 een melding heeft gedaan, verandert vanaf 1 januari 2021 de manier waarop wij uw melding aan u bevestigen. Wat verandert er?Tot nu toe kreeg u voor iedere ziekmelding of aanvraag voor een zwangerschapsuitkering de ontvangstbevestiging zowel per post als via het werkgeversportaal. Vanaf 1 januari ontvangt u voor de eerste melding die u doet nog een ontvangstbevestiging per post. Voor alle meldingen die u binnen een jaar na de eerste melding doet, ontvangt u alleen een bevestiging via het werkgeversportaal. Heeft u in 2020 een ziekmelding of een aanvraag voor een zwangerschapsuitkering gedaan? Dan heeft u de laatste bevestiging per post al ontvangen. Ik wil toch een ontvangstbevestiging per postOp de ontvangstbevestiging staat hoe u kunt aangeven dat u toch bevestigingen per post wilt blijven ontvangen. Inloggen met eHerkenningInloggen in het werkgeversportaal gaat via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning, dan kunt u dit aanvragen. Ga naar het werkgeversportaal. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2990Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 GMTinNOVE #4 2020 eind deze week in de bus!Eind van deze week kunt u het nieuwe kwartaalmagazine ontvangen. In dit nummer staat het thema Flexibiliteit centraal. - Vernieuwend: Flexibel opereren tijdens corona- Vraagbaak: Hoe flexibel is ATEX-wetgeving- Standpunt: Verbod op zichtbare tabakverkoop is doodsteek bemande verkooppunten- Mijn Werk: David Groenewoud - Gas Service Solutions - Infographic: Het wagenpark in Nederland Ontvangt u nog geen inNOVE? Klik hier voor de kosten en om hem aan te vragen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2988Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 GMTUitnodiging Lunchtalk 'Plan Brandstoffen'10 december 12:00 - 13.30u Vanuit Pakhuis de Zwijger nodigt Platform Duurzame Biobrandstoffen u graag uit voor een lunchprogramma met een reflectie op het behalen van klimaatdoelen in vervoer.In vervoer blijft tot ten minste 2030 de klimaatuitstoot te hoog om de Klimaatdoelen voor Parijs te halen. Ondanks voorgenomen beleid gaat de klimaatreductie in vervoer niet snel genoeg en bovendien zal daarnaast ook de klimaatimpact omlaag moeten in internationale sectoren als scheep- en luchtvaart. Er is daarom een plan nodig dat de klimaatimpact van de Brandstoffen omlaag brengt. Een plan om fossiele Brandstoffen te vervangen met hernieuwbare Brandstoffen, zoals duurzame Biobrandstoffen maar ook op termijn e-fuels.Een plan dat snel en Betaalbaar, met gebruik van Bestaande middelen en infrastructuur de klimaatimpact vermindert en de opties die de weg voorbereiden voor opschalen naar groene chemie, lucht- en scheepvaart. Dat alles noemen we Plan B(randstoffen). Lees hieronder meer over het programma.>>> Aanmelden Lunchtalk 'Plan B(randstoffen)' 10 december 2020 <<< Prof. John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform gaat vanuit pakhuis de Zwijger in gesprek met: - Michiel Vlam, Gemeente Amsterdam, projectleider uitstootvrij verkeer - over doelstellingen en knelpunten voor het instellen van uitstootvrije gebieden in de hoofdstad.- Alexander Wijn, DAF Trucks - Overwegingen voor DAF tussen emissieloze voertuigen en vraag in de markt - Prof. Dr.-Ing.Thomas Willner, Hamburg University of Applied Sciences, Head Process Engineering Research Group - How can the sum of alternative fuels and electric mobility help to solve the mathematics of climate protection. - Eric van den Heuvel, Platform Duurzame Biobrandstoffen - over Plan Brandstoffen. De lunchtalk wordt gehouden in Zoom. Er is een mogelijkheid om via de chat vragen te stellen.Voor aanvang ontvangt u de inloggegevens. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2987Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met september 2020: -11,8%De brandstofomzet in Nederland is tot en met september 2020 met 11,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. De maand september liet na de maand januari overigens wel de hoogste omzet zien met bijna 1,1 miljard liter . Met de nieuwe coronamaatregelen die in oktober zijn genomen en daarmee de afnemende verkeersintensiteit is de verwachting dat van brandstoffen in het laatste kwartaal verder niet substantieel zal aantrekken, waardoor de totale omzetdaling voor 2020 daling ten opzichte van 2019 tussen de 12 en 16% zal uitkomen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2962Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 GMTCTGG-dag 2020NOVE is lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), o.a. bekend van de jaarlijkse CTGG-dag. Vanwege de Coronacrisis ging deze dit jaar helaas niet door. Daarom organiseerde de CTGG op 27 november een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021.   Specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W, het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleenden hun medewerking aan deze webinars. ILT gaf een toelichting op het melden van incidenten met gevaarlijke stoffen. De beleidsafdeling van I&W lichtte haar prioriteiten in internationale overleggen de komende 2 jaar toe.   De presentaties die tijdens het webinar gegeven werden door de verschillende specialisten, staan voor u klaar op de CTGG-website: https://www.ctgg.nl/site/ctgg-dag https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2982Fri, 13 Nov 2020 00:00:00 GMTWeersomstandigheden zoals mist en gladheid. Goed voorbereid?Wegverkeer:Het VLG meldt in artikel 6 dat indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200 meter, het niet is toegestaand om gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is.Verder is het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden bij een zicht minder dan 50 meter en glad wegdek!Wat is glad, wat doe je als je onderweg bent? Bespreek dit met de chauffeurs!De veiligheidsadviseur kan u hierbij ondersteunen. Klik voor meer info.Het KNMI geeft op haar website wel een indicatie. Klik hierAls ondanks de gladheid het noodzakelijk is dat het transport van gevaarlijke stoffen doorgaat kan ontheffing worden aangevraagd bij de inspectie. Een voorbeeld van noodzakelijk transport is het aanleveren van gevaarlijke stoffen bij een ziekenhuis. Voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing is dat er sprake moet zijn van langdurige gladheid en de noodzaak van het transport moet overtuigend worden aangetoond. Voor het aanvragen van een ontheffing moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier: Link naar het aanvraagformulierTelefoon ILenT: 088-4890000 NOVE en ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport, voorheen IVW) stemmen regelmatig met elkaar af over de stand van zaken, indien dit nodig is.  Binnenvaart: Er zijn eisen t.a.v. bemanningsterkte en radar bij het varen bij mist. Kijk hiervoor eens in het RPR en BPR, artikel 6.32.(nadere informatie volgt.) De officiele wetstekst van het VLG luidt:Artikel 6. Weersomstandigheden1. Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200 meter, is het niet toegestaan:a. gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;b. vuurwerk te vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheden als bedoeld in randnummer 1.1.3.6, alsmede vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.2. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren in tanks, losgestort of in colli, in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de voorwaardelijk vrijgestelde hoeveelheden bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 en vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram:a. indien door weersomstandigheden het zicht minder is dan 50 m; ofb. bij glad wegdek.3. De Minister kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid vermelde verbod bij glad wegdek, indien:a. sprake is van langdurige gladheid; enb. het spoedeisende karakter van het vervoer naar zijn oordeel genoegzaam is aangetoond.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2973Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 GMTDe deadline voor implementatie van de nieuwe explosieveiligheidsrichtlijnen nadert (NOVE Visie 2005)Alleen al in Nederland vindt er bijna elke week een explosie plaats. Explosiegevaar is dus een reëel bedrijfsrisico. Om het aantal explosies te verminderen, zijn er twee Europese richtlijnen opgesteld. De ATEX (ATmosphères EXplosibles) 13-richtlijn is opgesteld om de veiligheid voor werknemers te vergroten. DE ATEX 95-richtlijn betreft apparaten en beveiligingssystemen en is opgesteld om de handelsbelemmeringen op te heffen door harmonisereing van het veiligheidsniveau en de certificeringsprocedures. Beide richtlijnen zijn medio 2003 opgenomen in de Nederlandse wetgeving; er gelft een overgangsregeling tot en met 20 junin 2006. Lees het gehele artikel uit NOVE Visie 2005 hier. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2971Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met augustus 2020: -12,8%De brandstofomzet in Nederland is tot en met augustus 2020 met 12,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met augustus trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Zo staat de verkoop van diesel nog op een gedaald percentage van -11,8% en benzine op -14% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Met de nieuwe coronamaatrgelen die zijn genomen en daarmee de afnemende verkeersintensiteit is de verwachting dat met name de verkoop van benzine weer een verdere daling zal laten zien in de rest van het jaar. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2986Mon, 02 Nov 2020 00:00:00 GMTNOVE leden Berkman en Total bundelen de krachten bij minimaal 6 locatiesNOVE leden Berkman Energie Service en Total Nederland hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking voor 6 tankstations in het Berkman netwerk. Het gaat om bemande locaties in Voorburg, Sint-Willebrord en Hoogvliet, en onbemande locaties in ’s Gravendeel en Leidschendam. De bemande locaties krijgen de naam TOTAL - Berkman op de luifel, waar de onbemande stations als TOTAL EXPRESS verder gaan. Een gezamenlijke zesde locatie moet nog gebouwd worden. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium.    Naast de eigen naam en uitstraling beschikt Berkman graag over een tweede merk in het netwerk, dat inmiddels zo’n 75 tankstations telt. Bij voorkeur ook een merk dat tot de grootsten in de branche behoort. Geruime tijd had het Barendrechtse familiebedrijf enkele BP locaties in haar portfolio, maar vanaf begin november wordt Total als nieuwe partner voor de tankstations gepresenteerd.   De onderlinge band tussen Total en Berkman gaat al vele jaren terug, met name op het gebied van de inkoop/wholesale van brandstoffen. Met deze stap wil Berkman de samenwerking richting de tankstations en de exploitatie verder intensiveren.   “De wijze van samenwerken die Total nastreeft sprak ons direct enorm aan”, laat directeur Pieter Berkman enthousiast weten. “Wij kunnen de kennis en ervaring van Total op allerlei facetten inzetten, om onze klanten op deze locaties nog beter tegemoet te komen. Bovendien kunnen al onze tankpasklanten vanaf nu ook bij Total locaties terecht met hun pas, wat in één keer een flinke landelijke dekkingsgraad garandeert.”    Ook in de visie die Total heeft op de toekomstige energietransitie, kan Berkman zich nadrukkelijk vinden: “Ook wij zijn uiteraard op zoek naar manieren om de stap te zetten naar nieuwe, duurzamere brandstoffen, waaronder waterstof. Van de ambitie die Total heeft, en de wijze waarop zij die nastreven, kunnen wij alleen maar leren. En uiteraard dragen we graag een steentje bij om die ambitie verder te ondersteunen. Zo streven we naar een gezamenlijk op te bouwen nieuwe locatie, volledig toekomstproof qua inrichting, aanvullende faciliteiten en aanbod van (alternatieve) brandstoffen. Dit project gaat in de loop van volgend jaar vorm krijgen.”   Vanaf begin november zullen twee BP stations in Sint-Willebrord en Hoogvliet omgekleurd worden in de Total kleuren. Beide locaties zijn bemand, en in Sint-Willebrord is ook een carwash aanwezig. Een week later zal ook het huidige Berkman station in Voorburg, eveneens voorzien van shop en carwash, dezelfde uitstraling krijgen. Ook twee TOTAL EXPRESS stations in ’s Gravendeel (voorheen Firezone) en Leidschendam (blijft Total) zullen vanaf dat moment door Berkman geëxploiteerd worden.    Total Nederland Total Nederland wil haar netwerk versterken en hierbij haar ambities nastreven om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare en schonere energie. In de zoektocht naar strategische samenwerkingspartners die deze visie en ambitie willen ondersteunen, is de Franse maatschappij uitgekomen bij Berkman.   Geert Houbrechts, directeur Retail van Total Nederland: Wij willen in Nederland onze positie in de energiemarkt verstevigen en ons aanbod in de veranderende mobiliteitsbehoefte vergroten.  Schone energie en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. In deze samenwerking met Berkman hebben we een partner gevonden die samen met ons diezelfde ambities deelt.  Deze samenwerking kadert ook perfect in onze visie om strategische partnerships op lange termijn af te sluiten. Op die manier kunnen we een fijnmazig netwerk voor alle soorten energie aan onze gasten bieden.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2957Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 GMTWerk je veel met ZZP'ers? Medewerker gezocht voor interview inNOVE #4 2020 Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Flexibiliteit. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar ZZP'ers of Flexwerkers die in de branstoffenbranche worden ingezet, die we graag willen interviewen. Heeft u een leuke tijdelijke medewerker aan het werk, die met plezier werkt en graag wat over zijn/haar werk bij jullie wilt vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw tijdelijke medewerker in inNOVE #4! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE #1 2019 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2951Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 GMTNOVE werkgroep BRZO/PGS 29 bijeen over ervaringen met overheidsinspectiesDe NOVE werkgroep BRZO/PGS 29 was voor het eerst in deze ‘Corona-periode’ weer bijeen. Met 13 personen werd gesproken over onder andere de ervaringen met overheidsinspecties. Sommige inspecteurs lijken tijdens BRZO-inspecties wel eens ‘stokpaardjes’ te hebben, die te pas of te onpas op het bordje van de ondernemer komen. Als voorbeeld werd er gesproken over de zogenoemde ZZS-stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en de Energie/Energiebesparingsplicht (EED). Beide zaken worden genoemd in wetgeving. Of en in welke mate een verplichting impact heeft op uw specifieke brandstoffenbedrijf werd door NOVE businesspartner KWA toegelicht.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2946Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 GMTAanvragen definitieve berekening NOW vanaf 7 oktoberHeeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen. Werkelijke omzetverlies bekendHet bedrag dat u heeft ontvangen was een voorschot. Dit voorschot heeft het UWV berekend met uw geschatte omzetverlies. Uw werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan het UWV het definitieve bedrag berekenen waar u recht op heeft. Rekenhulp schatting definitieve tegemoetkomingVoor een schatting van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming kunt u de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken. Zo kunt u ook zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor uw aanvraag definitieve berekening NOW. Klik hier en dan wordt in een video uitgelegd hoe u zich op de aanvraag kunt voorbereiden.   Direct naar het aanvraagformulier voor de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode Meer informatie over de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2935Wed, 07 Oct 2020 00:00:00 GMTDieselbrandstofspecificatie voor de winterperiode aangescherptIn de winter van 2019 zijn er verschillende meldingen gemaakt van filterproblemen in motoren na gebruik van dieselbrandstof gemengd met biodiesel. NOVE had voor de leden hiervoor een meldpunt in het leven geroepen. NOVE heeft bij de producenten en NEN aangedrongen op verbetering van de kwaliteitseisen. Om problemen in de komende winter te voorkomen, zijn de nationale eisen verduidelijkt en aangescherpt, zo bericht de NEN. In NEN‐EN 590 worden eisen en beproevingsmethoden gegeven voor dieselbrandstof (B7) met een maximaal volumepercentage van 7% biodiesel (FAME). De eisen voor FAME zijn vastgelegd in NEN-EN 14214. Vanwege de klimaatafhankelijke eigenschappen van diesel is vastgesteld dat over heel Europa niet één eis kan gelden in verband met regionale (klimatologische) verschillen. Dit om de overgang van zomer naar winter voor elk land met een eigen systematiek en logistiek optimaal voor elkaar te krijgen. Nationale bijlagen in NEN-EN 590 en NEN-EN 14214Analyse van de problemen van afgelopen winter staat aan de basis van de huidige aanpassing. Volgens de NEN is het vooral bij levering aan bedrijven of dieselpompen met weinig omzet dat de overgang te lang duurt..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2934Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juli 2020: -13,4%De brandstofomzet in Nederland is tot en met juli 2020 met 13,4% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met juli trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog niet tot het niveau van 2019. De verkoop van benzine verbeterde in juli 2020 ten opzichte van juni 2020, maar was nog steeds 7,4% lager dan juli 2019. De verkoop van diesel, benzine en LPG samen kwam voor de maand juli 2020 10,9% lager uit dan de juli 2019. Daarbij viel op dat met name diesel (procentueel) slechter scoorde dan de maand juni. Als de signalen uit de markt kloppen zullen de cijfers van augustus en september andermaal een stijgende lijn tonen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2922Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 GMTPublicatie CBS-cijfers Hernieuwbare energie in Nederland 2019Op 30 september 2020 verscheen de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2019. De cijfers over 2019 zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers zoals gepubliceerd eind juni dit jaar in Statline. In december zullen de cijfers over hernieuwbare energie definitief worden vastgesteld. Te zien is onder meer dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019. Tevens geven de cijfers aan dat de inzet van vloeibare biobrandstoffen geleid hebben tot een vermeden CO2 uitstoot van 2.083 kiloton CO2 in 2019.De verschenen publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2019 kunt u hier inzien. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2921Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 GMTInschrijving in het UBO register vanaf 27 september voor veel bedrijven van startRond 1 oktober a.s. gaan een aantal wetswijzigingen in, waaronder het van kracht worden van het UBO-register. Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen te maken met het register, waaronder veel leden van NOVE. Vanaf 27 september a.s. kunnen veel organisaties UBO's gaan inschrijven. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Via 5 vragen en antwoorden op de website van de KvK kan bepaald worden of ingeschreven moet worden. Ook is meer informatie over ht hoe en waarom van de UBO te vinden.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2919