NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 GMTHBE-reductiebijdrage 2021 vastgesteld!In december 2020 had NOVE bij de NEa grote zorgen geuit vanwege de onduidelijkheid over de HBE reductiebijdrage en de mogelijk financiële gevolgen. Bestuur en secretariaat zijn hiervoor enkele malen (online) bijeen geweest en ook was er veelvuldig overleg met de NEa, die op haar beurt weer met het Ministerie in overleg ging. Eerder berichtten wij hier al over. Afgelopen vrijdag kwam hierover duidelijkheid en heeft de NEa de reductiebijdrage vastgesteld. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3050Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 GMTOverleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart Naar aanleiding van de NOVE brandbrief en de internetconsulatie inzake de bijmenging van biobrandstoffen in de binnenvaart, was er op 14 januari 2021 een online overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directie Binnenvaart), ECIB (Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart) en NOVE. NOVE had in haar brandbrief, die in lijn is met de zienswijze die NOVE heeft ingediend inzake de RED-II internetconsulatie, aangegeven dat een eenzijdige Nederlandse verplichting om biobrandstof bij te mengen, het level playing field enorm verstoort en de schippers ‘dwingt’ om goedkopere puur fossiele brandstof in de buurlanden te bunkeren. Het Ministerie gaf aan dat de NOVE brandbrief duidelijk was, maar gaf ook aan dat een betere onderbouwing van de gevolgen van brandstofprijsverhoging nodig is. Dit omdat de enquête die NOVE gehouden heeft, niet overeenkomt met enquêtes en zienswijzen die andere partijen hebben getoond.   Wordt door gemaakte afspraken of het doel uit het oog verloren?Lastig is hierbij ook dat er een nationale Green Deal is afgesloten tussen de overheid en enkele grote partijen in de binnenvaart. De Nederlandse wet milieubeheer gaat reeds uit van bijmenging in de binnenvaart, alleen in het bijbehorende besluit moeten nu nog de laatste zaken geregeld worden. Dit is echter een nationale “kop”, die verder gaat dan de Europese RED wetgeving. Europa stelt namelijk (nog) geen bijmenging verplicht voor binnenvaart. Het Ministerie onderstreepte het belang aan van level playing field en dringt bij de buurlanden en EU aan om samen op te trekken. Er is wel draagvlak voor, echter een datum is nog niet te geven. Dit zou echter voor de ondertekenaars van de Green Deal geen reden zijn, om in Nederland niet te beginnen. De gedachte is dat wij de andere landen over de streep kunnen trekken door in Nederland te beginnen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3048Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTWat deed NOVE in 2020 voor de leden?Het jaar is weer voorbij gevlogen, maar wat heeft de branchevereniging nu allemaal gedaan? Wij hebben het voor u op een rijtje gezet. Klik hier of op de afbeelding om te zien wat NOVE allemaal deed voor de leden in 2020. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3037Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met oktober 2020: -12,2%De brandstofomzet in Nederland is tot en met oktober 2020 met 12,2% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam weer af in oktober door de aangescherpte maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-13,5%). Verwachting is dat de maanden november en december geen herstel laten zien, zodat de daling voor het hele jaar voor alle brandstoffen samen rond de 15% zal uitkomen. Klik op afbeelding om te downloaden https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3034Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTNog geen duidelijkheid over reductiebijdrage HBE, mogelijk financiële gevolgenVorige week hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over vragen die wij hebben gesteld aan de NEa over de zogenaamde reductiebijdrage. Deze reductiebijdrage is van belang zowel voor NOVE leden die een AGP hebben (en dus brandstoffen uitslaan) als leden die weer inclusief accijns en biotoeslag inkopen van AGP-houders.   Wat is er aan de hand? Vanuit Europa is aan alle landen een verplichting opgelegd om CO2-uitstoot van brandstoffen te reduceren. In Nederland hebben brandstofhandelaren op het land met een AGP de verplichting om aan de ene kant hernieuwbare brandstoffen toe te voegen, via de Renewable Energy Directive (RED). Dat wordt berekend via zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden, ofwel HBE (klik hier). Daarnaast is er een verplichting om een percentage CO2 te reduceren via de Fuel Quality Directive (FQD). Ook dit wordt berekend in HBE. Op de tweede verplichting werd tot 2020 niet gehandhaafd. Dat was ook niet nodig: met het behalen van de RED doelstelling werd automatisch aan de FQD verplichting voldaan. Voor 2020 doet zich een andere situatie voor: Het was mogelijk om ook biobrandstoffen bij te mengen in zeevaartbrandstof (bunkers), waarmee HBE’s konden worden aangemaakt die een AGP houder op het land konden helpen aan de RED-verplichting te voldoen. De CO₂-reductie die bij zeevaart bijmenging behaald wordt telt echter niet mee voor de berekening. Hierdoor wordt er per geproduceerde HBE minder CO₂ gereduceerd. De HBE’s krijgen daarmee voor een FQD een lagere waarde, waardoor onder aan de streep tekort ontstaat dat mogelijk moet worden aangevuld.   Te kort aan HBE’s met mogelijk financiële consequenties Kortom, er zijn mogelijk te weinig HBE’s aangemaakt om aan de FQD verplichting te voldoen (terwijl aan de RED wel wordt voldaan). De NEa stelt de HBE reductiewaarde vast aan de hand van de gegevens die zij ontvangen van de AGP-houders (ook wel ‘inboekers’). Omdat AGP houders nog twee maanden na verloop van het kalenderjaar mogen inboeken over het voorgaande jaar, kan de NEa nog niet vaststellen of er wel voldoende HBE’s zijn ingeboekt voor de FQD. Indien de NEa vaststelt dat er te weinig HBE’s zijn, moeten er alsnog extra HBE’s worden ingeboekt. Dit betekent extra kosten voor de AGP-houder. Hoe de AGP-houders hiermee mee omgaan is uiteraard aan ieder bedrijf zelf. Wel wijzen wij er op dat er mogelijke financiële consequenties kunnen zijn, tot en met de eindklant. Het is verstandig hiervan bewust te zijn en rekening mee te houden.   NOVE-leveringsvoorwaarden De leveringsvoorwaarden van NOVE bieden hiervoor een kapstok, zie artikel 3 (ledengedeelte): https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3032Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTDe klimaatopgave is groot en daarbij hebben we alle oplossingen nodig Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. NOVE en VVG hebben de handen ineengeslagen om in aanloop naar deze verkiezingen een aantal publicaties te verzorgen over de rol van gasvormige brandstoffen in de energietransitie (LPG, LNG, CNG en de biovarianten). Om het spits af te bijten spraken Erik de Vries en Thomas Truijens met CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder, nummer 8 op de conceptkandidatenlijst en huidig woordvoerder Energie en Klimaatbeleid. Erik en Thomas: “In 2050 moeten we klimaatneutraal zijn, maar het ministerie van EZK zegt dat we dan nog steeds dertig tot vijftig procent gas nodig hebben in onze energievoorziening voor de industrie, transport en de verwarming van woningen. We doen dit nu met fossiele gassen, maar in 2050 moet het vrij zijn van broeikasgassen. In het klimaatakkoord staat veel over groengas en waterstof. Welke rol ziet het CDA in die opgave voor betere fossiele gassen, zoals LPG, LNG en CNG?”Agnes: “Wat je nu ziet is dat we alles nodig hebben om het schoner te krijgen. Op het moment dat deze gassen daar een rol in kunnen spelen en ze maken dat ook helder, dan denk ik dat die gassen ook een bijdrage kunnen leveren. Het is nog een lange weg tot 2050. Uiteindelijk zullen we helemaal overgaan op groene gassen, maar we kunnen niet exact voorzien wanneer dit is. De richting is dat we het in 2050 voor elkaar willen hebben. Jullie sector speelt daar een rol in en pakt die rol ook. De klimaatopgave is groot en daarbij hebben we alle oplossingen nodig.”“We zoomen even in op mobiliteit. De focus van de overheid op elektrisch is helder, maar in 2030 zitten we op 2 miljoen elektrische auto’s op een wagenpark van ruim 9 miljoen auto’s in totaal. Wat doen we met de overige 7 miljoen auto’s?”“Het is te vergelijken met de gebouwde omgeving, hier zijn we bezig met aardgasvrije wijken. We zullen niet in 2030 alle wijken aardgasvrij of alle auto’s elektrisch hebben. Daarom pleit ik voor hybride. Jullie betoog zit in dezelfde denklijn, maar dan op het gebied van mobiliteit. Om uiteindelijk onze doelen in 2030 en 2050 te halen moeten we ook verschillende tussenstappen zetten. Ik heb het idee dat dit bij de ministeries niet scherp genoeg op de bril staat. Zowel voor de industrie, mobiliteit als voor de gebouwde omgeving pleit het CDA voor stappen richting het einddoel, maar tegelijkertijd ook voor hybride oplossingen in de tussentijd, met een duidelijk perspectief op vergroening.”“In Nederland zijn ruim 1.200 LPG tankstations en de brandstof in ruime mate beschikbaar. Is het niet zonde dat we slechts weinig gebruik maken van LPG om een directe besparing op CO2 en fijnstof te realiseren binnen het bestaand wagenpark?“We hebben in Nederland een goed netwerk voor LPG en veel auto’s zijn ervoor uitgerust. Het heeft ook een relatief goede prijs ten opzichte van benzine en diesel en is duurzamer. LPG lijkt een solide business case te hebben en kan een tussenrol spelen op weg naar een duurzamere toekomst. De branche heeft hier ook een rol te spelen om dit op het netvlies te houden van beleidsmakers en consumenten.”“Bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving waar het gaat om het verwarmen van woningen moet het gelijk helemaal elektrisch, terwijl er ook gekozen kan worden voor een hybride oplossing met propaan. Vervolgens kan er over worden gegaan op bio-propaan voor een verdere verduurzamingsslag. Doet het kabinet voldoende om deze routes te verkennen? Zijn we niet te veel gefocust op één oplossing?”“Ik deel de analyse met jullie dat er veel focus is op de eindoplossingen. Wat ik hoor van partijen uit jullie sector is dat zij moeilijk in gesprek komen, omdat LPG een te fossiele connotatie heeft . Maar ik leg de uitdaging wel bij jullie als sector terug. Maak duidelijk hoe groot jullie verwachten dat deze markt is, want eigenlijk moet je dan een plan presenteren waar wij in Den Haag niet omheen kunnen, met duidelijk perspectief en stappen richting verduurzaming op natuurlijke momenten.In het klimaatakkoord is de oplossing om alles per wijk aan te pakken, maar dit is nooit de oplossing van het CDA geweest. Wij hebben altijd gezegd te kijken naar welke stappen er per huis kunnen worden gezet en het liefst ook nog op natuurlijke overstapmomenten.De gemeenten worstelen momenteel met alle warmtevisies en hoe ze dit verder vorm gaan geven. Ik weet niet of de gemeenten jullie oplossing voor ogen hebben. Ook daar ligt dus een uitdaging voor jullie sector. Binnen een regio wordt gekeken welke oplossingen voor handen zijn, maar het is aan de sector zelf om het eigen product te promoten en de inherente voordelen duidelijk te maken. De overheid zal dit niet doen, maar het moet niet zo zijn dat doordat andere opties worden gesubsidieerd jullie buiten de boot vallen.” “Wat voor ondersteuning zou er moeten of kunnen zijn, wanneer de sector een dergelijk plan aanlevert met concrete stappen?”“Huizeneigenaren of automobilisten zijn zelf aan zet om beslissingen te nemen, dus alle opties moeten voor hen in beeld zijn. Op dit moment is dat niet het geval. Het liefst zie ik een onafhankelijke overheidswebsite, waarop men alle opties kan bekijken. Een huiseigenaar of autobezitter die op een natuurlijk moment de afweging moet maken wat voor zijn/haar huis of vervoer de beste oplossing is om te verduurzamen moet beter en onafhankelijk geïnformeerd worden. Ik heb de minister hierop aangesproken. Dat was al voor corona, dus het wordt tijd hem hier weer aan te herinneren.”“We zien nu dat er heel veel subsidie naar elektrische varianten voor mobiliteit gaat, en daar zijn allemaal argumenten voor te verzinnen. Het geld komt dan wel terecht bij mensen die zo’n (dure) auto kunnen kopen of bij mensen die hem leasen. Wij hebben een aantal opties met groen gas, maar daar zijn slechts een paar kruimeltjes subsidie voor. Zijn daar nou niet mogelijkheden om die varianten in de transitieperiode te ondersteunen?”“Samen met Pieter Omzigt ben ik zeer kritisch geweest op de subsidie voor elektrische auto’s. We hebben ervoor gezorgd dat in het pakket uiteindelijk ook auto’s zitten die voor mensen met een minder dikke portemonnee bereikbaar zijn. De oude situatie was niet rechtvaardig. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de bijtelling steeds ietsje oploopt. Vervolgens moet er wel worden gekeken of we met de stimulans de uitstoot daadwerkelijk terugdringen. De Kamer was het uiteindelijk met ons eens, waardoor de gekkigheid er nu een beetje vanaf is. De vervolgvraag is hoe we richting 2030 met andere brandstoffen de uitstoot nog verder omlaag kunnen brengen. Het is daarom belangrijk dat alle opties op tafel liggen, en dus ook de gasvormige brandstoffen. In de KEV werd ook duidelijk dat we het op het gebied van mobiliteit nog niet goed doen. Ik vind het daarom van belang om naar alle opties te kijken.”“Onze leden, die bezig zijn met LPG, hebben veel kennis en ervaring als het gaat om gasvormige brandstoffen in tanks, opslag, transport, de juiste druk en veiligheid. Bij waterstof zijn dit ook belangrijke aspecten. Hoe kunnen we zorgen dat we deze kennis en ervaring niet verloren gaat voor de aankomende waterstofeconomie?”“Veiligheid staat natuurlijk op één. De eerste sectoren die bezig gaan met waterstof zitten in de industriële clusters. Hier gaat het direct om enorme hoeveelheden. Vervolgens moet ook in de transportsector goed worden gekeken waar de kansen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van tankstations voor waterstof. Daarom is het belangrijk om de bestaande kennis en ervaring op dit gebied in te zetten als waterstof in grote hoeveelheden onderdeel gaat uitmaken van onze energievoorziening. Er liggen dus vele kansen voor gasvormige brandstoffen, waarbij veiligheid altijd de basis is.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3022Fri, 08 Jan 2021 00:00:00 GMTNOVE-reactie Besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030Op de internetconsulatie RED-II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2020 heeft NOVE op 6 januari jl. het gevraagde advies uitgebracht.   In het advies geeft NOVE aan dat:   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3024Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 GMTOvername vastgoed en brandstoffen- en smeermiddelactiviteiten Vos Groep door GP GrootNOVE-lid GP Groot brandstoffen en oliehandel bv en Vos Groep B.V. hebben overeenstemming bereikt over de overname van de brandstof en oliehandel, de tankstations, de gasflessenhandel en het daarbij behorende personeel, materieel en vastgoed door GP Groot.  Vos Olie & Gas startte in 1932 met de verkoop van olieproducten. Het familiebedrijf dat inmiddels door de derde generatie wordt bestuurd is uitgegroeid tot een landelijk opererende onderneming met meer dan 50 medewerkers en vestigingen in Amsterdam, Purmerend en Koog aan de Zaan. Tankstations, brandstoffen en smeermiddelenDoor de overname versterkt GP Groot haar positie op de brandstoffen- en smeermiddelenmarkt. De activiteiten van Vos Olie & Gas vormen zowel qua assortiment als verzorgingsgebied een uitstekende aanvulling op die van GP Groot. Met de overname van de Total tankstations aan de Edisonweg in Purmerend en de Zuideinde in Koog aan de Zaan komt het aantal tankstations van GP Groot op ruim 60 stuks. Gasdepot en handelHoewel GP Groot in het verleden op een bescheiden schaal in gas(flessen) heeft gehandeld vormen het gasdepot aan de Butaanweg in Amsterdam en de daarbij behorende gasfleshandelsactiviteiten voor GP Groot een nieuwe activiteit. Centrale (smeermiddelen-) opslagEen ander belangrijk onderdeel van de overname wordt gevormd door het centraal gelegen magazijn in Amsterdam. Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel hierover: “GP Groot heeft haar smeermiddelenopslag van oudsher verdeeld over magazijnen in Heiloo en Heerhugowaard. Na de overname van de brandstof- en smeermiddelhandelsactiviteiten van Calpam is daar nog Lisse bijgekomen. We kijken al een tijd uit naar een geschikte locatie om alle opslag te bundelen. De faciliteiten aan de Petroleumhavenweg zijn modern, zeer veilig, van alle gemakken voorzien en daardoor ideaal om onze logistiek te optimaliseren. Continuïteit van de activiteitenGP Groot neemt een groot deel van de bij de betreffende activiteiten betrokken personeelsleden en materieel van Vos Groep over. Matthijs Vos, directeur van Vos Groep hierover: “Met het oog op de aanstaande energietransitie hebben we diverse scenario’s voor een optimale invulling ervan voor onze bedrijven uitgewerkt en onderzocht. Continuïteit van de activiteiten en een zo groot mogelijk behoud van werkgelegenheid voor de betrokken collega’s zijn voor ons van het begin af aan erg belangrijk geweest. De verkoop van activa en activiteiten aan GP Groot sluit goed bij ons streven aan. We hebben er alle vertrouwen in dat onze activiteiten en de collega’s die de overstap mee maken bij GP Groot in goede handen zijn.” Basis voor verdere groeiPieter Talsma is verheugd met de aanstaande transactie: “GP Groot groep wil in de gebieden waarin het actief is de energietransitie en circulaire economie faciliteren en versnellen. GP Groot brandstoffen en oliehandel richt zich vooral op het realiseren van emissiearme en -vrije mobiliteit. Het beschikken over een netwerk met toegang tot diverse klantgroepen, zowel qua samenstelling als geografie vormt een goede basis voor verdere groei. Ook het door Vos gevoerde producten pakket met onder andere Blauwe Diesel sluit op dit streven aan.” De overname van Vos Olie & Gas B.V. heeft plaatsgevonden op 1 januari 2021, de overname van de opslagfaciliteiten aan de Petroleumhavenweg volgt op 1 april 2021. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3023Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 GMTNOVE stelt NEa vragen over de reductiebijdrageEind december 2020 heeft het NOVE-secretariaat diverse vragen van leden ontvangen, inzake de HBE-reductiewaarde en de datum van bekendmaken van deze waarde. Op 28 december 2020 is er daarom een online-overleg geweest van het NOVE-bestuur sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG). De NEa had al eerder aangegeven de mogelijkheden te hebben onderzocht hoe eventueel eerder te communiceren over de hoogte van de reductiebijdrage, maar had ook geconstateerd dat de onzekerheden te groot zijn om al vóór de inboekdeadline een waarde bekend te maken. Voor de leden van NOVE is het van groot belang dat de markt transparant is en dat er duidelijkheid geschapen wordt.  De NEa heeft op het eerdere verzoek al kort gereageerd en aangegeven in de eerste week van 2021 met een reactie te komen. Het bestuur van de sectie geeft de hoogste prioriteit aan dit dossier. Meer en aanvullende informatie over hoe de hoogte van de reductiebijdrage wordt bepaald, staat op de site van de NEa. NOVE kent een werkgroep Biobrandstoffen, waarin kennis gedeeld wordt over zaken zoals de reductiebijdrage, HBE’s, NEa, etc. Deze werkgroep is bedoeld voor de (medewerkers van de) NOVE-leden die hiermee van doen hebben om de specialistische kennis te delen. Echter, elk NOVE lid kan/mag zich hierbij aansluiten. Een email aan info@nove.nl met uw gegevens als NOVE lid, is voldoende.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3020Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Het wagenpark in NederlandOp iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer inNOVE Infographic: Het wagenpark in Nederland Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3018Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 GMTNOVE-leden sectie binnenvaart worden aangespoord om te reagerenIn december 2020 is er een internetconsultatie gestart over de ‘REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030’. Kortweg gaat het over het voornemen om eenzijdig als Nederland het bijmengen van biobrandstoffen in de binnenvaart te verplichten, in lijn met Europese wet- en regelgeving alsmede het Klimaatakkoord. Voor deze NOVE-sectie direct dus een vraag om advies over hun toekomst.De leden van het sectiebestuur en het secretariaat hebben veel NOVE-leden gebeld en gemaild om hen aan te sporen voor te reageren voor 6 januari 2021 en mee te denken hoe verduurzaming goed en verantwoord kan plaatsvinden. Een eenzijdige Nederlandse verplichting zal naar de mening van het bestuur een averechts effect hebben. Eerdere berichten:- Brandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaart https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3015Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandstofaccijns omhoog per 1 januari 2021De Nederlandse brandstofaccijns wordt per 1 januari 2021 geïndexeerd met een factor 1,016. Verder wordt de accijns op diesel vanwege de maatregelen die genoemd staan in het Klimaatakkoord met 1 cent extra verhoogd. De leden van NOVE zijn hierover begin december al geïnformeerd. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3013Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 GMTVragen en antwoorden (Q&A) over Corona-maatregelenNVG, de koepelvereniging waarbij NOVE is aangesloten, informeerde ons dat in de loop van dit jaar verschillende Q&A-pagina's gemaakt op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland over onderdelen van de coronawetgeving. Om hier meer overzicht in aan te brengen kunt u nu vanaf één pagina doorlinks vinden naar de diverse onderdelen. Zie daartoe: overzicht Q&A's  https://www.mkb.nl/corona   NOVE is aangesloten bij het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en zo aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland. In inNOVE 2020#4 staat vanaf pagina 8 het artikel Flexibel opereren tijdens Corona. Hier geven vier verschillende NOVE-leden aan hoe zij anticiperen op de Corona-omstandigheden. Heeft u als NOVE-lid collegiale tips of adviezen? Laat dit dan weten aan het NOVE-secretariaat. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3012Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 GMTAangepaste RI&E voor het Brandstoffenbedrijf beschikbaarVanaf nu is er een vernieuwde vragenlijst (RIE2021) beschikbaar, die hoort bij de RI&E voor het Brandstoffenbedrijf. De aanpassingen in de nieuwe versie zijn: - een vraag toegevoegd over het contract met een arbodienst - enkele aanvullingen t.a.v. werkzaamheden nabij de waterkant / gebruik reddingsvest - een hoofdstuk t.a.v. organisatie van de zorg ter voorkoming van een epidemie zoals Corona Het NOVE-secretariaat hoort graag de opmerkingen die gemaakt worden tijdens de toetsing of tijdens een inspectie, zeker als deze branchespecifiek zijn, zodat we indien nodig de RI&E voor het Brandstoffenbedrijf kunnen aanpassen. De bovenstaande opmerkingen waren van i-SZW tijdens een inspectie in het herfst bij een grote oliehandel met depot. Een RI&E is verplicht Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook het risico van besmetting met het coronavirus moet daarin worden aangepakt. In de RI&E voor het brandstoffenbedrijf wordt gesproken over de ‘organisatie van de zorg ter voorkoming van een epidemie’, waardoor het RI&E-document wat langer ‘houdbaar’ is. Over ‘houdbaarheid’ gesproken, het hebben van een RI&E is verplicht en NOVE (i.c. NOVOK) gaf in 1995 al de eerste arbochecklist uit, als basis voor de huidige RI&E. Wordt u ‘betrapt’ omdat u na 26 jaar nog geen RI&E heeft, dan volgt direct een boete van circa € 3.000. Maar ook het niet serieus nemen van een plan van aanpak wordt beboet. Eerdere berichten: - COVID-19 en de RI&E - inNOVE 2020#3: Hoe moet mijn noodplan eruit zien (pag 12 e.v.) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3011Sat, 19 Dec 2020 00:00:00 GMTCBR stopt met examens, ADR/ADN-geldigheid certificaten verlengdNaar aanleiding van de lockdown-maatregelen per 15 december zijn (o.a.) alle chauffeurs en binnenvaartexamens, waaronder ook de gevaarlijke stoffen examens, tot en met 19 januari geannuleerd. Het is op dit moment niet mogelijk om een examen na deze periode te reserveren. Op de website van het CBR vindt u het laatste nieuws hierover. De geldigheid van ADR en ADN certificaten is vanwege de lockdown en de tijdelijke sluiting van opleidingscentra verlengd tot 28 februari 2021. De Staatscourant vermeldde vandaag de Mulitlaterale overeenkomst (M330) hierover aangaande het ADR: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-67013.html Vraag uw ADR/ADN-veiligheidsadviseur als er vragen zijn of neem contact op met NOVE-netwerkpartner VCM-Leusden (033-4321002).   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3009Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandstofprijsvergelijk voor consumentenSinds 7 december 2020 geldt een Europese verplichting om bij bemande rijkswegtankstations een brandstofprijsvergelijking te laten zien. Deze brandstofprijsvergelijking heeft als doel consumenten te informeren over de verschillende soorten brandstoffen en hun prijzen. Deze informatie komt van de overheidswebsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor NOVE is het van groot belang om keer op keer te laten zien dat er meerdere manieren zijn om te verduurzamen. Dit is afhankelijk van sector, soort en inzetbaarheid van voer-, vaar- of werktuig. Een level playing field is daarbij van groot belang. Eerdere berichten: - inNOVE Infografic: Voertuig en brandstofcijfers verschil 2018-2019- Indicatie alle brandstofprijzen verplicht voor alle bemande Rijkswegstations   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3008Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 GMT‘Stoomcursus’ – Gebarentaal voor ondernemersStel je eens voor dat jij een klant of gast met een auditieve beperking in gebarentaal ‘welkom’ kunt heten, of een vraag kunnen stellen als; ‘kan ik u helpen?’ of ‘wilt u een koffie of wilt u thee bestellen?’ Hoe mooi zou dat zijn. Een eerste stap naar elkaar beter proberen te begrijpen is dan al gezet. MKB Toegankelijk biedt je hiervoor een helpende hand met een ‘Stoomcursus – Gebarentaal voor ondernemers’. Klik hier voor meer informatie https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3007Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 GMTTankstations en bunkerwinkelschepen: wat betekent de harde lockdown?Vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari gaat Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Alleen winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften mogen openblijven. Tankstations worden daarbij expliciet genoemd. Feitelijk betekent dit dat er geen extra regels bijkomen. Met inachtneming van alle regels die er al zijn – 1,5 meter, mondkapjesplicht etc. – kunnen tankstations openblijven. Dat geldt dus ook voor de bakery, wasstraat en aanhangerverhuur. Bunkerstations zijn tankstations aan de waterwegen. (Lijst van winkels die wel open zijn.) Omdat ook de scholen en kinderopvang dichtgaan vanaf woensdag 16 december zullen medewerkers te maken krijgen met kinderen die thuiszitten. In de eerste lockdown mochten tankstationmedewerkers ook gebruik maken van de kinderopvang. Wij hebben het ministerie gevraagd om bevestiging dat dit ook nu weer het geval is. Locaties voor “reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen” zijn ook uitgezonderd van de sluitingsplicht. Dit betekent dat ook zelfstandige wasstraten ook gewoon open kunnen blijven. NOVE zal zoveel mogelijk de richtlijnen/advies van de branchegenoten (Beta/Bovag/VNPI) volgen, om zoveel mogelijk eenheid in de branche te creëren. Als brandstoffenbranche zijn we een vitale sector, waar naast brandstof ook bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs terecht moeten kunnen voor een sanitaire stop en/of benodigdheden uit de shop zoals ruitensproeier antivries, eten en drinken. Vanaf 15 december zijn veel winkels en andere voorzieningen gesloten. Een praktische tip: hou hier rekening mee. Zorg dat u voldoende stortingszakjes, sealbags etc. heeft. Stort u uw (klein)geld af bij een filiaal van de bank en niet in een afstortautomaat? Overweeg dit ook vandaag nog te doen. Wij gaan ervan uit dat haal- & bezorgdiensten toegestaan blijven. Als u deze service biedt aan uw klanten houd dan rekening met grotere drukte de komende periode. Uiteraard informeren wij u zodra we de exacte inhoud van de maatregelen kennen.Als de wet-, regelgeving en richtlijnen op sommige zaken (nog) niet duidelijk is, zet dan in ieder geval uw afwegingen waarop u baseert dat bepaalde activiteiten vitaal zijn, puntsgewijs op papier en controleer dit regelmatig met vernieuwde berichtgeving. Eerdere berichten: Mondkapjesplicht tankstations en bunkerwinkelschepen https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3003Fri, 11 Dec 2020 00:00:00 GMTLunchtalk 'Plan Brandstoffen' terugkijkenIn de NOVE nieuwsbrief van vorige week was u uitgenodigd om aanwezigheid bij de lunch talk van Platform Duurzame Biobrandstoffen. Wilt u het seminar nogmaals zien, dan kan dat via deze link:  https://youtu.be/vlNZZH18Xf4 Ook de presentaties en kort verslag staan op de website van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Tijdens de lunch talk heeft het Platform Duurzame Biobrandstoffen een oproep gedaan om te werken aan Plan Brandstoffen. NOVE is hiervoor aangesloten bij het platform en bekleed ook een functie in het bestuur. U kunt ook als individueel bedrijf direct lid worden van het platform en meewerken aan een innovatie- en uitrolprogramma voor hernieuwbare brandstoffen, geavanceerde biobrandstoffen, afval-gebaseerde brandstoffen en brandstoffen gemaakt van hernieuwbare elektriciteit. Over het Platform kunt u ook regelmatig lezen in inNOVE, door in de editie 2020#4 het gesproken werd over Clean Fuel Contracts. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3001Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaartHet bestuur van de NOVE sectie Binnenvaart-Visserij heeft een brandbrief gestuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin het bestuur het ministerie waarschuwt voor de ‘mogelijk desastreuze gevolgen’ voor binnenvaartbunkerbunkeraars, als Nederland besluit eenzijdig een bijmengverplichting voor biobrandstoffen in te voeren, zonder dat de buurlanden dat ook doen. Als NOVE staan wij achter mogelijkheid van het bijmengen van biobrandstoffen, als goede, betaalbare en snelle mogelijkheid om te vergroenen, waarbij goede brandstofkwaliteit en veiligheid natuurlijk een belangrijke voorwaarde zijn. Echter een eenzijdige invoering met een prijsverhoging zal een averechts effect hebben. De Binnenvaartkrant en de Scheepvaartkrant hebben dit meteen opgepakt. Naast de alarmbel bij het ministerie, ook de oproep aan de leden om gebruik te maken van de internetconsultatie die over dit onderwerp nu loopt. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2992Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 GMTBevestiging ziekmelding via werkgeversportaalHeeft u een zieke werknemer of vraagt u een zwangerschapsuitkering aan? Als u in 2020 een melding heeft gedaan, verandert vanaf 1 januari 2021 de manier waarop wij uw melding aan u bevestigen. Wat verandert er?Tot nu toe kreeg u voor iedere ziekmelding of aanvraag voor een zwangerschapsuitkering de ontvangstbevestiging zowel per post als via het werkgeversportaal. Vanaf 1 januari ontvangt u voor de eerste melding die u doet nog een ontvangstbevestiging per post. Voor alle meldingen die u binnen een jaar na de eerste melding doet, ontvangt u alleen een bevestiging via het werkgeversportaal. Heeft u in 2020 een ziekmelding of een aanvraag voor een zwangerschapsuitkering gedaan? Dan heeft u de laatste bevestiging per post al ontvangen. Ik wil toch een ontvangstbevestiging per postOp de ontvangstbevestiging staat hoe u kunt aangeven dat u toch bevestigingen per post wilt blijven ontvangen. Inloggen met eHerkenningInloggen in het werkgeversportaal gaat via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning, dan kunt u dit aanvragen. Ga naar het werkgeversportaal. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2990Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 GMTinNOVE #4 2020 eind deze week in de bus!Eind van deze week kunt u het nieuwe kwartaalmagazine ontvangen. In dit nummer staat het thema Flexibiliteit centraal. - Vernieuwend: Flexibel opereren tijdens corona- Vraagbaak: Hoe flexibel is ATEX-wetgeving- Standpunt: Verbod op zichtbare tabakverkoop is doodsteek bemande verkooppunten- Mijn Werk: David Groenewoud - Gas Service Solutions - Infographic: Het wagenpark in Nederland Ontvangt u nog geen inNOVE? Klik hier voor de kosten en om hem aan te vragen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2988Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 GMTUitnodiging Lunchtalk 'Plan Brandstoffen'10 december 12:00 - 13.30u Vanuit Pakhuis de Zwijger nodigt Platform Duurzame Biobrandstoffen u graag uit voor een lunchprogramma met een reflectie op het behalen van klimaatdoelen in vervoer.In vervoer blijft tot ten minste 2030 de klimaatuitstoot te hoog om de Klimaatdoelen voor Parijs te halen. Ondanks voorgenomen beleid gaat de klimaatreductie in vervoer niet snel genoeg en bovendien zal daarnaast ook de klimaatimpact omlaag moeten in internationale sectoren als scheep- en luchtvaart. Er is daarom een plan nodig dat de klimaatimpact van de Brandstoffen omlaag brengt. Een plan om fossiele Brandstoffen te vervangen met hernieuwbare Brandstoffen, zoals duurzame Biobrandstoffen maar ook op termijn e-fuels.Een plan dat snel en Betaalbaar, met gebruik van Bestaande middelen en infrastructuur de klimaatimpact vermindert en de opties die de weg voorbereiden voor opschalen naar groene chemie, lucht- en scheepvaart. Dat alles noemen we Plan B(randstoffen). Lees hieronder meer over het programma.>>> Aanmelden Lunchtalk 'Plan B(randstoffen)' 10 december 2020 <<< Prof. John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform gaat vanuit pakhuis de Zwijger in gesprek met: - Michiel Vlam, Gemeente Amsterdam, projectleider uitstootvrij verkeer - over doelstellingen en knelpunten voor het instellen van uitstootvrije gebieden in de hoofdstad.- Alexander Wijn, DAF Trucks - Overwegingen voor DAF tussen emissieloze voertuigen en vraag in de markt - Prof. Dr.-Ing.Thomas Willner, Hamburg University of Applied Sciences, Head Process Engineering Research Group - How can the sum of alternative fuels and electric mobility help to solve the mathematics of climate protection. - Eric van den Heuvel, Platform Duurzame Biobrandstoffen - over Plan Brandstoffen. De lunchtalk wordt gehouden in Zoom. Er is een mogelijkheid om via de chat vragen te stellen.Voor aanvang ontvangt u de inloggegevens. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2987Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met september 2020: -11,8%De brandstofomzet in Nederland is tot en met september 2020 met 11,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. De maand september liet na de maand januari overigens wel de hoogste omzet zien met bijna 1,1 miljard liter . Met de nieuwe coronamaatregelen die in oktober zijn genomen en daarmee de afnemende verkeersintensiteit is de verwachting dat van brandstoffen in het laatste kwartaal verder niet substantieel zal aantrekken, waardoor de totale omzetdaling voor 2020 daling ten opzichte van 2019 tussen de 12 en 16% zal uitkomen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2962Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 GMTCTGG-dag 2020NOVE is lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), o.a. bekend van de jaarlijkse CTGG-dag. Vanwege de Coronacrisis ging deze dit jaar helaas niet door. Daarom organiseerde de CTGG op 27 november een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021.   Specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W, het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleenden hun medewerking aan deze webinars. ILT gaf een toelichting op het melden van incidenten met gevaarlijke stoffen. De beleidsafdeling van I&W lichtte haar prioriteiten in internationale overleggen de komende 2 jaar toe.   De presentaties die tijdens het webinar gegeven werden door de verschillende specialisten, staan voor u klaar op de CTGG-website: https://www.ctgg.nl/site/ctgg-dag https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2982Fri, 13 Nov 2020 00:00:00 GMTWeersomstandigheden zoals mist en gladheid. Goed voorbereid?Wegverkeer:Het VLG meldt in artikel 6 dat indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200 meter, het niet is toegestaand om gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is.Verder is het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden bij een zicht minder dan 50 meter en glad wegdek!Wat is glad, wat doe je als je onderweg bent? Bespreek dit met de chauffeurs!De veiligheidsadviseur kan u hierbij ondersteunen. Klik voor meer info.Het KNMI geeft op haar website wel een indicatie. Klik hierAls ondanks de gladheid het noodzakelijk is dat het transport van gevaarlijke stoffen doorgaat kan ontheffing worden aangevraagd bij de inspectie. Een voorbeeld van noodzakelijk transport is het aanleveren van gevaarlijke stoffen bij een ziekenhuis. Voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing is dat er sprake moet zijn van langdurige gladheid en de noodzaak van het transport moet overtuigend worden aangetoond. Voor het aanvragen van een ontheffing moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier: Link naar het aanvraagformulierTelefoon ILenT: 088-4890000 NOVE en ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport, voorheen IVW) stemmen regelmatig met elkaar af over de stand van zaken, indien dit nodig is.  Binnenvaart: Er zijn eisen t.a.v. bemanningsterkte en radar bij het varen bij mist. Kijk hiervoor eens in het RPR en BPR, artikel 6.32.(nadere informatie volgt.) De officiele wetstekst van het VLG luidt:Artikel 6. Weersomstandigheden1. Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200 meter, is het niet toegestaan:a. gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;b. vuurwerk te vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheden als bedoeld in randnummer 1.1.3.6, alsmede vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.2. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren in tanks, losgestort of in colli, in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de voorwaardelijk vrijgestelde hoeveelheden bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 en vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram:a. indien door weersomstandigheden het zicht minder is dan 50 m; ofb. bij glad wegdek.3. De Minister kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid vermelde verbod bij glad wegdek, indien:a. sprake is van langdurige gladheid; enb. het spoedeisende karakter van het vervoer naar zijn oordeel genoegzaam is aangetoond.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2973Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 GMTDe deadline voor implementatie van de nieuwe explosieveiligheidsrichtlijnen nadert (NOVE Visie 2005)Alleen al in Nederland vindt er bijna elke week een explosie plaats. Explosiegevaar is dus een reëel bedrijfsrisico. Om het aantal explosies te verminderen, zijn er twee Europese richtlijnen opgesteld. De ATEX (ATmosphères EXplosibles) 13-richtlijn is opgesteld om de veiligheid voor werknemers te vergroten. DE ATEX 95-richtlijn betreft apparaten en beveiligingssystemen en is opgesteld om de handelsbelemmeringen op te heffen door harmonisereing van het veiligheidsniveau en de certificeringsprocedures. Beide richtlijnen zijn medio 2003 opgenomen in de Nederlandse wetgeving; er gelft een overgangsregeling tot en met 20 junin 2006. Lees het gehele artikel uit NOVE Visie 2005 hier. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2971Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met augustus 2020: -12,8%De brandstofomzet in Nederland is tot en met augustus 2020 met 12,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met augustus trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Zo staat de verkoop van diesel nog op een gedaald percentage van -11,8% en benzine op -14% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Met de nieuwe coronamaatrgelen die zijn genomen en daarmee de afnemende verkeersintensiteit is de verwachting dat met name de verkoop van benzine weer een verdere daling zal laten zien in de rest van het jaar. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2986Mon, 02 Nov 2020 00:00:00 GMTNOVE leden Berkman en Total bundelen de krachten bij minimaal 6 locatiesNOVE leden Berkman Energie Service en Total Nederland hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking voor 6 tankstations in het Berkman netwerk. Het gaat om bemande locaties in Voorburg, Sint-Willebrord en Hoogvliet, en onbemande locaties in ’s Gravendeel en Leidschendam. De bemande locaties krijgen de naam TOTAL - Berkman op de luifel, waar de onbemande stations als TOTAL EXPRESS verder gaan. Een gezamenlijke zesde locatie moet nog gebouwd worden. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium.    Naast de eigen naam en uitstraling beschikt Berkman graag over een tweede merk in het netwerk, dat inmiddels zo’n 75 tankstations telt. Bij voorkeur ook een merk dat tot de grootsten in de branche behoort. Geruime tijd had het Barendrechtse familiebedrijf enkele BP locaties in haar portfolio, maar vanaf begin november wordt Total als nieuwe partner voor de tankstations gepresenteerd.   De onderlinge band tussen Total en Berkman gaat al vele jaren terug, met name op het gebied van de inkoop/wholesale van brandstoffen. Met deze stap wil Berkman de samenwerking richting de tankstations en de exploitatie verder intensiveren.   “De wijze van samenwerken die Total nastreeft sprak ons direct enorm aan”, laat directeur Pieter Berkman enthousiast weten. “Wij kunnen de kennis en ervaring van Total op allerlei facetten inzetten, om onze klanten op deze locaties nog beter tegemoet te komen. Bovendien kunnen al onze tankpasklanten vanaf nu ook bij Total locaties terecht met hun pas, wat in één keer een flinke landelijke dekkingsgraad garandeert.”    Ook in de visie die Total heeft op de toekomstige energietransitie, kan Berkman zich nadrukkelijk vinden: “Ook wij zijn uiteraard op zoek naar manieren om de stap te zetten naar nieuwe, duurzamere brandstoffen, waaronder waterstof. Van de ambitie die Total heeft, en de wijze waarop zij die nastreven, kunnen wij alleen maar leren. En uiteraard dragen we graag een steentje bij om die ambitie verder te ondersteunen. Zo streven we naar een gezamenlijk op te bouwen nieuwe locatie, volledig toekomstproof qua inrichting, aanvullende faciliteiten en aanbod van (alternatieve) brandstoffen. Dit project gaat in de loop van volgend jaar vorm krijgen.”   Vanaf begin november zullen twee BP stations in Sint-Willebrord en Hoogvliet omgekleurd worden in de Total kleuren. Beide locaties zijn bemand, en in Sint-Willebrord is ook een carwash aanwezig. Een week later zal ook het huidige Berkman station in Voorburg, eveneens voorzien van shop en carwash, dezelfde uitstraling krijgen. Ook twee TOTAL EXPRESS stations in ’s Gravendeel (voorheen Firezone) en Leidschendam (blijft Total) zullen vanaf dat moment door Berkman geëxploiteerd worden.    Total Nederland Total Nederland wil haar netwerk versterken en hierbij haar ambities nastreven om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare en schonere energie. In de zoektocht naar strategische samenwerkingspartners die deze visie en ambitie willen ondersteunen, is de Franse maatschappij uitgekomen bij Berkman.   Geert Houbrechts, directeur Retail van Total Nederland: Wij willen in Nederland onze positie in de energiemarkt verstevigen en ons aanbod in de veranderende mobiliteitsbehoefte vergroten.  Schone energie en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. In deze samenwerking met Berkman hebben we een partner gevonden die samen met ons diezelfde ambities deelt.  Deze samenwerking kadert ook perfect in onze visie om strategische partnerships op lange termijn af te sluiten. Op die manier kunnen we een fijnmazig netwerk voor alle soorten energie aan onze gasten bieden.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2957Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 GMTWerk je veel met ZZP'ers? Medewerker gezocht voor interview inNOVE #4 2020 Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Flexibiliteit. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar ZZP'ers of Flexwerkers die in de branstoffenbranche worden ingezet, die we graag willen interviewen. Heeft u een leuke tijdelijke medewerker aan het werk, die met plezier werkt en graag wat over zijn/haar werk bij jullie wilt vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw tijdelijke medewerker in inNOVE #4! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE #1 2019 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2951Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 GMTNOVE werkgroep BRZO/PGS 29 bijeen over ervaringen met overheidsinspectiesDe NOVE werkgroep BRZO/PGS 29 was voor het eerst in deze ‘Corona-periode’ weer bijeen. Met 13 personen werd gesproken over onder andere de ervaringen met overheidsinspecties. Sommige inspecteurs lijken tijdens BRZO-inspecties wel eens ‘stokpaardjes’ te hebben, die te pas of te onpas op het bordje van de ondernemer komen. Als voorbeeld werd er gesproken over de zogenoemde ZZS-stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en de Energie/Energiebesparingsplicht (EED). Beide zaken worden genoemd in wetgeving. Of en in welke mate een verplichting impact heeft op uw specifieke brandstoffenbedrijf werd door NOVE businesspartner KWA toegelicht.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2946Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 GMTAanvragen definitieve berekening NOW vanaf 7 oktoberHeeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen. Werkelijke omzetverlies bekendHet bedrag dat u heeft ontvangen was een voorschot. Dit voorschot heeft het UWV berekend met uw geschatte omzetverlies. Uw werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan het UWV het definitieve bedrag berekenen waar u recht op heeft. Rekenhulp schatting definitieve tegemoetkomingVoor een schatting van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming kunt u de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken. Zo kunt u ook zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor uw aanvraag definitieve berekening NOW. Klik hier en dan wordt in een video uitgelegd hoe u zich op de aanvraag kunt voorbereiden.   Direct naar het aanvraagformulier voor de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode Meer informatie over de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2935Wed, 07 Oct 2020 00:00:00 GMTDieselbrandstofspecificatie voor de winterperiode aangescherptIn de winter van 2019 zijn er verschillende meldingen gemaakt van filterproblemen in motoren na gebruik van dieselbrandstof gemengd met biodiesel. NOVE had voor de leden hiervoor een meldpunt in het leven geroepen. NOVE heeft bij de producenten en NEN aangedrongen op verbetering van de kwaliteitseisen. Om problemen in de komende winter te voorkomen, zijn de nationale eisen verduidelijkt en aangescherpt, zo bericht de NEN. In NEN‐EN 590 worden eisen en beproevingsmethoden gegeven voor dieselbrandstof (B7) met een maximaal volumepercentage van 7% biodiesel (FAME). De eisen voor FAME zijn vastgelegd in NEN-EN 14214. Vanwege de klimaatafhankelijke eigenschappen van diesel is vastgesteld dat over heel Europa niet één eis kan gelden in verband met regionale (klimatologische) verschillen. Dit om de overgang van zomer naar winter voor elk land met een eigen systematiek en logistiek optimaal voor elkaar te krijgen. Nationale bijlagen in NEN-EN 590 en NEN-EN 14214Analyse van de problemen van afgelopen winter staat aan de basis van de huidige aanpassing. Volgens de NEN is het vooral bij levering aan bedrijven of dieselpompen met weinig omzet dat de overgang te lang duurt..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2934Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juli 2020: -13,4%De brandstofomzet in Nederland is tot en met juli 2020 met 13,4% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met juli trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog niet tot het niveau van 2019. De verkoop van benzine verbeterde in juli 2020 ten opzichte van juni 2020, maar was nog steeds 7,4% lager dan juli 2019. De verkoop van diesel, benzine en LPG samen kwam voor de maand juli 2020 10,9% lager uit dan de juli 2019. Daarbij viel op dat met name diesel (procentueel) slechter scoorde dan de maand juni. Als de signalen uit de markt kloppen zullen de cijfers van augustus en september andermaal een stijgende lijn tonen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2922Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 GMTPublicatie CBS-cijfers Hernieuwbare energie in Nederland 2019Op 30 september 2020 verscheen de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2019. De cijfers over 2019 zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers zoals gepubliceerd eind juni dit jaar in Statline. In december zullen de cijfers over hernieuwbare energie definitief worden vastgesteld. Te zien is onder meer dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019. Tevens geven de cijfers aan dat de inzet van vloeibare biobrandstoffen geleid hebben tot een vermeden CO2 uitstoot van 2.083 kiloton CO2 in 2019.De verschenen publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2019 kunt u hier inzien. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2921Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 GMTInschrijving in het UBO register vanaf 27 september voor veel bedrijven van startRond 1 oktober a.s. gaan een aantal wetswijzigingen in, waaronder het van kracht worden van het UBO-register. Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen te maken met het register, waaronder veel leden van NOVE. Vanaf 27 september a.s. kunnen veel organisaties UBO's gaan inschrijven. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Via 5 vragen en antwoorden op de website van de KvK kan bepaald worden of ingeschreven moet worden. Ook is meer informatie over ht hoe en waarom van de UBO te vinden.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2919Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 GMTHandreiking arbomaatregelen preventiemedewerkerWie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden, hoe zit dat bij u als NOVE-lid?De SER (Sociaal-Economische Raad) en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen. En  dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol en de positie voor veel mensen onbekend. In de Arbowet zijn de bepalingen rondom de preventiemedewerker te vinden in artikel 13. Daarin is bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’. Het is aan werkgever daarvoor een of meer preventiemedewerker(s) aan te wijzen. Alleen als de onderneming minder dan vijfentwintig werknemers telt, kan de werkgever de bijstand zelf verlenen. Dat kan alleen als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen. Download de handreiking op de website van de SER https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2909Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 GMTWorkshop Clean Fuel Contracts 24 september 2020Aankomende donderdag 24 september organiseert het Platform Duurzame Biobrandstoffen een workshop over Clean Fuel Contracts. Het rapport met een haalbaarheidsstudie treft u bij dit artikel aan. Met Clean Fuel Contracts kunnen eindgebruikers specifiek hun CO2-reductie van inzet hernieuwbare brandstoffen aantonen.  Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor partijen die meer willen doen dan de jaarverplichting, of die voor een brandstoffencontract of concessie hernieuwbare brandstoffen met hoge CO2-emissiereductie leveren.  Ook kan de sector hiermee, in geval van introductie rekeningrijden en terugsluisrekening voor vrachtverkeer, aantoonbaar maken dat er op hernieuwbare brandstoffen wordt gereden. Misschien hebben we hiermee wel een instrument om aan te tonen dat in de TTW CO2-normen wel degelijk rekening gehouden kan worden met een voertuig dat aantoonbaar op hoge blends hernieuwbare brandstoffen rijdt. Alle reden om als sector een systeem van Clean Fuel Contracts te gaan organiseren. In deze workshop kijken we wat erbij komt kijken en of er partijen bereid zijn om dit verder te brengen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2906Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe moet mijn noodplan eruitzien?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Omdat incidenten gelukkig weinig voorkomen, is een noodplan noodzakelijk. Een noodplan moet eenvoudig zijn, want meestal heb je geen tijd om veel te lezen. Probeer je tijdens het opstellen van het noodplan te verplaatsen in de situatie. Een noodplan is niet statisch; controleer het regelmatig en check het met de realiteit.Stel jezelf de volgende vraag: wat kan ik doen als 112 niet werkt, wat realiteit was tijdens een grote 112-storing in 2019. Met logisch nadenken kom je al verder: staat er in het noodplan alleen 112? Of is een lokaal nummer van de politie, brandweer en ambulance opgenomen? Vraag het ook eens na als de brandweer een oefening bij je bedrijf houdt. Heb je noodnummers in je mobiele telefoon? Schrijf belangrijke (privé) noodnummers ook op, dan kan je ook nog de telefoon van een gebruiken, als bijvoorbeeld je eigen batterij leeg is.WET- EN REGELGEVINGWat zijn de handvatten voor een noodplan? De PGS-richtlijnen (zie www.prgs.nl) die in onze branche worden gebruikt, hebben allemaal een noodplanparagraaf. Of het noodplan wordt in de bijlage genoemd. Gelukkig maar, want dat laat zien dat waar gewerkt wordt, ook fouten gemaakt (kunnen) worden.Menselijke fouten, maar ook fouten en storingen van systemen. Het belangrijkste bij fouten is echter: hoe los je ze op en hoe hou je de schade zo klein mogelijk?Er is niet één standaard noodplan. De diverse PGS-richtlijnen geven ook geen uniforme omschrijving, doch ‘slechts’ voorbeelden. Zodat u het noodplan passend kan maken voor de eigen situatie. Een instructie(bord) op een onbemand tankstation – die een passant of klant zonder enige kennis van de installatie moet leiden in een noodgeval – is immers niet te vergelijken met een laadstation voor LPG-tankwagens – waar een opgeleide beheerder of tankwagenchauffeur mogelijk nog veilig een afsluiter kan bedienen.Ook moet je bij het opstellen van een noodplan de zakelijke en juridische kant bekijken. Een noodplan moet praktisch, duidelijk en eenvoudig in de uitvoering zijn. En hij moet zaken vermelden die (in stressvolle noodsituaties) niet vergeten mogen worden. Maar gezien de juridische kant, moet het ook duidelijk zijn wie beslissingen mag nemen en een noodplan mag aanpassen. En, hoewel dit niet wettelijk is vastgelegd, is het verstandig om na te denken hoe je in noodgevallen omgaat met de pers.STAPPENPLAN EN PUNTEN VAN AANDACHTKijk in de PGS-richtlijn die van toepassing is, met welke aandachtspunten je rekening moet houden; dit zijn de praktische handvatten. Kijk naar de kaders van de wet- en regelgeving; die zijn van belang voor de verantwoordelijkheden. Wat staat er in de RI&E over het noodplan? Staan de juiste instanties met hun goede telefoonnummers vermeld, zodat het melden snel kan gebeuren?WAAROM IS HET MELDEN ZO BELANGRIJK?Het laatste punt – het melden van de situatie – is misschien wel de belangrijkste stap van een noodplan. Het is tenslotte een noodsituatie die uit de hand kan lopen. Denk hier niet te makkelijk over, een noodsituatie is niet gepland en uw 'installatie’ is er in principe niet voor gemaakt. Mogelijk volgt er, sneller dan u denkt, een situatie waardoor u niet meer kan melden en de noodzakelijke (aanvullende) hulp van niets weet. Ook is er mogelijk een wettelijke plicht om te melden bij ILT, Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat enzovoorts.EVALUEER EN DEEL Antwoord op de vraag of eerst de noodstop ingedrukt moet worden of dat eerst gemeld moet worden, geven we in deze Vraagbaak niet. Vaak weet je ook pas achteraf of de handelswijze goed was. Maar er vooraf over nadenken is wel een advies. Welke scenario’s van noodsituaties kunnen zich voordoen? Het bespreken met uw ADR/ADN-veiligheidsadviseur en verzekeringsmaatschappij is een goede zaak. De website van het ministerie geeft ook de tip om elke drie jaar uw noodplan te evalueren en eventueel aan te passen.Als het noodplan een keer gebruikt moest worden, evalueer dan ook het voorval of incident. Vraag je meer dan één keer af ‘waarom?’ Vaak zijn er diepere achterliggende oorzaken waarom iets fout ging. Deel dit dan met NOVE, zodat we van elkaar kunnen leren.NOVE besteedt veel tijd aan het voorkomen van incidenten door mee te denken en mee te werken aan en denken over aan wet- en regelgeving, bewustwordingstrainingen etc. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3047Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Voertuig- en brandstofcijfers verschil 2018-2019Op iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer inNOVE Infographic: Voertuig- en brandstofcijfers verschil 2018-2019 Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2918Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTStatistieken elektrische voertuigen in Nederland t/m augustus 2020Hoewel de verkoop van nieuwe auto’s een historisch dieptepunt heeft bereikt (ca 25% achterstand op vorig jaar), deden de elektrische voertuigen het relatief goed. Van de volledige elektrische varianten werden er 1469 meer verkocht dan in augustus vorig jaar, van de plug-in hybrides werden er 963 meer verkocht. In de periode tot en met augustus 2020 nam het aandeel elektrisch (vol en plug-in) in de nieuw-verkopen toe van 8,6% naar 14%. Een en ander is mede het gevolg van subsidiemaatregelen vanuit de overheid, het toegenomen aanbod van goedkopere elektrische voertuigen en de uitbreidende infrastructuur. Steeds meer tankstations bieden inmiddels ook (snel-)laadmogelijkheden aan. De cijfers zijn terug te vinden op het maandelijks overzicht van RVO op www.rvo.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2912Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTVerDUURzamingWe hadden het kunnen weten, het woord zegt het immers al: verDUURzaming is niet goedkoop. Vlak voor het zomerreces werden we verblijd met rapporten en adviezen van het PBL, de SER en een discussie in de Tweede Kamer. Biomassa heeft afgedaan. In de slipstream deed een aantal NGO’s ook weer verwoede pogingen om de grijsgedraaide plaat van de palmolie voor brandstof af te spelen. Ditmaal niet omdat Nederland palmolie gebruikt voor biobrandstof (dat is ook niet zo), maar wel omdat het in Nederland gemaakt wordt.Maar (duurzame) biomassa maakt wel een belangrijk onderdeel uit van het plan om de CO2-uitstoot van Nederland omlaag te brengen. Wat komt ervoor in de plaats? Kernenergie? Japan en Duitsland zworen het al af (waarschijnlijk ietsje te snel). Nederland wil de laatste actieve kerncentrale ook sluiten op termijn. Windmolens dan? Als het maar niet in mijn achtertuin is. Het verzet tegen windmolens op het land groeit. Op zee dan? Hinderlijk voor de scheepvaart en naar verluidt voor het leven in de zee. Zetten we alle daken vol met zonnepanelen? Kan op zich, maar levert uiteindelijk onvoldoende om aan de (stijgende) elektriciteitsvraag te voldoen. Maar om panelen te plaatsen wil het kabinet wel mensen met een eigen huis dwingen om geld te lenen, iets waar Vereniging Eigen Huis bepaald niet om staat te springen. O ja, de gaswinning bouwen we ook af (in plaats daarvan gaan we importeren vanuit Rusland). En zo kan ik nog wel even doorgaan.Over het feit dat we af moeten van fossiele energiebronnen om onze energievoorziening te verduurzamen is inmiddels het gros van de mensen het wel eens. Daarnaast willen we voor onze noodzakelijke energie niet afhankelijk zijn van enkele landen. Maar dan moeten we wel keuzes maken. Liefst voor langere tijd. Zodat bedrijven willen investeren in oplossingen. Maar met de huidige draaibewegingen die worden gemaakt bij overheid, kabinet en Kamer, krijgen steeds meer bedrijven huiver om hun kapitaal in Nederland aan te wenden. Kun je als investeerder beter naar Duitsland of Denemarken gaan.Duurzame energie is niet pijnloos en al helemaal niet gratis. Tenminste, zeker niet gedurende de transitieperiode. Dan zijn technieken en netwerken nog niet uitontwikkeld en zijn de kosten relatief hoog. Maar de ene na de andere optie afschieten zonder met een vergelijkbaar alternatief te komen is geen optie.Sterker nog: we zouden er beter aan doen om alle opties open te houden. Dat geldt ook voor brandstoffen. De overheid lijkt te mikken op een zilveren kogel: elektrisch vervoer, dat is het helemaal, zelfs voor schepen. Maar daarmee worden kansrijke alternatieven zoals bijvoorbeeld E-fuels al bij voorbaat uitgesloten. Niet verstandig. Ook waterstof voor personenauto’s wordt al bij voorbaat kansloos geacht. ‘De productie van waterstof is niet efficiënt’, heet het dan. Alsof dat een berijder van een voertuig iets kan schelen, als hij weet dat hij met vijf minuten tanken weer achthonderd kilometer kan rijden.Ondertussen werkt de brandstofhandel nijver door om gestelde milieudoelstellingen te bereiken, voor een groot deel middels bijmenging, maar ook via bijvoorbeeld groengas. In 2019 werd ruim voldoende hernieuwbare energie geleverd door de brandstofleveranciers in Nederland, in totaal werd de uitstoot van één kolencentrale voorkomen. Het was dan ook een klap in het gezicht voor diezelfde brandstofhandel toen de staatsecretaris Van Veldhoven aan de Kamer bekendmaakte dat het toezicht op de sector versterkt moet worden, want de kans op frauduleus handelen is aanwezig (gebaseerd om een steekproef van n=1). De branche gaat echter door met het aanbieden van alle alternatieven, ook voor mensen met een kleine portemonnee, die misgrijpen bij vorstelijke subsidies van vierduizend euro voor een nieuwe auto. Daarom is het thema van deze inNOVE ook ‘Kans’ in plaats van ‘Belemmering’. Denken buiten de erfgrenzen van je eigen fysieke locatie, denken in een andere organisatievorm, denken in andere businessmodellen, dat is van belang voor een gezonde toekomst. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2903Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: BP Kerkhof en Noot Personenvervoer zien kansen in waterstofDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer laten we twee pioniers aan het woord die kansen zien in waterstof. Jan Paul Kerkhof (BP B. Kerkhof & Zn. B.V.) en Martijn Kersing (Noot Personenvervoer) hadden een lange adem nodig, maar bieden nu waterstofoplossingen aan. Leuk detail: de vulpunten werden gerealiseerd in samenwerking met NOVE-lid OrangeGas.Voor Martijn was het een mooie samenloop van omstandigheden. Hij had net de concessie voor het wmo-vervoer in de regio Den Haag gewonnen. In zijn inzending had hij flink ingezet op zero emissie; voor de gemeente een reden om voor zijn voorstel te kiezen. Maar bij het uitvoeren van het plan bleek dat hij zijn zero emissie beloftes niet met elektrische voertuigen kon waarmaken. “Het netwerk kon het niet aan om alle wagens van genoeg stroom te voorzien. Ik zat thuis op mijn telefoon te scrollen toen ik las over het project van BP Kerkhof”, zegt Martijn.PARALLEL AAN ELEKTRISCH Jan Paul was toen ruim twee jaar bezig om waterstof naar zijn tankstation te halen. Zijn reden om op dit gebied te pionieren? “Van een energietransitie kun je maar beter onderdeel zijn dan ‘m lijdzaam ondergaan.” Ook al brengt dat een risico met zich mee. “Misschien zit ik ernaast en breekt waterstof niet door. Dan kost het me over tien jaar nog geld. Maar dat geloof ik niet. Waterstof heeft voor een aantal toepassingen veel voordelen ten opzichte van batterij-elektrisch rijden. En ja, het lijkt langzaam te gaan voordat waterstof breed wordt ingezet. Maar dat ging met elektrische auto’s precies zo. In 2010 keken we net zo tegen elektrisch rijden aan als we nu tegen waterstof aankijken. Maar in 2012 lanceerde Tesla Model S. In datzelfde jaar zag ik mijn buurman voor het eerst de straat in rijden met zo’n auto en moet je nu kijken; elektrisch is de standaard geworden.ANGST VOOR GEVAARIn 2016 ging Jan Paul een samenwerking aan met Stedin. Dat was ook het jaar dat innovatiesubsidies voor waterstofontwikkelingen beschikbaar kwamen. “Iedereen stond vanaf het begin positief tegenover waterstof”, vertelt Jan Paul. “Maar zodra de gemeente getekend had voor een waterstofvergunning, vonden ze het allemaal toch best spannend. Niets ten nadele van de gemeente, want ze hebben me enorm gesteund. Maar het heeft allemaal erg lang geduurd doordat men meerdere keren, heel goed, naar de veiligheidsrapporten wilden kijken. Maar eerlijk? Zo veel stellen die veiligheidsmaatregelen niet voor. Er liggen veiligheidscirkels, maar dat zijn we gewend van LPG. En er staat een betonnen, zestig minuten brandwerende wand. Maar die wand is er om te voorkomen dat de installatie niet in brand vliegt als er iets in de omgeving gebeurt, niet andersom.UITDAGENDE PLANNING1 april 2019 zou het zover zijn. In de omgeving was steeds meer aandacht voor Kerkhofs nieuwe product. De timing voor Martijn leek perfect, want hij zou vanaf 1 juni voor Den Haag gaan rijden. “Toen las ik over de nieuwe waterstoftanks van Jan Paul, dus ik ging bij hem op de koffie. Maar toen ik mijn deadline van 1 juni noemde, zei hij direct dat de gemeente wel heel snel en heel meegaand moest zijn, om dat te kunnen redden. Ik wist meteen waar ik aan toe was en dat was prettig.” Martijn zelf stond ook voor een uitdaging. Want met een implementatietijd van vier maanden die hij nog had, kwam de anderhalf jaar levertijd van de waterstofauto’s niet echt goed uit. “We hadden geluk dat er we er 45 nodig hadden. Met die massa kregen mijn partners – de Toyota-importeur Louwman en dealers in Den Haag en Ede – het voor elkaar dat een schip dat naar Noorwegen onderweg was, eerst nog aanmeerde in Rotterdam.GEEN FILANTROPISCHE INSTELLING Begin dit jaar werd het waterstoftankstation van BP Kerkhof operationeel. Momenteel tanken zestig waterstofauto’s bij Jan Pauls station, waarvan veertig van Noot zijn. De overige twintig zijn leaseauto’s voor zakelijk verkeer. “Ik verwachtte dat de vraag vanzelf zou ontstaan. En zo langzamerhand gebeurt dat nu ook”, zegt Jan Paul. “Voorlopig is waterstof nog niet winstgevend. Wanneer dat wel gebeurt zou ik echt niet weten. De investering was 1.750.000 euro, waarvan 80% is gesubsidieerd. Ik ben geen filantropische instelling, dus die winst moet op termijn wel komen. Maar het scheelt dat ik geen dividend hoef uit te keren.SUBSIDIEKAPERS Jan Paul vindt het mooi om te zien dat Kerkhof en Noot, twee mkb-bedrijven, het rijden op waterstof als een van de eerste van Nederland voor elkaar hebben gekregen. “We hebben bewezen dat het kan. Het is jammer dat er subsidiekapers zijn, die al een voorschot hebben gekregen en nu volgens hun jaarverslag maatschappelijk verantwoord zijn, maar die nog steeds geen waterstofstation hebben gerealiseerd. Vraag de subsidie dan niet aan, want je verspeelt de kansen van iemand die wél serieus met waterstof aan de slag wil.” Jan Paul adviseert andere NOVE-leden om zich klaar te maken voor waterstof. “Je hoeft morgen geen waterstofinfrastructuur aan te leggen, maar ga wel vast met de gemeente in gesprek. Kom te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat je nodig hebt om het mogelijk te maken. En laat eventueel vast tekeningen maken, zodat je ze in kan dienen als je een interessante partner tegenkomt.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2901Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe moet mijn noodplan eruitzien?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Omdat incidenten gelukkig weinig voorkomen, is een noodplan noodzakelijk. Een noodplan moet eenvoudig zijn, want meestal heb je geen tijd om veel te lezen. Probeer je tijdens het opstellen van het noodplan te verplaatsen in de situatie. Een noodplan is niet statisch; controleer het regelmatig en check het met de realiteit.Stel jezelf de volgende vraag: wat kan ik doen als 112 niet werkt, wat realiteit was tijdens een grote 112-storing in 2019. Met logisch nadenken kom je al verder: staat er in het noodplan alleen 112? Of is een lokaal nummer van de politie, brandweer en ambulance opgenomen? Vraag het ook eens na als de brandweer een oefening bij je bedrijf houdt. Heb je noodnummers in je mobiele telefoon? Schrijf belangrijke (privé) noodnummers ook op, dan kan je ook nog de telefoon van een gebruiken, als bijvoorbeeld je eigen batterij leeg is.WET- EN REGELGEVINGWat zijn de handvatten voor een noodplan? De PGS-richtlijnen (zie www.prgs.nl) die in onze branche worden gebruikt, hebben allemaal een noodplanparagraaf. Of het noodplan wordt in de bijlage genoemd. Gelukkig maar, want dat laat zien dat waar gewerkt wordt, ook fouten gemaakt (kunnen) worden.Menselijke fouten, maar ook fouten en storingen van systemen. Het belangrijkste bij fouten is echter: hoe los je ze op en hoe hou je de schade zo klein mogelijk?Er is niet één standaard noodplan. De diverse PGS-richtlijnen geven ook geen uniforme omschrijving, doch ‘slechts’ voorbeelden. Zodat u het noodplan passend kan maken voor de eigen situatie. Een instructie(bord) op een onbemand tankstation – die een passant of klant zonder enige kennis van de installatie moet leiden in een noodgeval – is immers niet te vergelijken met een laadstation voor LPG-tankwagens – waar een opgeleide beheerder of tankwagenchauffeur mogelijk nog veilig een afsluiter kan bedienen.Ook moet je bij het opstellen van een noodplan de zakelijke en juridische kant bekijken. Een noodplan moet praktisch, duidelijk en eenvoudig in de uitvoering zijn. En hij moet zaken vermelden die (in stressvolle noodsituaties) niet vergeten mogen worden. Maar gezien de juridische kant, moet het ook duidelijk zijn wie beslissingen mag nemen en een noodplan mag aanpassen. En, hoewel dit niet wettelijk is vastgelegd, is het verstandig om na te denken hoe je in noodgevallen omgaat met de pers.STAPPENPLAN EN PUNTEN VAN AANDACHTKijk in de PGS-richtlijn die van toepassing is, met welke aandachtspunten je rekening moet houden; dit zijn de praktische handvatten. Kijk naar de kaders van de wet- en regelgeving; die zijn van belang voor de verantwoordelijkheden. Wat staat er in de RI&E over het noodplan? Staan de juiste instanties met hun goede telefoonnummers vermeld, zodat het melden snel kan gebeuren?WAAROM IS HET MELDEN ZO BELANGRIJK?Het laatste punt – het melden van de situatie – is misschien wel de belangrijkste stap van een noodplan. Het is tenslotte een noodsituatie die uit de hand kan lopen. Denk hier niet te makkelijk over, een noodsituatie is niet gepland en uw 'installatie’ is er in principe niet voor gemaakt. Mogelijk volgt er, sneller dan u denkt, een situatie waardoor u niet meer kan melden en de noodzakelijke (aanvullende) hulp van niets weet. Ook is er mogelijk een wettelijke plicht om te melden bij ILT, Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat enzovoorts.EVALUEER EN DEEL Antwoord op de vraag of eerst de noodstop ingedrukt moet worden of dat eerst gemeld moet worden, geven we in deze Vraagbaak niet. Vaak weet je ook pas achteraf of de handelswijze goed was. Maar er vooraf over nadenken is wel een advies. Welke scenario’s van noodsituaties kunnen zich voordoen? Het bespreken met uw ADR/ADN-veiligheidsadviseur en verzekeringsmaatschappij is een goede zaak. De website van het ministerie geeft ook de tip om elke drie jaar uw noodplan te evalueren en eventueel aan te passen.Als het noodplan een keer gebruikt moest worden, evalueer dan ook het voorval of incident. Vraag je meer dan één keer af ‘waarom?’ Vaak zijn er diepere achterliggende oorzaken waarom iets fout ging. Deel dit dan met NOVE, zodat we van elkaar kunnen leren.NOVE besteedt veel tijd aan het voorkomen van incidenten door mee te denken en mee te werken aan en denken over aan wet- en regelgeving, bewustwordingstrainingen etc. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2135Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTCTGG webinar 'Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen per 1-1-2021'Dit jaar gaat de CTGG haar jaarlijkse CTGG-dag organiseren in de vorm van een webinar. Op 27 november van 9.30 tot circa 14.00 uur organiseert deze koepelvereniging een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1-1-2021. CTGG is de koepelvereniging ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij NOVE is aangesloten. Deelname aan deze webinars is gratis. Voor de meeste NOVE leden en/of de veiligheidsadviseurs van de NOVE-leden is het volgen van het webinar, waarbij de diverse modaliteiten, zoals ADN en ADR, in afzonderlijke tijdsblokken worden gehouden.   We zullen daarbij werken met tijdsblokken voor elke modaliteit (ADN, ADR, IMDG en RID).     Deelnemers krijgen voorafgaand aan het webinar de mogelijkheid om aan de hand van voorlopige Engelse teksten vragen te stellen aan specialisten uit onze achterban.  Ook de specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben hun medewerking aan deze webinars ook toegezegd.  Reserveer de datum (27 november) alvast in uw agenda, als u aan de webinars wilt deelnemen. Nadere informatie volgt. Aanmelding gaat t.z.t. via de website van de CTGG. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2897Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTOMJ over de forse prijsdaling van ICE Gas OilAfgelopen weken was er een forse prijsdaling te zien van de ICE Gas Oil notering. Wij vroegen businesspartner OMJ wat hiervan de mogelijke oorzaak was. OMJ noemt drie oorzaken: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2895Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTOvergang naar Winterkwaliteit Diesel, najaar 2020 (2)Afgelopen vrijdag hebben de secretaris van de NEN-brandstoffencommissie en het NOVE-secretariaat elkaar bijgepraat over de dieselkwaliteit. In het kort: - Mede door druk van NOVE is in de zomer hard gewerkt aan aanpassingen van de nationale voorwoorden van de EN590 (diesel) en EN14214 (FAME).  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2894Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 GMTGezocht: voorzitter NOVE sectie OTGNOVE is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG). Deze functie wordt nu bekleed door Thomas Bogaers van Vollenhoven Olie. Thomas heeft er echter in november aanstaande 9 jaar bestuurslidmaatschap opzitten en is daarmee aan het eind gekomen van de statutaire zittingstermijn. In de sectie OTG worden zaken besproken als: de bijmengverplichting, brandstofkwaliteit, douanezaken, BRZO-zaken en veiligheid. NOVE nodigt kandidaten uit zich aan te melden bij het secretariaat. Als vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat de kandidaat zelf werkzaam is bij een bedrijf dat ook opslagactiviteiten ontwikkelt. Het bestuur vergadert 5 maal per jaar, waaronder twee maal per videoverbinding. Deze voorzitter van de sectie maakt ook deel uit van het Hoofdbestuur van NOVE. Deze komt in 2021 als experiment tweemaal per jaar bijeen met de volledige bezetting, dus inclusief de sectievoorzitters. Belangstelling of meer weten? Neem contact op met Erik de Vries via 085-4014755 of via devries@nove.nl   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2893Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 GMTTerugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maandenOndernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden. Op 28 augustus heeft het kabinet in het kader van het derde noodpakket nieuwe regels en maatregelen hiervoor bekend gemaakt. Betalingsregeling vanaf 1 januari 2021 Alle ondernemingen die bijzonder uitstel van belasting hebben genoten of nog genieten, starten per 1 januari 2021 met een betalingsregeling voor de ontstane belastingschuld van 24 maanden. Dit betekent dus dat zij het terugbetalen van hun belastingschuld uit kunnen smeren over een periode van twee jaar. Verlenging van uitstelAlle ondernemingen die na het initieel genoten bijzonder uitstel van 3 maanden een verlenging hebben gekregen, krijgen die verlenging tot 1 januari 2021. Ook voor hen geldt dat zij starten met terugbetalen van de als gevolg van het genoten uitstel ontstane belastingschuld per 1 januari 2021 voor een periode van 24 maanden. Meer informatie op de website van VNO-NCW en de overheid https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2887Thu, 27 Aug 2020 00:00:00 GMTStatistieken elektrische voertuigen in Nederland t/m juli 2020In juli 2020 werden zowel meer vol-elektrische als plug-in hybride personenvoertuigen verkocht in vergelijking met juli 2019. Met name Kia Nero was populair. De verkoopaandeel nieuw voor vol-elektrische personenvoertuigen was 11,1%. Voor plug-in hybrides was dit 4,8%. Een en ander is mede gevolg van de subsidiëringsregeling van de overheid en de beschikbaarheid van meer modellen. Het gezamenlijke verkoopaandeel tot en met juli 2020 is 13%. In dezelfde periode vorig jaar was dit 8,6%. De cijfers zijn terug te vinden op het maandelijks overzicht van RVO op www.rvo.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2884