NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 GMTReductie CO2-uitstoot hernieuwbare brandstoffen voor eindgebruiker in kaart gebrachtOp 3 juli 2024 heeft NOVE een voorstel gelanceerd voor een richtlijn om goed inzicht te kunnen geven over de mate van CO2-reductie bij een eindgebruiker door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de transport- en vervoersmarkt. Dit “Clean Fuel Contract” project van de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) speelt in op de toenemende vraag van eindgebruikers die met de inzet van hernieuwbare brandstoffen hun emissies willen verkleinen. Tot op heden kunnen deze claims niet onafhankelijk worden geverifieerd door gebruikers in de logistieke sector. Ook wil NOVE hiermee invulling geven aan wettelijke verplichtingen die eindgebruikers dwingen om over de CO2-prestatie van zowel het bedrijf als over individuele werknemers in kaart te brengen en te rapporteren.Denk hierbij bijvoorbeeld aan de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer.Het voorstel voor de richtlijn beschrijft de overdracht van gecertificeerde en geverifieerde informatie over de gebruikte hernieuwbare brandstoffen, zonder hiermee de administratieve last te vergroten. Daarom wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande data, samengebracht op een “Clean Fuel Information Record”, een digitale kopie van een fysieke brandstofstroom. De duurzaamheid van de brandstof wordt gegarandeerd door duurzaamheidscertificering op basis van de vereisten gesteld in de Europese Richtlijn hernieuwbare energie.De ontwikkeling van deze uitgangspunten maakt onderdeel uit van een lopend innovatieproject van leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen (PHB). Dit sectorinitiatief heeft als doel de transparantie te verbeteren in de keten van hernieuwbare brandstoffen vanaf de bron tot eindgebruiker in weg-, luchtvaart- en zeevaartsector. Dit heeft geleid tot het initiatief voor “Clean Fuel Contract”. Inmiddels heeft de overheid via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belangstelling getoond voor dit project en heeft zij aan RVO de opdracht verstrekt om een pilotproject voor de Clean Fuel Contracts op te zetten.NOVE heeft aangegeven graag de uitgangspunten te delen met de overheid en actief bij te dragen aan ontwikkeling van een “Clean Fuel Contract-systeem”. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4100Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 GMTNOVE reageert op consultatie Wijziging Besluit energie vervoer 2025NOVE heeft haar zienswijze ingediend op de consultatie voor de Wijziging Besluit energie vervoer 2025. Deze wijziging is nodig naar aanloop van nieuwe wetgeving in het kader van RED III (‘bijmengverplichting’) die in 2026 van kracht wordt.Onderdeel van de wijziging is een tijdelijke voortzetting van de opt-in mogelijkheid voor de Zeevaart, tot 2026 wanneer Zeevaart haar eigen sectorverplichting krijgt opgelegd. Hoewel niet ideaal begrijpt NOVE dat een interruptie van een jaar niet wenselijk is. Daarnaast komen meer mogelijkheden voor inzet van hernieuwbare waterstof in de mobiliteitssector alsmede meer stimulans voor en inzet van hernieuwbare waterstof in zee- en binnenvaart in 2025. NOVE is voorstander van beide initiatieven. De volledige reactie van NOVE is terug te vinden op de officiële consultatiepagina >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4098Fri, 05 Jul 2024 00:00:00 GMTKort en krachtige NOVE-ledenvergadering in Fort bij VechtenOp woensdag 3 juli werd de NOVE algemene ledenvergadering gehouden. De NOVE-sectie gas, ooit opgezet om naast LPG en propaan ook de andere gassen zoals LNG en CNG de nodige aandacht te geven, wordt getransformeerd naar alle vormen van nieuwe energie, inclusief waterstof, Efuels, elektriciteit en bio-varianten van de eerder genoemde gassen. Robin Geijer is als voorzitter gekozen voor deze sectie Nieuwe Energie en neemt tevens zitting in het hoofdbestuur. Hiernaast werden ook John van Loon en Martin Smits herkozen voor een volgende termijn als voorzitter voor de sectie Opslag Transport en Groothandel respectievelijk Zeevaart en hebben tevens zitting in het Hoofdbestuur. Alwin Slurink werd gekozen als bestuurslid voor de sectie Binnenvaart-Visserij. Het NOVE-secretariaat deed verslag van behaalde resultaten en lopende dossiers. In het tweede deel kwam het initiatief van NOVE met het Platform Hernieuwbare Brandstoffen ten aanzien van Clean Fuel Contract aan bod. De overheid toon zeer veel interesse in de opzet en wil een pilotproject opzetten. Daarna werd de rol van het Havenbedrijf Rotterdam in de energietransitie belicht. Een vergadering met veel interactie en voldoende ruimte om sociale contacten aan te halen. Het volledige verslag en de presentaties…… https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4095Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) t/m april 2023 - 2024: -5,9%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met april 2024 gedaald met 5,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2023, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse daling in de verkoop van benzine. Vermoedelijk zijn veel meer mensen weer in het buitenland gaan tanken na het gedeeltelijk terugdraaien van de tijdelijke accijnsverlagingen in juli 2023. LPG daarentegen noteert een kleine stijging met 2,1%. Meer mensen kiezen voor deze brandstof door de hoge prijzen van benzine. NOVE roept de nieuwe regering op de accijnzen voorlopig niet te verhogen om verder tanktoerisme tegen te gaan. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4094Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 GMTPompen of verzuipenOPEC vraag, aanbod en prijssturing: achter de schermen toegelicht door Hans van Cleef De olieprijzen laten de afgelopen weken een grillig verloop zien. Nadat OPEC+ tijdens hun overleg begin juni aangaf dat er meer olie naar de markt zal gaan komen, daalden de prijzen hard. Brent olie daalde bijna acht procent, van USD 83/vat tot USD 76/vat op basis van de aangekondigde verlaging van de (vrijwillige) productiebeperking. Eerder had het samenwerkingsverbond tussen diverse OPEC-leden en niet-OPEC olieproducenten de productie aanzienlijk .....(indien er problemen zijn met het inloggen, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4089Wed, 26 Jun 2024 00:00:00 GMTNieuwe versie NEN-ISO 8217 voor scheepsbrandstof gepubliceerdEr is een nieuwe versie van NEN-ISO 8217. Deze zevende editie vervangt die uit 2017. De verschillende inzichten uit het gebruik van brandstoffen met een zwavelgehalte van 0,50 procent worden in deze editie meegenomen. Ook speelt de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare alternatieven zoals vetzuurmethylesters (FAME) nadrukkelijk een rol. Dit heeft geleid tot de meest uitgebreide update van de standaard tot nu toe.De rol van NOVENOVE is groot voorstander van verduurzaming en reductie van broeikasgasemissies, echter een eerlijk speelveld is een belangrijk voorwaarde. Bunkertoerisme (of tanktoerisme) naar het buitenland moet voorkomen worden. Internationale normen, zoals besproken in de NEN-brandstoffencommissie is voor NOVE erg belangrijk. NOVE heeft daarom ook zitting in deze NEN-commissie. Wat zijn de veranderingen?... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4088Tue, 25 Jun 2024 00:00:00 GMTKLIMAATNEUTRAAL VOOR NEDERLAND BETEKENT: ÉN-ÉN Uit inNOVE-magazine 2024-2: Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het in haar recente rapport zelf: “Ook controversiële opties nodig voor klimaatneutraal Nederland in 2050”. In een rapport van 226 pagina’s met de titel Trajectverkenning klimaatneutraal 2050, Trajecten naar een klimaatneutrale samenleving voor Nederland in 2050, stelt het PBL onomwonden dat Nederland niet op voorhand technieken, innovaties, en beleidsmaatregelen moet uitsluiten om het ultieme doel van klimaatneutraliteit te bereiken. NOVE staat al jaren op dit standpunt en draagt dit ook zoveel mogelijk uit. We hebben simpelweg niet de luxe om te gokken op één silver bullit, al zijn er genoeg organisaties en instanties die dat wél doen.  Inmiddels zijn we een aardig eind op weg met de energietransitie, waarbij we nog tegen de nodige uitdagingen aanlopen, zoals een overvol netwerk, beschikbaarheid van hernieuwbare alternatieven en de implementatie in wet- en regelgeving. Steeds meer sectoren zullen hun bijdrage moeten leveren om de CO2-footprint omlaag te brengen. Met REDIII en ETS worden hierin verdere stappen gezet. Zo komen de zeevaart, binnenvaart en landbouw onder de REDIII regelgeving te vallen en gaat ETS2 ook van toepassing zijn op de binnenvaart. Over de toepassing van ETS2 en REDIII voor de binnenvaart is nog wel het een en ander te zeggen. Zo is nog steeds niet duidelijk of onze buurlanden deze regelingen gaan laten neerdalen om hun eigen binnenvaart (bunkerleveranciers). Het is immers een keuze per land, zo hee de EU bepaald. En daar zit hem de kneep: REDIII en ETS2 gaan ontegenzeggelijk leiden tot hogere kosten voor de scheepvaartbrandstof. De overheid geeft dit met zoveel woorden ook toe: vanwege de concurrentiepositie wordt namelijk de sector Visserij uitgesloten van deelname aan ETS2. En voeren wij ETS2 en REDIII alleen in als Nederland, dan wordt het voor scheepseigenaren zeer aantrekkelijk om in het buitenland te gaan bunkeren vanwege de lagere brandstofkosten aldaar. Weg handel voor Nederland, nul impact voor het klimaat. Nu vinden er weliswaar bilaterale gesprekken plaats met de buurlanden en stelt de overheid mogelijke compensatiemaatregelen in het vooruitzicht voor het geval dat, maar hier is NOVE niet gerust op. NOVE roept daarom de Kamer op voorwaarden te stellen aan de invoering van ETS2 en REDIII voor de binnenvaart. Voor de zeevaart is dit lastiger omdat op Europees niveau al is afgesproken om Zeevaart onder ETS te laten vallen. Onze Europese koepel UPEI hee de Europese commissie meermaals gewezen op het internationale, transparante en zeer concurrerende karakter van de  zeevaartbunkering. Met tamelijk ingewikkelde regels tracht de Europese Commissie het weglekeffect naar niet-EU landen te beperken, maar garanties worden niet gegeven. En zo moeten we ervoor waken dat we de CO2- uitstoot niet beperken maar wel onze handel overboord gooien. “We hebben simpelweg niet de luxe om te gokken op één silver bullit.” Dit gezegd hebbende, wordt er achter de schermen hard gewerkt om alle sectoren klaar te stomen voor een verdere verduurzaming van de brandstofsector. Bijvoorbeeld door proeven met verschillende blends in de binnenvaart. Voor de zeevaart hee NOVE meegedacht over het RVO rapport Roadmap Brandstoftransitie Zeevaart, voor de gehele sector zijn we van start gegaan met het project Clean Fuel Information Records en we gaan het aandachtsgebied van de sectie GAS uitbreiden met andere energievormen. NOVE is eerder dit jaar een samenwerking aangegaan met BOVAG inzake de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. Naast inhoudelijk advies voor NOVE-leden over deze cao, kunnen NOVE-leden gebruik maken van het uitgebreide opleidingenaanbod van Pitspro. Meer daarover in deze uitgave van inNOVE. We zijn ook een samenwerking aangegaan met Samen Digitaal Veilig om de digitale veiligheid van NOVE-leden te versterken. Ook daarover meer in dit magazine plus uiteraard nog veel meer interessante en lezenswaardige onderwerpen. Wij wensen u een plezierige zomerperiode toe! Erik de Vries, directeur NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4077Mon, 24 Jun 2024 00:00:00 GMTRonde tafel leveringsketen vloeibare brandstoffenNOVE was samen met een aantal andere stakeholders uit de leveringsketen van vloeibare brandstoffen, op 24 juni 2024 uitgenodigd door de NEa voor een ronde tafel gesprek. Door middel van Ronde Tafel gesprekken wil de NEa de communicatie met betrokken partijen verstreken. Er werd onder meer gesproken over (uitbreiding van) ketentoezicht. Het is immers belangrijk om vooraan in de keten van de productie en levering van hernieuwbare energie te weten om welke grondstoffen het gaat. Het gaat dan onder meer om het herkennen van kwetsbaarheden in de keten. Ook de kwaliteit van de informatievoorziening kwam aan de orde. Verder kwam aan de orde dat inzet van hernieuwbare brandstoffen onder het vergrootglas ligt. NOVE is voorstander van inzet van hernieuwbare brandstoffen als belangrijk onderdeel van de energietransitie, mits de kwaliteit ook gewaarborgd is. Een betrouwbaar systeem met goede controlemechanismen is daarom van groot belang. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4084Thu, 20 Jun 2024 00:00:00 GMTCAO boekje voor tankstations 2024-2025 beschikbaarDe tekst van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor tankstations en wasbedrijven is beschikbaar. Door de samenwerking van NOVE en BOVAG inzake deze CAO zijn er voordelen ten aanzien van (gratis) opleidingen voor tankstations en autowasbedrijven plus een helpdesk voor NOVE-leden die vragen hebben over de CAO.De tekst van de CAO kunt u vinden op de site van het sociaal fonds tankstations en wasbedrijven (sftw >>>) NOVE leden die …. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4079Wed, 19 Jun 2024 00:00:00 GMTMeer tijd voor de aanvraag ETS-2 vergunningDe NEa heeft op 18 juni 2024 een informatiesessie ETS-2 georganiseerd. ETS-2 (Emission Trading System oftewel maximeren en handel in CO2-rechten) heeft gevolgen voor de meeste sectoren in onze branche (met uitzondering van Zeevaart, die valt onder ETS-1, waarbij de plicht op de scheepseigenaren valt). De twee belangrijkste vragen op die moment zijn:1. Kan ik zonder vergunning mijn bedrijf nog uitoefenen na 1 januari 2025?2. Gaat de binnenvaart ook vallen onder ETS-2? Het antwoord op de eerste vraag is kort gezegd, dat alle bedrijven ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4075Mon, 17 Jun 2024 00:00:00 GMTAfspraken met België inzake REDIII goede eerste stap voor gelijk speelveldRecent is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie (RED-III) vervoer. Deze brief vindt u hier >>>. De minister heeft een Memorandum of Understanding, ofwel een MoU, ondertekend met België. In dat MoU is afgesproken dat België en Nederland beide sectorspecifieke verplichtingen gaan opleggen aan brandstofleveranciers aan de zeevaart, binnenvaart en luchtvaart. Ook zijn minimumhoogtes afgesproken en afspraken gemaakt over de inzetbare grondstoffen. Bovendien zijn gezamenlijke subverplichtingen voor hernieuwbare waterstof (gebaseerde brandstoffen). NOVE heeft lange tijd aangedrongen op een gelijk speelveld .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4076Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 GMTConsultatie Wijziging Besluit energie vervoer voor verhoging percentage jaarverplichting 2025In verband met de verschuiving van de inwerkingtreding van de nationale implementatie van de REDIII voor transport naar 1 januari 2026 zijn ingrepen noodzakelijk om het systeem in 2025 te laten werken zoals nu. Om deze reden zal het Besluit energie vervoer per 1 januari 2025 worden gewijzigd; de internetconsultatie voor de concepttekst van deze wijziging is nu geopend en is hier te vinden >>> NOVE en verduurzamingNOVE is groot voorstander van verduurzaming en reductie van broeikasgasemissies, echter een eerlijk speelveld is een belangrijke voorwaarde. Tanktoerisme (of bunkertoerisme) naar het buitenland moet voorkomen worden, omdat dan de Nederlandse markt en dus ook onze handel stuk gemaakt wordt, zonder dat er winst gemaakt wordt ten aanzien van duurzaamheid. Als een markt eenmaal weg is, is veelal ook inventiviteit en invloed weg en worden we te afhankelijk van andere landen en andere (wereld) spelers. Waar gaat deze consulatie over?De internetconsulatie in het bovengenoemde besluit betreft een wijziging van de volgende zaken: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4071Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 GMTOp koers naar een duurzame binnenvaartHet Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart heeft op 30 mei 2024 een zeer geslaagde workshop ‘Op koers naar een duurzame binnenvaart’ georganiseerd met informatieve sessies en boeiende discussies over vergroeningstechnieken en beleidsmaatregelen die de binnenvaartondernemers kunnen helpen bij de transitie naar duurzamer vervoer over water. NOVE leden zijn actief bij het leveren van brandstoffen, in de binnenvaart nu veelal nog fossiele dieselbrandstof, maar zijn op koers naar verduurzaming ook o.a. duurzame FAME en HVO. Ook zijn steeds meer NOVE-leden actief met elektriciteit en waterstof. Nu al snelle en grootschalige verduurzaming kan middels het gebruik van hernieuwbare diesel, zoals FAME, waar onze BOVAG-collega Michel Voorwinde (1:17) en Bas Goedegebuure (1:31) van NOVE-lid FinCo presentaties gaven. NOVE en stichting VOS zijn ten aanzien van de inzet van FAME ook actief betrokken bij de genoemde praktijkproef die momenteel loopt in de binnenvaart. NOVE-lid Kuster kwam in de workshop ook nog in beeld, hierover later meer.   U kunt de gehele workshop terugkijken via deze link >>> We zijn goed op weg >>! https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4072Mon, 03 Jun 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) t/m maart 2023 - 2024: -5,2%De brandstofomzet in liters in Nederland is in het eerste kwartaal van 2024 gedaald met 5,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2023, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS.Vooral de verkoop van benzine liep flink terug in de maand maart ten opzichte van dezelfde maand in 2023, liefst -12,3%. Voor alle brandstoffen samen was de daling 11,1% in de maand maart. Een duidelijke verklaring is niet direct te geven. Wel is het zo dat de brandstofprijzen aan de pomp in het eerste kwartaal 2024 beduidend hoger lagen dan in het eerste kwartaal van 2023, hetgeen voornamelijk werd veroorzaakt door de accijnsverhoging per 1 juni 2023. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4066Thu, 30 May 2024 00:00:00 GMTGelijkwaardigheid: nu een PGS-handreiking beschikbaar Uit inNOVE-magazine 2024-1:Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen, enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, waarmee u ook uw voordeel kunt doen! Gelijkwaardigheid past geheel in onze branche, niet kijken naar het middel maar naar het doel. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe overtuig je de ander? Ten aanzien van de PGS-richtlijnen is daar nu een handvat voor. Tijdens de opzet van de PGS-richtlijnen nieuwe stijl, was de eerste stap de ‘ongevalsscenario’s’ in kaart te brengen met daaraan gekoppeld maatregelen die genomen moeten worden, om die te voorkomen. Echter ‘moeten’ kan met potlood geschreven worden, omdat PGS-richtlijnen het gelijkwaardigheidsbeginsel kennen, wat inhoudt dat bedrijven andere maatregelen kunnen kiezen dan de richtlijnen voorschrijven, mits aantoonbaar.  De Handreiking Gelijkwaardigheid richt zich specifiek op de stappen die doorlopen moeten worden bij de onderbouwing of een alternatieve maatregel gelijkwaardig is. Hierbij geldt dat de alternatieve maatregel voldoet aan relevante wetgeving zoals Arbeidsomstandighedenwet, Omgevingswet, Wet veiligheidsregio’s en voorziet in eenzelfde of betere bescherming van mens en omgeving. Deze PGS handreiking is informatief, en slechts een hulpmiddel om er als bedrijf met het bevoegde gezag uit te komen. Want of een alternatieve maatregel mag worden toegepast en hoe de beoordeling van gelijkwaardigheid plaatsvindt, is afhankelijk van de wettelijke grondslag van de maatregel. Deze beoordeling kan vooraf, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening, of achteraf, bijvoorbeeld in het kader van arbeidsomstandigheden, plaatsvinden. De handreiking geeft ook aan wat de verschillen zijn tussen ‘gelijkwaardigheid’, ‘het redelijkerwijsprincipe’, ‘gemotiveerd afwijken’ en ‘maatwerk’. In het verleden hebben bij NOVE-leden zaken gespeeld om gelijkwaardigheid aan te tonen, waarbij het secretariaat veelal de situaties hoorde, waar dat niet lukte. Vanuit de Wet Arbeidsomstandigheden zijn onder andere de volgende randvoorwaarden bij de beoordeling van gelijkwaardigheid altijd van toepassing: geen gelijkwaardige maatregelen mogelijk voor direct werkende wetgeving uit de Arbowet, Warenwet en Europese verordening; Technische maatregelen hebben voorrang boven organisatorische; Preventieve maatregelen hebben voorrang boven repressieve maatregelen. De handreiking beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen is te vinden op de website van de publicatiereeks gevaarlijke stoffen. NOVEleden kunnen voor vragen contact opnemen met het NOVE-secretariaat of NOVE businesspartner KWA. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4050Mon, 27 May 2024 00:00:00 GMTNEa controleert opslaglocaties HVO en FAMEDe Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) voert eind mei controles uit bij zogeheten accijns goederenplaats (AGP) vergunninghouders. De inspecteurs nemen bij de opslaglocaties monsters van de daar opgeslagen brandstoffen om na te gaan of deze fysiek biogeen zijn. Scope monstername 2024 ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4069Thu, 23 May 2024 00:00:00 GMTHet werk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deel 1 Uit inNOVE-magazine 2024-1:Bent u werkzaam in de brandstoffenbranche? Dan heeft u gewild of ongewild met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te maken. Hieronder lichten we toe welke invloed de ILT heeft op uw werk. Maar ook hoe u samen met de ILT voor een gezonde brandstoffenbranche kunt zorgen. De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen, waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, drinkwater, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen. SCHADE AAN SAMENLEVING VOORKOMENHet werk van de ILT is veelomvattend en vaak complex. Dat betekent dat de ILT niet alles kan doen en kiezen wat noodzakelijk is. De ILT zet de schaarse capaciteit en middelen daarom vooral dáár in waar de meeste risico’s optreden en waar toezicht en handhaving de meeste schade aan de samenleving kan voorkomen. Dit doet de ILT gericht, op basis van verzamelde informatie en kennis van de grootste risico’s. In haar werkplan onderbouwt de ILT jaarlijks waar deze risico’s kunnen optreden en waar de inzet van de ILT het grootst kan zijn. WANNEER TREDEN ZE OP?Veel bedrijven en organisaties komen met de ILT in aanraking. Naast de uitvoering van toezicht verleent de ILT vergunningen en certificaten. Ze geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4065Wed, 22 May 2024 00:00:00 GMTMeer trucks van Volvo geschikt voor dieselalternatievenNOVE leden zijn volop actief in de energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dat kan op diverse manieren, door bijvoorbeeld een goede ritplanning en voorraadbeheer in overleg met gebruikers. Ook kan het door het leveren van (deels) niet fossiele brandstoffen. Dat de meeste dieselmotoren ongemerkt als 7% biobrandstof gebruiken, is een eerste, deels wettelijke stap. Maar ook hogere percentages duurzame niet fossiele brandstoffen kunnen met minieme aanpassingen gebruikt worden in bestaande motoren en installaties. Ook Volvo Trucks breidt daarom het aantal truckmodellen dat kan rijden op synthetische of biodiesel uit Deze hernieuwbare brandstoffen bieden mogelijkheden voor klanten die de CO2-uitstoot van transport hier en nu willen verlagen – en toch met de vertrouwde dieselmotor willen blijven rijden. Lees verder >>>  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4063Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMTFincoEnergies: De voordeligste manier van vergroenen Uit inNOVE-magazine 2024-1:Bas Goedegebuure begon vier jaar geleden op de kwaliteitsafdeling van FincoEnergies. Hij studeerde toen nog Bedrijfskunde en volgde een master ‘supply chain management’. Na z’n afstuderen ging hij bij de binnenvaarttak aan de slag, waar hij betrokken raakte bij een pilot van de VT Group met 100% biobrandstof. Het doel was een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in de binnenvaartsector. SINDS WANNEER ZIJN JULLIE ACTIEF IN DE BINNENVAART? “Sinds oktober vorig jaar heten we FincoEnergies Inland Marine. Daarvoor heette onze binnenvaarttak Licorne Fuel. Licorne bestaat, als ik het goed heb, sinds 1973. In 2018 is Licorne gekocht door FincoEnergies.”  WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN? “Met onze binnenvaarttak treden we voornamelijk op als groothandel van (bio) brandstoffen. We leveren allerlei producten en services aan de binnenvaart, met name aan bunkerstations. Ook is Finco actief als brandstofleverancier voor onder meer het wegtransport en kust- en zeevaart.” MET 100% BIOBRANDSTOF. WAT VOOR BRANDSTOF IS DAT? “Het gaat hier om een 100% FAME, een methylester. In de basis zijn er twee typen brandstof die gangbaar zijn, HVO en FAME. HVO is een zeer hoogwaardige biodiesel, die in principe in elke dieselmotor zou kunnen. FAME is kwalitatief gezien wat laagwaardiger dan een fossiele diesel, maar ook daar kan een motor op draaien. Dat hebben we in de proef met de VT Group (Verenigde Tankrederij BV) aangetoond.” HOE IS DE PROEF UITGEVOERD? “De VT Group heeft aan boord van een van hun grootste bunkerschepen, de VT Vlissingen, een testopstelling gemaakt met een separate brandstoftank, die aangesloten is op een van de drie voortstuwingsmotoren. De tank is geïsoleerd en er is een retourleiding aangebracht tussen de brandstoftank en de motor. De brandstofleiding en de retourleiding zijn, zoals we dat noemen, ‘getraced’. Er gaat een warmtespiraal om de leiding heen, waardoor een goede basistemperatuur voor de biobrandstof gecreëerd wordt. De combinatie van een goede basistemperatuur – en circulatie van de brandstof – blijkt in de praktijk voldoende te zijn om op 100% FAME te kunnen varen. Aan de motor zelf is geen aanpassing nodig. Maar ook wanneer het schip stilligt en er geen warmte van de motor afkomt, is het wel belangrijk dat de leiding warm blijft, om te voorkomen dat er verstoppingen ontstaan. Ook dan doet de warmtespiraal zijn werk. De specificatie van deze brandstof is EN14214.” HOE IS DE LOGISTIEK GEREGELD? “In dit geval hebben we de brandstof met tankwagens aangevoerd. Omdat het een pilot is, hebben we het vanuit een verwarmde tank, in het schip gepompt. Nu de test geslaagd is, is de VT Group het schip aan het ombouwen. In plaats van dat we de centrale motor gebruiken met een extra brandstoftank, gaan we de ‘gewone’ brandstoftanks gebruiken die daarvoor worden verwarmd. Aangezien de schaal – met één schip – nog beperkt is, leveren we deze brandstof ook via de tankwagen aan. Overigens is het natuurlijk de bedoeling dat juist onze klanten dit product leveren. We willen ernaar toe dat er een bunkerstation komt dat deze biobrandstof op voorraad heeft. En dat er meer schepen hun motor gaan aanpassen. Het zijn kleine aanpassingen, met relatief beperkte kosten. Zodat het, net als iedere andere brandstof, gebunkerd kan worden.” HEB JE AL ENIG IDEE OF DE VRAAG NAAR DEZE BIOBRANDSTOF, DE 100% FAME, TOENEEMT? “De pilot die we met VT Group hebben gedraaid, was echt een test om te zien hoe het schip op deze biobrandstof zou reageren. Sinds de pilot zien we dat de interesse naar het gebruik van FAME toeneemt. We ontvangen er veel vragen over. Maar we hebben geen concrete aanwijzingen dat meerdere partijen hun schip nu al gaan ombouwen. Er ontstaat wel vraag naar hogere blends. Bijvoorbeeld naar B7 en B15, dieselbrandstof met 7% of 15% FAME. B7 is eigenlijk al de standaard in het wegtransport. Binnenkort brengen we een B15 op de markt, waarbij we een kwalitatief zeer hoogwaardige FAME component gebruiken. Daar wordt een onderzoek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gekoppeld. Op den duur zal dat misschien uitgebouwd kunnen worden naar een B20, B25, misschien zelfs B30, afhankelijk van het succes van de proef. Eigenlijk gaan wij ervan uit dat tot 25 à 30 procent FAME door de diesel, er geen aanpassing aan de motor nodig is. Bij alles daarboven zal er een aanpassing aan de infrastructuur van de brandstof gedaan moeten worden. Wat betekent dat het niet zoveel uitmaakt of je nou met een 40% FAME of een 100% FAME vaart, omdat de aanpassingen dezelfde zijn.” WAAROM IS ER GEKOZEN VOOR EEN SAMENWERKING MET DE VT GROUP? “Het project is ontstaan vanuit VT. Wij zijn een brandstofleverancier die bekend staat om onze inspanningen op het gebied van biobrandstoffen. Zij hebben ons benaderd met de vraag wat er mogelijk was. Ze stonden open voor een pilot. En die is heel succesvol gebleken. Natuurlijk zijn we allebei erg enthousiast over de resultaten, want met 100% FAME kan maar liefst een CO2-reductie van 89% behaald worden. Maar nu is de vraag, wie wordt de volgende? Zijn er organisaties die op zoek zijn naar mogelijkheden om (meer) CO2 te reduceren? Want juist daar kunnen wij bij helpen. Het is onze missie om partijen te begeleiden naar een duurzamere wereld. En niet alleen door middel van biobrandstoffen, want we bieden allerlei duurzame energieoplossingen die een positieve invloed op het milieu hebben.” WAT VERWACHTEN JULLIE VERDER OP HET GEBIED VAN WET- EN REGELGEVING VOOR DE BINNENVAART, ALS HET GAAT OM BRANDSTOF? “Zoals het er nu uitziet zal er per 1 januari 2025 wetgeving voor de binnenvaart komen. De precieze invulling van de wet is nog niet bekend. In de basis zal er een verplichting komen op het reduceren van CO2, maar hoeveel dat zal zijn is niet bekend. Daarnaast bestaat er een kans dat het geen ‘bijmengverplichting’ wordt. In dat geval dient de reductie op een andere manier afgekocht te worden.” ZIJN JULLIE AL KLAAR VOOR DEZE ONTWIKKELINGEN? “Ja, dit past voor een groot deel in ons businessmodel. We doen dit werk al heel lang. En nu ook op een kleinere schaal in de binnenvaart. Deze wet is weliswaar nog geen verplichting. Maar er zijn al wel partijen die op biobrandstof varen. We zijn klaar om onze klanten te helpen. Sterker nog, we kijken er naar uit iedereen daarin te ondersteunen en te helpen de overstap te maken.” KAN JE IETS VERTELLEN OVER DE ‘TOTAL COST OF OWNERSHIP’ TEN OPZICHTE VAN ANDERE MANIEREN VAN VERDUURZAMING? “Op dit moment zijn de HVO’s en de FAME’s met afstand de goedkoopste optie. De HVO vraagt geen aanpassing aan de motor. Kies je voor FAME dan is er tot een bepaald percentage geen aanpassing nodig. Daarboven is enkel een relatief goedkope aanpassing aan de brandstof-infrastructuur noodzakelijk, waardoor de ‘total cost of ownership’ beperkt blijft. Kies je voor elektrisch of voor methanol dan is een meer ingrijpende aanpassing noodzakelijk. Dus in die zin is gebruik van HVO en FAME op dit moment de voordeligste manier om te vergroenen.”   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4048Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMTPraktijkproef FAME blends binnenvaart van startDuurzaam en binnenvaart lijken een prima twee-eenheid. Hoe kan het nog duurzamer? Met duurzame biobrandstoffen in bestaande motoren. Of dat kan en wat er nog moet gebeuren, wordt de komende tijd verder onderzocht in de praktijkproef FAME blends binnenvaart, waarbij NOVE, NOVE-leden en Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) nauw betrokken zijn.TNO coördineert en rapporteert de proef, door het Ministerie van IenW betaald. Volgens de Europese Green Deal moet de transportsector de CO2 emissies in de toekomst sterk reduceren. Het Europese Fit For 55 pakket geeft hier concreet invulling aan en maakt alle sectoren van de EU-economie klaar om deze doelstelling op een eerlijke, kosteneffectieve en concurrerende manier te halen. Als essentiële schakel binnen de transportsector, zal ook de binnenvaart de emissies moeten gaan reduceren. Zo krijgt ook de binnenvaart een verplichting onder de Renewable Energy Directive, RED III, welke een CO2 ketenreductie van 14,5% in 2030 moet realiseren. De meest kosteneffectieve en praktische manier om dat op korte termijn te bereiken is de inzet van biodiesel, zoals FAME en HVO. HVO wordt technisch gezien als de makkelijkere variant om toe te passen, in blend of zelfs pure vorm. FAME is daartegenover commercieel aantrekkelijker dan HVO. Ook volledig accu-elektrisch varen, varen op duurzame waterstof en methanol zullen bijdragen aan de vereiste CO2 reductie. NOVE en NOVE-leden staat zeer positief in deze ‘wedstrijd’, zijn echter ook kritisch. Van groot belang is een eerlijk speelveld, ook ten aanzien van brandstof en de prijs hiervan ten opzicht van de buurlanden. De veelal goede en lange klant-leverancier relatie, waar mkb-bedrijven om bekend zijn, laten vaak al zien dat het juist mkb-bedrijven zijn die innovatief zijn, meedenken alsook snel kunnen schakelen en bijsturen. Een drietal NOVE-leden en diverse van hun klanten nemen actief deel aan de praktijkproef. Gestreefd wordt naar circa 8 deelnemende schepen. Scheepseigenaren kunnen zich nog melden. DoelHet uiteindelijke doel is hogere en meer duurzame brandstofblends (hoger dan de huidige VOS ULS 2023-EN590 B7 blend) zonder problemen en minimale aanpassingen te kunnen gebruiken in de binnenvaart, uitgaande van bestaande brandstofnormen en/of noodzakelijke aanpassing in deze normen Europees door te voeren. Verdere verduurzaming, een eerlijk speelveld met tevreden leveranciers en gebruikers is het doel waarvoor NOVE en Stichting VOS zich inzetten. Zeg maar een open doel. DownloadTNO heeft een folder gemaakt voor de stakeholders   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4059Wed, 01 May 2024 00:00:00 GMT“Routes voor ADR-transport onduidelijk”Vandaag staat in het Nieuwsblad Transport te lezen dat “routes voor ADR-transport onduidelijk, ILT kan niet handhaven”, met vervolgens de intro dat chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, niet weten op welke wegen ze wel of niet mogen rijden. Het is volstrekt onduidelijk welke routes gemeenten hiervoor hebben aangewezen. NOVE leden voorzien dagelijks boeren, bouw-, transportbedrijven en tankstations van de noodzakelijke brandstof/energie om Nederland draaiend te houden. Voor NOVE is het van groot belang dat wet- en regelgeving doelmatig en werkbaar is, waarbij dit een schoolvoorbeeld is van het omgekeerde.Bij de CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen), waarbij NOVE ook aangesloten is, staat dit op de agenda. NOVE onderschrijft de reactie van de Evofenedex collega die een sterke voorkeur heeft uitgesproken voor het afschaffen van het routeringsbeleid. Op de komende CTGG weg zal dit onderwerp ook op de agenda staan en langs deze weg zijn de NOVE leden ….. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4054Wed, 01 May 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met februari 2024: -1,9%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met februari 2024 gedaald met 1,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2023, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De aanvankelijke stijging in januari is hiermee teniet gedaan. Ook corrigeerde CBS een deel van de cijfers van januari. LPG vormt een positieve uitzondering: de verkoop van LPG steeg in de eerste twee maanden met 7,9%, terwijl de verkoop van benzine en diesel daalde met 3% resp. 1,1%. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4051Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMTPleidooi voor overzichtelijke regelgevingRegelgeving is het thema van deze uitgave van inNOVE magazine. Ik schreef er in het vorige nummer al over. In het kader van de energietransitie pleitte ik vooral voor overzichtelijke regelgeving. Regelgeving die voor iedereen begrijpelijk is en, niet minder belangrijk, waar iedereen mee kan werken. Want kijken we naar de zeevaartsector, dan zien we dat er alleen al vanuit de FuelEU Maritime zestien (!) verschillende regelingen op de spelers in de branche van toepassing zullen worden. Dat wordt nog een hele uitdaging, de komende jaren. Ingewikkelde wetgeving kan betekenen dat vooral kleinere spelers, die juist zo belangrijk zijn voor de dynamiek in de markt, niet meer kunnen aanhaken. Zij worden dan bijvoorbeeld gedwongen om inclusief accijns in te kopen waardoor de financiering van de bedrijfsvoering er anders uit komt te zien. Onze sector heeft vanwege de aard van de producten met veel meer aspecten van regelgeving te maken. Denk aan milieuwetgeving, veiligheidswetgeving en fiscale wetgeving. En daarnaast nog wetgeving die voor alle bedrijven geldt, zoals de Arbowetgeving. Ook voor al deze wetgeving geldt dat deze liefst eenvoudig, begrijpelijk en niet onnodig beperkend is. Helaas is het omgekeerde regelmatig het geval. Reden waarom NOVE zich inzet om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij regelgeving die regelrecht effect heeft op de bedrijfsvoering van de leden. “ Kleine spelers belangrijk voor dynamiek in de markt” Iedereen kent vanuit haar of zijn eigen privéervaring wel regels die krom zijn of waarvan je op zijn minst de logica niet begrijpt. Zo mag een niet-EU ingezetene die in Nederland als expat komt werken zijn of haar rijbewijs gewoon omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kom je in Nederland wonen met een partnervisum, dan mag je de eerste zes maanden vrolijk rondrijden met je rijbewijs uit je land van herkomst, maar daarna zul je toch echt weer rijexamen moeten doen om een Nederlands rijbewijs te verkrijgen. Snapt u hem?  Weer dichter bij huis, in onze eigen branche, hebben we een voorbeeld met de opslag van gasflessen (vastgelegd in de PGS15): in een nieuw voorstel worden afstandseisen verzwaard (waardoor de flessen verder van bebouwing moeten staan) op basis van een niet gratis verkrijgbaar rapport, ongevallen uit het buitenland en niet naleving van huidige eisen. De afstanden worden zo groot dat je gasflessen niet meer zonder buitenproportionele maatregelen op je eigen terrein kunt opslaan; dit is dus onwerkbaar. Uitvoerende instanties hebben wel vaker de neiging om zich met regelgeving te bemoeien. Zo zorgde IL&T ervoor dat brandstoffen met (weliswaar verouderde en minder milieuvriendelijke) specificaties geldend voor bepaalde Afrikaanse landen, niet meer door bedrijven vanuit Nederland beleverd kunnen worden. Gevolg: diezelfde brandstoffen worden nu geleverd vanuit België. Probleem niet opgelost, maar verplaatst. Wij zijn het dus niet altijd eens met in dit geval IL&T. Tegelijk moeten we ons realiseren dat een dergelijke instantie er ook aan bijdraagt dat onze branche beschermd wordt tegen onwenselijke handelspraktijken. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van stookolie in de agrarische sector, waarbij IL&T een actieve rol speelde om hiertegen in verweer te gaan. Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen om in deze uitgave van inNOVE magazine meer toe te lichten over de rol en werkzaamheden van IL&T in het handhaven van wet-en regelgeving. Erik de Vries, directeur NOVE   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4047Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 GMTBijeenkomst Europese koepel UPEI in het teken van Fit-for-55De recente Algemene Ledenvergadering van de Europese koepelorganisatie voor onafhankelijke brandstofleveranciers UPEI op 18 en 19 april 2024 in Hamburg, stond vooral in het teken van de regelgeving vanuit het Fit-for-55 pakket. Veel van deze regelgeving heeft immers rechtsreeks invloed op de bedrijfsvoering van de brandstofhandelaren in Europa.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4040Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) januari 2023 - 2024: +2,7%De brandstofomzet in liters in Nederland is in januari 2024 gestegen met 2,7% ten opzichte van januari 2023, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS.Met name LPG laat een opvallende stijging zien van 7,9%. Daarnaast is ook de verkoop van diesel gestegen (met 4,3%), terwijl diesel het afgelopen jaar juist een dalende trend vertoonde. Benzine is nog steeds de meest verkochte brandstof met 473 miljoen liter in januari. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4035Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 GMTHoogte jaarverplichting 2024 en 2025 formeel vastgesteldVan het Ministerie van IenW ontvingen wij het volgende bericht: Hoogte jaarverplichting 2024 naar 28,4% en jaarverplichting 2025 naar 29,4%Het kabinet heeft in het voorjaar besloten om de jaarverplichting jaarlijks met 20PJ te verhogen. Voor kalenderjaren 2024 en 2025 is deze wijziging nu vastgesteld. In 2024 wordt de jaarverplichting 28,4%, in 2025 wordt de jaarverplichting 29,4%. Voor de jaren na 2025 wordt de hoogte van de jaarverplichting nog gewijzigd om het Kabinetsbesluit uit te voeren. Dit wordt samen gedaan met de implementatie van de herziene richtlijn Hernieuwbare Energie (RED-III).Met deze maatregel wordt 1,5 Mton CO2 per jaar bespaard. Dat is evenveel CO2 als de kolencentrale in de Eemshaven in 4 maanden uitstoot. Terugwerkende krachtEind november .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4033Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 GMTNieuw: NEN-EN 17867 voor benzine in kleine verbrandingsmotorenDe nieuwe norm NEN-EN 17867 voor alkylaatbenzine moet zorgen voor meer duidelijkheid in de markt rondom de kwaliteit en samenstelling. Europese landen gebruiken nu nog verschillende nationale standaarden en eisen voor deze benzine, die vooral wordt gebruikt in kleine motoren zoals kettingzagen, sneeuwscooters, grasmaaiers en golfkarretjes. Alkylaatbenzine is vooral verkrijgbaar in blikken en in sommige landen bij tankstations. De totale volumes zijn klein, als je ze vergelijkt met reguliere E5/E10-benzine. Europese landen hanteerden tot nu toe verschillende nationale standaarden en eisen rondom dit product. Dit maakte het productieproces uitdagend. Tussen 2021 en 2023 is er daarom in een CEN-werkgroep gewerkt aan een norm voor dit type benzine. Twee productspecificatiesHet document specificeert de vereisten voor benzinebrandstof voor gebruik als brandstof in kleine motoren, samen met de toe te passen methodes om deze eigenschappen te testen. In de norm worden twee productspecificaties beschreven voor benzine met een laag gehalte aan aromaten en sulfer. Het eerste type is bedoeld voor gebruik in tweetaktmotoren, en het tweede voor gebruik in viertaktmotoren. Kort na de publicatie van de norm is een voorstel voor een amendement ingediend, omdat er onduidelijkheid bestond over het labelen van de brandstof die in een blik/emballage verkocht wordt. Hier wordt in 2024 verder aan gewerkt, waarbij NOVE ook betrokken is. Het document is nog in zijn huidige vorm verkrijgbaar in de NEN-normshop. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4024Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 GMTSamenwerking NOVE-BOVAG inzake Tankstation CAO en opleidingen ondertekendAl eerder is aangekondigd dat BOVAG en NOVE een lijstverbinding wilden aangaan inzake de cao voor Tankstations en Wasbedrijven plus op het gebied van opleidingen voor beide sectoren. De samenwerking is op 19 maart officieel ondertekend door NOVE en BOVAG. Inmiddels wisten de eerste NOVE-leden de weg al te vinden naar de juridische ondersteuning op gebied van de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. Voor hen is nu een helpdesk beschikbaar via telefoonnummer...  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4022Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 GMTNieuwe NOVE-Mobiliteitsmonitor 2024 beschikbaar voor ledenDe nieuwste uitgave van de Mobiliteitsmonitor is beschikbaar voor NOVE-leden. De Mobiliteitsmonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen op gebied van mobiliteit en brandstoffenverkoop op basis van gegevens van het CBS en verschillende plannen van de overheid. Ondanks het gegeven dat de statistische cijfers met vertraging binnenkomen, heeft het bestuur van de sectie H&R toch besloten aan Studio GearUp opdracht te verlenen om een vernieuwde monitor op te laten stellen. Sommige trends zijn inmiddels goed waar te nemen, bijvoorbeeld het percentage elektrische voertuigen bij de verkoop van nieuwe personenwagens, in 2023 goed voor 45%. Voor vrachtwagens en bestelauto’s zijn deze percentages nog veel kleiner. Voor de ontwikkeling van het wagenpark is een doorkijk gemaakt naar 2050. Op gebied van brandstoffen is te zien dat de verkoop van diesel langzaam maar zeker afneemt, terwijl de verkoop van benzine de komende 10 jaar nog een groei zal laten zien (tenzij de accijnsverschillen met het buitenland nog verder oplopen). Heeft u vragen over de Mobiliteitsmonitor, neem dan contact op met het NOVE secretariaat. De gehele Mobiliteitsmonitor..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4021Thu, 14 Mar 2024 00:00:00 GMTStichting VOS gaat meer monsters nemen bij de bunkerlocatiesDe stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) bezoekt de bunkerlocaties van de NOVE-leden sectie Binnenvaart-Visserij. De bezoeken worden random door Bureau Veritas uitgevoerd, om de onafhankelijkheid van het kwaliteitsvignet te waarborgen.De stappen die daarna volgen, zijn niet random, daarvoor zijn goede procedures, bestaande uit een vragenlijst met betrekking tot de ingangscontrole en housekeeping van de brandstoffen die het bunkerbedrijf inneemt alsook de monstername, analyse en stappen die ondernomen worden als er iets niet goed loopt. De punten waarop geanalyseerd wordt, gebeurt deels random, deels wordt er rekening gehouden met andere projecten en onderzoeken die lopen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het onderzoek wat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat momenteel uitvoert ten aanzien de introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart. Meer monstersDe VOS neemt vanaf nu ook monsters van hogere blends en meer duurzame brandstoffen, mochten die op een bunkerlocatie aangeboden worden. Denk hierbij naast de standaard VOS-ULS 2023 aan B20, B30 of HVO. Met uitzondering van de waarden zijn de parameters en analyses veelal gelijk, waardoor deze uitbreiding eenvoudige zonder kostenverhoging kon worden doorgevoerd. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheidDe deelnemers kunnen binnenkort ook weer inschrijven voor een bewustwordingstraining op de eigen locatie. Hierover volgt later meer informatie. De VOS-vragenlijst en het …. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4016Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 GMTSakko Groep: “Het kip-of-het-ei principe doorbreken.”Artikel uit de inNOVE 2023#4 Stephan Mangnus is algemeen directeur van de Sakko Groep. Het bedrijf is opgericht in 1906 en heeft zich ontwikkeld van een van de grootste, zelfstandige kolenhandelaren van Nederland tot een bedrijf dat nationaal en internationaal opereert. De activiteiten zijn fors verbreed, maar het segment ‘energie’ – de levering van brandstoffen, smeermiddelen en exploitatie van tankstations – is nog altijd goed voor ruim 90 procent van de totale jaaromzet die zo’n 425 miljoen euro bedraagt. DE SAKKO GROEP IS OOK ACTIEF IN DE MARKT VAN LAADPALEN. VANWAAR DIE KEUZE? “Enkele jaren terug hebben we na een strategische analyse de conclusie getrokken dat we onder invloed van het Klimaatakkoord van Parijs onze activiteiten moesten verbreden. Via Orange Charging en Efinance Belgium zijn we actief in de verkoop en exploitatie van laadvoorzieningen.” HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST VAN EV, JULLIE POSITIE DAARIN EN DIE VAN DE BRANDSTOFHANDEL IN HET ALGEMEEN? “We verwachten, gezien alle huidige ontwikkelingen, dat EV de voornaamste richting wordt voor personenwagens en trucks. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel in welke mate het stroomnetwerk de ontwikkelingen bij kan houden en hoe de opslag in batterij en zich de komende jaren ontwikkelt om dat mede te faciliteren. In de EV-markt kan de brandstofhandel een belangrijke rol spelen, als je kijkt naar het huidige netwerk met tankstations, de transitie die haar klanten door moeten maken en de financiële middelen die de bedrijven in deze sector tot hun beschikking hebben. Wij blijven in ieder geval de komende jaren investeren in de verdere uitbouw van onze positie in de Nederlandse en Belgische markt, niet in de laatste plaats om een goede positie in die EV-markt te bereiken. Voor nu maar ook voor de lange termijn. Want we verwachten dat met de exploitatie van laadvoorzieningen in de toekomst behoorlijke rendementen gemaakt kunnen worden.” BELEMMERT DE KRAPTE OP HET NETWERK DE VERDERE UITROL VAN EV? “Dat is inderdaad een serieus probleem, het vertraagt de uitrol van het EV-netwerk. Het duurt steeds langer voordat aangevraagde netaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. De oplossing vergt simpelweg tijd. Wij vragen ons inmiddels af of de Nederlandse insteek met betrekking tot het Klimaatakkoord, dat vanaf 2030 enkel nog elektrische auto’s nieuw verkocht mogen worden, wel haalbaar is. Het lijkt realistischer om daar - net als andere Europese landen – 2035 voor aan te houden.” WAT IS ER VERDER NODIG VOOR UITBOUW VAN DE MARKT? “Om de aankoop van een EV-voertuig aantrekkelijker te maken zal de actieradius van zowel personen- als vrachtwagens moeten toenemen. Bovendien zal de prijs moeten dalen om een breder publiek aan te spreken. We verwachten overigens wel dat dat door hogere productievolumes en lagere batterij kosten gaat gebeuren. Daarnaast is een verzwaring van de capaciteit van het stroomnetwerk noodzakelijk om de laadvoorzieningen allemaal te kunnen plaatsen, inclusief de zware aansluitingen voor trucks.” ZELF ELEKTRICITEIT OPWEKKEN EN VERKOPEN, DOEN JULLIE DAT? “We hebben recent een PV-installatie geplaatst waarmee we bijna 1 miljoen kWh per jaar kunnen opwekken. De energie gebruiken we voor onze kabelfabriek en een geplande trucklaadlocatie. De prijs op deze locatie bestaat uit de stroominkoop inclusief wettelijke toeslagen en heffingen plus een marge exclusief btw. Afhankelijk van de keuze tussen langzaam laden (AC) of snelladen (DC) houden we een hogere of lagere marge aan.” HOE ZIE JE DE TOEKOMST ALS HET GAAT OM DE ENERGIETRANSITIE? “De krapte op het netwerk heb ik al als serieus probleem benoemd. Maar het is gevaarlijk om alleen in problemen te denken. Dat kan een valkuil zijn. Als brandstofbranche moeten we oppassen voor ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’. Tesla is een mooi voorbeeld die dat ‘kip-of-het-eiprincipe’ doorbroken heeft . In het begin had ik ook de nodige scepsis vanwege het ontbreken van een netwerk met laadpunten. Maar ik verwacht dat alle issues met betrekking tot het stroomnetwerk, aansluitingen en batterijen uiteindelijk opgelost worden. Want als je kijkt naar de ‘energie efficientie’ van EV versus traditionele brandstoffen en ook waterstof om ‘voortbeweging’ te realiseren, dan komt EV ruimschoots als meest efficiënt uit de bus. Daar wil en kan ik mijn ogen niet voor sluiten, ondanks onze huidige belangen in de brandstofbranche. “ We moeten oppassen voor ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’.” WAT IS DE DOELSTELLING VOOR DE KOMENDE TIEN JAAR? Op dit moment werken we aan onze doelstelling die we over drie jaar gerealiseerd willen hebben: een rendabel exploitatienetwerk met 6.000 laadpunten verdeeld over verschillende landen en segmenten. We liggen op schema om dat waar te maken. Daarnaast willen we onze positie in de verkoop van laadvoorzieningen versterken. En uiteraard blijven we een betrouwbare partner voor onze klanten, maar dat is al sinds 1906 onze doelstelling.” TENSLOTTE, IS SAMENWERKING TUSSEN COLLEGA’S BINNEN DE SECTOR BELANGRIJK? “Die is van cruciaal belang om de transitie te versnellen. Bijvoorbeeld door kennis te delen op het gebied van techniek, projectmanagement en inkoop zijn we sneller in staat een belangrijke rol in deze markt te spelen. We zijn al samenwerkingen aangegaan met diverse collega’s, wat in onze ogen goed werkt. Wij staan er dan ook voor open om onze kennis en ervaringen ook met andere partij en te delen.” “ We verwachten dat met de exploitatie van laadvoorzieningen in de toekomst behoorlijke rendementen gemaakt kunnen worden” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4002Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met december 2023: +2,3%De brandstofomzet in liters in Nederland is in heel 2023 gestegen met 2,3% ten opzichte van 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Deze groei kwam tot stand doordat de verkoop van benzine steeg met 7,3% ten opzichte van 2022. De verkoop van diesel (-2,4%) en LPG (-4,7%) daalden. In beide categorieën waren het de particuliere rijders die minder reden op diesel en LPG. De groei werd afgeremd door de accijnsverhoging van 1 juli 2023. Aan de cijfers is duidelijk te zien dat de brandstofverkoop na 1 juli is teruggezakt doordat veel meer particulieren en bedrijven in de buitenland gingen tanken. NOVE roept de Nederlandse overheid daarom ook op om de accijnzen op brandstoffen niet te veel af te laten wijken van de accijnzen in de buurlanden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4006Mon, 26 Feb 2024 00:00:00 GMTAankondiging onderzoek kosten toonbankbetalingsverkeerWanneer een klant aan de kassa afrekent, maakt de ondernemer daarvoor kosten. U kunt hierbij denken aan de gebruikte betaalsystemen, het afstorten van het verdiende geld bij de bank of het servicecontract van de betaalterminal. Maar u kunt ook denken aan de tijd die de ondernemer kwijt is aan het opmaken van de kassa en het tellen van de dag- en weekopbrengsten.Betalen kost dus geld. Maar hoeveel geld is een ondernemer nu per jaar kwijt bent aan het afhandelen van het toonbankbetalingsverkeer? En wat zijn de voordeligste betaalmiddelen? Betaalvereniging Nederland en de belangenbehartigers van winkeliers, horecaondernemers en tankstations hebben wederom het initiatief genomen om onderzoek uit te laten voeren naar de omvang van de kosten van het toonbankbetalingsverkeer. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4003Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 GMTAgriSnellaad: Niet beursgenoteerd maar boersgenoteerdArtikel uit de inNOVE 2023#4 “We zijn niet beursgenoteerd maar boersgenoteerd” Robbert Meeuwse begon drie jaar geleden als accountmanager bij AgriSnellaad. Toenmalig collega Roel Clement was een paar maanden eerder gestart als manager van de CZAV Mobility Group. “Er waren op dat moment 150 laadlocaties. Het doel was om in 2020 sterk uit te breiden. Dat hebben we met z’n tweeën opgepakt.” “Roel is inmiddels vertrokken en sinds een week of twee heb ik zijn functie overgenomen”, vertelt Robbert. “Ik voer overleg met de gemeentes waar wij laadpalen plaatsen en met de provincie Zeeland. Uiteraard ook met bedrijven waar wij op locatie laadpalen neerzetten. Denk aan kantoren maar ook aan hotels en vakantieparken. De core business van AgriSnellaad is de verkoop van kilowatt -uren aan de paal. Vergelijkbaar met de verkoop van euro en diesel aan de pomp. We maken deel uit van de landbouwcoöperatie CZAV, waar zo’n 250 mensen werken. Daarvan werken tien collega’s bij CZAV Mobility, waarvan er vier zich met AgriSnellaad bezighouden.” ZIJN ER BEPAALDE DOELGROEPEN WAAR JE JE OP RICHT? “Zo’n 95 procent van wat wij plaatsen zijn openbare palen in de wijk. We hebben overeenkomsten met alle Zeeuwse gemeentes. Maar ook met de gemeentes rondom Zeeland, Goeree-Overflakkee en Woensdrecht, bijvoorbeeld. Mensen die elektrisch gaan rijden en geen oprit hebben, kunnen bij ons een aanvraag doen. Wij faciliteren dat samen met de gemeente. Die keurt de plek goed en wij doen de investering. Vervolgens verkopen wij de stroom die de mensen in de wijk afnemen. Voor de laadpaal hoeft de particulier, en ook de gemeente, dus niet te betalen.” VAKANTIEPARKEN EN HOTELS “Als je naar de aantallen kijkt, dan zijn particulieren onze grootste doelgroep. Daarnaast zien vakantieparken en hotels dat er steeds meer mensen uit binnen- en buitenland met de elektrische auto komen. De eigenaren van die parken en hotels willen dus ook laadpalen hebben. Want toeristen die hun auto daar niet kunnen opladen, gaan ergens anders naartoe. Daar verzorgen we op dezelfde manier ook veel laadpalen voor. We investeren, zorgen voor de aansluiting en verkopen de stroom. Het park of hotel heeft er geen omkijken naar.” HOE IS AGRISNELLAAD ONTSTAAN? “Het is in 2016 begonnen, vanuit de gedachte dat we mee moeten in de energietransitie. AgriSneltank bestond al, met ruim twintig tankstations in de regio Zuidwest. Daarnaast werd brandstof geleverd bij transporteurs en boeren op het erf. Dat kan je misschien nog twintig jaar blijven doen, maar dan houdt het toch echt op. Daarom is besloten om te onderzoeken of we in het laden konden stappen. We zijn begonnen met een paar paaltjes bij bevriende bedrijven en in onze thuisgemeente Kapelle. Dat was echt pionieren. Hier in Zeeland was het voor de netbeheerder ook nog vrij nieuw. Na drie jaar is de business case geëvalueerd en is besloten om er verder mee te gaan. We zijn gegroeid van nul palen in 2016 naar 150 palen in 2020. Nu, drie jaar later, zitten we op ruim 800 laadpalen. Ik denk dat we zo’n driekwart van de markt in Zeeland in handen hebben.” HOE ONTWIKKELT ZICH DAT VERDER, DENK JE? “We zien dat er een redelijke basisdekking is. Nu is het verdichten van het netwerk aan de orde. Er komen meer aanvragen, want die eerste paal is vaak bezet. Dan moet er eentje bij. Daarnaast kijken we actief naar gemeentes die nog niet in ons netwerk zitten. Van west-Brabant tot aan Breda en naar de Zuid-Hollandse gemeentes tot aan Rotterdam.” WAT HEEFT VOLGENS JOU DE TOEKOMST? SNELLADERS OF GEWONE LADERS? “In Nederland zullen dat de gewone laders zijn. Zeker als je naar Zeeland kijkt, wat toch vaak vertrekpunt of eindbestemming is. De meeste elektrische auto’s halen wel de 300 kilometer. Je rijdt dan in één ruk naar Groningen, bijvoorbeeld. Meestal rij je niet direct weer terug. Dus zet je daar de auto aan een gewone laadpaal. Het zal niet zo gauw een snellader zijn, dat is meer voor mensen die hun bestemming niet meer halen. Of voor vertegenwoordigers die de hele dag rondrijden.” HOE BELANGRIJK ZIJN CONTACTEN MET LOKALE BESTUREN? “Als je met lokale overheden te maken hebt, dan zijn die heel belangrijk. Zeker voor ons als regionale partij . We zijn heel sterk in de regio. Kijk, concurrenten van ons, die opereren vaak landelijk of internationaal. En dan merk je, ook uit de gesprekken die we met gemeentes hebben, dat de contacten met die partij en minder soepel verlopen. Kapelle of Borsele zijn maar kleine gemeentes, die zijn voor een andere partij niet zo interessant. Maar we opereren wel in een openmarktmodel. Iedereen die een paal wil plaatsen en aan de eisen van een gemeente voldoet, mag toetreden. Dat betekent ook dat wij onze positie elke dag weer moeten waarmaken. Het kan interessant lijken voor een gemeente om alles onder te brengen bij een Vattenfall of een Shell. ‘Lekker grote partij en, die in één keer 500 palen in een gemeente neerzetten. Dan zijn we meteen klaar’. Dat is het idee wat vaak leeft .” EN IS DAT DAN OOK ZO? “Nee, dat is dus niet zo. Wij zitten kort op de bal. Alles ligt binnen een uur rijden. Als er ergens iets aan de hand is, dan zijn we er zo. Als een gemeenteambtenaar een vraag heeft , dan heeft hij binnen de kortste keren een collega of mijzelf aan de lijn. Hetzelfde geldt voor aanvragen. Wij kennen de plekjes waar een aanvraag voor gedaan wordt. Bovendien, we zijn maatschappelijk betrokken, wat voor een gemeente positief kan zijn. Daarnaast zijn we een boerencoöperatie met veel boerenleden in de regio. Geld dat AgriSneltank en AgriSnellaad verdienen, vloeit via die boeren gedeeltelijk terug in de regio. We zeggen daarom altijd ‘we zijn niet beursgenoteerd maar boersgenoteerd’. Daarnaast hebben we geparticipeerd in een project met deelauto’s en in vervoer van mindervalide kinderen met taxi-busjes.” WAT IS JULLIE VISIE OP DE TOEKOMST VAN PERSONENVERVOER? “We hadden laatst een presentatie van iemand die ervan overtuigd was dat ‘waterstof de toekomst is en dat dat altijd zo zal blijven’. BMW investeerde 40 jaar geleden al in een waterstofauto maar dat is echter nooit van de grond gekomen. Met andere woorden waterstof komt (voorlopig) niet van de grond. Tegelijkertijd houden we de ontwikkelingen hierin wel nadrukkelijk in de gaten. Bij elektrisch laden zijn we op tijd ingestapt. Je ziet dat andere partij en op dit vlak nu achter de feiten aanlopen. Bij een eventuele ontwikkeling richting waterstof wil je de boot natuurlijk niet missen.” EN ALS HET GAAT OM GOEDERENVERVOER? “Hetzelfde geldt voor transport binnen de Benelux. Dat zal ook grotendeels elektrisch zijn. De trucks van Volvo en Scania rijden nu zo’n 300 kilometer. En de eerste trucks die een afstand van 600, 700 kilometer overbruggen, komen eraan. Dan kan een truck de hele dag rijden zonder dat de chauffeur een plek langs de snelweg moet zoeken om bij te laden. ’s Avonds zet je de truck aan de stekker en de volgende ochtend doet ie ’t weer. Dus ja, elektriciteit lijkt me dé energie voor de toekomst.” WAAR WILLEN JULLIE OVER TIEN JAAR STAAN? “Onze doelstelling is om over tien jaar nog steeds toonaangevend te zijn in de regio waar wij opereren. Ons netwerk zal dan sterk verdicht zijn in de regio Zuidwest en bovendien gegroeid richting Breda en Rotterdam. Tegen die tijd zijn we in de hele regio rondom Zeeland met onze laadpalen bij de gemeentes aan boord.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3999Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 GMTAdvies cao Tankstations en Wasbedrijven en opleidingen voor NOVE-ledenNieuwe service door samenwerking NOVE en BOVAG. Op de ALV van afgelopen november werd aangekondigd dat NOVE en BOVAG een lijstverbinding aan zijn gegaan voor wat betreft de cao Tankstations en Wasbedrijven. Eén van de diensten waar u als lid van NOVE gebruik van kunt maken is gratis, eerstelijns juridisch advies met betrekking tot die cao. De juridische helpdesk is een samenwerking tussen NOVE en BOVAG. De adviseurs beantwoorden uw vragen met als uitgangspunt kort en bondig advies waar u ook daadwerkelijk verder mee kunt. Zij behartigen uw belangen, zoeken met u naar mogelijke oplossingen en adviseren u waar dat nodig is. Bovendien spreken de deskundige adviseurs de taal van de ondernemer en hebben zij branche-specifieke kennis. Het betreft advies en ondersteuning bij: - de uitleg en toepassing van cao-bepalingen voor de cao Tankstations en Wasbedrijven- algemeen arbeidsrechtelijke zaken, zoals het aannemen van een nieuwe medewerker en de beoordeling van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid maar ook ontslag en vaststellingsovereenkomsten; Contact met de helpdesk & Opleidingen en trainingen bij PitsproDe ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3998Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 GMTLeen Schouten sr (78 jaar) overledenEen markant oud-NOVE bestuurslid is op 14 februari overleden: Leen Schouten sr, van Schouten Energy uit Alphen aan de Rijn. Op de rouwkaart stond dat hij een eigenheimer was, dat was hij ook als bestuurslid binnen NOVOK en later NOVE. Gaat het goed met de branche, dan gaat het ook goed met zijn bedrijf, eenvoudig en doelmatig. Leen was een man van principes. Binnen de NOVE arbeidsvoorwaardencommissie wilde hij bijvoorbeeld niet dat de vakbonden betaald werden vanuit het sociaalfonds (FKB). Wij worden niet betaald uit het fonds, dan jullie ook niet. En verder over arbeidsvoorwaarden gesproken, die moeten goed zijn. Gemotiveerde medewerkers hebben daar recht op, en ook hier weer: ben je goed voor hen, dan mag je ook verwachten dat ze goed zijn voor jou en jouw bedrijf. Wat goed is, dat bepaalt ‘een eigenheimer’ graag zelf, maar ook deze eigenheimer kon zijn mening ook bijstellen, als je er maar goede argumenten waren.Als branche hebben we aan Leen sr een mooi voorbeeld gehad, die veel tijd en inzet heeft besteed aan de vereniging. De ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3997Thu, 15 Feb 2024 00:00:00 GMTPGS-handreiking Gelijkwaardigheid is gepubliceerd en kan worden toegepastBedrijven maken steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om gelijkwaardige maatregelen aan te vragen bij Bevoegd Gezag en Veiligheidsregio. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is de PGS-handreiking Gelijkwaardigheid ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu als definitieve versie gereed voor publicatie.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=4001Wed, 14 Feb 2024 00:00:00 GMTOverleg NEa-NOVE-VEMOBIN inzake ETS2Op 13 februari 2024 vond in Den Haag overleg plaats tussen de NEa, NOVE en VEMOBIN inzake de aanstaande invoering van ETS2. Dit Emission Trading Scheme zal ook van toepassing worden op bedrijven die brandstoffen uitslaan op het land en mogelijk (via een opt-in) ook op de binnenvaart. NOVE heeft in dit kader de vraag gesteld of al duidelijk is wat de buurlanden gaan doen ......  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3994Wed, 14 Feb 2024 00:00:00 GMTOverleg NOVE-Havenbedrijf Rotterdam inzake MFMOp 13 februari 2024 voerde een NOVE delegatie overleg met het Havenbedrijf Rotterdam over de verplichte introductie van de Mass Flow Meter (MFM). Al langer dringt NOVE er op aan om de uitkomsten van de meting van de MFM final and binding te verklaren. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3993Fri, 26 Jan 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met november 2023: +2,6%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met november 2023 gestegen met 2,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Van de drie belangrijkste brandstoffen groeide enkel de afzet van benzine (met 8,4%); de afzet van diesel en LPG daalde. Aan het einde van het jaar wordt een kleine plus verwacht, ondanks het feit dat veel automobilisten na de accijnsverhoging per 1 juli 2023 weer in het buitenland gingen tanken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3985Thu, 25 Jan 2024 00:00:00 GMTGraag goede regelgeving voor de energietransitie(Voorwoord inNOVE magazine 2023-4)Hoe belangrijk is regelgeving voor de energietransitie? Of wordt alles bepaald door de techniek? Ik ga toch voor de eerste optie: regelgeving. Kijk eens hoe snel de elektrische auto zijn opmars maakte in de leasesector toen het bijtelingstarief op nul werd gezet. Dat mensen met een toch al goedbetaalde baan van deze overheidssubsidie konden profiteren laat ik over voor een andere discussie. Ondertussen waarschuwen belangenorganisaties voor het afremmen van de verdere introductie van de elektrische personenauto. Oorzaak: afbouw van het gunstige bijtellingstarief en opbouw van de wegenbelasting, die, immers gebaseerd op gewicht van het voertuig, nadelig uitpakt voor de elektrisch auto met de zware accupakketten. En ja, er speelt ook een soort deflatieeffect mee doordat onder andere Tesla de prijzen flink liet dalen. Buitengewoon benieuwd of een nieuw kabinet hier een oplossing voor weet te vinden. "Ook de markt van zonnepanelen is in elkaar gezakt" Ook de markt voor de zonnepanelen is in elkaar gezakt. Allereerst door de “briljante” move van energieboer Vandebron die aankondigde dat het bedrijf kosten in rekening gaat brengen voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat vinden ze solidair. Maar ook omdat de salderingsregeling op de schop gaat, hoewel dit nog niet definitief is besloten. Hierdoor ontstaat voor veel consumenten onzekerheid en bij onzekerheid is de reactie veelal ‘niets doen’. Doodzonde natuurlijk, want we hebben nog veel meer hernieuwbare energie nodig als we in 2050 helemaal klimaatneutraal willen zijn. Nu weer even terug naar onze eigen sector, de brandstofhandel. Het heeft de Europese Unie behaagd om een opvolger van de Renewable Energy Directive in het leven te roepen, inmiddels versie 3. Laat ik vooropstellen dat NOVE voorstander is om fossiele moleculen te vervangen door hernieuwbare moleculen. Volgens NOVE een onmisbare schakel in de energietransitie. Nadelige bijkomstigheid van de Renewable Energy Directive is evenwel dat elk land de vrijheid heeft om deze regeling in eigen nationale wetgeving in te vullen. En daar zit hem de kneep, want ieder land doet dat weer op zijn eigen wijze en dat heeft uiteindelijk effect op de kostprijs van het eindproduct, die liter benzine, diesel of wat dan ook. En hoewel de overheid tijdens een van de vele stakeholdersessies beweerde dat de vervoerssector geen weglekeffect kent, is natuurlijk niets minder waar. Dat weten de NOVE-leden met tankstations in de grensstreek uit de dagelijkse praktijk. Met lede ogen moeten zij aanzien dat klanten over de grens tanken vanwege de hoge accijnsverschillen met de buurlanden. Wordt dat nog versterkt door de nieuwe RED-regelgeving? We weten het niet, ook de overheid niet, die deze regeling moet invoeren. Daarnaast gaan de zeevaart- en binnenvaartbunkeraars onder de RED-regelgeving vallen. Voor die sectoren is het dubbelspannend: a. deze sectoren kennen ook concurrentie met het buitenland, waarbij de zeevaartsector feitelijk een wereldwijde concurrentie heeft . Bij de binnenvaart gaat het voornamelijk om Duitsland en België, maar toch, een rapport dat de sectie BIVI van NOVE liet opstellen door Panteia, gaf aan dat wel 80% van het volume kan weglekken naar het buitenland. Hiermee wordt de CO2 uitstoot geëxporteerd, maar zijn wij als land wel de handel kwijt. b. Veel kleinere bedrijven in die sectoren gaan met een enorm ingewikkelde wetgeving te maken krijgen, waarvoor ze kennis in huis moeten halen, die in beperkte mate beschikbaar is. Een hele uitdaging. Verstandig dus om een goede impact-assessment te maken die naar al die facetten kijkt. Er is nog veel meer regelgeving voor onze branche in de maak, dus 2024 belooft weer vele ritjes naar Den Haag en Brussel op te leveren. Erik de Vries, directeur NOVE   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3984Mon, 22 Jan 2024 00:00:00 GMTOnderzoek prijsaanpassingen aan de pomp trekt voorbarige conclusiesMaandag 22 januari 2024 verscheen een artikel in ESB met de kop “Consument profiteert niet maximaal van olieprijsdalingen”. Kern van het betoog van Stef de Jong, in het dagelijks leven econoom bij het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument en Markt, is dat prijsstijgingen snel worden doorgevoerd en prijsdalingen langzamer, waardoor de consument geld misloopt. De Jong stelt vervolgens dat er sprake is van een ‘haperende’ markt. NOVE vindt deze conclusie veel te ver gaan. Het is .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3981Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met oktober 2023: +3,9%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met oktober 2023 gestegen met 3,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De groei ten opzichte van vorig jaar komt geheel voor rekening van benzine. Deze steeg in vergelijking met dezelfde periode in 2022 met bijna 10%. En hoewel het aantal elektrische auto’s op de weg in Nederland stijgt, neemt ook het aantal benzineauto’s toe. Diesel is inmiddels voor het wegverkeer in Nederland niet langer meer de meest verkochte brandstof.De stijging van de accijnzen in Nederland per 1 juli 2023 zorgde er wel voor dat meer mensen (en bedrijven) in het buitenland gingen tanken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3976Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 GMTAccijnstarieven 1 januari 2024 gepubliceerdVandaag stonden in de Staatscourant de accijnstarieven voor 1 januari 2024. Verhogingen zijn er voor halfzware olie (petroleum) en stookolie. Voor benzine, diesel en LPG zijn er geen veranderingen. De leden van NOVE vinden de accijnsoverzichten .... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3972Thu, 28 Dec 2023 00:00:00 GMTAdvies t.a.v. salarisverhogingen brandstoffenbedrijf per 1 januari 2024De NOVE arbeidsvoorwaardencommissie heeft ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor het brandstoffenbedrijf aan het NOVE-hoofdbestuur een verhoging van de salarisschalen ........ https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3969Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 GMTEerdere accijnsverlaging wordt in 2024 verlengdTot 31 december 2024 blijven accijns op benzine, diesel en LPG onveranderd om burgers tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten. Daarnaast krijgt de accijns in 2024 geen inflatiecorrectie, zo meldt het Ministerie fan Financien >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3968Tue, 12 Dec 2023 00:00:00 GMTBinnenkort meer duidelijkheid Arbeidsvoorwaarden brandstofhandelDe Arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE brengt jaarlijks of vaker dan jaarlijks wanneer nodig, advies uit aan het hoofdbestuur van NOVE inzake de arbeidsvoorwaarden voor de brandstofhandel. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3961Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMTFoto’s ALV NOVE 29 november 2023Foto’s ALV NOVE 29 november 2023Op woensdag 29 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats van NOVE. Zo’n 60 leden waren naar Bunnik gekomen om de resultaten van NOVE van de afgelopen periode te vernemen alsmede een aantal nieuwtjes. Na het interne gedeelte volgde twee geanimeerde presentaties over de recente verkiezingen en de ontwikkeling van E-trucks. Het verslag van de ALV alsmede de presentaties van de gastprekers zijn terug te vinden op een andere plek  Klik hier voor de foto's https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3956Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met september 2023: + 4,4%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met september 2023 gestegen met 4,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Met name de verkoop van diesel in de maand september bleef fors achter in vergelijking met september 2022 (-15,5%). De verkoop van benzine daalde licht met -1,5%. De verkoop van LPG nam toe met 4,3%.De daling in de verkoop wordt voornamelijk toegeschreven aan de accijnsverhogingen in juli 2023, waardoor meer getankt wordt in de buurlanden, aangezien deze lagere accijnstarieven hanteren. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3951Sat, 18 Nov 2023 00:00:00 GMTPGS 25 voor afleverinstallaties voor bio-gas en aardgas onder druk (CNG) voor motorvoertuigen is defintiefDe PGS 25 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Deze richtlijn geeft uniforme regelgeving. De richtlijn gaat zowel over aardgas- als biogasafleverinstallaties. NOVE leden zijn volop actief in de energietransitie. Deze PGS alsook die van de Multi Energie Stations (PGS 38) zijn daarom belangrijk. Waarom is de PGS 25 voor biogas en aardgas-afleverinstallaties nodig?Lees verder op de PGS-website >>> https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3938