NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTWat gaat de accijns doen per 1 januari 2024?Op Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld op het gebruik van dieselvervangende stookolie te ontmoedigen en het fiscale voordeel weg te nemen door het accijnstarief gelijk te stellen aan dat van diesel (gasolie). Wat het exacte accijnstarief dan gaat worden, is onzeker omdat het er momenteel op lijkt dat een Kamermeerderheid tegen de geplande accijnsverhoging is van benzine (lichte olie) en diesel (gasolie). De ingangsdatum van deze (wets) wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. NOVE is blij met beide berichten. Het gelijktrekken van het stookolietarief aan de gasolie (diesel) zal een gelijk speelveld opleveren ten aanzien van het gebruik van hoog of laag belaste brandstof. NOVE heeft hiervoor nadrukkelijk gepleit bij het Ministerie van Financiën. De berichten om de accijnsverhoging niet door te laten gaan, zijn in ieder geval goed om de grenseffecten niet verder te verstoren. Ook hiervoor heeft NOVE zich sterk gemaakt. Nu maar duimen dat beide zaken goed gekeurd worden. Eerdere berichten: - Overleg NOVE-Douane (18 april 2023)   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3895Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTHOE BEREID JE JE VOOR OP ETS-2?Doe mee aan de workshop op 29 september 2023 Europa staat op het punt een tweede emissiehandelssysteem (ETS-2) in te voeren, dat het toepassingsgebied zal uitbreiden met emissies van het wegvervoer en de bouwsector. Het ETS-2 zal het ook noodzakelijk maken om emissierechten te kopen voor de verbranding van fossiele brandstoffen in de verwerkende industrie en de bouw, die nog niet onder het huidige ETS vallen. Deze ontwikkelingen betekenen een enorme uitbreiding van het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem. ETS-2 zal meer emissies bestrijken dan het huidige ETS. Bovendien zal het budget van beschikbare emissierechten meer dan twee keer zo snel afnemen als bij het huidige ETS. WorkshopIn deze komende workshop zal studio Gear Up de laatste bevindingen presenteren, gebaseerd op recente ontwikkelingen van deze wetgeving. We bespreken de belangrijkste factoren die de ETS-prijzen beïnvloeden en de mechanismen waarmee ze werken. Verder kijken we ook naar de implicaties van het handelssysteem. We verkennen mogelijke dynamieken en onzekerheden en brengen de kansen en risico’s voor bedrijven in kaart. In onze vorige workshop onderzochten we de voorgestelde wetgevingsdocumentatie en de implicaties van de uitbreiding van het ETS met de wegen- en bouwsector. Kijkend naar de impact op de Europese markt, toonde onze analyse aan dat gezien de voorgestelde lineaire reductiefactor, de wegvervoersector een substantiële groei in het volume van hernieuwbare brandstoffen nodig heeft. Door de voorlopige overeenkomsten van deze wetgeving te onderzoeken, hebben we beter inzicht in de reikwijdte van de dekking en de implicaties voor de reductie van broeikasgasemissies. In de workshop presenteren we deze bevindingen en bespreken we de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ETS-prijzen en de mechanismen waarmee ze werken - en geven we ons inzicht in hoe we verwachten dat deze interacties zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen en hoe ze de markten voor hernieuwbare energie zullen beïnvloeden. Studio GearUpwww.studiogearup.nlCruquiusweg 111 A - 1019 VC Amsterdam https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3891Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTNIEUWE RONDE, NIEUWE KANSENOp 22 november “mogen” we weer. Naar het stemhokje. Ik heb niet het idee dat iedereen daar op zit te wachten, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. Uiteraard heeft NOVE een wensenlijstje voor de dames en heren politici. Wat zouden wij graag zien dat na de verkiezingen geregeld wordt, maar liefst nog eerder? Een aantal van die wensen (maar zeker niet uitputtend) breng ik graag naar voren. Brandstof geleverd aan de agrarische sector (en wie weet aan nog meer sectoren): de accijns gelijk trekken aan die van diesel óf toestaan dat iedere brandstofleverancier dit product mag aanbieden. Graag duidelijkheid dus. Inning van de verwijderingsbijdrage voor afvalverwerking van schepen door binnenvaartbunkeraars: de aangifte van de hoeveelheid liters, waarop de hoogte van de verwijderingsbijdrage is gebaseerd, neerleggen bij degene die ook moet betalen, de afnemer. Iedereen moet tenslotte ook zijn eigen belastingaangifte doen. Voor snelwegstankstations: geen geforceerde scheiding van kavels inzake elektrisch laden. Snelwegtankstations zijn prima in staat om meerdere vormen van energie tegelijk aan te bieden. Dat hebben ze al meer dan een halve eeuw bewezen. Stem de accijnzen in Nederland beter af met de accijnzen van de buurlanden. Daarmee voorkomen we weglekeffecten (ook van accijnsinkomsten voor de staat). Voer bovendien rekeningrijden in. Houd het huidige systeem van certificering van bovengrondse opslagtanks in stand: het werkt namelijk prima. Haal belemmeringen van de toepassing van hernieuwbare energie in transport weg, zodat ook de kleinere MKB bedrijven in de brandstofsector actief kunnen bijdragen aan de energietransitie: immers, #alleoptiesnodig. En tot slot: houd bij de invoering van de Fit-for-55 maatregelen in Nederland het gelijke speelveld binnen Europa goed in het oog. Een aantal van onze sectoren, waaronder de bunkersector, is internationaal georiënteerd en heeft daarom belang bij doordachte regelgeving. “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” “Blijven leren”, dat is het thema van deze inNOVE. Tijdens de redactievergadering kwamen we tot de conclusie dat dat geldt voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management. Leren kun je op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren. Zo zien we in de land- en bosbouw een toename van het gebruik van drones, met spectaculaire resultaten. Dichter tegen onze branche aan, stellen we vast dat de introductie en distributie van elektrische voertuigen tot grote veranderingen leidt in het autodealerkanaal. Disrupties, die we ook in onze branche kunnen verwachten. Kijken we naar onze eigen sector kan kunnen we ook leren van het verleden als het gaat om transitie: in de jaren 60 schakelden de huizen en industrie massaal over op aardgas. De kolen die onze leden leverden waren niet meer nodig. Sommige bedrijven stapten over op het leveren van gashaarden. Andere ontwikkelden zich als leveranciers van brandstoffen voor transport en scheepvaart. Een flink deel van de bedrijven redde het niet: zij bleven te lang hangen in de bestaande business en bedrijfsvoering. Het is ook belangrijk om algemene technische “Blijven leren voor álle geledingen binnen de organisatie, dus ook het management” ontwikkelingen in de gaten te houden. Wat te denken van de toepassing van kunstmatige intelligentie? Het lijkt wellicht nog de ‘ver van mijn bed show’ maar niemand had de razendsnelle ontwikkelingen van mobiele telefoons kunnen voorspellen (behalve Nikola Tesla dan in 1926) of van de thuiscomputer Er zijn ook concrete opleidingen en cursussen om de kennis op peil te houden. NOVE organiseert zelf een aantal cursussen over diverse onderwerpen die goed bezocht worden. We zijn ons nu aan het oriënteren op een cursus over nieuwe energievormen, waaronder waterstof en elektriciteit. Daarnaast zijn er (vele) congressen, seminars en workshops. De uitdaging hierbij is: welke kies ik uit? Er moet tenslotte ook nog gewerkt worden. NOVE probeert hierbij de relevante workshops uit te lichten, onder meer via de nieuwsbrief. Tot slot vakliteratuur: ook hierbij streeft NOVE ernaar om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Met de ondertitel “vakblad voor de brandstofhandel in transitie” geven we aan dat we naar de toekomst kijken (met de kennis uit het verleden). Zeer blij zijn wij dan ook dat we dit nummer Hugo van Hees van TUecomotive mochten interviewen, vanwege hun holistische blik op CO2 -reductie in de hele levenscyclus. Uit de cijfers op de achterzijde van deze uitgave kunnen we opmaken dat de verkoop van diesel het hoogste punt bereikt lijkt te hebben. Alternatieve brandstoffen en energievormen zullen een steeds grote rol spelen. Veel leesplezier met deze uitgave van inNOVE, wij blijven u graag op de hoogte houden. Mocht u meer exemplaren willen voor de medewerkers van uw bedrijf, neem contact op met het NOVE-secretariaat. Erik de Vries, directeur NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3890Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 GMTRapport Afbouw vrijstelling accijnzen bunkerbrandstoffenIn de nota over de toestand van 's rijks financiën,  die eergisteren bij de stukken van Prinsjesdag zat, wordt verwezen naar de Kamerbrief van 16 april 2023 die heeft de Minister voor Klimaat en Energie de voorjaarsbesluitvorming van het Kabinet samengevat. Daarin is afgesproken om een impactanalyse uit te voeren naar de fossiele vrijstellingen en kortingen. Op deze manier wordt aan de Kamer inzicht gegeven in de omvang en de effecten. Hierover zou besluitvorming moeten plaatsvinden in augustus 2023. Door de val van het kabinet zal deze besluitvorming uitgesteld worden tot na de verkiezingen. Het doel van het project was te kijken naar de effecten van het terugbrengen van de ‘fossiele subsidies’ voor de scheepvaart en luchtvaart.  Het rapport gaat vanaf pagina 23 over Binnenvaart, waar op pagina 27, specifiek de binnenvaartbunkering wordt genoemd. Hierin wordt ook het Panteia rapport aangehaald, wat in opdracht van NOVE is gemaakt (paragraaf 3.2.2), pagina 35). Vanaf pagina 39 komt de zeevaart aan bod.  Op pagina 30 noemt .....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3889Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMTTerugblik: Kennisdag EV/ waterstof en Algemene LedenvergaderingOp 30 november kwamen de NOVE leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering en een inspirerende kennisdag. Er werden belangrijke punten besproken, kennis gedeeld en onderling bij gepraat. We blikken terug op deze innoverende dag. De Algemene Ledenvergadering begon met het goedkeuren van het verslag van de vorige ALV op 29 juni 2022. Vervolgens gaf penningmeester Sacha Konan een toelichting op de begroting voor 2023. Onderdeel hiervan is een verhoging van de contributie met vijf procent. Gezien het feit dat de kosten oplopen en vorig jaar geen inflatiecorrectie hee plaatsgevonden, is dit een redelijk voorstel. De ALV ging hiermee akkoord. Verder hee NOVE met inzet van een extern bureau hard gewerkt om de debiteurenstand te verlagen. De begroting voor 2023 kent daarnaast een negatief resultaat van 20K. Reden hiervoor is dat het bestuur van NOVE graag in ieder geval tijdelijk het secretariaat wil uitbreiden met een junior die zich gaat inzetten op gebied van elektrisch vervoer (EV) en waterstof voor de leden. De financiële commissie had reeds positief ingestemd met de begroting van 2023 en de bij behorende uitleg. Ook de ALV ging akkoord. ...   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3884Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMTFieten Olie wil de beste wordenVincent Volker is verkoopleider bij Fieten Olie. Door de aderen van Vincent en zij n collega’s stroomt ‘fieten-oliebloed’. “We zijn ervan overtuigd dat je moet groeien om verder te komen. Dat zit in ons bloed. De oliehandel staat nooit stil en wij dus ook niet. We willen blij ven groeien en de beste worden!” De opa van de huidige directeur, Richard Fieten, heeft het bedrijf in 1935 opgericht. Hij begon een fouragehandel in stro, brokken en voer voor agrarische bedrijven. In de jaren vijftig kwam daar een brandstofhandel bij. In 1993 werd de keuze gemaakt om de fourage tak te verkopen en richtte Fieten Olie zich volledig op de oliehandel. Sinds 1998 is Richard Fieten directeur. “We hebben nu 55 onbemande tankstations en staan bekend als prijsvechter”, vertelt Vincent Volker. “Dat is onze kracht. De afgelopen jaren zijn we door de ANWB meerdere malen uitgeroepen tot goedkoopste keten van Nederland. Op dit moment werken we aan zes geheel nieuwe stations, verspreid over het land. Vanaf 1 januari 2023 hebben we een eigen brandstofdepot in Sneek, met een opslag van 7 miljoen liter.” .... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3882Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 GMT#alleoptiesnodigHet zijn spannende tijden op de energiemarkt, eerst hadden we de gascrisis, die inmiddels enigszins onder controle is, daarna volde al rap de zorgen over beschikbaarheid van olie en olieproducten. Europa heeft dat deels over zichzelf afgeroepen door een, op zich begrijpelijke, boycot af te kondigen op fossiele producten afkomstig uit Rusland. Vraag is of er niet ietsje langer nagedacht had kunnen worden over de mogelijke gevolgen hiervan, zowel wat betreft beschikbaarheid als prijsvorming. Maar soms gaan die zaken nou eenmaal zo. De afgelopen maanden heeft NOVE volop input geleverd voor de totstandkoming van het Landelijk Crisisplan Olie. Dit plan is opgezet door het Ministerie van EZK samen met andere Ministeries en betrokken partij en in de markt, waaronder dus ook NOVE. W ij hebben vooral onze expertise ingebracht op het gebied van de opslag en distributie van brandstoffen in de haarvaten van het systeem. Daarnaast hebben w ij gewezen op een aantal belangrijke zaken zoals een distributieplan voor de fase als er écht tekorten zouden ontstaan, zodat iedereen vooraf weet waar hij /zij aan toe is. Ook riepen w ij het Ministerie op om naast zakelijke belangen- en klantengroepen de particuliere klant mee te nemen in het hele proces, door een part ij als ANWB te betrekken. Daarnaast hebben we aangegeven dat disrupties in het systeem elkaar heel snel kunnen opvolgen, dus b ij alarmfase 1 moet je meteen klaar zijn voor fase 2. Ook hebben wij voorgesteld om de strategische voorraden in Nederlanden structureel op te hogen. Ja, dat leidt tot meer kosten voor de eindgebruikers, maar geeft ook meer comfort om een crisis aan te kunnen. Daarnaast hebben we gepleit om het aandeel hernieuwbaar in ons brandstoffenaanbod structureel te verhogen om de afhankelijkheid van fossiel te verlagen. Dit is prima mogelijk, zegt ook het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. En bij de inzet van hernieuwbare brandstoffen hebben we #alleoptiesnodig. Laat dat nu net het thema zijn van deze uitgave van inNOVE. Alle opties moeten we inzetten om het wegverkeer te vergroenen, evenals andere vervoersmodaliteiten in de lucht en op het water. Dat gaat het snelst en relatief het goedkoopst door hernieuwbare brandstoffen bij te mengen. Daardoor kun je gebruik maken van bestaande infrastructuur en van de vereiste specificaties voor bestaande motoren. HVO is een prachtige optie voor de dieselstroom, zo lezen we verderop in inNOVE bij het bedrijfsportret van Fieten Olie. In Nederland wordt veel productiecapaciteit voor HVO bijgebouwd. Samen met de beleidsmakers moeten we ervoor zorgen dat de output van die fabrieken niet te snel de grens over gaat, maar dat wij die hier in kunnen ze en. Goede regelgeving is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zo is regelgeving ook een belangrijke voorwaarde om te voorkomen dat we slechts afhankelijk zijn van één of twee opties. Een silver bullit als standaardoplossing voor alle vormen van energie bestaat niet. Het systeem moet robuust worden ingericht met meerdere oplossingen die naast elkaar bestaan. Een belangrijke oplossing voor personenauto’s, motoren en scooters is natuurlijk elektriciteit. Steeds meer NOVE-leden stappen op die trein. Andere leden wachten nog af, deels omdat ze nog niet helder voor ogen hebben hoe de businesscase er uit kan zien, deels omdat de technische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat als je bij wij ze van spreken een snellader bestelt, deze drie maanden na plaatsing alweer achterhaald is. Daarnaast is waterstof ‘hip en happening’ voor verschillende toepassingen en als optie om het elektriciteitsnetwerk te balanceren als er overcapaciteit van elektriciteitsproductie is. Op onze kennisdag EV/waterstof afgelopen november in Bunnik hebben we de leden die informatie zoeken op het gebied van EV en waterstof gekoppeld aan de leden die al de nodige ervaring hebben opgedaan. Wij denken dat het belangrij k is om nu aan de slag te gaan. Het aandeel van elektrische voertuigen in de nieuwverkoop neemt gestaag toe, net als het percentage in het wagenpark. Ook vanuit NOVE zullen we meer aandacht gaan besteden aan deze vormen van energie. Wat dat betreft heeft NOVE jaren geleden al een prima naam voor de vereniging bedacht die nog jaren meekan. Wij hopen u als lezer weer veel inspiratie mee te geven met deze uitgave van inNOVE magazine en tot slot wensen wij u namens secretariaat en bestuur van NOVE een gezond en energiek 2023 toe!   Erik de Vries, directeur NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3881Mon, 04 Sep 2023 00:00:00 GMTDieselnorm (EN590) en benzinenorm (EN228) worden herzienDe afgelopen jaren hebben NOVE en Stichting VOS binnen de brandstoffencommissie van de NEN steeds de ervaringen van de dieselbrandstofkwaliteit ingebracht, verkregen uit de meldpunten die NOVE en stichting VOS (mede) opgezet hebben tezamen met o.a. BOVAG, RAI, VEMOBIN, TLN en KBN. DIESEL (NEN-EN 590)Onder andere de ingebrachte ervaringen van het meldpunt hebben geleid dat nu de Europese technische commissie (CEN/TC 19) heeft besloten om NEN-EN 590 Brandstoffen voor wegvoertuigen te herzien. Dit naar aanleiding van het probleem van schurende deeltjes (abrasive particles) in diesel. BENZINE (NEN-EN 228)Ook zal dezelfde CEN/TC 19 commissie de NEN-EN 228 voor ongelode benzine gaan herzien. Ook andere ervaringen aangaande brandstoffen en brandstofsystemen zal NOVE blijven verzamelen. Mogelijke wijzigingen NEN-EN 590 DIESEL.....  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3877Thu, 31 Aug 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met juni 2023: +10,2%De brandstofomzet in liters in Nederland is in het eerste halfjaar van 2023 gestegen met 10,2% ten opzichte van het eerste half jaar in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door de stijging in de verkoop van benzine (+16,7%) als ook door de stijging in de verkoop van diesel (+4,7%). Diesel kende op maandbasis zelfs de sterkste stijging van het jaar (+23,1% ten opzichte van juni 2022).Verklaring voor de forse stijging is ongetwijfeld de piek in de vraag die zich met name in de laatste week van juni voordeed, doordat veel mensen gingen tanken vóór de forse accijnsverhoging van 1 juli. Verwachting is dan ook dat de vraag in juli weer gedaald zal zijn. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3876Wed, 30 Aug 2023 00:00:00 GMTEinde in zicht voor Noodprocedure SAB voor binnenvaartbunkerbedrijvenNog net voor 1 september heeft de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) de door NOVE aangegeven wijzigingen in de gebruikersovereenkomst doorgevoerd. De brandstofleveranciers aan de binnenvaart ontvangen daarom op korte termijn via het een gebruikersovereenkomst, inclusief een positief advies vanuit NOVE. Per email zijn de NOVE-leden hierover geïnformeerd. Door de gebruikersovereenkomst …… https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3873Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 GMT(G)een inventarisatie, wel minimalisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij tankstationsDe inventarisatie voor ZZS stoffen is een verplichting voor vergunningplichte bedrijven. Aangezien tankstations (zonder vergunningplicht) geen inventarisatie van ZZS-stoffen (onderdeel van de informatieplicht uit het Activiteitenbesluit) hoeven uit te voeren en aangezien de informatieplicht bij vergunningplichtige tankstations zal komen te vervallen met de Omgevingswet (per 1 januari 2024), is in landelijk overleg tankstations van de Omgevingsdiensten afgesproken om tankstations voor nu buiten beschouwing te laten. Dit betekent dat eventueel aangeschreven vergunningsplichtige tankstations vooralsnog geen verdere actie te hoeven ondernemen ten aanzien van een informatieverzoek. Het minimaliseren van emissies van ZZS blijft het uitgangspunt.NOVE vindt deze praktische insteek van de Omgevingsdiensten een goede zaak, in aanloop naar de Omgevingswet. Het minimaliseren van emissies, zeker als ze het stempel ‘ZZS’ hebben, behoeft eigenlijk geen extra toelichting. Ook hier mag een praktische benadering en een goed afgewogen risico binnen de branche niet uit het oog worden verloren. Samen sterk(er)Ook het noemen waard is dat in dit geval een van de NOVE-leden (Vollenhoven Tilburg) dit opgepakt heeft, te samen met NOVE-businesspartner (KWA) en de brancheverenigingen hierbij betrokken en dit graag wil delen met de overige leden. Deze pro-actieve inzet is belangrijk naar de Omgevingsdiensten toe. Eerdere berichten: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3869Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTHIGHTECH Als bedrijf dat volgend jaar 100 jaar bestaat, hebben we veel nieuw technische ontwikkelingen voorbij zien komen in ons vakgebied. Toch is onze branche al die jaren redelijk conventioneel gebleven. Ja natuurlijk, er zijn veel ontwikkelingen geweest op het gebied van brandstoffen en de manieren waarop deze verpompt of geregistreerd worden. Maar het woord zegt het al, ‘Een pomp is een pomp’. Hoe modern ook, het is niet echt ‘hightech’. De echte innovaties zaten vaak in de leidingen, opslag en installatiemethodes. Hetzelfde zien we nu de snelladers als paddenstoelen uit de grond schieten. De neiging is groot om ook hier ‘Een snellader is een snellader’ te roepen. Maar dat is te kort door de bocht: de meeste snelladers zijn echt ‘hightech’. Dat moet ook wel, want de snellader moet communiceren met een ander hightech product, het EV-voertuig. De huidige EV-voertuigen hebben verschillende laadeisen en beperkingen waar de snellader mee moet kunnen werken. De keuze voor de juiste snellader is dan ook geen sinecure. De meeste merken hebben immers nog geen lang trackrecord aan betrouwbaarheid. Toch is er een merk dat met kop en schouders boven de meeste aanbieders uitsteekt: het van origine Australische Tritium, waarvan wij sinds enkele jaren de distributeur in Nederland voor onze branche zijn. De DC-snelladers van Tritium hebben buiten een aantal unieke features, zoals o.a. de kleinste footprint en vloeistofkoeling, ook hun sporen al wereldwijd verdiend met meer dan 6.000 installaties en bijna 4 miljoen laadsessies. Door de standaard IP65 behuizing (bestand tegen alle weerscondities), modulaire eigenschappen en lage Costs of Ownership, hebben vele oliemaatschappijen besloten om Tritium tot een van hun standaarden te maken. Zo wordt bij de nieuwe Tritium PKM series gebruikt gemaakt van een DC MicroGrid dat voor een enorme flexibiliteit in snellaadmogelijkheden zorgt bij meerdere snelladers op één locatie. Door de inzet van een zgn. Rectification Unit worden ook de installatiekosten stukken lager. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over deze snelladers. Dat doen we graag in een persoonlijk gesprek met u. Voor een op maat gesneden advies. Mokobouw Fuel SystemsLéon JeekelSales & MarketingTel: 0513 61 47 11info@mokobouw.nlwww.mokobouw.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3868Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMT"De toekomst van de verbrandingsmotor voor vervoer is eindig, zelfs met de komst van E-fuels"Wim Benning (Rai Vereniging): Oneens Houdt de doelstelling voor ogen. De doelstelling is broeikasemissies als CO2 te reduceren om de temperatuurstijging op aarde te beperken. ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3867Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTVakantiedagen: wanneer vervallen ze?Kan je het je voorstellen, een werknemer die niet alle vakantiedagen opneemt waar hij recht op heeft? Ik niet! Ik hou er namelijk van om op vakantie te gaan. Zo ben ik vorig jaar naar Mexico geweest en is mijn eerstvolgende vakantie een trip naar Barcelona. Maar wat nu als een werknemer nog wel vakantiedagen over heeft. Wanneer vervallen deze dagen? Dat leg ik in deze blog uit. WETTELIJKE EN BOVENWETTELIJKE VAKANTIEDAGEN Werknemers hebben op grond van de wet recht op een minimum aantal vakantiedagen. Dat is vier keer de arbeidsduur ......... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3866Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTSecurity by designDesign is een hoge prioriteit geworden voor succesvolle bedrijven. Ik heb het niet over hoe iets eruit ziet, maar meer over hoe we interacties kunnen opzetten. Of dat nu een stukje software is of een systeem. Kijken naar sterk presterende bedrijven en je ziet vaak een sterke design-leadstrategie. Denk aan Apple, Nike, Coca-Cola, etcetera. Voor BigBrother heeft design echter twee kanten; essentieel is de interactie met onze systemen. Maar cruciaal is de beveiliging die in dat ontwerp is verweven. Security by design is niet zomaar een sjiek woord. Het raakt de kern van ons bestaan. Een manier van denken die we de afgelopen 26 jaar hebben gevolgd, vanaf het moment dat we begonnen met het ontwikkelen van onze eigen beveiligings- en cctv-platforms. GDPR heeft iedereen bewuster gemaakt van de risico’s van gegevensverlies en de mogelijke gevolgen, maar een geschikt ontwerp is in de eerste plaats bedoeld om gegevensverlies te voorkomen en leidt gebruikers naar de juiste acties zonder dat de gegevensbeveiliging in gevaar komt. Waar het ontwerp van de gebruikerservaring bijna een psychologische kijk heeft, heeft het technische ontwerp en de architectuur van een product een logische benadering, gecreëerd door ingenieurs om prestaties, functionaliteit, schaalbaarheid en veiligheid te garanderen. Een eenvoudig voorbeeld is te vinden bij Watch-it. Het zijn on-site CCTV-servers, niet Cloud-gebaseerd. Dit garandeert in de eerste plaats de prestaties op locatie, maar in een echt doemscenario van een doorbraak, wordt slechts één locatie aangetast. Niet duizenden in heel Europa. Als ik aan de beveiliging van beveiligingsproducten denk, moet ik denken aan de problemen die sommige – voornamelijk Chinese – fabrikanten van CCTV-platforms de afgelopen jaren hebben gehad. Servers en camera’s voor het maken van een eigen netwerk en route naar de fabrikant. Goed vanuit een ondersteuningsperspectief, slecht vanuit een beveiligingsperspectief. Hoe meer we overdragen, hoe meer we het netwerk belasten en hoe meer kans we creëren op onderschepping of gegevensverlies. Onze systemen werken ook zonder externe verbinding. Gebruikers geven echter de voorkeur aan functionaliteit op alle niveaus. Op locatie, onderweg en op het hoofdkantoor. Door elk onderdeel van de platformen zelf te ontwikkelen, zijn we in staat om de data te controleren, maar ook om de gewenste mogelijkheden te creëren. Een onlangs gelanceerde BigBrother- innovatie – SecureVideo – doet precies dit. Gebruikers kunnen hun camerabeelden, live en opgenomen, bekijken in de mobiele applicatie van Watch-it. Maar het maken van schermafbeeldingen of downloads kan worden beperkt. In plaats daarvan bieden we gebruikers de mogelijkheid om een unieke link te maken – de SecureVideo- link – om hun beeldmateriaal met andere gebruikers en collega’s te delen. Geen screenshots en video’s meer in WhatsApp-groepen met alle risico’s van dien. BigBrotherLennart BakkerAccountmanager0318 66 66 94lb@bigbrother.nlwww.bigbrother.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3865Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTMijn Werk: van speelgoedauto naar alternatieve brandstofGUIDO COPPES (46) is geboren en getogen in het mooie Limburg. “Al jong wist ik dat auto’s mijn passie waren. Ik speelde met speelgoedauto’s, kocht ze in en verkocht ze door aan mijn broers. Na de middelbare school koos ik dan ook voor een technische automotive opleiding. Daarna heb ik zes jaar lang bij verschillende dealerbedrijven gewerkt. Vervolgens ben ik overgestapt naar de oliebranche. Wat voor werk doe je? “Ik ben teamleider en accountmanager alternatieve brandstoffen. Binnen mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de B2B-verkoop van onze tankpassen, HVO brandstoffen en alles wat met elektrisch laden en waterstof samenhangt. We werken in een team met drie accountmanagers en twee ondersteuners die alles in goede banen proberen te leiden.” Bij welk bedrijf doe je dat? “Sinds 2005 werk ik bij Vissers Energy Group, voorheen Vissers Olie. Ik begon in de verkoopbinnendienst, ben opgeklommen naar accountmanager en sinds 2019 teamleider van onze afdeling. Zo heb ik mij steeds verder kunnen ontwikkelen.” Wat doe jij op een werkdag? “Elke dag is anders. Er komen altijd wel wat ad-hocvragen van klanten op me af en ik voer gesprekken met klanten die hun business willen uitbreiden of hun transport verduurzamen. Bijvoorbeeld door over te stappen naar HVO. Daarnaast willen nieuwe klanten vaak meer weten over laadpassen en complete laadpleinen. En uiteraard zijn er ook collega’s die met vragen aankloppen.” Wanneer is jouw werkdag geslaagd?“Als we voor de klant zijn probleem hebben kunnen oplossen en hij of zij met vertrouwen samen met Vissers naar de toekomst kijkt.” “Nieuwe klanten willen vaak meer weten over laadpassen en complete laadpleinen” Waar ben jij het meest trots op? “De transitie die we nu doormaken, van traditionele oliehandel naar een retailbedrijf dat vooroploopt in alternatieven. Daarmee leggen we een goede basis voor de toekomst.”   Wat wil je nog graag bereiken bij Vissers Energy Group? “Het verder uitrollen van onze eigen laadinfrastructuur in de openbare ruimte en niet meer louter traditioneel actief zijn op onze eigen tankstations.” Wat maakt dat je deze branche zo leuk vindt? “De continue ontwikkeling van het bedrijf door alle veranderingen die in deze branche op je afkomen. Dat maakt dat je zelf ook creatief moet blijven.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3864Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTHans van Cleef geeft inzicht in de energiemarkt“ Rusland was geen gamechanger, maar versnelde wel de gevolgen van de ingezette desinvesteringen.” Hans van Cleef werkte zo’n 23 jaar bij ABN AMRO, waarvan de laatste twaalf jaar als energie-econoom. Toch wilde hij graag nog een keer een stap buiten de bank zetten. Toen ‘Publieke Zaken’ op zijn pad kwam heeft hij in overleg met eigenaar René Leegte een afdeling opgezet op het gebied van energie-research. “Dat houdt in dat ik dagelijks de marktontwikkelingen volg. Van alle grondstoffen die aan energie gerelateerd zijn. Met mijn analyses geef ik antwoord op de vraag wat er in de markt speelt en hoe zich dat tot de energietransitie verhoudt. Met een focus op bedrijven. Want die willen niet alleen weten wat er nu speelt, maar ook wat er de komende jaren van belang zal zijn.”   “Het was een bizarre markt, de olie- en gasmarkt het afgelopen jaar. Vanwege het klimaatbeleid nam de bereidheid om te investeren in fossiele brandstoffen de afgelopen jaren al behoorlijk af. En dat in een wereld waar de mondiale vraag naar energie nog altijd flink stijgt. Ook de vraag naar olie en gas, waarvan we de piek nog steeds niet hebben gezien. Begin 2022 volgde de inval in Oekraïne met alle sancties als gevolg. Je ziet dat daardoor het aanbod van gas mondiaal behoorlijk is afgenomen. Als het om olie gaat, zien we vooral een verschuiving van de wereldhandel. Er wordt vaak gezegd dat Rusland daarin een enorme gamechanger is. Zelf denk ik dat het vooral een ontwikkeling is die de gevolgen van de al ingezette desinvesteringen versneld heeft.” HEBBEN WE HET ONS IN EUROPA NIET ERG LASTIG GEMAAKT DOOR NIET MEER IN RUSLAND IN TE KOPEN? “Je moet een onderscheid maken tussen gas en olie. Voor gas hebben we het ons moeilijk gemaakt. We hebben redelijk snel het Russische gas uitgefaseerd. En het alternatief is lastig, want mondiaal is er niet heel veel méér. Je bent nu afhankelijker van LNG-import en van andere energiebronnen. Maar die zijn te beperkt. Een andere optie is afschalen, minder gebruiken. Dat kon nu, maar de vraag is in hoeverre het op langere termijn houdbaar is, dat de industrie voor een deel niet produceert. Op de oliemarkt leidde het tot een verschuiving van de wereldhandel. Wij importeren minder uit Rusland, maar meer uit het Midden-Oosten. Terwijl China minder uit het Midden-Oosten importeert en meer uit Rusland. Dat heeft elkaar redelijk opgevangen.” KAN DE SITUATIE OP DE GASMARKT NOG TOT PROBLEMEN LEIDEN? “Tot nu toe hebben we al een paar winters op rij geluk gehad. Zeker de afgelopen winter was mild en de vraag laag. Maar het kwartje kan ook de andere kant op vallen. Wat als de Chinese economie ineens heel hard groeit en de vraag naar gas daar toeneemt? In combinatie met een strenge winter hier. Dan wordt de markt veel krapper en zien we veel prijsstijgingen. We hebben nu al gezien hoe iedereen gecompenseerd moet worden. In een jaar waarin eigenlijk alles meezit. De gevolgen kunnen best groot zijn. En ik denk dat die op dit moment echt wel onderschat worden.” “ De bereidheid om te investeren in fossiele brandstoffen nam behoorlijk af.” WAT KUNNEN WE DAARTEGEN DOEN? “Op korte termijn niet zoveel. Je kan inzetten op efficiency. En op het zo snel mogelijk vullen van de voorraden. Daarnaast op het zo snel mogelijk uitbreiden van hernieuwbare energiebronnen. Ook dat doen we al. Maar in een jaar waarin alles tegenzit, hoeft dat niet voldoende te zijn. De prijzen lopen dan gigantisch op. Met alle gevolgen voor de economie. Gelukkig zijn we een welvarend land, we kunnen ons wel iets veroorloven. Maar het feit dat ónze voorraden vol zijn, betekent ook dat ze elders in de wereld leger zijn. In die zin exporteren we het probleem en zet het de verhoudingen met andere regio’s behoorlijk op scherp. Bijvoorbeeld met landen als India, Pakistan, Sri Lanka. Daar hebben ze een tekort aan gas, omdat wij onze voorraden gevuld hebben. Die landen zijn niet blij met ons.” WAT ZIJN NU DE BELANGRIJKSTE OLIELEVERANCIERS VAN EUROPA? “De Verenigde Staten en landen in het Midden-Oosten, als Saudi-Arabië en de Emiraten. En indirect nog steeds Rusland, via een geitenpaadje. Je ziet bijvoorbeeld dat een land als Kazachstan een enorme stijging van de export laat zien. Terwijl ze zelf niet veel meer produceren. Zo is Turkije ook een belangrijke leverancier geworden. Die landen halen het toch ergens vandaan. En dat is goed, want uiteindelijk hebben we die olie nog steeds nodig. Dat is het lastige van sancties tegen Rusland. Aan de ene kant wil je laten zien dat je het niet eens bent met hun beleid. Aan de andere kant zijn we erg afhankelijk van ze. Als onze sancties te streng zijn, snijden we onszelf in de vingers. En dat willen we niet.” BETEKENEN ALLE ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE TIJD EEN VERSNELLING OF JUIST VERTRAGING VOOR DE ONTWIKKELING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE? “Dat is lastig. Vaak zie je op korte termijn de reactie om de gevolgen op te lossen waar je tegenaan loopt: de economische gevolgen en het operationeel houden van je bedrijfsprocessen. Maar je ziet ook grote plannen vanuit met name Brussel. Bijvoorbeeld REPowerEU. Dat is een voorstel van de Europese Commissie op de Russische invasie van Oekraïne om vóór 2030 een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Dat moet dan ondermeer gebeuren door meer inzet op verduurzaming, in lijn met de klimaatplannen. Maar dat is meer een politieke versnelling van wat er toch al aan zat te komen. Het helpt in die zin dat het in lijn is met beleid dat toch al op de rit stond.” HOE ZIE JE DE ROL VAN AMERIKA OP DIT MOMENT? “Aan de ene kant zie je dat het beleid van Biden inzet op verduurzaming. Je hebt de Inflation Reduction Act waar veel geld geïnvesteerd wordt in duurzame technologie en het verlagen van CO2-uitstoot. Jaren terug hebben we in Duitsland al gezien dat als je flink investeert in windenergie, de technologie verbetert en de kosten omlaag gaan. Dus in die zin helpt het. Tegelijkertijd zie je dat Amerika zich terugtrekt uit het Midden-Oosten, daar een minder belangrijke rol speelt, met alle gevolgen van dien. Ook staat de relatie met China onder druk. China is niet alleen belangrijk in de ontwikkeling van duurzame energie, maar ook in de winning van kritische metalen. Dus in die zin is de rol van Amerika een moeilijke. Daarnaast wordt gezegd dat Europa voor energie niet afhankelijk van Rusland moet zijn. Maar dat betekent wel dat we heel afhankelijk zijn van Amerikaans gas. Onder Biden is dat niet zo’n probleem. Maar stel dat Trump of een ‘Trumpachtige’ terugkomt, dan is het de vraag of ons ‘safety gas’ nog steeds zo veilig is en of het nog steeds naar Europa komt.” “ Tot nu toe hebben we al een paar winters op rij geluk gehad.” DE WERELDWIJDE VRAAG NAAR OLIE GAAT IN DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR DE PRODUCTIE OVERSTIJGEN. GAAN WE GROTE PRIJSVERHOGINGEN ZIEN? “Dat is wel de verwachting. Met name omdat de investeringen in de sector achterlopen, mede gedreven door klimaatbeleid. Eigenlijk hadden we verwacht dat de prijs al eerder op zou lopen, maar we zijn geholpen door het feit de Russische olie toch nog zijn weg naar de markt heeft gevonden. En doordat het herstel van de Chinese economie minder snel ging dan verwacht. Maar dat er een punt komt dat de vraag minder snel daalt dan het aanbod, dat lijkt mij een gegeven. En eigenlijk is dat ook wat we willen. Zeker vanuit de beleidsmakers. Die willen graag dat fossiele brandstoffen duurder worden om de transitie te versnellen. De prijs aan de pomp gaat omhoog. Dat gaan we sowieso met z’n allen voelen.”  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3863Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTMeer duidelijkheid over toezicht bij bunkeren Het afleveren van brandstof en vullen van tanks bij vaartuigen (bunkeren)  moet volgens de wet door of onder ‘direct toezicht’ van deskundig personeel  gebeuren1. Wat ‘direct toezicht’ precies inhoudt, is lang onduidelijk  geweest.  Kortgeleden heeft de rechter meer duidelijkheid gegeven in een  zaak die AK advocaten met succes heeft behandeld².  De zaak betrof een brandstofmorsing in het water tijdens het bunkeren. De brandstofslang was op de verkeerde tank geplaatst, waardoor deze is overgelopen. De gemeente vond dat het bunkerstation onvoldoende toezicht had gehouden en legde een dwangsom op. OORDEEL RECHTBANK Uit (wets)geschiedenis volgt niet wat ‘direct toezicht’ precies inhoudt. Wel volgt uit eerdere rechtspraak3 dat cameratoezicht onvoldoende is. Het deskundig personeel van het bunkerstation moet lijfelijk aanwezig zijn in de directe nabijheid van het bunkeren. In deze zaak was het personeel van het bunkerstation bij het bunkeren aanwezig. De rechtbank achtte van belang dat ook communicatie en informatie tussen het personeel en de klant plaatsvond over welke brandstofslang werd aangereikt. Ook woog de rechtbank mee dat de brandstofslangen een naam- en kleursticker hebben.  De rechtbank vond dat hiermee voldoende direct toezicht is gehouden. De last onder dwangsom is daarom vernietigd. CONCLUSIE De rechtbank legt het begrip ‘direct toezicht’ vrij ruim uit. Het personeel moet lijfelijk in de directe nabijheid van het bunkeren aanwezig zijn. Ook lijkt communicatie met en informatie van de klant over de brandstofslang die wordt aangereikt, onder het toezicht te vallen, net als het stickeren van de slang. N.B. De hoogste rechter kan mogelijk anders oordelen. AK AdvocatenRenata KönigelJurist Omgevingsrecht076 – 502 20 80rkdp@ak-advocaten.euwww.ak-advocaten.eu https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3862Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTDENS: Hydrozine-aggregaat voor emissieloze bouwplaatsMax Aerts is CEO van DENS (Dutch Energy Solutions). Dit hightech bedrijf heeft een Hydrozine-aggregaat ontwikkeld: een emissieloze aggregaat waarmee je op een duurzame manier stroom opwekt. Op elke plek die je maar wilt. Wat ooit begon als een studieopdracht op de TU Eindhoven, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige onderneming met zo’n zestig werknemers. ... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3861Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 GMTUPEI Webinar maatregelen Fit-for-55 pakket 12 september 2023Op 12 september 2023 organiseert UPEI, de Europese koepelorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, een (hybride) webinar over de maatregelen die voortvloeien uit het Fit-for-55 pakket. Leden van NOVE kunnen kosteloos deelnemen aan dit webinar. Het is overigens ook mogelijk om het webinar fysiek bij te wonen in Brussel. Via het aanmeldformulier kunt u dit aangeven. Voertaal tijdens het webinar is Engels.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3859Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 GMTMet korting naar het Scheepsmotoren EventKeuzehulp voor motor en brandstof NOVE-leden ontvangen 25% korting op de entree van het Scheepsmotoren Event op 19 september 2023 in Landvast te Alblasserdam. Het event wordt georganiseerd door Schuttevaer en Promedia Group. Wat kan ik nú doen om mijn scheepsaandrijving te vergroenen? Hoe kies ik de juiste Stage V-motor? Hoe kun je je schip verder vergroenen? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van duurzame brandstoffen? Welke mogelijkheden zijn er om de verduurzaming te financieren? Welke regels komen af op de binnenvaart? De derde editie van het Scheepsmotoren Event geeft antwoord op deze vragen. Meer informatie over dit event en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op https://www.scheepsmotorenevent.nl/.De kortingscode is .... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3853Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 GMTVan EcoCard (EcoKaart) naar EcoAppDeze zomer periode heeft de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) de nieuwe EcoApp geïntroduceerd voor de inning van de scheepsafvalstoffenheffing. Deze EcoApp is onder hoge druk ontwikkeld, omdat per 1 september 2023 de stekker uit het huidige systeem van EcoCard met betaalterminals stopt. De afvalstoffenheffing wordt berekend aan de hand van de geleverde hoeveelheid brandstof. Daarom moet de brandstofleverancier of het bunkerbedrijf hier momenteel zijn medewerking aan verlenen, hoewel NOVE van mening is dat het makkelijker en eenvoudiger kan. Waarom beginnen met een ‘noodprocedure’? Vanaf 9 augustus begint het SAB met het ophalen van de oude betaalterminals, waardoor het bunkerbedrijf wordt verplicht om met de nieuwe EcoApp aan de slag te gaan. Maar kan dat wel? Is er nagedacht over o.a. de volgende 4 punten: Ten eerste werkt het nieuw geïntroduceerde systeem via een app, waarbij de mobiele telefoon van het bunkerbedrijf en de klant twee keer via de camera op de telefoon een QR-code moeten aflezen. Werkt het ook in de praktijk en is het praktisch op bijvoorbeeld een bunkerboot in weer en wind, tijdens varend bunkeren? Ten tweede zijn er zorgen ten aanzien van de regelgeving rondom ATEX. Deze regelgeving verbiedt bijvoorbeeld dat je een mobiele telefoon op een tankstation mag gebruiken als je je auto gaat tanken. Ditzelfde geldt voor het gebruik van mobiele telefoons op bijvoorbeeld (gas-) tankers die komen bunkeren. Mogen werknemers van deze schepen wel met hun telefoon buiten de stuurhut en woning komen? Ten derde geeft het CDNI aan dat voor de bunkerbedrijven de betaalterminals ter beschikking worden gesteld door het SAB. Hoe wordt hier invulling aan gegeven met deze nieuwe situatie? Er zijn vooralsnog geen apparaten aangeleverd. Ten vierde is het momenteel vakantietijd, waardoor veel bedrijven onderbezet zijn. Geen optimaal tijdstip om een grote systeemverandering door te voeren. Onder andere hierom heeft NOVE aangedrongen op een noodprocedure, waarover op 10 juli overleg is gevoerd op het Ministerie van IenW, te samen met SAB, KBN en NOVE. Bestuursleden voeren wel testen uitNOVE heeft haar leden geïnformeerd over deze noodprocedure, waarbij voorlopig bunkerverklaringen naar het SAB gemaild kunnen worden, zolang er geen veilige apparatuur beschikbaar gesteld is aan de bunkerstations.Evengoed willen wij ervaring op doen met het nieuwe. Daarom gaan enkele bestuursleden van NOVE wel testen uitvoeren, als natuurlijk apparatuur beschikbaar is. Tevens staat er op 15 augustus een vervolg overleg op het Ministerie gepland. NOVE zal hierbij blijven aandringen op een veel eenvoudiger systeem voor de inning van deze afvalstoffenbijdrage, waarbij de rol voor het bunkerstation minimaal is. De insteek is dat de klant zelf verantwoordelijk wordt voor de aangifte. Zij hebben tenslotte ook het voordeel van het systeem van afvalstoffeninzameling. Wordt vervolgd. Eerdere/andere berichten over dit onderwerp:  - Bunkeraars krijgen telefoon van SAB (Binnenvaartkrant 16 augustus 2023)- Overleg NOVE - IenW inzake wijziging afvalbeheersbijdrage binnenvaart (12 juli 2023) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3851Thu, 03 Aug 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met mei 2023: +8%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met mei 2023 gestegen met 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door de stijging in de verkoop van benzine: +16,1% ten opzicht van dezelfde periode in 2023. De verkoop van diesel steeg ook, maar veel minder sterk: +0,9%. Inmiddels heeft benzine diesel ingehaald als meest verkochte brandstof voor wegverkeer in Nederland. Belangrijkste reden is dat er vrijwel geen nieuwe personenauto’s op diesel worden verkocht. In de eerste jaarhelft van 2023 van was volgens RVO 42,6% van alle nieuwe verkochte auto’s (plugin-) elektrisch. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3848Wed, 26 Jul 2023 00:00:00 GMTWake up to ETS IIStudio Gear Up organiseert een Engelstalige workshop op vrijdag 29 september 2023, die je zal helpen kennis te ontwikkelen over de introductie van een tweede EU-emissiehandelssysteem (ETS II), en waar ze hun nieuwste onderzoeksresultaten zullen presenteren op dit onderwerp. NOVE-leden die zich aanmelden vóór 28 augustus 2023 ..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3845Wed, 12 Jul 2023 00:00:00 GMTOverleg NOVE – IenW inzake wijziging inning afvalbeheersbijdrage binnenvaartOp 21 juni gaf een vertegenwoordiger van het SAB tijdens de ledenbijeenkomst van de leden van de sectie BIVI een presentatie over aanstaande wijzigingen in de inning van de afvalbeheersbijdrage in de binnenvaart. Het huidige systeem met de Ecocard is per 1 september niet meer actief, maar al eerder (vanaf 9 augustus) worden de terminals opgehaald bij de bunkerleveranciers. Dit, terwijl er nog geen draaiend nieuw systeem is. Het nieuwe systeem is gebaseerd is het scannen van QR codes met een smartphone. NOVE maakt zich grote zorgen over de korte invoeringstermijn van het nieuwe systeem en vreest voor chaos, zeker omdat de migratie naar een ander systeem midden in de zomervakantie plaatsvindt. NOVE heeft daarom een brandbrief naar het SAB gestuurd en verzocht om een onderhoud. Het gesprek vond plaats op 10 juli, met vertegenwoordigers van het SAB en de verantwoordelijke afdeling van IenW. Ook KBN was op voorspraak van NOVE aanwezig.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3837Wed, 05 Jul 2023 00:00:00 GMTOver klimaatambities gesprokenDe meeste mensen zijn er inmiddels wel van overtuigd dat we met zijn allen heel rapido de CO2-uitstoot moeten reduceren. Ook de brandstofhandel is volop bezig om de klant minder CO2-intensieve producten aan te bieden. Beleidsmakers (Europees en nationaal) stellen regelgeving op, die prikkels geven aan afnemers én leveranciers om de CO2-footprint te verlagen. Toch wordt het ons als brandstofhandel niet altijd even makkelijk gemaakt.Zo was er een ondernemer in Den Haag die veel geld gestoken had in een waterstofvoorziening (ja, er was ook subsidie bij), waarna de gemeente Den Haag doodleuk besloot om aanbestedingen voor taxi’s enkel aan EV-voertuigen toe te staan. In de binnenvaart wilden bedrijven geavanceerde brandstoffen bijmengen, maar omdat dit per tankauto gebeurde en niet als zodanig in de regeltjes beschreven stond, kon deze milieuwinst niet worden ingeboekt (waarmee een deel van de waarde verloren ging). Gelukkig hebben we hiervoor een oplossing kunnen vinden, maar toch. Dan hebben we nog het fenomeen van bijmengen van hernieuwbare brandstoffen in de zeevaart. Omdat deze sector nog geen verplichting heeft (die er overigens wel komt) kunnen de HBE’s die hiermee gecreëerd worden, verkocht worden aan de bedrijven die een verplichting hebben op het transport over land, waarvoor wél een verplichting geldt. Echter, de prikkel om zelf nog fysiek bij te blenden op het land, bijvoorbeeld met HVO, komt dan te vervallen. Enorm jammer, want met diezelfde HVO kan een CO2-reductie worden bereikt van 90%. De overheid kent deze problematiek, maar weigert voorlopig om in te grijpen. Hopelijk doet zij dit alsnog vóór het jaar 2024. Ander voorbeeld is de verlaging van de ambitie om in plaats van 50pJ extra te reduceren slechts 20pJ extra als doelstelling op te nemen. Een gemiste kans om de klimaatambities op te schroeven. De sector wil echt wel. Meer hierover in het artikel van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen elders in dit blad. Dan hebben we nog de ophef over een andere verlaging van een klimaatdoelstelling: in plaats van 14% van de brandstof voor de luchtvaart te verduurzamen in 2030 wordt dit slechts 6%. “Want dit moet van Brussel.” Sinds wanneer mag je niet méér doen als dat goed is voor het klimaat, vraag ik mij dan af. Laatste voorbeeld komt vanaf de snelweg. Daar wil de overheid gescheiden kavels maken op verzorgingsplaatsen: een kavel voor enkel vloeibare en gasvormige brandstoffen en één voor enkel elektrisch laden. Eerlijk gezegd ontgaat de logica hiervan mij volledig, tenzij dit is veroorzaakt door een handige lobby van enkele stakeholders. Tuurlijk, wellicht hadden de zittende partijen langs de snelweg al veel eerder laadfaciliteiten moeten neerzetten, maar alle partijen zijn graag bereid dit alsnog te doen. In de huidige voorstellen van de overheid mag dezelfde partij niet twee kavels op één locatie tegelijk runnen. Dit is andermaaleen voorbeeld van ‘hokjesdenken’ en dat hebben we juist niet nodig in de energietransitie. Wie zeker buiten de gebaande paden denken zijn de mensen achter DENS. Een aantal jaar geleden kwamen zij (als studenten) hun ideeën presenteren bij NOVE, inmiddels leveren ze zero-emissie krachtopwekking op bijvoorbeeld bouwplaatsen. Lees vooral het interview in deze uitgave van inNOVE. Een ongemakkelijke boodschap is dat we tijdens de energietransitie ook nog andere energiebronnen nodig hebben, al zal dit gedeelte steeds verder afnemen. Een inkijk op de ontwikkelingen in de globale oliemarkt en de impact daarvan op onze business krijgen we van Hans van Cleef van Publieke Zaken, die eveneens te gast is op onze ALV in juni. Verder nog veel meer lezenwaardigs in deze uitgave van inNOVE. Veel leesplezier en alvast een prettige zomertijd gewenst. Erik de Vries, directeur NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3835Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met april 2023: + 9,1%De brandstofomzet in liters in Nederland is tot en met april 2023 gestegen met 9,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van benzine steeg opnieuw, zij het minder snel dan in de maand maart. Tot en met april steeg de verkoop van benzine met bijna 20%. De verkoop van diesel was in de maand april 2023 lager dan de maand april 2022, waardoor de verkoop van diesel tot en met april 2023 nu vrijwel gelijk is aan 2022. De verkoop van LPG zag een forse daling in april met meer dan 25%.Verwachting is nog steeds dat de stijging van de brandstofomzet als geheel later in het jaar zal afzwakken, zeker na de recente accijnsverhoging van 1 juli. Met name particulieren zullen er dan voor kiezen om (weer) in het buitenland te gaan tanken (en boodschappen te doen), met alle negatieve gevolgen voor de Nederlandse schatkist en economie. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3833Thu, 22 Jun 2023 00:00:00 GMTJohn Bijl verkozen tot voorzitter van NOVEOp 21 juni 2023 is John Bijl door de leden van NOVE verkozen tot algemeen voorzitter.De verkiezing vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOVE in het Maritiem Museum te Rotterdam. Hij volgt hiermee Nico van Staveren op die de afgelopen periode van vijf jaar de voorzittershamer hanteerde.John Bijl was in het verleden al eerder een periode voorzitter van NOVE. Hij is werkzaam bij EG Group te Breda. Daarvoor was hij werkzaam bij een aantal andere bedrijven in de brandstofsector in diverse functies. Hij is daarom goed bekend met de verschillende sectoren binnen de NOVE-achterban.Door de klimaatmaatregelen vanuit de EU en de opkomst van EV en andere alternatieve energievormen, staat de branche voor een uitdagende periode om de energietransitie vorm te geven.In gesprekken voorafgaand aan zijn kandidatuur heeft het hoofdbestuur aangegeven dat NOVE een nieuwe strategische richting moet gaan bepalen in de energietransitie om van toegevoegde waarde te blijven voor de leden in al hun verscheidenheid. John heeft aangegeven zich hiervoor graag in te zetten, samen met de andere bestuursleden en secretariaat van NOVE.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3830Fri, 02 Jun 2023 00:00:00 GMTDe Oliehandelaar van de toekomstWanneer valt het doek voor de diesels? En wat betekent dit voor de klassieke oliehandelaar? Een uitleg van de inzet van Cumela op de ontwikkelingen rondom de grootste transitie ooit. De Cumelasector wordt gekenmerkt door het grote aantal machines in grondverzet, cultuurtechnisch werk en agrarisch loonwerk. We noemen hen tegenwoordig ‘specialisten in groen, grond & infra’. Met kundige vakmensen en moderne machines verzetten zij bergen werk voor o.a. (rijks-)overheden, zoals waterschappen, gemeenten, provincies, aannemers en natuurorganisaties. En natuurlijk, soms bij nacht en ontij, voor de agrarische sector waar velen hun roots hebben. Drie van de vier machines die de openbare ruimte beheren en onderhouden, en het meeste ‘grote spul’ bij de boer zijn van een Cumelabedrijf. Samen verbruiken deze machines jaarlijks meer dan 400 miljoen liter diesel. Maar wanneer valt het doek voor deze diesels? SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWENCumela zit al sinds de start van de Greendeal Het Nieuwe Draaien (2016) met overheid en opdrachtgevers aan tafel. Het ging in het begin alleen over CO2 uit het Klimaatakkoord. Door het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn nu ook fijnstof en stikstof onderwerp van gesprek. Alle drie deze emissies worden ook veroorzaakt door mobiele machines. Daarom pleitte Cumela begin 2020 bij drie ministeries IenW, EZK en BZK voor het bundelen van deze beleidsdoelen. Zodoende werd op ons verzoek het initiatief Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) opgericht. De zgn. SEB-ingroeipaden (gefaseerde afbouw diesel en ingroei laag- en zero-emissie) richten zich op een ‘end-ofpipe’ beleid. De SEB-doelstellingen voor 2030 zijn fors, namelijk: 60% stikstofreductie in de bouw t.o.v. 2018, 75% minder gezondheidsschade a.g.v. fijnstof (PM) en NOx t.o.v. 2016 en -0,4 Mton CO2 t.o.v. 2019. De gewenste CO2 - reductie correspondeert met bijna een derde (-125 miljoen l.) van het verbruik in de Cumelasector. Of grofweg het verbruik van 15.000 mobiele machines. De minimum SEB-vereisten verlangen voor bouwwerkzaamheden dat al het materieel <16 kW in 2023 en <56 kW in 2030 zero-emissie is. Met een klassieke diesel mini- of midigraver is dan een bouwvergunning verleden tijd. Maar de ambities van sommige koplopende opdrachtgevers gaan zelfs nog verder. In diverse grotere steden verschijnen vanaf 1 januari 2025 al ‘zero-emissie zones’, Rijkswaterstaat en Prorail willen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair zijn en waterschappen en provincies volgen dit voorbeeld. En sinds het vervallen van de “bouwvrijstelling” voor emissie tijdens de bouwfase als gevolg van de Porthosuitspraak liggen er bouwprojecten stil. Alleen zonder stikstofuitstoot kan het werk nog doorgang vinden. Daarom neemt de vraag naar zero-emissie machines snel toe. Vooralsnog raakt deze ontwikkeling het materieel in agrarisch loonwerk gelukkig nog niet. Vast staat dat de Cumelasector aan de vooravond staat van de grootste transitie ooit. De diesel heeft zijn langste tijd gehad. NIEUW VERDIENMODELOndanks dat Cumela er succesvol in slaagde de SEB-ingroeipaden naar beneden bij te stellen, is de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan nog onverminderd een punt van zorg. Voldoende beschikbaarheid van het materieel, de ontsluiting van laadfaciliteiten, en een gezond financieel perspectief worden door veel Cumelaleden nog steeds betwijfeld. Hoewel er ook al tientallen Cumelabedrijven zijn die hebben geïnvesteerd in emissiearm of -loos materieel. Focus van overheid en opdrachtgevers is behoorlijk eenzijdig gericht op uitsluitend zero-emissie. En Rijkswaterstaat doet HVO als tijdelijk alternatief nu al in ban. Praktische maatregelen zoals de schoonste Stage V motoren, ‘Het Nieuwe Draaien’ en Hybride-technologie zijn niet meer afdoende. De ontwikkeling van zero-emissie mobiele machines staat echter nog in de kinderschoenen. Groot materieel wordt nog niet af-fabriek geleverd omdat de wereldwijde standaard nog Stage V, Tier 4-final en Euro 6 is. Daarom bouwen Nederlandse bedrijven bestaande nieuwe machines om naar batterij- of waterstof-elektrisch. In Europa leggen Nederland en Noorwegen de lat het hoogst. Hoewel we erop vertrouwen dat de ontwikkeling net als in de automotive een enorme impuls zal krijgen, hebben we nog wel tijd nodig. En hoe snel het zal gaan weet niemand. Daarom verdienen alternatieve brandstoffen van niet-fossiele aard (o.a. HVO) volgens Cumela nog podium. Ook blijft Cumela bij de overheid aandacht vragen voor de ontwikkelingen op het gebied van schone verbrandingsmotortechnologie zoals bijvoorbeeld de waterstofverbrandingsmotor. Hoewel het ons vaak wordt gevraagd durven we nog niet te voorspellen welke technologie de energiedrager van de toekomst is. Het doet ons goed te zien dat dit besef ook sterk doordringt bij de traditionele oliehandel. Tijdens verscheidene studie-avonden waar Cumelaleden afgelopen winter te gast waren bij een regionale oliehandelaar kregen we al veelbelovende toekomststrategieën gepresenteerd. Naast een warm pleidooi voor HVO kwam ook het leveren van waterstof en laadvoorzieningen meer dan eens aan RELEVANTE LINKS: Cumela: www.cumela.nl Schoon en Emissieloos Bouwen: www.opwegnaarseb.nl De Groene Koers: www.degroenekoers.nl Zero Emissie Stadslogistiek: www.opwegnaarzes.nl Klimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nl Schone Lucht Akkoord: www.schoneluchtakkoord.nl Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl Emissieregistratie: www.emissieregistratie.nl bod. Cumela voorziet als onderdeel van deze transitie dat het gebruik van groene, evt. zelf opgewekte, energie (zoals bijv. waterstof, biogas, elektriciteit etc.) een niet weg te denken component wordt van het nieuwe verdienmodel van het Cumelabedrijf van de toekomst. De oliehandelaar van de toekomst beweegt hier in mee. “Hoewel het ons vaak wordt gevraagd durven we nog niet te voorspellen welke technologie de energiedrager van de toekomst is.”     RELEVANTE LINKS:Cumela: www.cumela.nlSchoon en Emissieloos Bouwen:www.opwegnaarseb.nlDe Groene Koers: www.degroenekoers.nlZero Emissie Stadslogistiek:www.opwegnaarzes.nlKlimaatakkoord: www.klimaatakkoord.nlSchone Lucht Akkoord:www.schoneluchtakkoord.nlAanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nlEmissieregistratie: www.emissieregistratie.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3805Wed, 31 May 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met maart 2023: + 12%De brandstofomzet in liters in Nederland is in het eerste kwartaal van 2023 gestegen met 12% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. De verkoop van benzine steeg flink, met 22,6%. Benzine heeft diesel ingehaald al meest verkochte brandstof in het wegverkeer en de opmars zet verder door. Diesel kon slechts rekenen op een stijging van 2,4% in het eerste kwartaal. De verkoop van LPG was zelfs lichtjes in de min (-2,5%).Verwachting is dat de stijging van de brandstofomzet als geheel later in het jaar zal afzwakken, zeker na 1 juli als de accijnzen flink verhoogd worden. Veel particulieren en bedrijven zullen er dan voor kiezen om (weer) in het buitenland te gaan tanken (en boodschappen te doen), met alle negatieve gevolgen voor de Nederlandse schatkist en economie. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3820Tue, 09 May 2023 00:00:00 GMTKuster Energy: midden in de energietransitie“Kuster Energy is een familiebedrijf en al vijftig jaar actief op het gebied van oliehandel en tankstations. Vanuit een klein bedrijfje in een boerenschuur, is het uitgegroeid tot een van de voornaamste spelers in de Achterhoek en Oost-Gelderland, Betuwe en een stukje Veluwe. Daarnaast is Kuster actief in Duitsland, Nordrhein-Westfalen, hier vlak om de hoek van de straat.” Aan het woord is Jan-Pieter de Wilde, commercieel directeur bij Kuster. Vierentwintig jaar geleden schoof hij aan in die boerenschuur, toen nog met een man of zes. Inmiddels heeft hij ongeveer honderdtachtig collega’s. Een van die collega’s is Jan Hulshof, ook aanwezig bij dit gesprek. Als accountmanager komt hij overal waar brandstof en smeermiddelen worden gebruikt. Jan is een ervaren rot in het vak met bijna 34 jaar ervaring. In juni is hij zes jaar in dienst bij Kuster Energy. Paul Kuster is eigenaar van het bedrijf en zijn zoon Lars – de derde generatie – is inmiddels ook werkzaam bij de club. Hij is de kroonprins die straks het bedrijf overneemt. DAT KLINKT ALS EEN MOOI BEDRIJF OM OVER TE NEMEN... Jan-Pieter beaamt dat. “Maar eenvoudig is het niet. Toen Paul in het bedrijf kwam, werkten er een stuk of zes mensen. Hij is meegegroeid met het bedrijf. Lars stapt meteen hoog in. In een bedrijf dat midden in een energietransitie zit. Hij is hier nu zo’n twee jaar werkzaam. Je kunt heel veel leren, maar je moet ook ervaring krijgen. Die bouw je op door dienstjaren te maken. Dus ik denk dat er voldoende uitdagingen voor hem liggen.” HIJ HEEFT NATUURLIJK WEL EEN PAAR ERVAREN MENSEN OM ZICH HEEN“Zeker. Wij willen het bedrijf zo achterlaten dat als wij een keer stoppen, hij daar tot in lengte van jaren een levensvatbaar en generatiebestendig bedrijf aan overhoudt. Dat is geen sinecure. Ik zeg altijd: we hebben jonge mensen en jong belegen mensen. In die laatste groep zitten wij. Als wij eruit stappen, moeten de jongeren het gaan doen. Daarom willen we jonge mensen binnen het bedrijf krijgen, die straks het stokje overnemen. WAT IS ER NODIG OM TE OVERLEVEN IN DE MARKT? “Je moet heel goed kijken naar wat de klant wil. De wereld verandert in een rap tempo. Je zal flexibel moeten zijn en dicht bij de klant staan. Die skills hebben we. Maar er wordt straks ook meer gevraagd van je kunde en advies. We komen uit de wereld van ‘we verkopen duizend liter diesel tegen een bepaalde prijs’. Maar nu wordt er advies gevraagd over een ander type brandstof. Of mensen vragen wat ze moeten doen om in 2030 CO2 -neutraal te kunnen ondernemen. Dat zijn heel andere vraagstukken, waarvoor je je bedrijf anders moet inrichten.” “Er wordt meer gevraagd van je kunde en advies.” WELKE DIENSTEN BIEDT KUSTER ENERGY TEGENWOORDIG AAN? “Om te beginnen de verschillende brandstoffen en smeermiddelen. Dat is de traditionele tak, waar het allemaal mee begon. In de jaren negentig zijn daar de tankstations bijgekomen. Het zijn er nu zo’n veertig, inclusief Duitsland, waarvan een kwart bemand is, inclusief shop. Daarnaast hebben we nog een serie wasstraten. Onder de naam Kuster H2 Energy bundelen we onze waterstofactiviteiten en dat gaan we ook doen met onze laadpalen en andere oplossingen op dat gebied. We hebben tegenwoordig een hele batterij laadpalen in de Achterhoek. De eerste stond in 2010 al bij ons tankstation in Doetinchem. Die heeft de burgemeester van Doetinchem feestelijk geopend. Ook al was er toen bijna nog geen elektrische auto te bekennen. Tot onze verbazing werd die laadpaal vanaf dag één gebruikt. Iemand op het industrieterrein bleek een elektrische auto te hebben. Die vond dat helemaal fantastisch. Het was nog een beetje houtje-touwtje, maar zo kwamen we wel in het ‘laadpalenverhaal’ terecht. Een jaar of vier terug hebben we daar een serieuze draai aan gegeven met een netwerk van openbare laadvoorzieningen. We kijken daarbij goed naar de plek en wat voor soort lader daarbij past. Op onze tankstations staan de snelladers van 150 Kw. Mensen zetten de auto aan de lader, halen een kopje koffie, broodje of krantje, komen terug en kunnen weer verder. Maar we hebben ook laders bij restaurants of golfclubs, waar mensen wat langer blijven. Daar zie je de 22 Kw laders. Het heeft geen zin om daar snelladers te zetten. Als iemand tijdens z’n voorgerecht een appje krijgt dat de auto opgeladen is, dan kan hij daar toch niets mee.” WAT ZIJN DE ‘ENERGY POINTS’ DIE JULLIE ONTWIKKELD HEBBEN? “Een jaar of vijf terug zijn we daarmee begonnen. We zijn eerst dwars door Nederland gereden om te kijken naar voorbeelden. Hoe we het wel en niet wilden hebben. We zijn gaan nadenken over een concept dat bij ons past. Zo is het ‘Energy Point’ eruit gerold. Mensen kunnen daar alles vinden op het gebied van mobiliteit. Ze kunnen er tanken, de auto wassen, uitgebreid shoppen en zelfs een ruimte huren om te vergaderen en te werken. Het eerste Energy Point hebben we bij ons tankstation in Groenlo gebouwd. Daarna hebben we het op een aantal van onze andere shops toegepast. Er zijn verschillende uitvoeringen. In Didam en Groenlo staat een XL-versie, een grote shop met alles erop en eraan. In Doetinchem is het wat kleiner. Maar je ziet overal dezelfde uitstraling. Met dezelfde materialen, leveranciers en smaak.” HOE ONDERSCHEIDT KUSTER ENERGY ZICH IN DE TRADITIONELE OLIEHANDEL?“De oliehandel is op dit moment nog altijd een flink deel van de business”, zegt Jan Hulshof. “Concurreren op prijs levert niet de marge op die je wenst. Je zal je moeten onderscheiden in de markt. Change XL is een product dat aan dat onderscheid bijdraagt. Onze tankwagens zijn ingericht met injectiesystemen. Daarmee kunnen we Change XL toevoegen aan de brandstof, die daarmee een upgrade krijgt. Als je Change XL toevoegt aan diesel, dan vermindert de CO2 -uitstoot met zo’n tien procent. De NOx gaat met twintig procent omlaag en fijnstof zelfs met veertig procent. De klant betaalt iets meer voor de brandstof, maar daar halen ze wel rendement uit. Het gaat niet alleen over de brandstofkosten, maar ook over kosten voor onderhoud. Change XL is een mooi product, met name in de agrarische sector en loonbedrijven. Bij aannemingsbedrijven krijgen we steeds meer te maken met HVO oplossingen. We zijn daar heel druk mee bezig. Want als er vraag is, moet je een goed antwoord hebben.” HEBBEN JULLIE TENSLOTTE NOG EEN ADVIES VOOR ROB JETTEN, DE MINISTER VAN ENERGIE?“De politiek staat vaak ver af van de werkelijkheid”, zegt Jan-Pieter. “Als je met je enkels in de klei staat, dan weet je exact waar het over gaat. Mijn advies zou daarom zijn: ga eens écht in de markt staan en hoor wat er leeft. Er wordt vaak iets bedacht wat meteen uitgevoerd moet worden. Er is een stikstofprobleem en dan gaan we met z’n allen 100 km rijden. Een jaar geleden reden we nog 130 km over de autobaan. Hoe bedenk je dat? Daar lossen we dat probleem echt niet mee op. Dat is het verhaal van de overheid die te ver van de burger en ondernemer af staat. Ga met elkaar in gesprek en je zult versteld staan van wat er allemaal kan!” “Je moet heel goed kijken naar wat de klant wil. De wereld verandert in een rap tempo.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3802Tue, 09 May 2023 00:00:00 GMTSpannend jaar voor hernieuwbaar en fossielHet belooft een spannend jaar te worden voor zowel hernieuwbare als fossiele energie. Voor fossiel vond de eerste stresstest vorig jaar plaats, als gevolg van de boycot van ruwe olie uit Rusland. In aanloop naar de deadline van 5 december zette de hele aanvoerketen zich in om de olie elders vandaan te halen. Geen eenvoudige klus, zeker niet met de extra complicatie dat de Ural olie speciale kenmerken heeft, waardoor er bijvoorbeeld makkelijker diesel van te produceren is. De inkopers wisten op tijd aan vervangend product elders te komen en de raffinaderijen pasten hun crude “dieet” aan, waardoor klanten beleverd konden blijven worden. Tweede stresstest vond plaats rondom 5 februari van dit jaar, toen olieproducten uit Rusland niet langer toegestaan werden. Ook hier had de branche zich tijdig voorbereid, al gebeurde dat wel door juist nog vóór de deadline extra hoeveelheden uit Rusland aan te kopen, om daarmee de voorraden aan te vullen. Spannend wordt het de komende maanden pas, als blijkt dat de olieproducten die nu via langere aanvoerlijnen naar Europa moeten komen, ook daadwerkelijk tijdig arriveren. Mochten er in het onverhoopte geval toch haperingen in de aanvoerketen ontstaan, dan hebben we in ieder geval een Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) dat op 3 februari officieel door de overheid werd gepubliceerd. Het plan is in redelijk korte termijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen overheid en stakeholders, waaronder NOVE. Aan één onderdeel van het LCP-O wordt nog hard gewerkt en dat betreft het Distributieplan Olie. Dit plan, dat vóór de zomer gereed moet zijn, gaat dieper in op de vraag welke klantgroepen in geval van tekorten nog wel brandstof kunnen afnemen (waarbij met name naar diesel wordt gekeken) en wie deze brandstoffen dan moeten distribueren. Uiteraard hopen we niet in deze situatie te belanden (mede door het aanhouden van strategische voorraden), maar het is beter hier goed op voorbereid te zijn. Een pleidooi van NOVE dat hiermee verband houdt, betreft de oproep om het fossiele aandeel in onze energievoorziening versneld te vervangen door hernieuwbare energie. Met een groter aandeel hernieuwbare energie zijn we minder afhankelijk van enkele grotere leveranciers van fossiel en bovendien bereiken we eerder de klimaatdoelstellingen. Hiermee komen we op het andere spannende deel dit jaar: hoe gaat de wetgeving eruitzien, die op EU-niveau wordt vastgesteld als uitvloeisel van het Fit-for-55 programma? De hoofdlijnen hebben we al gezien: Zo komen wegvervoer en zeevaart onder het Emission Trade System (ETS) te vallen. Het ETS heeft zich bewezen als een effectief instrument om de CO2-uitstoot voor de industrie terug te brengen. Voor de zeevaart zal de ETS-verplichting komen te liggen bij de scheepseigenaren. Voor het wegvervoer bij de partijen die brandstoffen uitslaan voor verbruik, doorgaans de depothoudende bedrijven. “Dit jaar zullen de belangrijke beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de handel voor de komende jaren.” Hier ontstaat al een lastige uitdaging: hoe weet je vooraf zeker dat product dat wordt weggereden af depot in het wegverkeer terechtkomt en niet in bijvoorbeeld binnenvaart of de agrarische sector? Hierover zijn we inmiddels al in gesprek met de NEa. Maar met ETS zijn we er nog niet, er komt ook een nieuwe Renewable Energy Directive (RED), nummer 3. Nieuw is dat deze regeling ook gaat gelden voor binnenvaart en zeevaart. Kortom, deze sectoren moeten een percentage van de fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbaar. Hoe gaan de verschillende EU-landen dit vertalen in nationale wetgeving en blijft het gelijke speelveld bestaan? Dan speelt er ook nog de vraag of er tussen de sectoren gehandeld kan worden. Dit jaar zullen de belangrijke beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de handel voor de komende jaren. Als branche zullen we er alles aan doen om onze stem te laten horen, zowel op nationaal als Europees niveau. Inbreng van de leden is daarbij van cruciaal belang. Datzelfde geldt voor het thema van dit nummer: leveringszekerheid. Ieder schakel in de keten telt, zoals in de verschillende artikelen naar voren komt. Suggesties voor onderwerpen voor inNOVE of reacties naar aanleiding van artikelen zijn overigens altijd welkom. Veel leesplezier! Erik de Vries, directeur NOVE   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3801Mon, 08 May 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) tot en met februari 2023: flinke stijging met +13,6%De brandstofomzet in liters in Nederland is in de eerste twee maanden van 2023 gestegen met 13,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Met name de verkoop van benzine steeg flink, met ruim 20%. Benzine heeft diesel ingehaald al meest verkochte brandstof in het wegverkeer.Drie mogelijke oorzaken spelen een rol voor de gestegen totale brandstofverkoop: ten eerste waren in het begin van 2022 nog corona maatregelen van kracht, waardoor er minder verkeer op de weg was. Ook was de winter van 2023 een stuk milder dan de winter van 2022, hetgeen tot meer verkeer leidde en tot slot groeide het wagenpark verder in omvang.Verwachting is dat de stijging van de brandstofomzet later in het jaar zal afzwakken. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3797Fri, 05 May 2023 00:00:00 GMTNOVE werkgroep BRZO-PGS 29: Arbeidsinspectie voert onaangekondigde controles uit op pbm’sDe NOVE werkgroep BRZO-PGS29 komt regelmatig bijeen, waar o.a. ervaringen worden uitgewisseld tussen de brandstofdepothouders. Het hoofdonderwerp op 3 mei j.l. was het Besluit Activiteiten Leefomgeving wat per 1 januari aanstaande in werking treedt. NOVE-businesspartner KWA gaf in een presentatie aan wat dit betekent, waar je op moet letten als je nog een vergunning hebt met (bijvoorbeeld gunstiger) maatwerkvoorschriften.Een vast punt op de agenda is ook de uitwisseling van ervaringen aangaande milieu, veiligheidsinspecties en BRZO-inspecties. De afgelopen tijd waren diverse brandstofdepots onaangekondigd bezocht door de Arbeidsinspectie (NL-AI), waar specifiek gekeken werd naar het gebruik van geschikte pbm’s, zoals handschoenen op plekken waar laad- en loshandelingen met brandstoffen gedaan worden. De ervaring leerde dat …..   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3796Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 GMTVruchtbare ledenbijeenkomst van UPEI in RotterdamNOVE is aangesloten bij de Europese brancheorganisatie voor zelfstadige brandstofhandelaren, UPEI. Twee maal per jaar vergaderen de leden fysiek, doorgaans in één van de aangesloten landen. In het voorjaar van 2023 was Nederland aan de beurt. Gezien de rol die het speelt in de Europese brandstofhandel werd gekozen voor Rotterdam. In de tweedaagse meeting kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de wetgeving die op de brandstofsector afkomt vanuit het Fit-for-55 pakket. Daarnaast was een symposium, waarbij Coby van der Linde het spits afbeet met een uiteenzetting van de ontwikkelingen in de oliesector op mondiaal niveau. Hierna volgde een presentatie van NOVE-lid CZAV met de prikkelende titel “From regional fuel supplier to local grid operator”. Theo Pannekeet sloot het eerste gedeelte af met uitleg over de aanpak van VARO inzake de energietransitie. Na de pauze volgde een paneldiscussie, waarbij ook Hans van Cleef van Publieke Zaken aansloot. Op de tweede dag werden voornamelijk interne zaken besproken. Besloten werd om binnen UPEI een nieuwe commissie op te richten die zich specifiek met de energietransitie gaat bezighouden. Hierbij zullen ook nadrukkelijk deskundigen uit de achterban van de UPEI leden gevraagd worden om deel te nemen. Namens de Duitse collega’s van Bft volgde een presetnatie over E-fuels, meer hierover is terug te vinden op deze site: https://efuel-today.com/en/start-en/. De bijeenkomst in Rotterdam werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd, in oktober wordt er vergaderd in Kopenhagen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3785Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 GMTNieuwe NOVE businesspartner: Endress+HauserNOVE heeft een nieuwe businesspartner, te weten Endress+Hauser. Endress+Hauser is een wereldwijde leider in meetinstrumentatie, services en solutions voor industriële procestechniek. Als business partner hopen zij de leden van NOVE te kunnen ondersteunen bij de uitdagingen omtrent tank gauging, inventory management, custody transfer en bunkeren. Endress+Hauser zal op verscheidene bijeenkomsten aanwezig zijn, en zij zien er naar uit de leden van NOVE beter te leren kennen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3784Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 GMT5 mei 2023 géén vrije dagIeder jaar is de vraag aan de orde of in de brandstofhandel 5 mei een vrije dag is. De verwarring ontstaat doordat 5 mei wel als een officiële feestdag is aangemerkt door de overheid, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen. Een officiële feestdag betekent echter niet automatisch een vrije dag dan wel uitbetaling van een toeslag. Dat is te lezen op dezelfde informatiepagina van de overheid. De vrije dag of toeslag voor werken is voor 5 mei binnen de brandstofhandel is wel van toepassing tijdens lustrumjaren, dus de eerstkomende 5 mei waarvoor dit geldt is 5 mei 2025. Een en ander is terug te vinden onder de tab Arbeidsvoorwaarden op de website van NOVE. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3781Thu, 06 Apr 2023 00:00:00 GMTNadere verdieping tijdens workshop MobiliteitsmonitorRecent heeft NOVE de nieuwe Mobiliteitsmonitor aan de leden verstuurd. De Mobiliteitsmonitor brengt een aantal ontwikkelingen in kaart van het wagenpark en de brandstofomzet in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar de huidige cijfers én naar voorgenomen beleid en ramingen vanuit de overheid. De Mobiliteitsmonitor wordt samengesteld door Studio GearUp en is een initiatief van de sectie Handel & Retail van NOVE. Op 5 april kwam een aantal leden bijeen in Bunnik voor een verdere verdieping van de cijfers. Eric van den Heuvel van Studio GearUp begeleidde de sessie. Zo werd er ingezoomd op de vervanging van fossiele brandstof door hernieuwbare alternatieven. Uit de prognoses blijkt verder dat de verkoop diesel als eerste terug zal lopen, iets wat ook al zichtbaar is in de cijfers die NOVE recent publiceerde.  De aanwezigen kregen verder nog cijfers te zien waaruit blijkt dat de kleinere auto met verbrandingsmotor de laatste jaren fors in prijs is gestegen, waardoor veel mensen voor een tweede hands alternatief kiezen. Goedkopere elektrische auto’s onder de € 30.000 laten ook nog op zich wachten, terwijl deze wel belangrijk zijn voor verdere elektrificatie.In de tweede helft van het jaar komt er weer een update van de Mobiliteitsmonitor voor de NOVE-leden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3777Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 GMTBrandstofaanduidingen binnenvaart: VOS ULS 2023 / EN590Aan de Nederlandse binnenvaart wordt door de deelnemers van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) geleverd volgens de VOS ULS 2023 ofwel EN590-specificatie. De VOS-specificatie is sinds 15 februari 2023 gelijk getrokken met de EN590. De Europese EN590-norm mag tot maximaal 7% FAME bevatten waarmee de verduurzaming en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen is ingezet. Dit betekent dus niet dat de brandstof altijd 7% FAME bevat. De percentages kunnen ook lager zijn door omstandigheden in de markt of in de logistiek. Diesel brandstof, is net als benzine, een blend van hoofdzakelijk verschillende koolwaterstoffen, die te samen aan de voorgeschreven specificatie moet voldoen. Verhoudingen kunnen hierin variëren, al naar gelang de herkomst van de (fossiele of hernieuwbare) olie, het jaargetijde om te voldoen aan de gewenste koude eigenschappen en het vereiste cetaangetal, etc.. Klanten dienen duidelijkheid te hebben of wat er geleverd wordt, geef daarom aan dat het VOS ULS 2023 / EN590 betreft.De EN590 diesel wordt naast de binnenvaart ook voorgeschreven op het land voor alle dieselmotoren, en is momenteel de hoogste Europese norm die voorgeschreven is door motorenfabrikanten. Of deze norm 'hoog' genoeg is, wordt frequent besproken door betrokken partijen, waarbij uitwisseling van ervaringen belangrijk is. Het meldpunt binnenvaart is daarbij een belangrijke tool om ervaringen door te geven. NOVE en Stichting VOS zijn daarnaast ook zelf actief bezig data te verzamelen (via motoren importeurs/onderhoudsbedrijven/collega branches) om de NEN commissie (waar de kwaliteitsnormen voor brandstoffen worden vastgesteld) te voorzien van de noodzakelijke informatie.De Stichting VOS neemt op haar beurt frequent steekproeven bij de bunkerstations. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3774Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 GMTNOVE zoekt een Adviseur energietransitie en innovatieNOVE, de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche, is de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren in Nederland die actief zijn op het land en op het water. De aangesloten 140 leden leveren brandstoffen, smeermiddelen en elektriciteit aan tankstations, transportbedrijven, zeevaart, binnenvaart, de agrarische sector, de bouw en industrie. Elektriciteit en waterstof spelen een steeds grotere rol in de energievoorziening voor mobiliteit en krachtopwekking. Ook de wet- en regelgeving op dit terrein neemt toe en wordt complexer. Aangezien steeds meer leden actief zijn of willen zijn op dit terrein willen wij de dienstverlening vanuit de brancheorganisatie uitbreiden middels een nieuwe functie. Wij zoeken een junior adviseur die aan de ene kant de ontwikkelingen op gebied van EV en waterstof in de mobiliteitssector kan duiden voor de achterban en omgekeerd wensen vanuit de achterban kan terugkoppelen naar beleidsmakers. Omdat dit een nieuwe functie betreft is de looptijd in eerste instantie een jaar, met de ambitie om een permanente functie te creëren.   Uitdaging van de rol • Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van EV en waterstof die van belang zijn voor de achterban• Bijwonen van beleidsmatige bijeenkomsten EV waterstof en vertegenwoordigen de NOVE• Overleg met andere brancheorganisaties op vraagstukken betreffende EV en waterstof• Overleg met overheid en overige stakeholders inzake regelgeving omtrent EV en waterstof• Beleidsmatige zaken overleggen met bestuur of werkgroep binnen NOVE• Organiseren van workshops of lezingen voor leden• Schrijven van artikelen in inNOVE magazine (verschijnt 4x per jaar)• Schrijven van berichten voor de wekelijkse nieuwsbrief• Bijhouden van cijfermatige ontwikkelingen en deze terugkoppelen aan bestuur en leden• Relevante content leveren op sociale media van NOVE Wat je meebrengt is het volgende:Wij zoeken iemand die in de laatste fase van zijn/haar studie zit of net is afgestudeerd. In deze rol rapporteer je aan de directeur • HBO of WO diploma• Je bent in staat om technische zaken begrijpelijk te kunnen verwoorden naar de achterban• Bij voorkeur heb je een technische achtergrond, bestuurskunde of communicatie met technische belangstelling• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift• Je bent iemand die leergierig is én graag kennis deelt• NOVE is een compacte organisatie, met korte lijnen. Een hands-on mentaliteit komt van pas• Je durft kritische vragen te stellen, kunt daarnaast goed luisteren en bent oplossingsgericht Wij bieden: • Een afwisselende functie in een dynamische werkomgeving en sector• Ruimte voor het ontwikkelen van eigen ideeën• Coaching on the job en tevens voldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid• Mogelijkheid om in korte tijd ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen• Een groot werkveld met 140 leden en vele externe stakeholders• Werkplek in een modern kantoor met prima faciliteiten• 40-urige werkwerk met optie voor deeltijd• Flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken• Opname in pensioenregeling• Vergoeding reiskosten Nadere informatie en solliciteren: Het secretariaat van NOVE is gevestigd en Bunnik en bestaat uit drie medewerkers. Het secretariaat ondersteunt het hoofdbestuur, sectiebesturen en commissies bij voorbereiding en uitvoering van beleid.Meer informatie op www.nove.nl. Je vind NOVE ook op LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Spreekt deze functie jou aan, stuur dan je cv en brief naar info@nove.nl waarin je je motivatie duidelijk maakt. Mocht je eerst nog meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met Erik de Vries (directeur) te bereiken op 085-4014755 Acquisitie n.a.v. deze oproep wordt niet op prijs gesteld https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3773Thu, 23 Mar 2023 00:00:00 GMTinNOVE magazine nr 1 van 2023 is verschenenDe nieuwste editie van inNOVE magazine is afgelopen week in de brievenbus geploft. Het thema is dit keer “Leveringszekerheid”, een belangrijk onderwerp in onze sector, zeker in onrustige politieke tijden. We gingen op bezoek bij NOVE lid Kuster Energy om te kunnen zien hoe zij omgaan met de energietransitie. Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra gaf ook een doorkijk naar de ontwikkelingen op gebied van energie en brandstoffen in een sector waarin veel NOVE-leden actief zijn. In de rubriek Mijn Werk komt Cees Molenschot van de Vollenhoven Groep aan het woord. In Vraagbaak gaan we in op de specificaties voor de brandstof in de binnenvaart. In Standpunt vroege we diverse partij om hun mening over het ophogen van de strategische olievoorraden. Ook is een verslag terug te lezen van het werkbezoek van Minister Jetten aan het depot van Varo Energy in Geertruidenberg. Verder de nodige nieuwsbericht vanuit de branche, bijdragen van verschillende businesspartners en het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Op de achterzijde een infographic die uit de NOVE Mobiliteitsmonitor is overgenomen. Wie meer wil weten over de cijfers in de Mobiliteitsmonitor, zowel de ontwikkelingen van het wagenpark als de verschillende scenario’s ten aanzien van brandstoffen kan aansluiten bij de workshop op 5 april aanstaande. Meer info over de Mobiliteitsmonitor, klik hier https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3772Wed, 22 Mar 2023 00:00:00 GMTBinnenvaart sector bezoekt Argent EnergyPanteia voert momenteel een onderzoek uit, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) inzake de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij belangrijk. NOVE en Stichting VOS (Vignet Olie Scheepvaart) zijn daarom nauw betrokken, evenals brancheverenigingen van schippers KBN en ASV. Afgelopen maandag stond een bezoek aan Argent Energy op de rol. Argent Energy is een Europese biodiesel producent, die uitsluitend op afval basis duurzame biodiesel produceert om zo bij te dragen tot het decarboniseren van transport wereldwijd. Brandstofkwaliteit, leveringszekerheid en goede afstemming tussen producenten, motorenfabrikanten en gebruikers zijn voor NOVE en Stichting VOS hoofdzaak.Eerdere berichten:- VOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590 (17 feb 2023)- Resultaten en ervaring van de steekproeven door de Stichting VOS in 2022 (2 jan 2023)- Gebruikerservaringen dieselbrandstoffen: meld het (1 nov 2022)- NEN herziet norm voor EN590 (B7) Diesel (27 mei 2022) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3768Mon, 06 Mar 2023 00:00:00 GMTBrandstofomzet in Nederland (in liters) in 2022: -0,9%; meer benzine dan diesel verkochtDe brandstofomzet in liters in Nederland is in 2022 gedaald met 0,9% ten opzichte van 2021, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE vast op basis van recente cijfers van het CBS. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de verkoop van diesel. Dat is weer verklaarbaar doordat er vrijwel geen nieuwe personenauto’s op diesel worden verkocht. Zeker in de leasemarkt (met veel kilometers) wordt de leaseauto op diesel veelal vervangen door een elektrische of plug-in elektrische variant. De daling voor diesel kwam neer op 4,7% ten opzichte van 2021.De benzineverkoop veerde licht op met 2,8% alsmede de LPG markt die met 7,2% groeide.Voor het eerst werd er méér benzine dan diesel verkocht in het wegverkeer. De dieselverkoop in andere categorieën dan wegverkeer, zoals de agrarische sector, bouw sector en industrie, bleef stabiel rond de 1,1 miljard liter. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3755Thu, 23 Feb 2023 00:00:00 GMTNOVE-Mobiliteitsmonitor 2023 is uit!De nieuwe NOVE-Mobiliteitsmonitor is verschenen. Bureau Studio GearUp heeft in opdracht van NOVE, sectie Handel & Retail (H&R), een aantal scenario’s in kaart gebracht inzake de ontwikkeling van het wagenpark en de behoefte aan verschillende brandstofsoorten, aan de hand van planningen en ramingen van het Planbureau Leefomgeving (PBL) en de Klimaat en Energieverkenning (KEV). Ook zijn gegevens meegenomen vanuit het CBS en het RVO. Deze Monitor, speciaal voor NOVE leden, zal nader besproken worden op een workshop die wordt georganiseerd in het voorjaar. De datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.    https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3754Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMTStatiegeld op blikjes per 1 april - campagnemateriaalVanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld op blikjes drinken, zoals fris, bier en mixdranken. Om mensen hierover te informeren, start Statiegeld Nederland een grote landelijke campagne. U kunt de campagne onder andere tegenkomen op televisie, op abri’s en op sociale media. Het doel: mensen informeren over het statiegeld op blikjes en hen bewegen om blikjes in te leveren.Wettelijke doelstellingHet doel van de invoering van statiegeld op blikjes is het terugdringen van blikjes in het zwerfafval en blik weer inzamelen, zodat er nieuwe blikjes gemaakt kunnen worden. Het statiegeldsysteem moet ervoor zorgen dat alle 2,5 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder problemen kunnen worden ingeleverd en niet in de natuur belanden. Wij hebben uw hulp nodigStatiegeld Nederland vraagt nadrukkelijk uw hulp in het uitdragen van deze boodschap. De tankstations zijn een belangrijk kanaal bij het retourneren van statiegeldverpakkingen. Als de boodschap bijvoorbeeld ook op het schap, bij de kassa's en narrowcasting wordt getoond, kunnen we meer consumenten bereiken. Voor bemande tankstations geldt een verplichting, andere tankstations kunnen vrijwillig deelnemen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3751Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMTWebinar toepassing blockchain bij vastleggen duurzame grondstoffen 21 maart 2023Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen en de Dutch Blockchain Coalition nodigen u uit voor een discussie hoe de informatieoverdracht versterkt kan worden die de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen vastlegt. Hoe wordt daarnaast dubbele registratie of dubbele claims voorkomen. De Union Database (UDB) vanuit de EU zal een uniek register bevatten van biobrandstoffen, RFNBO’s en gerecyclede carbon fuels. Dit unieke register zal transparantie geven en vertrouwen vergroten, maar er zijn zeker nog uitdagende vraagstukken op te lossen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3750Fri, 17 Feb 2023 00:00:00 GMTVOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590Sinds 15 februari 2023 is de bekende brandstofspecificatie voor de binnenvaart van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart op alle punten gelijk getrokken met de EN590. Het bestuur van de NOVE-sectie Binnenvaart-Visserij had dit, middels een brief (download de brief), voorgesteld aan het bestuur van de Stichting VOS. Een belangrijke reden voor de wijziging op dit moment, is het lopende onderzoek naar de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart, uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. NOVE/VOS zitten daar ook aan tafel en voor onze bedrijfstak is het van groot belang dat onze positie duidelijk is. Veel van onze leden zijn de laatste schakel in de keten, ten aanzien van het leveren van brandstof. Daarbij hebben zij over het algemeen weinig tot geen directe invloed op de productie en samenstelling van de brandstof zijn. In de meeste instructieboekjes van motorfabrikanten wordt verwezen naar EN590. Daarnaast geven de brandstofproducenten aan dat ze EN590 leveren, hetgeen goed is afgestemd. De motorfabrikanten moeten daarom ook aangeven of de brandstofspecificatie aangepast moet worden of dat hun motoren een bijzondere brandstof nodig hebben. Wij, NOVE en VOS, voeden hen wel met gegevens, als er klachten of onderzoeken zijn. Naast bovengenoemde reden, zijn ook de huidige logistieke problemen (als gevolg van de boycot van Russische olie) bij laadplaatsen, langere ligtijden door krapte op de markt, een extra reden om volledig aan te sluiten bij de EN590. NOVE en VOS hebben dit ook ingebracht in het eerder genoemde overleg van Panteia. Productkwaliteit, level playing field en de Europese klimaat afspraken staan hoog op de agenda. Goed overleg, duidelijk over wie wat kan en niet kan, in de diverse schakels in de keten is belangrijk.De nieuwe specificatie staat vermeld op de site van de VOSDe leden van de sectie Binnenvaart-Visserij/deelnemers van de stichting VOS wordt dringend verzocht hun leveranciers te informeren over de nieuwe specificatie en dit duidelijk te vermelden bij in- en verkoop. https://www.stichtingvos.nl/vos-specificaties  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3746Thu, 16 Feb 2023 00:00:00 GMTBiobrandstoffen uitfaseren doet verduurzaming de das omIn het vakblad Transport & Logistiek, stond een artikel van Job Barnhoorn, lid van het platform hernieuwbare brandstoffen namens Renewable Energy Group en co-voorzitter van de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA), die pleit voor hogere doelen voor hernieuwbare brandstoffen. Hij vindt dat "Verduurzaming een onmiddellijke uitdaging is en we niet kunnen wachten tot emissievrije technologieën een schaalbare impact hebben.”https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/post/job-barnhoorn-reg-we-kunnen-niet-wachten-tot-emissievrije-technologieen-een-schaalbare-impact-hebben  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3747Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 GMTNationaal Plan Energiesysteem: Werkplaatsen en Oplaadsessies 2, 8, 16 maart 2023Denkt u met de overheid mee over het energiesysteem van de toekomst? Kom dan naar één van de Werkplaatsen over het Nationaal Plan Energiesysteem en praat mee in de Oplaadsessies.De energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) is één van de grootste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. We moeten overschakelen naar een nieuw energiesysteem: een energiesysteem dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Daarvoor wordt het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) ontwikkeld. Dit plan beschrijft hoe Nederland daar komt. Rol voor NOVE-ledenNOVE-leden zijn inventief en veel bedrijven bestaan al decennia, met ervaring in energietransitie, crises en veranderingen. Daar waar momenteel de ene zich specialiseert in steeds duurzamere brandstoffen, de andere op meer efficiëntie met de huidige middelen, zetten weer anderen in op EV of waterstof. Netwerken blijft daarbij belangrijk. Uw kennis en expertise https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3744Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 GMTMinister Jetten bezoekt NOVE-lid VARO EnergyOp 6 februari 2023 bezocht minister Jetten het depot van VARO Energy in Geertruidenberg. De datum van het bezoek was niet willekeurig gekozen, immers op 5 februari was de boycot ingegaan van olieproducten uit Rusland (nadat sinds 5 december reeds een importstop op crude olie uit Rusland van kracht was). Klik hier voor de korte video impressie.  Een paar dagen eerder had minister Jetten het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) aan de Kamer aangeboden. Daarom was het nu een goed moment om de peilstok in de oliesector te houden. Hoewel het een stuk lastiger is om aan olie te komen, lukt het traders en andere partijen in de sector tot nu toe redelijk goed om de aanvoer op peil te houden. Dit heeft ook zijn weerklank in de prijzen. De brandstofdistributie is in Nederland strak en efficiënt georganiseerd. Dat kan als nadeel hebben dat een hick-up in de aanvoer keten ook verderop gevoeld kan worden. Afgelopen jaar was wat dat betreft een echt test-jaar voor de brandstofhandel, waarbij de flexibiliteit en vindingrijkheid op de proef werden gesteld. Hoewel er zeer krapte was en nog is (ook in de binnenvaart) konden de klanten in de meeste gevallen bevoorraad worden. De minister toonde verder belangstelling voor alle veiligheidseisen die op een depot getroffen worden. In de controlekamer van het depot kreeg hij hierover uitgebreide toelichting.De komende periode zal verder worden gewerkt aan de uitwerking van het distributieplan(wie mag aan wie leveren in tijden van tekorten), waaraan ook NOVE een bijdrage zal leveren, net als aan het LCP-O. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=3742