NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 12 May 2022 00:00:00 GMTWorkshop verduurzamen zwaar transport 19 mei 2022 UtrechtDe universiteit van Utrecht en het Platform Hernieuwbare Brandstoffen organiseren op donderdag 19 mei 2022 een workshop waarbij wordt ingegaan op de uitdagingen om zwaar transport te verduurzamen. Een indrukwekkend scala aan sprekers, afkomstig van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen zal  diverse aspecten van dit onderwerp belichten. De bijeenkomst vindt plaats op het Utrecht Science Park. Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven treft u aan via deze link: https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/event/phb-uu-what-are-the-key-challenges-to-reduce-the-climate-impact-of-the-dutch-heavy-transport-sector-and-how-to-scale-up https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3548Thu, 05 May 2022 00:00:00 GMTStammenstrijd bevordert energietransitie nietHet thema van de NOVE-campagne in 2021 was ‘We zijn goed op weg’. Daarmee wilden we duidelijk maken dat de sector stappen zet in de energietransitie. Tegelijkertijd geven we aan dat we er nog niet zijn. Er moet namelijk nog heel veel gebeuren om de CO2 uitstoot voldoende te reduceren. Dat geldt overigens niet alleen voor onze sector, maar ook voor industrie, elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving en landbouw. Om CO2 uitstoot in de verschillende sectoren terug te brengen, is een veelheid aan maatregelen beschikbaar. Voor de gebouwde omgeving bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Voor opwekking van elektriciteit is er windenergie, en voor mobiliteit de inzet van hernieuwbare brandstoffen en elektriciteit. Opvallend is echter de stammenstrijd die gaande is over de verschillende oplossingen en technologieën. De eigen favoriete oplossing wordt gepromoot en tegelijk worden andere oplossingen afgebrand. Als u mij niet gelooft moet u voor de grap eens op Twitter kijken. Er zijn mensen die er hun levenswerk van gemaakt hebben. Zo worden initiatieven om waterstof in een brandstofcel toe te passen voor particuliere auto’s, door sommige fervente ‘stekker-elektriciteitsaanhangers’ in de hoek gezet als een ‘doodlopende weg’. Want, en daar komt ie, het is niet efficiënt om eerst waterstof te produceren en dan pas om te zetten in elektriciteit. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de belangrijkste factor in de energietransitie: de gebruiker, ook wel de betaler geheten.  Die interesseert het geen moer of oplossing A efficiënter is dan oplossing B, zolang het maar gemak oplevert en betaalbaar is. Een ander recent mooi voorbeeld is de aankondiging van KLM dat zij 0,5% hernieuwbare biobrandstoffen gaan bijblenden. De hoon die door ‘deskundigen’ werd uitgestort over KLM was niet van de lucht. ‘Kon de KLM nu echt niet beter?’ Nee, op dit moment niet en 0,5% is een prima begin. Zo is de transportsector ook begonnen en inmiddels zitten we al op 7% en soms zelf 100% bijmenging met hernieuwbare brandstoffen. Maar daar is wel een groeipad voor nodig. Dat ontgaat kennelijk veel personen. NOVE zit anders in de ‘wedstrijd’. Wij vinden dat álle oplossingen die kunnen bijdragen aan de reductie van CO2 een kans verdienen. We hebben zeer waarschijnlijk ook meerdere oplossingen nodig. Streep daarom geen oplossing bij voorbaat weg omdat je vindt dat alleen jouw oplossing de beste is. Goede opleidingen en onderzoeken op het gebied van energietransitie zijn hard nodig. Daarom zijn we als NOVE ook heel blij dat we een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kennisprogramma energietransitie en onderzoeksbelangen voor het werkveld met de Avans Hogeschool. Wij hopen hierover later dit jaar meer te kunnenberichten. Belangrijk voor een goede energietransitie is ook goed toezicht. Die taak is in Nederland neergelegd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Wat kunnen we de komende jaren vanuit dit instituut verwachten voor onze branche? U leest er meer over in het inNOVE nummer 1 van 2022. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3546Thu, 05 May 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met februari 2022: +4,6%De brandstofomzet in Nederland tot en met februari 2022 is met 4,6% gestegen ten opzichte van de eerste twee maanden in 2021, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS. Ondanks een daling van de verkoop van diesel, nam de totale verkoop van brandstof aan wegverkeer toe. Dit is vooral toe te schrijven aan de sterk gestegen verkoop van zowel benzine als LPG. Twee zaken spelen hierbij een rol: een relatief milde winter plus COVID maatregelen die langzaam werden losgelaten, waardoor het woon-werk verkeer toenam. Zo constateerde de ANWB dat diverse snelwegen de dagelijkse files weer terug zijn. Verwachting is dat de daling van diesel zich zal voortzetten bij verdere afname van het aantal personenvoertuigen dat op diesel rijdt. (Klik op de afbeelding om deze te downloaden.)   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3544Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 GMTFuture Fuels in jubileumstemmingDe afgelopen jaren zijn er binnen de NOVE achterban al veel bedrijven 100 jaar geworden. Echter een jubileum van 150 jaar, mag dan met recht genoemd worden. De komende weken viert Wiersma Olie & Techniek haar 150-jarig jubileum. De festiviteiten begonnen op vrijdagavond 22 april 2022 waarbij de Commissaris van de Koning de avond opende.Op de openingsavond werd het jubileumboek gepresenteerd alsook een speciaal geschreven toneelstuk opgevoerd. Het toneelstuk ‘Welkom bij de Wiersma’s’ bracht alle generaties in beeld. Juist over de zorg voor komende generaties is belangrijk, vandaar dat verduurzaming en transitie in een hoog vaandel staan. Van turf, kolen, fossiele motorbrandstoffen naar biodiesel en duurzame synthetische brandstoffen. Deze laatste met name bekend van de Blauwe Diesel. Eigen inzet en verantwoordelijkheid dus. Het Friesch Dagblad omschreef dit al mooi in de kop van het artikel: Ook een oliehandel kan meewerken aan een fossielvrijere wereld. 'Shell zal ik niet meekrijgen, maar we kunnen zelf ook wat bijdragen aan een schonere wereld'. De festiviteiten duren tot 14 mei aanstaande. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3542Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 GMTDoe mee aan onderzoek naar grenseffecten accijnsWilt u met één of meerdere tankstations meedoen aan een onderzoek dat het Ministerie van Financiën binnenkort gaat uitvoeren naar effecten van accijnsverschillen op de omzetten van tankstations in de grensstreek? Stuur dan uw contactgegevens door naar NOVE en wij zorgen dat deze terechtkomen bij de afdeling van het Ministerie die het onderzoek gaat uitvoeren. Bericht van het Ministerie van Financiën: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3541Mon, 25 Apr 2022 00:00:00 GMTNEa komt tegemoet aan NOVE-wensenDe afgelopen maanden heeft u regelmatig kunnen lezen over de aangescherpte inboekeisen die de NEa stelde, die in de praktijk de verduurzaming in de weg staan.Het veelvuldige overleg tussen o.a. NEa, NOVE en VNPI heeft er toe geleid dat op diverse punten is er nu een werkbare situatie is, die de NEa gepubliceerd heeft op haar website.Er wordt nog gewerkt aan een oplossing t.a.v. verknopte vervoersbewegingen, die met name voor verduurzaming van de binnenvaart en ten tijde van logistieke strubbelingen van groot belang zijn. Twee belangrijke onderwerpen van de ......   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3540Sat, 23 Apr 2022 00:00:00 GMTBrief regering inzake onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheidBrief regering inzake onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheidOp 22 april 2022 stuurde Minister Jetten namens de regering een brief naar de Kamer inzake de inzake het streven naar onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid. Het meest concreet is de importstop van kolen: deze zal binnen 4 maanden plaatsvinden. De onafhankelijkheid van gas gaat iets langer duren. Verschillende maatregelen zijn hierbij nodig zoals terugbrengen van de vraag en verder ontwikkelen van LNG infrastructuur. Wat betreft onafhankelijkheid van olie (punt 4 in de brief), zal goed in kaart moeten worden gebracht wat de impact is op de Nederlandse economie en samenleving. In mei heeft NOVE hierover samen met andere stakeholders overleg met de overheid. De Nederlandse overheid treedt daarnaast in overleg met.... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3539Thu, 21 Apr 2022 00:00:00 GMTBodemsaneringfonds SUBAT II gestoptDe activiteiten van Stichting SUBAT II, het bodemsaneringsfonds dat werd opgericht door NOVE, VNPI en BOVAG, is gestopt. Net als de eerdere nog lopende projecten van voorganger SUBAT, is het laatste nog resterende project overgedragen aan Stichting Bodembeheer Nederland (SBN).In een tijdsperiode van ca. 30 jaar zorgde de brandstofsector zelf voor de bodemsanering en financiële afwikkeling van ruim 1.900 tankstationlocaties in Nederland. Oorspronkelijke insteek was om deze operatie in 10 jaar af te ronden, echter veranderende wetgeving, juridische procedures en nieuwe saneringsaanpak- en technieken zorgde ervoor dat de operatie een stuk langer duurde. Stichting SUBAT werd per 17 oktober 2018 al ondergebracht bij Stichting Bodembeheer Nederland. Een paar projecten bleven nog in SUBAT II dat mede werd opgericht om opvolging te geven aan contractuele afspraken met SBN. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3531Thu, 21 Apr 2022 00:00:00 GMTKlimaatdoelstelling vervoerssector door inzet hernieuwbare brandstoffen gehaaldDe eerste resultaten over het jaar 2021 laten zien dat dankzij de toegenomen inzet van biobrandstof de gemiddelde uitstoot blijft dalen. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is dit een daling van 6,3% of wel 2,4 miljoen ton minder CO2 uitstoot. Hiermee is de klimaatdoelstelling voor de vervoerssector gehaald. NOVE-leden leveren hieraan in belangrijke mate een bijdrage.Omdat het benzine- en dieselniveau vrijwel gelijk bleef aan 2020 steeg de hoeveelheid aan hernieuwbare energie alleen vanwege het verhoogde verplichte percentage van 16,4% in 2020 naar 17,5% in 2021.De in Nederland gebruikte biobrandstoffen werden in 2021 voor 85% gemaakt van afvalstoffen, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee blijft Nederland één van de koplopers in Europa.Opvallend is de toegenomen inzet van afval voor benzinevervangers, bijvoorbeeld zetmeelslurrie, een grondstof uit de zetmeel verwerkende industrie. Enkele jaren geleden werden benzinevervangers zoals ethanol nog bijna volledig gemaakt uit gewassen, maar de inzet van afval groeit ook daar.Lees het hele bericht op de website van de NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/04/07/eerste-resultaten-hernieuwbare-energie-voor-vervoer-2021 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3530Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 GMTCofize breidt dekking uit naar AdBlueCofize is de stichting die door de brandstofsector (VNPI, BOVAG, BETA en NOVE) is opgericht om invulling te geven aan de verplichte zekerheidstelling door de overheid voor risico’s ten aanzien van ondergrondse brandstoftanks.De dekking kan nu worden uitgebreid voor tanks (boven- en ondergronds) met AdBlue/Ureum.Naast ontwikkelingen in de tankstationbranche zoals de energietransitie, prijsschommelingen is er de verandering in de wet- en regelgeving aanstaande. Het is de bedoeling dat 1 januari 2023 de Omgevingswet van kracht wordt en daarmee ook het BAL, het Besluit Activiteiten Leefomgeving. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3529Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 GMTNOVE Bestuursdag 13 april 2022Op 13 april 2022 vond in Bunnik voor het eerst de NOVE-Bestuursdag plaats. Op deze Bestuursdag vergaderen de besturen van vier secties ieder afzonderlijk en daarnaast vindt een gezamenlijke vergadering plaats met het Hoofdbestuur van NOVE. De sectie Zeevaart had een dag eerder haar sectievergadering in Pernis. De opzet voor de Bestuursdag was een initiatief van NOVE-voorzitter Nico van Staveren. Insteek is een aantal gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken, zoals de energietransitie, de Brandstoffentafel en brandstofkwaliteit. Daarnaast is de Bestuursdag bedoeld om de onderlinge banden tussen de bestuursleden te versterken en kennis te delen.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3525Mon, 11 Apr 2022 00:00:00 GMTDieselbrandstof op recept, uitspraak van ILTIn inNOVE 2022-1 stond het artikel "Dieselbrandstof op recept?, ongepast of gepast?". In de inleiding wordt aangegeven dat "het geruchten gonst dat er momenteel dieselbrandstof wordt aangeboden, die zo is 'versneden' dat deze net buiten de specificatie van de EN590 valt" waardoor het ook onder een ander accijnstarief wordt ingedeeld.  De onduidelijkheid of dit product legaal of illegaal is, verstoorde in diverse regio's het level playing field. NOVE had daarom al diverse malen in 2021 aan de overheid gevraagd open kaart te spelen cq duidelijkheid te verschaffen. Het artikel in inNOVE sloot daarom ook af met de vraag: "Overheid, graag antwoord op deze vraag!" Op 8 april 2022 kwam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met het antwoord: In antwoord op uw onderstaande mail sturen wij u hierbij het verslag van het onderzoek door de ILT naar de handel in Lichte Stookolie welke op dit moment in de handel aangeboden, verkocht of afgeleverd als brandstof voor compressieontstekingsmotoren ten behoeve van het wegverkeer. De ILT onderzoek gedaan naar de vraag of deze brandstof mocht worden aangeboden en verkocht ten behoeve van het wegverkeer en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet is toegestaan omdat de in de handel aangeboden stookolie niet voldoet aan de milieutechnische specificaties voor voertuigen met compressieontstekingsmotoren uit bijlage II van de Europese Richtlijn 98/70/EG. Deze conclusie is gebaseerd op artikel 4:1 van de Europese Richtlijn 98/70/EG (gewijzigd met Richtlijn 2009/30/EG) en artikel 2.5 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Tegen overtreding van artikel 2.5 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging zal bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk worden opgetreden. Download hier het artikel en het antwoord van ILT.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3523Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 GMTRoadmap voor opschalen hernieuwbare brandstofroutes Naar een roadmap voor opschalen hernieuwbare brandstofroutes en building blocks chemie is de volledige titel van een webinar dat plaatsvindt op woensdag 20 april van 09.00 – 11.00 uur. Dit webinar wordt georganiseerd door het Platform Hernieuwbare Brandstoffen in samenwerking met TKI-BBE en TNO. Het doel van de bijeenkomst is een kick-off naar de ontwikkeling van een roadmap voor opschalen die ook als basis kan dienen voor een groeifondsaanvraag. De focus ligt op hernieuwbare brandstofopties met hoge TRLs die schaalbaar zijn en de benodigde opbouw van duurzame en betrouwbare koolstofketens en toegang tot hernieuwbare elektriciteit. Wij denken dat dit voor een aantal NOVE-leden zeer interessant kan zijn. Meer informatie en een link om aan te melden vindt u hier: https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/event/naar-een-roadmap-voor-opschalen-hernieuwbare-brandstofroutes-en-building-blocks-chemie https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3520Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 GMTRondetafelgesprek - voorbereiden op grotere risico’s in leveringszekerheid van brandstoffenOp 25 maart jl. vond een (hybride) rondetafelgesprek plaats waarin door een aantal sprekers nader werd gemeld dat wij ons moeten voorbereiden op grotere risico’s in leveringszekerheid van brand- en grondstoffen. Tevens werd gekeken naar de langere termijn: welke koolstofarme (dus niet van fossiele bronnen afkomstige) oplossingsrichtingen kunnen we aanwijzen. Sprekers aren oa. Coby van der Linde van CIEP, Gert-Jan ten Broeke van COVA, Eric van den Heuvel van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen en Mieke Dams van Enersangi.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3518Wed, 06 Apr 2022 00:00:00 GMTInformatiebijeenkomst Clean Fuel ContractsInmiddels zijn er weer de nodige stappen gezet om de CO2 reductie voor de eindgebruiker op een betrouwbare manier in kaart gezet. Een consortium van of het Platform Hernieuwbare Brandstoffen, NEa, Shell en de Dutch Blockchain Coalition presenteren een voorstel voor een blockchain platform voor hernieuwbare brandstoffen. Bedoeling is om blockchain technologie in te zetten om de informatie over de hernieuwbare brandstoffen en de bijbehorende CO2 reductie bij verschillende schakel in de keten vast te leggen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3519Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 GMTAccijns tijdelijk verlaagd in 2022 (update)Al eerder hebben wij bericht over de aanstaande accijnsverlaging en de teruggaafregeling vanuit de Belastingdienst. Inmiddels heeft de Belastingdienst een update gegeven van de informatie op haar website. Zo wordt duidelijker aangegeven hoe men de voorraad dienst vast te stellen indien er geen telwerk aanwezig is. Ook wordt aangegeven welke voorraad niet meetelt. Lees de update op de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/accijns-tijdelijk-verlaagd-in-2022 NOVE heeft extra vragen gesteld aan de Douane. Op 1 april hebben zij daarvoor een Q&A gemaakt. Deze Q&A ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3517Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 GMTOverleg NOVE – Havenbedrijf Rotterdam inzake bunkerlicentieOp 2 maart had een delegatie van NOVE overleg met het Havenbedrijf over de ingevoerde bunkerlicentie. Inmiddels zijn de eerste ervaringen geweest met de controles in het kader van de licentie op de schepen. Tijdens één van de controles ontstond discussie over het ontbreken van de fysieke aanwezigheid van een bewijs dat de desbetreffende lichter onder de licentie viel. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3516Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 GMTPresentatie blockchain hernieuwbare brandstoffen 11 april 2022De Dutch Blockchain Coalition en Platform Hernieuwbare Brandstoffen* presenteren een voorstel voor een blockchain platform voor hernieuwbare brandstoffen, deze vindt plaats op 11 april tussen 14-16u.Het is de bedoeling om hiermee eindgebruikers inzicht te geven in de biobrandstoffen die ze tanken. Ook krijgen partijen in de keten een betere informatiepositie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van een blockchain voor hernieuwbare brandstoffen en overwegen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling daarvan.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3515Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 GMTMichiel de Pooter overledenMichiel de Pooter, de grondlegger van De Pooter Olie, is dinsdagochtend 29 maart op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was in de jaren zestig en zeventig verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het familiebedrijf Oliehandel M.J. De Pooter. Door de jaren heen is De Pooter Olie uitgegroeid tot oliehandel, smeerdienst en tankstation exploitant van 19 tankstations in Zeeland, Brabant en België. Michiel de Pooter werd op 30 januari 1945 in Zaamslag geboren. Geïnspireerd door zijn vader Maarten-Jan, die op jonge leeftijd kwam te overlijden, zette hij Oliehandel M.J. De Pooter voort. Rijdend met een chauffeur naar klanten, want Michiel had zelf nog geen rijbewijs. Destijds bestond het hoofdproduct uit huisbrandolie voor de verwarming. In 1974 zette hij samen met vrouw Theuni de Pooter het bedrijf zelfstandig voort. Michiel had een sterk gevoel voor veranderingen en speelde hier goed op in. Door de komst van aardgas voor de verwarming, nam de vraag naar huisbrandolie af. Stil zitten was niets voor Michiel en hij zocht naar alle mogelijkheden tot marktverbreding. In 1977 richtte hij zich op exploitatie van tankstations. In 1983 traden zonen Maarten en Joost de Pooter binnen het bedrijf en focusten de daaropvolgende jaren op de uitbreiding van de oliehandel en het aantal tankstations. Het familiebedrijf is tot op heden gegroeid tot een toonaangevende speler in de oliemarkt in Zeeuw-Vlaanderen. Inmiddels zijn 65 medewerkers werkzaam, rijden er zes tankwagens rond, worden 19 tankstations beheerd en zijn er officiële samenwerkingsverbanden met Texaco en Firezone. De uitvaart vindt plaats in besloten kring. Condoleances en andere blijken van medeleven kunt u sturen naar info@depooterolie.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3514Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 GMTTeruggaafregeling accijnzen per 1 april bekendVandaag heeft de Belastingdienst de teruggaafregeling voor accijnzen per 1 april bekend gemaakt. Informatie vindt u op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/accijns-tijdelijk-verlaagd-in-2022 De regeling is alleen voor bedrijven, veelal klanten van NOVE-leden en NOVE-leden zelf. Bedrijven kunnen teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats. Om teruggaaf te krijgen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.Van belang is dat aangetoond kan worden dat de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Alleen een inkoopfactuur is niet voldoende. Een AGP-houder kan aan een afnemer een verklaring afgeven dat over de uitgeslagen brandstof accijns is afgedragen. Het handboek Accijns paragraaf 2.7.3 stelt: “Verklaring van de leverancier. Als de leverancier een verklaring geeft dat hij de accijns over die goederen aan de Douane heeft betaald, kan de Douane dat zien als voldoende bewijs. De Douane kan dit controleren bij de leverancier.” Dezelfde paragraaf zegt ook: “De verzoeker bepaalt zelf in welke vorm zij bewijst dat de accijns is betaald; er is sprake van zogenoemde vrije bewijsleer. Het gaat er in de eerste plaats om dat degene die accijns terugvraagt ook de bewijzen levert.” Voor de teruggaaf is wettelijk slechts 5 werkdagen aangehouden. Wij verwachten een stormloop aan verzoeken om verklaringen. Houdt hier rekening mee en zorg dat u uw eigen teruggaaf tijdig regelt. Doe uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane, maar liefst eerder.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3506Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 GMTinNOVE magazine nr 1 van 2022 is uit!Afgelopen week verscheen het eerste inNOVE magazine van dit jaar.Het kwartaalmagazine voor de brandstofhandel in transitie heeft dit keer als thema “Open kaart spelen”.Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: -Wat doet de NEa precies?-NEN-rapport brandstofkwaliteit-Dieselbrandstof op recept? Inhoudelijke bijdrage van de businesspartners gaan over: -Transparant communiceren in uw bedrijf-Regels laadvoorzieningen elektrische auto's-Security by Design-Een tweede leven voor tankwagens Ontvangt u nog geen inNOVE? Klik hier https://www.nove.nl/website/iedereen/organisatie/magazine-nove voor de kosten en om hem aan te vragen.Ook kunt u hier de advertentietarieven opvragen.U kunt altijd een gratis proefexemplaar aanvragen. Als NOVE lid, kunt u elke inNOVE downloaden zo mogelijk via de inhoudsopgave direct bij een item komen. Ga hiervoor naar de inNOVE pagina.NOVE leden ontvangen daarbij ook dikwijls aanvullende informatie, veelal ook benaderbaar via de getoonde QR-code.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3505Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 GMTAccijnsverlaging en -teruggaaf per 1 april 2022Het wordt voor eindverbruikers die op een brandstof hebben opgeslagen waarvan de accijns wordt verlaagd per 1 april 2022, mogelijk om teruggaaf van accijns aan te vragen. Vooralsnog dient deze aanvraag ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3498Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 GMTOverleg NOVE-NEa inzake truckleveringen aan bunkerstations (3)Op 18 maart 2022 heeft een delegatie van NOVE constructief overleg gehad met de NEa. Onderwerp betrof de truckleveringen vanaf een brandstofdepot aan de binnenvaart ten behoeve van voortstuwing schepen. Door de huidige interpretatie van de eisen door de toezichthouder is er alleen een mogelijkheid om.... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3497Sat, 19 Mar 2022 00:00:00 GMTNEN-rapport Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen gebruik in binnenvaart... en hoe nu verder?De NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, heeft het Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen uitgevoerd. Dit is een vervolg op hetonderzoek ‘Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart’ van TNO en het EICB (Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart),waarover u eerder in inNOVE 2021, nummer 2, heeft kunnen lezen. In deze reeks rapporten, heeft Panteia voor NOVE ook nog het rapport ‘impact assessment bunkertoerisme’ op 5 mei 2021 aan het Ministerie van IenW gestuurd. Dit in dit artikel genoemde rapporten zijn: - TNO rapport (november 2020)- Panteia rapport (mei 2021)- NEN rapport Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen gebruik in binnenvaart (december 2021)   Eerdere berichten: - Onderzoek veiiligheidsrisico's biobrandstoffen binnenvaart https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3462Thu, 17 Mar 2022 00:00:00 GMTVerlaging brandstofaccijns gaat ook gelden voor LPG en LNGDe vorige week aangekondigde verlaging van de accijns op benzine en diesel per 1 april gaat ook gelden voor LPG en LNG. Dit heeft staatssecretaris van Rij vandaag toegezegd in een debat met de Tweede Kamer.Vorige week werd al bekend dat de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 tot het einde van het jaar wordt verlaagd met respectievelijk 17,3 cent en 11,1 cent per liter. Ook de accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG wordt met 4,1 cent per liter verlaagd.Dit betekent een verlaging van € 2,22 per volle tank LPG/LNG van 45 liter (de gemiddelde inhoud van een tank van een auto in het B-segment). Voor een auto op benzine gaat het om een verlaging van € 9,42 per tank en voor een auto op diesel om € 6,04 per tank.NOVE had hier ook op aangedrongen. Specifiek zullen we nog aandacht vragen voor propaan voor verwarmingsdoeleinden. Lees hier het volledige bericht van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2022/03/17/verlaging-brandstofaccijns-gaat-ook-gelden-voor-lpg-en-lng https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3496Thu, 17 Mar 2022 00:00:00 GMTMedewerker gezocht voor portret in inNOVE magazine 2022 #2Met de rubriek “Mijn Werk” in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies en beroepen binnen de brandstofbranche onder de aandacht brengen. Aankomend nummer gaat in het teken staan van DISRUPTIE. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar een medewerker binnen uw bedrijf, die iets wil vertellen over zijn/haar functie. We hebben daarvoor een korte vragenlijst en vragen dan ook om een selfie “on the job” te maken. Heeft u een leuke medewerker aan het werk, die met plezier zijn/haar functie uitoefent werkt en graag wat over zijn/haar werk wil vertellen?  Hereft deze medewerker ook iets meegemaakt dat totaal anders was dan de gebruikelijke werkzaamheden? Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw medewerker in inNOVE #2! Bij vragen, neem contact op met info@nove.nl       https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3495Mon, 14 Mar 2022 00:00:00 GMTAccijnsverlaging in verband met stijgende energieprijzen (1)Op 11 maart maakte het Ministerie van Financiën bekend dat er een tijdelijke accijnsverlaging gaat plaatsvinden. Als branchevereniging zijn wij blij met de aangekondigde accijnsverlaging. Hoewel tijdelijk, hopen wij dat de tijdelijkheid van deze verlaging gelijk loopt met duur van de tijdelijkheid van het toenmalige kwartje van Kok. Als tussenhandel, distributeurs en leverancier aan veelal eindgebruikers van brandstoffen geven hoge brandstofprijzen ook grote debiteurenrisico’s. De hoogte van de brandstofprijs is het grootste probleem voor de klant. Voor NOVE en haar leden zijn de accijnsverschillen met de buurlanden een blijvende zorg en een blijvende verstoring van het level playing field, waar wij keer op keer op wijzen. Grote accijnsverschillen met de buurlanden scheelt de overheid veel accijnsinkomsten, kost het milieu veel extra nodeloze omrij kilometers en extra tankinhoud/-gewicht die transporteurs dus niet als vracht kunnen meenemen. Desalniettemin is NOVE blij met de aankondiging op de accijns te verlagen. Wel dringen wij er bij de overheid op aan om ook LPG mee te nemen bij de accijnsverlaging. Ook vragen wij nogmaals aandacht voor het wegnemen van belemmeringen voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen. In het kort werd deze accijnsverlaging op de website van het Ministerie van Financiën op 11 maart als volgt aangegeven:“Verlaging btw op energie en accijns op benzine en dieselHet kabinet wil de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) vanaf 1 juli dit jaar voor een halfjaar verlagen van 21% naar 9%. Door deze maatregel daalt de energierekening (voor een huishouden met een gemiddeld verbruik) in dit half jaar met ongeveer 140 euro. Daarnaast stelt het kabinet voor om ook de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 tot het einde van het jaar te verlagen met 21%. Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter en voor diesel 11,1 cent per liter.” NOVE is momenteel, te samen met de branchecollega’s, in overleg om onder andere te overleggen over:- Wat te doen met de aanwezige voorraad ...- Hoe ….. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3485Fri, 11 Mar 2022 00:00:00 GMTLimiet voor tanken bij zelfbedieningspomp verhoogd naar € 200Alle Nederlandse banken en hun transactieverwerkers zijn overeengekomen om het zogeheten pre-autorisatiebedrag voor kaartbetalingen bij zelfbedieningspompen te verhogen naar 200 euro per tankbeurt. Dat betekent dat bij zo’n pomp per tankbeurt tot maximaal 200 euro met een betaalkaart kan worden getankt en afgerekend. VNPI en NOVE hadden hierop aangedrongen bij de Betaalvereniging Nederland, die snel tot actie waren overgegaan. Banken en processoren zullen hun systemen aanpassen waardoor een pre-autorisatie limiet van 200 EUR ondersteund wordt. Dit gebeurt naar verwachting begin volgende week. Lees het bericht op de website van Betaalvereniging Nederland.    Eerdere berichten: - Limietbedrag betaalpassen voor tanken omhoog https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3484Wed, 09 Mar 2022 00:00:00 GMTNorm voor LPG brandstofkwaliteit is aangepastDe Nederlandse norm voor LPG brandstof voor wegvoertuigen heeft een aanvulling op de gestelde eisen gekregen. De eis om per 1 mei 2022 het gehalte propaan te verhogen naar 30% is komen te vervallen. Daarnaast zijn de klimaatklassen die de minimale dampdruk aan de pomp - bij tankstations - in Nederland bepalen, vereenvoudigd.Met deze  vereenvoudiging sluit deze norm aan bij onder andere Duitsland. Voor NOVE is dat belangrijk vanwege het level playing field. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3478Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 GMTLimietbedrag betaalpassen voor tanken omhoogDoor de snel stijgende prijzen zijn de huidige limietbedragen die banken hanteren voor betaalpassen aan de pomp niet meer voldoende voor een volle tank. Al jarenlang wordt er bij onbemande tankstations en losse betaalzuilen bij de pomp voor de tankbeurt een bedrag gereserveerd bij de bank. Dat varieert per bank van € 125 tot € 150. Reden voor deze reservering is om te voorkomen dat een klant voor een x bedrag tankt, maar het vervolgens niet kan betalen. Na de reservering wordt het uiteindelijke juiste bedrag van de vertanking van de rekening van de klant afgeschreven en vervalt de reservering. Veel klanten willen nog steeds hun tank volgooien, maar daarvoor volstaat het bedrag van € 150 in een aantal gevallen niet meer. Bij NOVE kwamen diverse meldingen binnen, tevens werd er aandacht besteed aan deze kwestie in het NOS-journaal. De VNPI heeft in overleg met NOVE contact opgenomen met de Betaalvereniging Nederland en het verzoek ingediend om het limietbedrag te verhogen naar € 200 per tankbeurt. Dit verzoek is inmiddels in behandeling. Naar verwachting komt er nog deze week duidelijkheid over. Banken zullen dan de limieten aanpassen. Er bestaat een kans dat er in een aantal gevallen ook een administratieve aanpassing nodig is op de betaalzuil. De leveranciers van de betaalzuilen kunnen dit als het goed is faciliteren. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3474Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met december 2021: +0,1%De brandstofomzet (in liters) in Nederland voor het jaar 2021 is een fractie gestegen ten opzichte van 2020, meldt NOVE, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, op basis van recente cijfers van het CBS. In totaal werd 2021 0,1% meer brandstof verkocht dan in 2020.Inhaalslag decemberTot en met november was er nog een kleine achterstand ten opzichte van 2020, maar in december maakte de brandstofverkoop in Nederland een inhaalslag, waardoor de totale verkoop voor wegverkeer op bijna 11 miljard liter uitkwam.Van LPG en diesel werd minder verkocht ten opzichte van 2020, de verkoop van benzine daarentegen steeg met 3,1%.Verwachtingen 2022Vanuit de branche vernemen we dat de maanden januari en februari 2022 weer een behoorlijke plus lieten zien, door toegenomen economische activiteiten en meer woon-werkverkeer. Verwachting is dat de prijsexplosie die eind februari plaatsvond en doorzette in maart een drukkend effect op de afzet van brandstoffen zal hebben. Daarnaast zet de elektrificatie in het wagenpark verder door. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3473Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 GMTLevel playing field vermindert fraudeHet afgelopen weekend in twee grote landelijke dagbladen zaken die gelinkt zijn met hoge brandstofprijzen en verschillen met de buurlanden. In de Telegraaf gaf NOVE directeur Erik de Vries aan dat het tijd wordt in de pas te gaan lopen met onze buurlanden.In het Algemeen Dagblad/Investico verhaal over Nederlandse criminelen die een dubieus imperium van tankstations bouwen in België. Laat deze beide artikelen ook voor beleidsmakers een extra reden zijn om goed naar onze buurlanden te kijken om tank-/bunkertoerisme te verminderen, accijns goed met de buurlanden af te stemmen om fraude en oneerlijke concurrentie te verminderen. Telegraaf: ‘Overheid, doe wat aan de brandstofprijzen!‘Volgens Erik de Vries, directeur van NOVE, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren en tankstations, betaalt de automobilist al jarenlang een oneerlijke rekening: “Tijd om toch een beetje in de pas te lopen met de landen om ons heen. Beter laat dan nooit.” https://www.telegraaf.nl/watuzegt/906144590/overheid-doe-wat-aan-de-brandstofprijzen  AD/Investico: Nederlandse criminelen bouwen dubieus imperium in BelgiëHet is een klein artikel dat half februari verschijnt in het Belgische lokale nieuwsblad Het Belang van Limburg. ‘2,2 miljoen liter rode diesel ontkleurd in Ham: 80 miljoen euro geëist’. In het dorpje Ham werden twee mannen ‘op heterdaad betrapt’ bij het ontkleuren van rode diesel. Deze brandstof is veel door een lager accijnstarief en wordt daarom gemarkeerd met een rode kleurstof. Mede omdat dit zo fraudegevoelig is wordt de rode diesel in Nederland.https://www.platform-investico.nl/artikel/nederlandse-criminelen-bouwen-dubieus-imperium-in-belgie-geannoteerd-verhaal/    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3472Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 GMTOvermacht en de Algemene Leveringsvoorwaarden (2)NOVE stelt voor haar leden de NOVE Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden ter beschikking die op 17 januari 2017 gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3179499 (voor Zeevaart leden gelden andere algemene voorwaarden). Als NOVE-lid kunt u kosteloos gebruik maken van deze voorwaarden. De NOVE leveringsvoorwaarden zijn enkel geldig wanneer deze ongewijzigd worden toegepast in combinatie met een actueel lidmaatschap. Nu gezien de crisissituatie in Oekraïne en de drastische gestegen prijzen, …… https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3471Wed, 02 Mar 2022 00:00:00 GMTMulti Fuel Tankstations en veiligheidDoor de energietransitie komen er steeds meer multifuel tankstations (MFT-stations) in ons land. Leden van NOVE spelen hierop in door bestaande tankstations waar benzine, diesel en LPG wordt afgeleverd, uit te breiden of om te bouwen met CNG, LNG, waterstof en laadplaatsen voor EV. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De nieuwe kennisbundel Multifueltankstations beantwoordt deze en andere vragen. Een multifueltankstation is een tankstation waar naast de conventionele brandstoffen benzine, diesel en/of LPG tenminste één ‘alternatieve’ (schone(re)) brandstof wordt aangeboden. Aardgas en waterstof worden als alternatieve brandstoffen gezien en ook elektriciteit voor elektrisch aangedreven voertuigen. De oplaadvoorzieningen voor het opladen van de accu’s van elektrische voertuigen maken daarom onderdeel uit van multifueltankstations. Online kennis gebundeld.... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3468Fri, 25 Feb 2022 00:00:00 GMTOverleg met overheid inzake reductieverplichting binnenvaartDeze week heeft NOVE contact gehad met het Ministerie van IenW inzake de stand van zaken rondom de reductieverplichting voor de binnenvaart. Zoals bekend is de invoerdatum verschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De mogelijke verstoring van het gelijke speelveld met de buurlanden, dat NOVE keer op keer naar voren heeft gebracht, speelde hierbij een belangrijke rol.Uit het gesprek kwam naar voren dat.... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3466Fri, 25 Feb 2022 00:00:00 GMTVersoepelingen COVID-19 maatregelen per 25 februari 2022Op 25 februari vervallen de meeste coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter maatregel en de mondkapjesplicht. De algemene basismaatregelen blijven nog bestaan. Een heroverwegingsmoment is voorzien op 15 maart 2022. Dan zal het kabinet weer bezien of verantwoord verdere aanpassingen mogelijk zijn. Zie voor meer algemene informatie.  TankstationsTankstations kunnen open blijven tijdens de reguliere openingstijden, ook de shops en horeca. Lange termijn omgang met COVID-19Scenario’s zijn als volgt:1. Verkoudheid scenario: Past binnen ons zorgsysteem, er zijn in principe geen extra maatregelen nodig.2. Griep + scenario: Er is een aanzienlijke kans dat we komende jaren nog te maken krijgen met een ernstiger, griepachtig verloop. Dit kan tot zware belasting van de zorg leiden, zeker als het virus samenvalt met een stevig griepseizoen.3. Continue strijd scenario: Het griep+ scenario wordt mogelijk afgewisseld met extra oplevingen door bijvoorbeeld een nieuwe variant die besmettelijker is en/of een onzeker of ernstiger ziektebeeld kent en/of afnemende immuniteit, waardoor er (tijdelijk) een hoog risico ontstaat op overbelasting van de zorg.4. Worst case scenario: Er is altijd een kleine kans dat er een situatie ontstaat waardoor er zonder ingrijpen een zeer groot risico is op zeer hoge sterfte. De overheid overlegt binnenkort met verschillende sectoren en organisaties, waaronder NOVE, over de lange termijn aanpak voor COVID.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3464Wed, 23 Feb 2022 00:00:00 GMTKill to SpillIn inNOVE 2022-1 staat een artikel hoe enkele leden in samenwerking met de (locatie) overheid aan praktische oplossingen hebben gewerkt. Lees hierover ook het volgende item De inNOVE verschijnis medio maart 2022 verzonden aan de NOVE leden en de abonnees van inNOVE. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3461Wed, 23 Feb 2022 00:00:00 GMTVersoepelingen COVID-19 maatregelen per 18 februari 2022Bijgaande informatie ontvingen wij vanuit de Rijksoverheid. AlgemeenOp dinsdag 15 februari jl. is aangekondigd dat Nederland weer open gaat, in drie stappen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen of voor meer algemene informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Tankstations- Tankstations blijven open tijdens de reguliere openingstijden, ook de shops. - Voor de horeca in tankstations aan onderliggend wegennet geldt: horeca mag open van 05:00 tot 01:00 uur, na    01:00 uur is alleen afhaal mogelijk. Als klanten zittend in het horecadeel hun consumptie nuttigen moet nog steeds een coronatoegangsbewijs (CTB) getoond worden, ook door beroepschauffeurs. Er geldt geen 1,5 m afstand regel, geen placeringsplicht (vaste zitplaats), geen bezoekersnorm, geen mondkapje bij verplaatsing (bij minder dan 500 bezoekers).- Voor de horeca in tankstations behorend bij het hoofdwegennet geldt: tijdens de reguliere tijden open voor iedereen, afhaal ook voor eenieder mogelijk. Hier geldt wel een CTB-plicht, maar deze geldt niet voor beroepschauffeurs. Afhaal na 01:00 uur is mogelijk. Er geldt geen 1,5 m afstand regel, geen placeringsplicht (vaste zitplaats), geen bezoekersnorm, geen mondkapje bij verplaatsing (bij minder dan 500 bezoekers). Komende week verdere versoepelingenVanaf 25 februari volgen er nog meer versoepelingen. Vanaf dan vervalt de 1,5 meter afstandsnorm en de daarmee samenhangende maatregelen zoals de placeringsplicht, bezoekersnorm en mondkapjesplicht samenlevingsbreed, mits de Raad van State hier positief op adviseert. De CTB-plicht en de 01:00 uur sluitingstijd komen dan ook te vervallen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3459Mon, 21 Feb 2022 00:00:00 GMTOverleg NOVE-NEa inzake truckleveringen aan bunkerschepen en inboeken HVOOp 16 februari heeft een delegatie van NOVE, bestaande uit leden en bestuursleden, overleg gevoerd met de NEa. Onderwerp van gesprek waren de aangescherpte inboekeisen EN15940-diesel en de nadere uitleg voorwaarden bij AGP-AGP-leveringen. Vanuit de achterban had NOVE al meerdere meldingen ontvangen dat leveranciers min of meer gedwongen werden alleen nog maar B0 te kunnen leveren als het leveringen via trucks aan bunkerschepen betrof. Dit levert grote logistieke problemen op en staat verduurzaming van de binnenvaart in de weg. NEa gaf aan dat zij..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3458Thu, 10 Feb 2022 00:00:00 GMTWIA-aanvraag werknemers met Long COVIDHeeft u een werknemer in dienst die al bijna 2 jaar (104 weken) ziek is door Long COVID? Dan kan uw werknemer misschien een WIA-uitkering krijgen. Deze uitkering vraagt de werknemer aan bij UWV.Als uw werknemer 88 weken ziek is, krijgt hij/zij een brief van het UWV. Hierin staat hoe hij een WIA-uitkering aanvraagt. Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, bekijkt UWV of hij deze ook kan krijgen. Hiervoor krijgt hij een gesprek met een verzekeringsarts en mogelijk ook een arbeidsdeskundige.Lees meer op de website van UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2022/februari/wia-aanvraag-werknemers-met-long-covid.aspx   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3451Tue, 08 Feb 2022 00:00:00 GMTErvaringen dieselbrandstof 2021De leden van NOVE zijn continu druk met het leveren van energie aan de eindgebruikers. Dieselmotoren en dieselbrandstof zijn daarbij nog steeds heel belangrijk, de meeste vrachtwagens, bouwmachines, tractoren en schepen maken hier gebruik van. Voor NOVE is het van belang dat wij op de hoogte zijn van ervaringen vanuit het veld, goed en minder goed. Een kort belrondje langs enkele leden, is …… https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3449Fri, 04 Feb 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met november 2021: -0,4%De brandstofomzet (in liters) in Nederland tot en met november 2021 is vrijwel op het niveau van het dezelfde periode in 2020, meldt NOVE, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, op basis van recente cijfers van het CBS. In totaal werd in deze periode 0,4% minder brandstof verkocht dan in dezelfde periode 2020. Verkoop benzine groeitDe verkoop van benzine komt steeds dichter in de buurt van de verkoop van diesel te liggen. Belangrijkste oorzaak is de terugval in de particuliere verkoop: zowel nieuw als tweede hands zijn dieselauto’s in steeds mindere mate populair, terwijl hybride stekkerauto’s (met benzinemotor) een opmars maken. De omzet van benzine steeg ten opzichte van november 2020 met 9,7%. Verwachting naar einde jaarZoals eerder aangegeven is de verwachting dat de totale omzet voor 2021 dicht in de buurt zal liggen van de omzet van 2020. (Klik op de afbeelding om deze te downloaden) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3448Tue, 01 Feb 2022 00:00:00 GMTAankondiging Mobiliteitsmonitor – exclusief voor NOVE-ledenIn de loop van deze week ontvangen leden van NOVE exclusief de Mobiliteitsmonitor. De eerste opzet van de Mobiliteitsmonitor werd vorig jaar juni gepresenteerd tijdens de ALV van NOVE. Daarna heeft een werkgroep van het bestuur van de sectie H & R in overleg met de samensteller van de Mobiliteitsmonitor, Eric van den Heuvel van Studio GearUp, hard gewerkt om de monitor zo compact en overzichtelijk mogelijk te maken voor de NOVE-leden. De monitor omvat een aantal ontwikkelingen in het wagenpark, gesplitst naar personenwagens en vrachtwagens. Ook wordt in kaart gebracht wat de gevolgen daarvan zijn op de verkoop van verschillende brandstoffen. Hiervoor is een aantal scenario’s ontwikkeld, onder meer op basis van de Klimaat en Energie Verkenning (KEV) en het Fit-for-55 pakket vanuit de de Europese commissie. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar 2030 en 2035. De bedoeling is dat er een tweejaarlijkse update komt van de Mobiliteitsmonitor. Tevens wordt gewerkt aan een speciale workshop voor NOVE-leden later dit jaar, waar dieper wordt ingegaan op verschillende aspecten van de Monitor. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3441Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 GMTOverleg met de NEa inzake tankwagen leveranties aan bunkerstations en HVONu de nieuwe Wet en Regeling Energie Vervoer in werking is, wordt meteen merkbaar dat theorie en praktijk gaan wringen. Als NOVE hadden we al in ons eerdere commentaar op de regeling alsook tijdens de NEa bijeenkomst eind 2021 al aangegeven dat wij logistieke problemen door gebrek aan flexibiliteit verwachten. Deze worden nu bewaarheid, met name op het vlak van leveringen met een tankwagen aan binnenvaart schepen of bunkerlocaties. Ook op het vlak de leveringen van HVO en de keten zekerheden die de NEa wil hebben, is de wens geuit dat fraude voorkomen wordt doch de situatie wel werkbaar blijf echter dat de wetgever/NEa ook dient te begrijpen dat concurrentie gevoelige informatie niet met de concullega gedeeld kan worden. Uw reacties zijn nodigWij hebben reeds contact gehad met NEa en een vervolgoverleg is binnenkort.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3433Fri, 21 Jan 2022 00:00:00 GMTNieuwe tweedaagse introductie cursus brandstof & smeermiddelenHet NOVE-secretariaat komt met een nieuwe, tweedaagse cursus brandstof en smeermiddelen. Deze cursus is specifiek voor mensen die nieuw in de branche zijn, weinig technische achtergrond hebben. Deze cursus is algemener en minder diepgaand dan de drie afzonderlijke cursussen die NOVE aanbiedt in het kader van (bio)brandstoffen en smeermiddelen. De VSN geeft nog steeds de cursus Tribologie, voor de mensen die nog meer verdieping in smeermiddelen willen hebben. NOVE biedt deze laagdrempelige cursus aan, om nieuwe medewerkers eenvoudig en snel bagage mee te geven aan de start. De eerste cursus (de generale repetitie) wordt gegeven op:Dinsdag 8 en 15 maart 2022 in Bunnik (indien deze fysiek mag plaatsvinden). Meer informatie hieronder of via het NOVE-secretariaat. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3428Mon, 17 Jan 2022 00:00:00 GMTVersoepeling coronamaatregelen per 15 januari, situatie voor tankstations ongewijzigdZoals u ongetwijfeld heeft meegekregen zijn per 15 januari jl. een aantal coronamaatregelen versoepeld.Voor tankstations is de situatie echter ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat de shops open mogen blijven en dat horeca op het onderliggend wegennet (muv afhaal en bezorging) dicht moet. Op het hoofdwegennet horeca open enkel voor beroepschauffeurs.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3423Fri, 07 Jan 2022 00:00:00 GMTHet OMJ 2021 Jaarboek is nu online beschikbaarNOVE businesspartner OMJ (the Oil Market Journal) geeft in het OMJ 2021 Jaarboek een overzicht van de belangrijkste wereldwijde olieprijzen en de fundamentele factoren van vraag en aanbod in de VS.Het jaarboek, evenals eerdere edities zijn beschikbaar op de OMJ website.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3414Thu, 06 Jan 2022 00:00:00 GMTTerugblik informatiebijeenkomst implementatie REDII 14 december 2021Op 14 december 2021 vond een informatiebijeenkomst plaats inzake de implementatie van de Renewable Energy Directive (RED) II. Deze Europese regelgeving ziet toe op een verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen en moet in ieder EU land worden omgezet in nationale regelgeving. De (online) bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse Emissieautoriteit(NEa) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bijeenkomst is integraal terug te kijken.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3413Wed, 05 Jan 2022 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland tot en met oktober 2021: -0,9%De brandstofomzet (in liters) in Nederland tot en met oktober 2021 is vrijwel op het niveau van het dezelfde periode in 2020, meldt NOVE, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, op basis van recente cijfers van het CBS. In totaal werd in deze periode 0,9% minder brandstof verkocht dan in 2020. Diesel maakt kleine inhaalslagWaar in de maand augustus nog meer benzine werd verkocht dan diesel (voor het eerst in lange tijd), was diesel zowel in september als in oktober weer de meest verkochte brandstof.Toch kon dit een daling van de afzet van diesel in de periode tot en met oktober 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020 niet voorkomen: de dieselverkoop ging met 3,4% achteruit, terwijl de hoeveel benzine steeg met 2,2%. De verkoop van LPG bleef in deze periode vrijwel gelijk met 2020.Verwachting naar einde jaarDe nieuw ingevoerde coronamaatregelen in november en december 2021 zullen de stijging in de verkopen weer teniet doen, waardoor de verwachting is dat de totale brandstofomzet in 2021 dicht tegen de omzet van 2020 aan zal liggen. (Klik op de afbeelding om deze te downloaden) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3412Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMTNOVE bestuur en -secretariaat wenst u gezonde energie voor 2022De energietransitie begint steeds meer vorm te krijgen. Dat merken we in steeds meer onderdelen van onze sector. Tijdens de recente ledenvergaderingen (terug te zien op ons Youtubekanaal) hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed.Ook vertelden we over de vele zaken waar NOVE aan werkt in uw belang en in het belang van het gelijke speelveld.De komende tijd zullen twee items zeker hoog op de agenda staan. Ten eerste het uitstel voor de bijmengverplichting in de binnenvaart, waarvoor de sectie BIVI van NOVE hard geknokt heeft. Dit uitstel geeft ons meer tijd om onze branche én de klanten goed voor te bereiden op de komende verplichting. Veel leden vanuit de NOVE sectie binnenvaart-visserij hadden in november en december slapeloze nachten, vanwege dreigend bunkertoerisme. Laat ons weten waarover u wakker lag. Had u specifieke klantengroepen die u mogelijk niet meer kon leveren, voorziet u problemen met uw AGP of juist met teruggaafregeling (omdat u geen AGP heeft) of is het vooruitzicht van de certificering buitenproportioneel? Laat ons uw zorgen en zeker ook goede ideeën weten. De komende periode gaan we met de overheid, NEa en stakeholders aan de slag om tot een werkbare oplossing te komen. Een ander branche brede kwestie is de brandstofkwaliteit. In december kwam het vervolgonderzoek ...  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3405