NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Mon, 30 Nov 2020 00:00:00 GMTCTGG-dag 2020NOVE is lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), o.a. bekend van de jaarlijkse CTGG-dag. Vanwege de Coronacrisis ging deze dit jaar helaas niet door. Daarom organiseerde de CTGG op 27 november een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021.   Specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W, het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleenden hun medewerking aan deze webinars. ILT gaf een toelichting op het melden van incidenten met gevaarlijke stoffen. De beleidsafdeling van I&W lichtte haar prioriteiten in internationale overleggen de komende 2 jaar toe.   De presentaties die tijdens het webinar gegeven werden door de verschillende specialisten, staan voor u klaar op de CTGG-website: https://www.ctgg.nl/site/ctgg-dag https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2982Fri, 13 Nov 2020 00:00:00 GMTWeersomstandigheden zoals mist en gladheid. Goed voorbereid?Wegverkeer:Het VLG meldt in artikel 6 dat indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200 meter, het niet is toegestaand om gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is.Verder is het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden bij een zicht minder dan 50 meter en glad wegdek!Wat is glad, wat doe je als je onderweg bent? Bespreek dit met de chauffeurs!De veiligheidsadviseur kan u hierbij ondersteunen. Klik voor meer info.Het KNMI geeft op haar website wel een indicatie. Klik hierAls ondanks de gladheid het noodzakelijk is dat het transport van gevaarlijke stoffen doorgaat kan ontheffing worden aangevraagd bij de inspectie. Een voorbeeld van noodzakelijk transport is het aanleveren van gevaarlijke stoffen bij een ziekenhuis. Voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing is dat er sprake moet zijn van langdurige gladheid en de noodzaak van het transport moet overtuigend worden aangetoond. Voor het aanvragen van een ontheffing moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier: Link naar het aanvraagformulierTelefoon ILenT: 088-4890000 NOVE en ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport, voorheen IVW) stemmen regelmatig met elkaar af over de stand van zaken, indien dit nodig is.  Binnenvaart: Er zijn eisen t.a.v. bemanningsterkte en radar bij het varen bij mist. Kijk hiervoor eens in het RPR en BPR, artikel 6.32.(nadere informatie volgt.) De officiele wetstekst van het VLG luidt:Artikel 6. Weersomstandigheden1. Indien het zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen minder is dan 200 meter, is het niet toegestaan:a. gevaarlijke stoffen te vervoeren in transporteenheden met tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;b. vuurwerk te vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheden als bedoeld in randnummer 1.1.3.6, alsmede vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.2. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren in tanks, losgestort of in colli, in hoeveelheden die per transporteenheid groter zijn dan de voorwaardelijk vrijgestelde hoeveelheden bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 en vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram:a. indien door weersomstandigheden het zicht minder is dan 50 m; ofb. bij glad wegdek.3. De Minister kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid vermelde verbod bij glad wegdek, indien:a. sprake is van langdurige gladheid; enb. het spoedeisende karakter van het vervoer naar zijn oordeel genoegzaam is aangetoond.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2973Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 GMTDe deadline voor implementatie van de nieuwe explosieveiligheidsrichtlijnen nadert (NOVE Visie 2005)Alleen al in Nederland vindt er bijna elke week een explosie plaats. Explosiegevaar is dus een reëel bedrijfsrisico. Om het aantal explosies te verminderen, zijn er twee Europese richtlijnen opgesteld. De ATEX (ATmosphères EXplosibles) 13-richtlijn is opgesteld om de veiligheid voor werknemers te vergroten. DE ATEX 95-richtlijn betreft apparaten en beveiligingssystemen en is opgesteld om de handelsbelemmeringen op te heffen door harmonisereing van het veiligheidsniveau en de certificeringsprocedures. Beide richtlijnen zijn medio 2003 opgenomen in de Nederlandse wetgeving; er gelft een overgangsregeling tot en met 20 junin 2006. Lees het gehele artikel uit NOVE Visie 2005 hier. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2971Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met augustus 2020: -12,8%De brandstofomzet in Nederland is tot en met augustus 2020 met 12,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met augustus trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Zo staat de verkoop van diesel nog op een gedaald percentage van -11,8% en benzine op -14% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Met de nieuwe coronamaatrgelen die zijn genomen en daarmee de afnemende verkeersintensiteit is de verwachting dat met name de verkoop van benzine weer een verdere daling zal laten zien in de rest van het jaar. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2962Mon, 02 Nov 2020 00:00:00 GMTNOVE leden Berkman en Total bundelen de krachten bij minimaal 6 locatiesNOVE leden Berkman Energie Service en Total Nederland hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking voor 6 tankstations in het Berkman netwerk. Het gaat om bemande locaties in Voorburg, Sint-Willebrord en Hoogvliet, en onbemande locaties in ’s Gravendeel en Leidschendam. De bemande locaties krijgen de naam TOTAL - Berkman op de luifel, waar de onbemande stations als TOTAL EXPRESS verder gaan. Een gezamenlijke zesde locatie moet nog gebouwd worden. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium.    Naast de eigen naam en uitstraling beschikt Berkman graag over een tweede merk in het netwerk, dat inmiddels zo’n 75 tankstations telt. Bij voorkeur ook een merk dat tot de grootsten in de branche behoort. Geruime tijd had het Barendrechtse familiebedrijf enkele BP locaties in haar portfolio, maar vanaf begin november wordt Total als nieuwe partner voor de tankstations gepresenteerd.   De onderlinge band tussen Total en Berkman gaat al vele jaren terug, met name op het gebied van de inkoop/wholesale van brandstoffen. Met deze stap wil Berkman de samenwerking richting de tankstations en de exploitatie verder intensiveren.   “De wijze van samenwerken die Total nastreeft sprak ons direct enorm aan”, laat directeur Pieter Berkman enthousiast weten. “Wij kunnen de kennis en ervaring van Total op allerlei facetten inzetten, om onze klanten op deze locaties nog beter tegemoet te komen. Bovendien kunnen al onze tankpasklanten vanaf nu ook bij Total locaties terecht met hun pas, wat in één keer een flinke landelijke dekkingsgraad garandeert.”    Ook in de visie die Total heeft op de toekomstige energietransitie, kan Berkman zich nadrukkelijk vinden: “Ook wij zijn uiteraard op zoek naar manieren om de stap te zetten naar nieuwe, duurzamere brandstoffen, waaronder waterstof. Van de ambitie die Total heeft, en de wijze waarop zij die nastreven, kunnen wij alleen maar leren. En uiteraard dragen we graag een steentje bij om die ambitie verder te ondersteunen. Zo streven we naar een gezamenlijk op te bouwen nieuwe locatie, volledig toekomstproof qua inrichting, aanvullende faciliteiten en aanbod van (alternatieve) brandstoffen. Dit project gaat in de loop van volgend jaar vorm krijgen.”   Vanaf begin november zullen twee BP stations in Sint-Willebrord en Hoogvliet omgekleurd worden in de Total kleuren. Beide locaties zijn bemand, en in Sint-Willebrord is ook een carwash aanwezig. Een week later zal ook het huidige Berkman station in Voorburg, eveneens voorzien van shop en carwash, dezelfde uitstraling krijgen. Ook twee TOTAL EXPRESS stations in ’s Gravendeel (voorheen Firezone) en Leidschendam (blijft Total) zullen vanaf dat moment door Berkman geëxploiteerd worden.    Total Nederland Total Nederland wil haar netwerk versterken en hierbij haar ambities nastreven om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare en schonere energie. In de zoektocht naar strategische samenwerkingspartners die deze visie en ambitie willen ondersteunen, is de Franse maatschappij uitgekomen bij Berkman.   Geert Houbrechts, directeur Retail van Total Nederland: Wij willen in Nederland onze positie in de energiemarkt verstevigen en ons aanbod in de veranderende mobiliteitsbehoefte vergroten.  Schone energie en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. In deze samenwerking met Berkman hebben we een partner gevonden die samen met ons diezelfde ambities deelt.  Deze samenwerking kadert ook perfect in onze visie om strategische partnerships op lange termijn af te sluiten. Op die manier kunnen we een fijnmazig netwerk voor alle soorten energie aan onze gasten bieden.  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2957Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 GMTWerk je veel met ZZP'ers? Medewerker gezocht voor interview inNOVE #4 2020 Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Flexibiliteit. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar ZZP'ers of Flexwerkers die in de branstoffenbranche worden ingezet, die we graag willen interviewen. Heeft u een leuke tijdelijke medewerker aan het werk, die met plezier werkt en graag wat over zijn/haar werk bij jullie wilt vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw tijdelijke medewerker in inNOVE #4! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE #1 2019 https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2951Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 GMTNOVE werkgroep BRZO/PGS 29 bijeen over ervaringen met overheidsinspectiesDe NOVE werkgroep BRZO/PGS 29 was voor het eerst in deze ‘Corona-periode’ weer bijeen. Met 13 personen werd gesproken over onder andere de ervaringen met overheidsinspecties. Sommige inspecteurs lijken tijdens BRZO-inspecties wel eens ‘stokpaardjes’ te hebben, die te pas of te onpas op het bordje van de ondernemer komen. Als voorbeeld werd er gesproken over de zogenoemde ZZS-stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en de Energie/Energiebesparingsplicht (EED). Beide zaken worden genoemd in wetgeving. Of en in welke mate een verplichting impact heeft op uw specifieke brandstoffenbedrijf werd door NOVE businesspartner KWA toegelicht.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2946Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 GMTAanvragen definitieve berekening NOW vanaf 7 oktoberHeeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen. Werkelijke omzetverlies bekendHet bedrag dat u heeft ontvangen was een voorschot. Dit voorschot heeft het UWV berekend met uw geschatte omzetverlies. Uw werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan het UWV het definitieve bedrag berekenen waar u recht op heeft. Rekenhulp schatting definitieve tegemoetkomingVoor een schatting van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming kunt u de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken. Zo kunt u ook zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor uw aanvraag definitieve berekening NOW. Klik hier en dan wordt in een video uitgelegd hoe u zich op de aanvraag kunt voorbereiden.   Direct naar het aanvraagformulier voor de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode Meer informatie over de definitieve berekening NOW voor de eerste aanvraagperiode https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2935Wed, 07 Oct 2020 00:00:00 GMTDieselbrandstofspecificatie voor de winterperiode aangescherptIn de winter van 2019 zijn er verschillende meldingen gemaakt van filterproblemen in motoren na gebruik van dieselbrandstof gemengd met biodiesel. NOVE had voor de leden hiervoor een meldpunt in het leven geroepen. NOVE heeft bij de producenten en NEN aangedrongen op verbetering van de kwaliteitseisen. Om problemen in de komende winter te voorkomen, zijn de nationale eisen verduidelijkt en aangescherpt, zo bericht de NEN. In NEN‐EN 590 worden eisen en beproevingsmethoden gegeven voor dieselbrandstof (B7) met een maximaal volumepercentage van 7% biodiesel (FAME). De eisen voor FAME zijn vastgelegd in NEN-EN 14214. Vanwege de klimaatafhankelijke eigenschappen van diesel is vastgesteld dat over heel Europa niet één eis kan gelden in verband met regionale (klimatologische) verschillen. Dit om de overgang van zomer naar winter voor elk land met een eigen systematiek en logistiek optimaal voor elkaar te krijgen. Nationale bijlagen in NEN-EN 590 en NEN-EN 14214Analyse van de problemen van afgelopen winter staat aan de basis van de huidige aanpassing. Volgens de NEN is het vooral bij levering aan bedrijven of dieselpompen met weinig omzet dat de overgang te lang duurt..... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2934Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juli 2020: -13,4%De brandstofomzet in Nederland is tot en met juli 2020 met 13,4% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de zomermaanden tot en met juli trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog niet tot het niveau van 2019. De verkoop van benzine verbeterde in juli 2020 ten opzichte van juni 2020, maar was nog steeds 7,4% lager dan juli 2019. De verkoop van diesel, benzine en LPG samen kwam voor de maand juli 2020 10,9% lager uit dan de juli 2019. Daarbij viel op dat met name diesel (procentueel) slechter scoorde dan de maand juni. Als de signalen uit de markt kloppen zullen de cijfers van augustus en september andermaal een stijgende lijn tonen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2922Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 GMTPublicatie CBS-cijfers Hernieuwbare energie in Nederland 2019Op 30 september 2020 verscheen de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2019. De cijfers over 2019 zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers zoals gepubliceerd eind juni dit jaar in Statline. In december zullen de cijfers over hernieuwbare energie definitief worden vastgesteld. Te zien is onder meer dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019. Tevens geven de cijfers aan dat de inzet van vloeibare biobrandstoffen geleid hebben tot een vermeden CO2 uitstoot van 2.083 kiloton CO2 in 2019.De verschenen publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2019 kunt u hier inzien. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2921Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 GMTInschrijving in het UBO register vanaf 27 september voor veel bedrijven van startRond 1 oktober a.s. gaan een aantal wetswijzigingen in, waaronder het van kracht worden van het UBO-register. Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen te maken met het register, waaronder veel leden van NOVE. Vanaf 27 september a.s. kunnen veel organisaties UBO's gaan inschrijven. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Via 5 vragen en antwoorden op de website van de KvK kan bepaald worden of ingeschreven moet worden. Ook is meer informatie over ht hoe en waarom van de UBO te vinden.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2919Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 GMTHandreiking arbomaatregelen preventiemedewerkerWie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden, hoe zit dat bij u als NOVE-lid?De SER (Sociaal-Economische Raad) en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen. En  dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol en de positie voor veel mensen onbekend. In de Arbowet zijn de bepalingen rondom de preventiemedewerker te vinden in artikel 13. Daarin is bepaald dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’. Het is aan werkgever daarvoor een of meer preventiemedewerker(s) aan te wijzen. Alleen als de onderneming minder dan vijfentwintig werknemers telt, kan de werkgever de bijstand zelf verlenen. Dat kan alleen als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen. Download de handreiking op de website van de SER https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2909Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 GMTWorkshop Clean Fuel Contracts 24 september 2020Aankomende donderdag 24 september organiseert het Platform Duurzame Biobrandstoffen een workshop over Clean Fuel Contracts. Het rapport met een haalbaarheidsstudie treft u bij dit artikel aan. Met Clean Fuel Contracts kunnen eindgebruikers specifiek hun CO2-reductie van inzet hernieuwbare brandstoffen aantonen.  Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor partijen die meer willen doen dan de jaarverplichting, of die voor een brandstoffencontract of concessie hernieuwbare brandstoffen met hoge CO2-emissiereductie leveren.  Ook kan de sector hiermee, in geval van introductie rekeningrijden en terugsluisrekening voor vrachtverkeer, aantoonbaar maken dat er op hernieuwbare brandstoffen wordt gereden. Misschien hebben we hiermee wel een instrument om aan te tonen dat in de TTW CO2-normen wel degelijk rekening gehouden kan worden met een voertuig dat aantoonbaar op hoge blends hernieuwbare brandstoffen rijdt. Alle reden om als sector een systeem van Clean Fuel Contracts te gaan organiseren. In deze workshop kijken we wat erbij komt kijken en of er partijen bereid zijn om dit verder te brengen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2906Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Voertuig- en brandstofcijfers verschil 2018-2019Op iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer inNOVE Infographic: Voertuig- en brandstofcijfers verschil 2018-2019 Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2918Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTStatistieken elektrische voertuigen in Nederland t/m augustus 2020Hoewel de verkoop van nieuwe auto’s een historisch dieptepunt heeft bereikt (ca 25% achterstand op vorig jaar), deden de elektrische voertuigen het relatief goed. Van de volledige elektrische varianten werden er 1469 meer verkocht dan in augustus vorig jaar, van de plug-in hybrides werden er 963 meer verkocht. In de periode tot en met augustus 2020 nam het aandeel elektrisch (vol en plug-in) in de nieuw-verkopen toe van 8,6% naar 14%. Een en ander is mede het gevolg van subsidiemaatregelen vanuit de overheid, het toegenomen aanbod van goedkopere elektrische voertuigen en de uitbreidende infrastructuur. Steeds meer tankstations bieden inmiddels ook (snel-)laadmogelijkheden aan. De cijfers zijn terug te vinden op het maandelijks overzicht van RVO op www.rvo.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2912Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTVerDUURzamingWe hadden het kunnen weten, het woord zegt het immers al: verDUURzaming is niet goedkoop. Vlak voor het zomerreces werden we verblijd met rapporten en adviezen van het PBL, de SER en een discussie in de Tweede Kamer. Biomassa heeft afgedaan. In de slipstream deed een aantal NGO’s ook weer verwoede pogingen om de grijsgedraaide plaat van de palmolie voor brandstof af te spelen. Ditmaal niet omdat Nederland palmolie gebruikt voor biobrandstof (dat is ook niet zo), maar wel omdat het in Nederland gemaakt wordt.Maar (duurzame) biomassa maakt wel een belangrijk onderdeel uit van het plan om de CO2-uitstoot van Nederland omlaag te brengen. Wat komt ervoor in de plaats? Kernenergie? Japan en Duitsland zworen het al af (waarschijnlijk ietsje te snel). Nederland wil de laatste actieve kerncentrale ook sluiten op termijn. Windmolens dan? Als het maar niet in mijn achtertuin is. Het verzet tegen windmolens op het land groeit. Op zee dan? Hinderlijk voor de scheepvaart en naar verluidt voor het leven in de zee. Zetten we alle daken vol met zonnepanelen? Kan op zich, maar levert uiteindelijk onvoldoende om aan de (stijgende) elektriciteitsvraag te voldoen. Maar om panelen te plaatsen wil het kabinet wel mensen met een eigen huis dwingen om geld te lenen, iets waar Vereniging Eigen Huis bepaald niet om staat te springen. O ja, de gaswinning bouwen we ook af (in plaats daarvan gaan we importeren vanuit Rusland). En zo kan ik nog wel even doorgaan.Over het feit dat we af moeten van fossiele energiebronnen om onze energievoorziening te verduurzamen is inmiddels het gros van de mensen het wel eens. Daarnaast willen we voor onze noodzakelijke energie niet afhankelijk zijn van enkele landen. Maar dan moeten we wel keuzes maken. Liefst voor langere tijd. Zodat bedrijven willen investeren in oplossingen. Maar met de huidige draaibewegingen die worden gemaakt bij overheid, kabinet en Kamer, krijgen steeds meer bedrijven huiver om hun kapitaal in Nederland aan te wenden. Kun je als investeerder beter naar Duitsland of Denemarken gaan.Duurzame energie is niet pijnloos en al helemaal niet gratis. Tenminste, zeker niet gedurende de transitieperiode. Dan zijn technieken en netwerken nog niet uitontwikkeld en zijn de kosten relatief hoog. Maar de ene na de andere optie afschieten zonder met een vergelijkbaar alternatief te komen is geen optie.Sterker nog: we zouden er beter aan doen om alle opties open te houden. Dat geldt ook voor brandstoffen. De overheid lijkt te mikken op een zilveren kogel: elektrisch vervoer, dat is het helemaal, zelfs voor schepen. Maar daarmee worden kansrijke alternatieven zoals bijvoorbeeld E-fuels al bij voorbaat uitgesloten. Niet verstandig. Ook waterstof voor personenauto’s wordt al bij voorbaat kansloos geacht. ‘De productie van waterstof is niet efficiënt’, heet het dan. Alsof dat een berijder van een voertuig iets kan schelen, als hij weet dat hij met vijf minuten tanken weer achthonderd kilometer kan rijden.Ondertussen werkt de brandstofhandel nijver door om gestelde milieudoelstellingen te bereiken, voor een groot deel middels bijmenging, maar ook via bijvoorbeeld groengas. In 2019 werd ruim voldoende hernieuwbare energie geleverd door de brandstofleveranciers in Nederland, in totaal werd de uitstoot van één kolencentrale voorkomen. Het was dan ook een klap in het gezicht voor diezelfde brandstofhandel toen de staatsecretaris Van Veldhoven aan de Kamer bekendmaakte dat het toezicht op de sector versterkt moet worden, want de kans op frauduleus handelen is aanwezig (gebaseerd om een steekproef van n=1). De branche gaat echter door met het aanbieden van alle alternatieven, ook voor mensen met een kleine portemonnee, die misgrijpen bij vorstelijke subsidies van vierduizend euro voor een nieuwe auto. Daarom is het thema van deze inNOVE ook ‘Kans’ in plaats van ‘Belemmering’. Denken buiten de erfgrenzen van je eigen fysieke locatie, denken in een andere organisatievorm, denken in andere businessmodellen, dat is van belang voor een gezonde toekomst. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2903Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: BP Kerkhof en Noot Personenvervoer zien kansen in waterstofDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen ondernemers in de brandstofbranche daarop? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer laten we twee pioniers aan het woord die kansen zien in waterstof. Jan Paul Kerkhof (BP B. Kerkhof & Zn. B.V.) en Martijn Kersing (Noot Personenvervoer) hadden een lange adem nodig, maar bieden nu waterstofoplossingen aan. Leuk detail: de vulpunten werden gerealiseerd in samenwerking met NOVE-lid OrangeGas.Voor Martijn was het een mooie samenloop van omstandigheden. Hij had net de concessie voor het wmo-vervoer in de regio Den Haag gewonnen. In zijn inzending had hij flink ingezet op zero emissie; voor de gemeente een reden om voor zijn voorstel te kiezen. Maar bij het uitvoeren van het plan bleek dat hij zijn zero emissie beloftes niet met elektrische voertuigen kon waarmaken. “Het netwerk kon het niet aan om alle wagens van genoeg stroom te voorzien. Ik zat thuis op mijn telefoon te scrollen toen ik las over het project van BP Kerkhof”, zegt Martijn.PARALLEL AAN ELEKTRISCH Jan Paul was toen ruim twee jaar bezig om waterstof naar zijn tankstation te halen. Zijn reden om op dit gebied te pionieren? “Van een energietransitie kun je maar beter onderdeel zijn dan ‘m lijdzaam ondergaan.” Ook al brengt dat een risico met zich mee. “Misschien zit ik ernaast en breekt waterstof niet door. Dan kost het me over tien jaar nog geld. Maar dat geloof ik niet. Waterstof heeft voor een aantal toepassingen veel voordelen ten opzichte van batterij-elektrisch rijden. En ja, het lijkt langzaam te gaan voordat waterstof breed wordt ingezet. Maar dat ging met elektrische auto’s precies zo. In 2010 keken we net zo tegen elektrisch rijden aan als we nu tegen waterstof aankijken. Maar in 2012 lanceerde Tesla Model S. In datzelfde jaar zag ik mijn buurman voor het eerst de straat in rijden met zo’n auto en moet je nu kijken; elektrisch is de standaard geworden.ANGST VOOR GEVAARIn 2016 ging Jan Paul een samenwerking aan met Stedin. Dat was ook het jaar dat innovatiesubsidies voor waterstofontwikkelingen beschikbaar kwamen. “Iedereen stond vanaf het begin positief tegenover waterstof”, vertelt Jan Paul. “Maar zodra de gemeente getekend had voor een waterstofvergunning, vonden ze het allemaal toch best spannend. Niets ten nadele van de gemeente, want ze hebben me enorm gesteund. Maar het heeft allemaal erg lang geduurd doordat men meerdere keren, heel goed, naar de veiligheidsrapporten wilden kijken. Maar eerlijk? Zo veel stellen die veiligheidsmaatregelen niet voor. Er liggen veiligheidscirkels, maar dat zijn we gewend van LPG. En er staat een betonnen, zestig minuten brandwerende wand. Maar die wand is er om te voorkomen dat de installatie niet in brand vliegt als er iets in de omgeving gebeurt, niet andersom.UITDAGENDE PLANNING1 april 2019 zou het zover zijn. In de omgeving was steeds meer aandacht voor Kerkhofs nieuwe product. De timing voor Martijn leek perfect, want hij zou vanaf 1 juni voor Den Haag gaan rijden. “Toen las ik over de nieuwe waterstoftanks van Jan Paul, dus ik ging bij hem op de koffie. Maar toen ik mijn deadline van 1 juni noemde, zei hij direct dat de gemeente wel heel snel en heel meegaand moest zijn, om dat te kunnen redden. Ik wist meteen waar ik aan toe was en dat was prettig.” Martijn zelf stond ook voor een uitdaging. Want met een implementatietijd van vier maanden die hij nog had, kwam de anderhalf jaar levertijd van de waterstofauto’s niet echt goed uit. “We hadden geluk dat er we er 45 nodig hadden. Met die massa kregen mijn partners – de Toyota-importeur Louwman en dealers in Den Haag en Ede – het voor elkaar dat een schip dat naar Noorwegen onderweg was, eerst nog aanmeerde in Rotterdam.GEEN FILANTROPISCHE INSTELLING Begin dit jaar werd het waterstoftankstation van BP Kerkhof operationeel. Momenteel tanken zestig waterstofauto’s bij Jan Pauls station, waarvan veertig van Noot zijn. De overige twintig zijn leaseauto’s voor zakelijk verkeer. “Ik verwachtte dat de vraag vanzelf zou ontstaan. En zo langzamerhand gebeurt dat nu ook”, zegt Jan Paul. “Voorlopig is waterstof nog niet winstgevend. Wanneer dat wel gebeurt zou ik echt niet weten. De investering was 1.750.000 euro, waarvan 80% is gesubsidieerd. Ik ben geen filantropische instelling, dus die winst moet op termijn wel komen. Maar het scheelt dat ik geen dividend hoef uit te keren.SUBSIDIEKAPERS Jan Paul vindt het mooi om te zien dat Kerkhof en Noot, twee mkb-bedrijven, het rijden op waterstof als een van de eerste van Nederland voor elkaar hebben gekregen. “We hebben bewezen dat het kan. Het is jammer dat er subsidiekapers zijn, die al een voorschot hebben gekregen en nu volgens hun jaarverslag maatschappelijk verantwoord zijn, maar die nog steeds geen waterstofstation hebben gerealiseerd. Vraag de subsidie dan niet aan, want je verspeelt de kansen van iemand die wél serieus met waterstof aan de slag wil.” Jan Paul adviseert andere NOVE-leden om zich klaar te maken voor waterstof. “Je hoeft morgen geen waterstofinfrastructuur aan te leggen, maar ga wel vast met de gemeente in gesprek. Kom te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat je nodig hebt om het mogelijk te maken. En laat eventueel vast tekeningen maken, zodat je ze in kan dienen als je een interessante partner tegenkomt.” https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2901Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Hoe moet mijn noodplan eruitzien?Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren! Omdat incidenten gelukkig weinig voorkomen, is een noodplan noodzakelijk. Een noodplan moet eenvoudig zijn, want meestal heb je geen tijd om veel te lezen. Probeer je tijdens het opstellen van het noodplan te verplaatsen in de situatie. Een noodplan is niet statisch; controleer het regelmatig en check het met de realiteit.Stel jezelf de volgende vraag: wat kan ik doen als 112 niet werkt, wat realiteit was tijdens een grote 112-storing in 2019. Met logisch nadenken kom je al verder: staat er in het noodplan alleen 112? Of is een lokaal nummer van de politie, brandweer en ambulance opgenomen? Vraag het ook eens na als de brandweer een oefening bij je bedrijf houdt. Heb je noodnummers in je mobiele telefoon? Schrijf belangrijke (privé) noodnummers ook op, dan kan je ook nog de telefoon van een gebruiken, als bijvoorbeeld je eigen batterij leeg is.WET- EN REGELGEVINGWat zijn de handvatten voor een noodplan? De PGS-richtlijnen (zie www.prgs.nl) die in onze branche worden gebruikt, hebben allemaal een noodplanparagraaf. Of het noodplan wordt in de bijlage genoemd. Gelukkig maar, want dat laat zien dat waar gewerkt wordt, ook fouten gemaakt (kunnen) worden.Menselijke fouten, maar ook fouten en storingen van systemen. Het belangrijkste bij fouten is echter: hoe los je ze op en hoe hou je de schade zo klein mogelijk?Er is niet één standaard noodplan. De diverse PGS-richtlijnen geven ook geen uniforme omschrijving, doch ‘slechts’ voorbeelden. Zodat u het noodplan passend kan maken voor de eigen situatie. Een instructie(bord) op een onbemand tankstation – die een passant of klant zonder enige kennis van de installatie moet leiden in een noodgeval – is immers niet te vergelijken met een laadstation voor LPG-tankwagens – waar een opgeleide beheerder of tankwagenchauffeur mogelijk nog veilig een afsluiter kan bedienen.Ook moet je bij het opstellen van een noodplan de zakelijke en juridische kant bekijken. Een noodplan moet praktisch, duidelijk en eenvoudig in de uitvoering zijn. En hij moet zaken vermelden die (in stressvolle noodsituaties) niet vergeten mogen worden. Maar gezien de juridische kant, moet het ook duidelijk zijn wie beslissingen mag nemen en een noodplan mag aanpassen. En, hoewel dit niet wettelijk is vastgelegd, is het verstandig om na te denken hoe je in noodgevallen omgaat met de pers.STAPPENPLAN EN PUNTEN VAN AANDACHTKijk in de PGS-richtlijn die van toepassing is, met welke aandachtspunten je rekening moet houden; dit zijn de praktische handvatten. Kijk naar de kaders van de wet- en regelgeving; die zijn van belang voor de verantwoordelijkheden. Wat staat er in de RI&E over het noodplan? Staan de juiste instanties met hun goede telefoonnummers vermeld, zodat het melden snel kan gebeuren?WAAROM IS HET MELDEN ZO BELANGRIJK?Het laatste punt – het melden van de situatie – is misschien wel de belangrijkste stap van een noodplan. Het is tenslotte een noodsituatie die uit de hand kan lopen. Denk hier niet te makkelijk over, een noodsituatie is niet gepland en uw 'installatie’ is er in principe niet voor gemaakt. Mogelijk volgt er, sneller dan u denkt, een situatie waardoor u niet meer kan melden en de noodzakelijke (aanvullende) hulp van niets weet. Ook is er mogelijk een wettelijke plicht om te melden bij ILT, Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat enzovoorts.EVALUEER EN DEEL Antwoord op de vraag of eerst de noodstop ingedrukt moet worden of dat eerst gemeld moet worden, geven we in deze Vraagbaak niet. Vaak weet je ook pas achteraf of de handelswijze goed was. Maar er vooraf over nadenken is wel een advies. Welke scenario’s van noodsituaties kunnen zich voordoen? Het bespreken met uw ADR/ADN-veiligheidsadviseur en verzekeringsmaatschappij is een goede zaak. De website van het ministerie geeft ook de tip om elke drie jaar uw noodplan te evalueren en eventueel aan te passen.Als het noodplan een keer gebruikt moest worden, evalueer dan ook het voorval of incident. Vraag je meer dan één keer af ‘waarom?’ Vaak zijn er diepere achterliggende oorzaken waarom iets fout ging. Deel dit dan met NOVE, zodat we van elkaar kunnen leren.NOVE besteedt veel tijd aan het voorkomen van incidenten door mee te denken en mee te werken aan en denken over aan wet- en regelgeving, bewustwordingstrainingen etc. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2135Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTCTGG webinar 'Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen per 1-1-2021'Dit jaar gaat de CTGG haar jaarlijkse CTGG-dag organiseren in de vorm van een webinar. Op 27 november van 9.30 tot circa 14.00 uur organiseert deze koepelvereniging een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1-1-2021. CTGG is de koepelvereniging ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij NOVE is aangesloten. Deelname aan deze webinars is gratis. Voor de meeste NOVE leden en/of de veiligheidsadviseurs van de NOVE-leden is het volgen van het webinar, waarbij de diverse modaliteiten, zoals ADN en ADR, in afzonderlijke tijdsblokken worden gehouden.   We zullen daarbij werken met tijdsblokken voor elke modaliteit (ADN, ADR, IMDG en RID).     Deelnemers krijgen voorafgaand aan het webinar de mogelijkheid om aan de hand van voorlopige Engelse teksten vragen te stellen aan specialisten uit onze achterban.  Ook de specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van I&W en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben hun medewerking aan deze webinars ook toegezegd.  Reserveer de datum (27 november) alvast in uw agenda, als u aan de webinars wilt deelnemen. Nadere informatie volgt. Aanmelding gaat t.z.t. via de website van de CTGG. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2897Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTOMJ over de forse prijsdaling van ICE Gas OilAfgelopen weken was er een forse prijsdaling te zien van de ICE Gas Oil notering. Wij vroegen businesspartner OMJ wat hiervan de mogelijke oorzaak was. OMJ noemt drie oorzaken: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2895Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 GMTOvergang naar Winterkwaliteit Diesel, najaar 2020 (2)Afgelopen vrijdag hebben de secretaris van de NEN-brandstoffencommissie en het NOVE-secretariaat elkaar bijgepraat over de dieselkwaliteit. In het kort: - Mede door druk van NOVE is in de zomer hard gewerkt aan aanpassingen van de nationale voorwoorden van de EN590 (diesel) en EN14214 (FAME).  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2894Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 GMTGezocht: voorzitter NOVE sectie OTGNOVE is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG). Deze functie wordt nu bekleed door Thomas Bogaers van Vollenhoven Olie. Thomas heeft er echter in november aanstaande 9 jaar bestuurslidmaatschap opzitten en is daarmee aan het eind gekomen van de statutaire zittingstermijn. In de sectie OTG worden zaken besproken als: de bijmengverplichting, brandstofkwaliteit, douanezaken, BRZO-zaken en veiligheid. NOVE nodigt kandidaten uit zich aan te melden bij het secretariaat. Als vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat de kandidaat zelf werkzaam is bij een bedrijf dat ook opslagactiviteiten ontwikkelt. Het bestuur vergadert 5 maal per jaar, waaronder twee maal per videoverbinding. Deze voorzitter van de sectie maakt ook deel uit van het Hoofdbestuur van NOVE. Deze komt in 2021 als experiment tweemaal per jaar bijeen met de volledige bezetting, dus inclusief de sectievoorzitters. Belangstelling of meer weten? Neem contact op met Erik de Vries via 085-4014755 of via devries@nove.nl   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2893Mon, 31 Aug 2020 00:00:00 GMTTerugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maandenOndernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden. Op 28 augustus heeft het kabinet in het kader van het derde noodpakket nieuwe regels en maatregelen hiervoor bekend gemaakt. Betalingsregeling vanaf 1 januari 2021 Alle ondernemingen die bijzonder uitstel van belasting hebben genoten of nog genieten, starten per 1 januari 2021 met een betalingsregeling voor de ontstane belastingschuld van 24 maanden. Dit betekent dus dat zij het terugbetalen van hun belastingschuld uit kunnen smeren over een periode van twee jaar. Verlenging van uitstelAlle ondernemingen die na het initieel genoten bijzonder uitstel van 3 maanden een verlenging hebben gekregen, krijgen die verlenging tot 1 januari 2021. Ook voor hen geldt dat zij starten met terugbetalen van de als gevolg van het genoten uitstel ontstane belastingschuld per 1 januari 2021 voor een periode van 24 maanden. Meer informatie op de website van VNO-NCW en de overheid https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2887Thu, 27 Aug 2020 00:00:00 GMTStatistieken elektrische voertuigen in Nederland t/m juli 2020In juli 2020 werden zowel meer vol-elektrische als plug-in hybride personenvoertuigen verkocht in vergelijking met juli 2019. Met name Kia Nero was populair. De verkoopaandeel nieuw voor vol-elektrische personenvoertuigen was 11,1%. Voor plug-in hybrides was dit 4,8%. Een en ander is mede gevolg van de subsidiëringsregeling van de overheid en de beschikbaarheid van meer modellen. Het gezamenlijke verkoopaandeel tot en met juli 2020 is 13%. In dezelfde periode vorig jaar was dit 8,6%. De cijfers zijn terug te vinden op het maandelijks overzicht van RVO op www.rvo.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2884Tue, 25 Aug 2020 00:00:00 GMTCOVID-19 en de RI&ENOVE-leden voorzien Nederland dagelijks van zo’n 575.000.000 MJ aan energie, dit stond te lezen op pagina 22 van inNOVE-magazine september 2019. Het leveren van deze energie/ brandstof willen we veilig en goed laten verlopen en dit vergt aandacht omdat ze zuinig zijn op onze medewerkers. Om deze aandacht regelmatig en structureel de revue te laten passeren, is risico-inventarisatie en -evaluatie noodzakelijk, wat eigenlijk een continue proces is, in diverse vormen zoals bijvoorbeeld werkbesprekingen. Het regelmatig vastleggen gebeurt in een RI&E.De NOVE RI&E is in 2019 geüpdatet, echter ten aanzien van COVID-19 was hier nog niets voor opgenomen. Dit is gezamelijk opgepakt door de koepelorganisaties ...... https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2889Mon, 17 Aug 2020 00:00:00 GMTTankstationposter quarantaine terugkerende reizigersOp verzoek van de overheid heeft NOVE posters beschikbaar gesteld aan de leden van NOVE met tankstations (1.600 bemand en onbemand). Deze poster spreekt de terugkerende reiziger uit corona risicogebieden aan met het nadrukkelijke verzoek 14 dagen in quarantaine te gaan. Het verzoek van de overheid luidde als volgt: ‘Door een opleving van het coronavirus verandert het Nederlandse reisadvies voor een toenemend aantal Europese gebieden van code geel naar code oranje. Reizigers uit deze landen krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan zodra zij in Nederland aankomen. De auto is een populair vervoersmiddel om mee op vakantie te gaan. Juist daarom zou een poster in de Nederlandse tankstations enorm helpen om de boodschap over te brengen. Vandaar ons verzoek om de onderstaande poster onder de leden te verspreiden met de vraag het op te hangen.’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/31/coronavirus-poster-dringend-advies-blijf-14-dagen-in-thuisquarantaine   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2878Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 GMTRekenhulp 'Simulatie NOW': bereken uw tegemoetkomingMet de rekenhulp kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. Er is nu een rekenhulp beschikbaar voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW. Rekenhulp eerste aanvraagperiode NOW toegevoegdDe berekening van de tegemoetkoming in eerste aanvraagperiode verschilt van de berekening van de tegemoetkoming in de tweede aanvraagperiode. Daarom kunt u in de rekenhulp ‘Simulatie NOW’ bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen voor beide aanvraagperiodes. Ga naar de rekenhulp 'Simulatie NOW'   Bron:UWV https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2876Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met juni 2020: -13,8%De brandstofomzet in Nederland in het eerste halfjaar van 2020 met 13,8% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen. In de maand juni trok de vraag weer verder aan (na een dieptepunt in de maand april), met name LPG (0% ten opzichte van juni 2019) en diesel (-4,4% ten opzichte van juni 2019). De verkoop van benzine verbeterde in juni 2020 ten opzichte van mei 2020, maar was nog steeds 11,4% lager dan juni 2019. Reden hiervan is dat woon-verkeer onder het niveau van vóór de COVID-19-crisis lag, omdat veel mensen thuis bleven werken. De verkoop van diesel, benzine en LPG samen kwam voor de maand juni 2020 7,4% lager uit dan de juni 2019. Verwachting is dat de maand juli verdere tekenen van herstel laat zien voor alle brandstofsoorten, ook omdat veel mensen op vakantie gingen in eigen land. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2886Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met mei 2020: -15%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste vijf maanden van 2020 met 15% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart een forse daling van het zakelijk verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstof. Hoewel de totale omzet dus verder daalde laat de maand mei wel een verbetering zien ten opzichte van de maand april. Met name de verkoop van benzine verbeterde in mei 2020 ten opzichte van april 2020, maar was nog bijna een kwart lager dan mei 2019 (-23,4%). Ook de verkoop van diesel was in de maand mei hoger dan in april, maar 16,5% lager dan de maand mei in 2019. Veel vrachtwagens bleven in de afgelopen periode rijden, tevens bleef de vraag vanuit de agrarische sector redelijk op peil. Zakelijk personenverkeer op dieselbrandstof was daarentegen minder.  Verwachting is dat de maand juni verdere tekenen van herstel laat zien voor alle brandstofsoorten. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2871Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 GMTGezocht werkgever die kansen ziet of biedt voor interview inNOVE #3 2020Met het artikel Mijn Werk in het kwartaalmagazine inNOVE wil NOVE zoveel mogelijk verschillende functies binnen de branche aan het woord hebben. Aankomend nummer gaat in het teken staan van Kans. Voor Mijn Werk zijn we daarom opzoek naar een een werkgever die medewerkers een kans biedt binnen het bedrijf of een bedrijf dat zijn kansen pakt binnen die branche. Graag zouden wij jou willen interviewen. Voel je je aangesproken en wil je graag over je werk en de kansen vertellen. Laat het ons dan weten, dan nemen we contact op en komt er wellicht een artikel over uw en uw bedrijf in inNOVE #3! Bij vragen, neem contact op met communicatie@nove.nl Voorbeeld van het artikel Mijn Werk uit inNOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2870Thu, 30 Jul 2020 00:00:00 GMTBunkeropdracht, gemak en duidelijkheidEen artikel in ons vakblad inNOVE, welke begin dit jaar uitkwam, schreef over de nut van de bunkeropdracht. Nu we samen proberen de kans op verspreiding van het corona-virus te verlagen, speelt ook de bunkeropdracht een belangrijke rol. Het artikel “Bunkerwacht en bunkeropdracht: verplicht of niet?” vermeldde onder het kopje ‘Ongemak’: “Als NOVE raden wij aan om altijd een bunkeropdracht te gebruiken en deze vooraf in te laten vullen…”.  Het artikel was geschreven, voordat de Corona-crisis uitbrak. Met de kennis van nu, zouden wij het volgende aangevuld hebben: “... EN DEZE VOORAFGAAND AAN DE BUNKERING TE LATEN TOEMAILEN/APP-EN”. Vanuit NOVE vinden wij dat er vanuit de kaders van veiligheid en communicatie zeker twee redenen zijn om iedereen vanaf nu, bij elke bunkering de bunkeropdracht te gaan gebruiken: In het kader van de COVID 19-crisis en “de 1½ meter afstand maatschappij” is het vooraf ontvangen van de volledig ingevulde bunkeropdracht een extra tool om contactmomenten te verminderen of op veilige afstand te houden; Vanwege duidelijkheid inzake verantwoordelijkheid bij het bunkeren, is het eenvoudiger als het goed op schrift staat en gedocumenteerd is. (Een eventuele dwangsom bij een overloper is tenslotte erg hoog.) Lees het artikel “Bunkerwacht en bunkeropdracht: verplicht of niet?” (inNOVE 2020#1)  nog eens aandachtig door, inclusief het document ‘last onder dwangsom’. Alle NOVE-leden van de sectie Binnenvaart-Visserij hebben per email op 30 juni 2020 een eerste opzet van een bedrijfseigen bunkeropdracht per email ontvangen (als Excel-file). Heeft u hem niet ontvangen, neem dan contact op met het NOVE-secretariaat. Verlang vanaf nu voorafgaand aan elke bunkering een geheel ingevulde bunkeropdracht! https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2867Tue, 28 Jul 2020 00:00:00 GMTNOVE vraagt NEN brandstoffencommissie om actie voordat de zomer voorbij is.De NOVE werkgroep brandstofkwaliteit is op 25 juni j.l. bijeen gekomen en heeft in reactie gegeven dat nu onderzoek nodig is naar combinaties van diverse EN590-dieselstromen. Door de steeds hogere bijmengverplichting kan onderzoek niet uitgesteld worden naar de toekomst, het is juist nu belangrijk. Onderzoek is nodig naar het bijmengen van ‘fossiel EN590’ met FAME, HVO en/of verschillende additieven en de effecten op bv brandstofsystemen en -filters). Verder is aan de NEN gevraagd, om vooruitlopend op eventuele aanpassingen van de officiële EN590, met een advies te komen om een soepele overgangsperiode van zomer- naar winterspecificatie te bewerkstelligen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2864Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 GMTPlatform Zero Incidents: VeiligheidsoverlegBinnen de kaders van Veiligheid Voorop, hebben we als NOVE ook contact met het Platform Zero Incidents (PZI) welke voornamelijk actief is in de binnenvaart. Echter veel PZI-onderwerpen kunnen zo gekopieerd worden voor werkzaamheden en situaties in andere werkgebieden, zo ook het onderwerp Veiligheidsoverleg (safety meeting): Een safety meeting (veiligheidsoverleg) is bedoeld om aandacht te vragen voor een veiligheidsonderwerp. Een safety meeting hoeft geen uren te duren. Het is een moment dat de bemanning rustig met elkaar spreekt over de gevaren van bepaalde werkzaamheden. De ervaring leert dat deze momenten kunnen leiden tot een nog veiligere werkomgeving. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2857Mon, 13 Jul 2020 00:00:00 GMTBijna 10% verkopen nieuwe passagiersauto’s t/m juni elektrischDe elektrische auto op batterijen zet zijn opmars voort in Nederland. In het eerste halfjaar was 9,6% van alle nieuwverkopen een volledig elektrische auto, aldus RVO. Aanvullend waren de plug-in hybrides goed voor 3,7% van alle nieuw verkopen. Gezamenlijk rijden er nu meer dan 220.000 (deels) elektrische passagiersauto’s rond in Nederland. Er staan 265 auto’s op een brandstofcel geregistreerd (waterstof). Zoals bekend was de subisidiepot voor nieuwe elektrische voertuigen die in juli geïntroduceerd werd al binnen een week op. Verwachting is daarom ook dat de verkopen in juli een piek zullen laten zien. Op de website van RVO vindt u alle cijfers. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2847Mon, 13 Jul 2020 00:00:00 GMTTijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2e aanvraagperiodeHet coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Op maandag 6 juli is daarom de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd. Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie. Klik hier voor meer informatie voor over de NOW.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2846Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 GMTKennisdocument Multi Fuel Tankstations in de maak (2)Sinds mei 2020 wordt er in een werkgroep samengewerkt om een kennisdocument Multi Fuel Tankstations (MFT) te realiseren, waarbij NOVE van de eerste schetsen actief betrokken is. NOVE schreef al in 2017 over het belang van MFT en uniforme regels. Juist in de tijd van Energietransitie is het van groot belang dat ondernemers en overheid een betrouwbaar document hebben wat hen helpt om goede afwegingen voor regelgeving te maken, omdat we met een samenleving te maken hebben, waarbij mobiliteit als een kernwaarde gezien wordt. Juist de leden van NOVE zijn actief in dit spanningsveld. De eerste ‘MFT-tankstations’ hebben zij reeds opgezet, hetzij in eigen beheer, hetzij met meerdere partijen met elk specifieke kennis en (hernieuwbare) brandstof of energiedrager om deze aan de klant te leveren. Vanwege dit samenspel zijn naast NOVE ook de andere tankstation branchecollega’s aangeschoven. Energie en mobiliteit zijn nooit zonder risico’s, stilzitten kan echter een nog groter risico zijn….. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2845Mon, 06 Jul 2020 00:00:00 GMTOnwerkelijke tijdenDat is natuurlijk een zwaar understatement ten tijde van het schrijven van dit stuk. Door de maatregelen tegen het verspreiden van het COVID-19-virus is een fors deel van de economie in Nederland tot stilstand gekomen. Brandstofhandelaren, bunkerleveranciers en tankstationexploitanten hebben allemaal met de gevolgen hiervan te maken. De verschillen zijn onderling groot: tankstations die normaal veel benzine leveren en een bakery hebben, zien hun omzet harder dalen dan een landhandelaar die aan de agrarische sector levert of aan een transportondernemer die supermarkten bevoorraadt. En ook al zal de economie langzaam maar zeker opkrabbelen zodra de maatregelen afgeschaald worden en het virus voldoende onder controle is, er gaan zaken structureel veranderen. Medische hulpmiddelen betrekken uit één ver land? Niet verstandig meer, ook al lijkt het de goedkoopste oplossing. Voedsel van ver laten komen, terwijl we dat ook in de EU kunnen laten produceren? Niet verstandig. Dat gaat ongetwijfeld verschuivingen opleveren in de logistiek. Minder containers over zee bijvoorbeeld. Binnenlands vliegverkeer: de Franse overheid vindt een reistijd van 2,5 uur met de trein acceptabel, dus geen vluchten meer voor dit soort korte afstanden. Videoconferencen? Het is bij veel bedrijven ingeburgerd geraakt. Dat betekent minder zakelijk verkeer en dus minder vraag naar brandstoffen. In heel de wereld nam de vraag naar brandstoffen fors af in de afgelopen periode. De WTI-olie kwam zelfs een moment onder nul en kon met geld toe opgehaald worden. Er was echter te weinig opslagruimte, omdat wereldwijd zo’n beetje alle tankopslag tot de rand vol zat vanwege de lage prijzen en de vraaguitval. Waarschijnlijk had Saudi-Arabië deze prijzen ook niet verwacht toen zij besloten de Amerikaanse schaalolieproductie eens flink te gaan frustreren. Bizarre omstandigheden. Maar we moeten de draad weer oppakken, ook al zijn we voor veel omstandigheden afhankelijk van de overheid en van de ontwikkelingen in de economie. Veel brandstofhandelaren zetten zich in om het eigen bedrijf overeind te houden, inclusief zoveel mogelijk medewerkers. Daarmee moeten soms lastige besluiten worden genomen, zoals het niet verplaatsen van eerder geplande vakantiedagen. Ook worden medewerkers tijdelijk ingezet bij andere werkzaamheden. Onderhoudswerk wordt naar voren gehaald. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om medewerkers in veilige omstandigheden te laten werken. In het pre-coronatijdperk moesten veel bedrijven hun best doen om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, de arbeidsmarkt zal nu waarschijnlijk in rap tempo veranderen. Maar zelfs in een aanbod arbeidsmarkt is het van groot belang medewerkers een kans te geven zich te ontwikkelen binnen het bedrijf en gemotiveerd te houden. Daarover spraken wij met Karlien Haak van James. Sleutel daarbij is regelmatig in gesprek met de medewerker gaan over wensen en verwachtingen met betrekking tot de loopbaan binnen het bedrijf. Ook verderop in deze inNOVE stellen we de medewerker centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan een ander belangrijk onderwerp: betalingsverkeer. Door de hygiënemaatregelen die zijn genomen op tankstations en bunkerwinkelschepen, nam het aantal cashloze betalingen in onze sector met rap tempo toe. Op dat terrein vinden ook vele snelle ontwikkelingen plaats, waar de ondernemer een beslissing over moet nemen: doe ik mee of wacht ik nog even? Doe ik nu mee dan betaal ik misschien meer, maar behoor ik wel tot de koplopers en kan ik een voorsprong nemen. Op de achterzijde onze vaste rubriek, de infographic. Daaruit is af te lezen dat bijmengen van (steeds meer) duurzame biobrandstoffen een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van CO2-uitstoot voor transportbrandstoffen. En dat mag gerust gezegd worden, veel vaker wat ons betreft. Daarover en over de rol van de zelfstandige brandstofhandelaar in de energietransitie binnenkort veel meer. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2843Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTProtocol 1,5 meter tankstations nieuwe versieEr is een nieuwe versie verschenen van het 1,5 meter protocol voor tankstations. Het protocol is opgesteld door VNPI en BETA met inbreng van NOVE. De oude versie komt daarmee te vervallen. Deze versie is eveneens gepubliceerd op de website van de overheid.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2840Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTNieuwe brandstofvisie Ministerie IenWHet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een nieuwe brandstofvisie opgesteld met de titel “Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit”. Zowel personenvervoer, vrachtvervoer, binnenvaart, luchtvaart als zeevaart komen aan bod. De ambitie is nul emissie aan de uitlaat, in ieder geval voor personenvervoer, dat betekent batterijen en waterstof. Tegelijkertijd wordt erkend dat hernieuwbare brandstoffen ook een belangrijke rol spelen, zeker waar het de zwaardere toepassingen betreft. Ook in de energietransitieperiode zijn hernieuwbare brandstoffen nodig om doelstellingen te halen. NOVE zal hiervoor aandacht blijven vragen aan de Brandstoffentafel, een overlegorgaan dat afgelopen week van start is gegaan en waar NOVE deel van uitmaakt. Verder werkt NOVE aan een brandstoffenmonitor, waarmee leden van NOVE op periodieke momenten een update krijgen van de stand van zaken van de verschillende brandstoffen en de afname bij de doelgroepen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2838Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTRapportage Energie voor Vervoer 2019De totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in 2019 geleverd is aan de Nederlandse vervoerssector is met bijna 40% toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 werd er 58 miljoen gigajoule hernieuwbare energie geleverd waar dat in 2018 nog bijna 42 miljoen gigajoule was. Daarmee ligt Nederland voor om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dit blijkt uit de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019 die recent is gepubliceerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Het Nederlandse beleid om de inzet van gewassen voor biobrandstof zoveel mogelijk te beperken en afvalstoffen juist te stimuleren werpt zijn vruchten af; in 2019 maakten geavanceerde biobrandstoffen, gemaakt van afvalstoffen, voor het eerst een groter deel uit van het totaal dan conventionele biobrandstoffen, gemaakt van voedselgewassen. De afvalstof waar de meeste biobrandstof van wordt gemaakt is gebruikt frituurvet. Meer dan 60% van de geleverde biobrandstof aan de Nederlandse vervoerssector wordt gemaakt van deze afvalstof. De biodiesel die gemaakt wordt van afvalstoffen stoten slechts 11% C02 uit ten opzichte van ‘gewone’ diesel en draagt daarmee fors bij aan de C02 reductie die gerealiseerd wordt door het gebruik van biobrandstoffen. NOVE is op dit moment in gesprek met het Ministerie van I en W en met het Platform Duurzame Biobrandstoffen over een verplichte bijmenging voor binnenvaart en zeevaart. Uiteraard stelt NOVE hierbij kwaliteit en concurrentiepositie als belangrijke randvoorwaarden.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2837Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 GMTIndicatie alle brandstofprijzen verplicht voor alle bemande Rijkswegstations Per 7 december 2020 moeten bemande tankstations direct gelegen aan de snelweg in het kader van Europese afspraken prijzen van alternatieve brandstoffen vermelden op het station. Deze prijzen worden per kwartaal aangeleverd door de overheid. Mede door toedoen van NOVE zijn andere tankstations niet verplicht maar kunnen vrijwillig deelnemen. Vanuit het Ministerie van IenW ontvingen wij de volgende tekst: https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2835Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met april 2020: -13,7%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste vier maanden van 2020 met 13,7% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, aldus de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE op basis van recente cijfers van het CBS.Alle brandstoffen staan in de min ten opzichte van 2019. Dit was geen verrassing, aangezien vanaf eind maart al een daling zichtbaar was. In april werkten op aanwijzing van de Nederlandse overheid veel mensen thuis, waardoor met name woon-werk verkeer sterk terugliep, hetgeen te zien is in de daling van de verkoop van benzine (-41,6% t.o.v. april 2019)De transportsector wist zich nog enigszins te handhaven, alsmede de agrarische sector en de bouwsector. Hierdoor blijft de daling in de verkoop van diesel relatief beperkt, maar nog steeds ruim -25%.De maand mei zal waarschijnlijk hetzelfde beeld opleveren, pas in juni is er sprake van verbetering. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2834Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 GMTWat is de aanduiding op de pomp als u HVO verkoopt?Sinds oktober 2018 zitten er verplicht uniforme brandstofstickers op de pompen bij de tankstations. De ronde stickers voor benzine, vierkant voor diesel en ruitvorm voor gassen.Bij de brandstoffen voor benzine- en dieselmotoren geeft het getal het percentage Ethanol bij de benzine of FAME bij de diesel aan, zodat de tankende klant vooraf kan zien of sticker overeenkomst met soortgelijke sticker in de klepje van de tankdop (bij nieuwe auto’s) of met de aanwijzingen in het instructieboekje. Ten aanzien van HVO-dieselbrandstof of een blend hiervan, bestaat onduidelijkheid, omdat regelmatig gedacht wordt dat de ‘B’ in de vierkante dieselsticker het percentage biobrandstof aangeeft, echter.....   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2831Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 GMTInstructie gebruik (herbruikbare) mondmaskersVNPI en BETA hebben een instructie opgesteld voor het gebruik van (herbruikbare) mondmaskers. Deze luidt als volgt: Vooraf- Was het masker te allen tijden voor gebruik op 60°- Was uw handen voordat u het masker omdoet- Zorg er voor dat u de juiste zijde van het masker gebruikt- Plaats het masker achter uw oren.- Raak alleen de elastieken aan de zijkant aan. - Zorg ervoor dat het masker zowel uw neus als mond bedekt Tijdens- Zet het masker op wanneer u het eenmaal verwijderd heeft. Verwissel het dan meteen alstublieft. Daarna- Verwijder het masker door alleen de elastieken aan de zijkant aan te raken - Was uw masker in een waszakje op 60° - Was uw handen daarna zonder uw gezicht aan te raken - Was het masker op 60° voordat u het opnieuw gebruikt   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2827Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend/Innovatie: Betalen via Facebook Pay, wallet of boardcomputerWaar gaat het betalingsverkeer nu écht heen? Met de introductie van PSDII zouden innovaties in betalingsverkeer in een stroomversnelling komen. Die belofte zorgt voor onrust bij veel tankstationeigenaren. Of dat terecht is, valt te bezien. Maar het is een feit dat technische ontwikkelingen hard gaan. Wat kunnen we realistisch gezien verwachten van het toekomstige betalingsverkeer aan de pomp? Eerst wat achtergrondinformatie over de nieuwe regelgeving. De oorsprong daarvan ligt in 2007; toen werd de Payment Service Directive (PSD) aangenomen door de Europese Commissie. Het doel van de richtlijn was toen al om concurrentie binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verhogen. PSDII is het vervolg op de PSD en trad begin 2018 in werking. Sinds 13 september 2019 moeten betaaldienstverleners aan de bijbehorende richtlijnen voldoen. Die richtlijnen moeten zorgen voor betere bescherming van consumenten tijdens (online en grensoverschrijdende) betalingen, maar ook voor snellere ontwikkelingen en meer gebruik van innovatieve online en mobiele betalingen. De introductie van ‘instant payments’ wordt vaak in één adem met de inwerkingtreding van PSDII genoemd. De eerste Nederlandse banken maakten deze ‘directe betalingen’ sinds vorig jaar mogelijk. Hierbij heeft de ontvanger van een transactie het bedrag binnen vijf seconden op zijn/haar rekening.NIET-BANCAIRE BETALINGSINSTELLINGENHet aanmoedigen van innovaties gebeurt met name doordat met de introductie van PSDII niet-bancaire instellingen – met een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) –de mogelijkheid hebben gekregen om betalingen direct vanaf betaalrekeningen op te starten en transactiegegevens van betaalrekeningen op te halen, legt Michel van Bommel van Betaalvereniging Nederland uit. “Dat betekent dat zij – als een consument expliciet toestemming geeft – digitale toegang krijgen tot de betaalrekening van die consument. Een consument kan dus ook toestemming geven om betalingen van zijn of haar betaalrekening op te starten. Dat gaat buiten de bank om; die moet er alleen voor zorgen dat een betaalinstelling de mogelijkheid krijgt om geld van de betreffende betaalrekening af te schrijven of om transactiegegevens op te halen. Dat kan betekenen dat straks tussen de betaalmogelijkheden ook Facebook Pay of Google Pay staat”, stelt Van Bommel zich voor. Zover is het nog niet. De Nederlandse Bank heeft enkele vergunningen verleend die momenteel vooral worden gebruikt voor budgetbeheer. Van Bommel verwacht dat daar binnen enkele jaren verandering in komt.TE VEEL RISICO’SJan Harmen Akkerman van Tanqyou (NOVElid) denkt niet dat deze nieuwe betaalmethoden op korte termijn impact hebben op zijn bedrijf. “Het is een privacy issue voor consumenten. Daar zal men terughoudend in zijn”, verwacht hij. De tweede ‘instant payments’ factor is bovendien niet van toepassing op transacties aan de pomp. Ze voorzien namelijk niet in pre-autorisatie, wat nodig is om tanktransacties risicovrij te laten verlopen, zegt Frans Somers van TSG, distributeur van onder meer Tokheim. “Bij tanken betaal je nadat de brandstof is afgenomen. Een betaalinstelling kan vooraf zien of genoeg geld op de bankrekening van de consument staat en kan het er daarna vanaf halen. Maar als in de tussentijd de rekening is leeggehaald, kan het geld niet geïnd worden. Zoals het er nu uitziet, is dat een te groot risico voor de ondernemer.”E-WALLET ALS ALTERNATIEFDe nieuwe mogelijkheden die PSDII en instant payments met zich meebrengen, lijken daarmee (nog) niet interessant voor transacties die aan de pomp plaatsvinden. In ieder geval niet zonder tussenkomst van een app die zorgt dat voordat getankt wordt, een reservering van het bedrag wordt gedaan. Ease2Pay vond hier – in samenwerking met de Rabobank – een oplossing voor. Dat vertelt Jan Borghuis, directeur van Ease2Pay. “We werken met de Rabo Wallet app. Hierin kunnen consumenten aangeven bij welk tankstation zij gearriveerd zijn. Voordat zij tanken, wordt een deel van de bestedingsruimte op de rekening gereserveerd. Het juiste tankbedrag wordt na het terughangen van de nozzle direct van de bankrekening van de klant afgeschreven. Het biedt daarmee een oplossing voor het pre-autorisatieprobleem aan de pomp.”COMBINATIE VAN METHODENOok Worldline – wereldwijde speler in betaaloplossingen en bekend van betaalautomaten en transactieafhandeling – ontwikkelt wallets. Voor Total in Frankrijk maakte het bedrijf zo’n product op maat. Tom Egging, Partner Manager bij Worldline, verwacht dat wallets ook in Nederland meer gebruikt gaan worden. “Nederland loopt voorop in het contactloos betalen. Ik denk dat we de komende jaren combinaties gaan zien van verschillende technieken en betaalmethoden, zoals gezichtsherkenning, achteraf betalen en wallets, maar zeker ook nog de standaard betaalautomaat.” Het paradepaardje van Worldline is momenteel de ‘Valina’, een op Android gebaseerde pinterminal die op al die nieuwe betaalmethoden moet inspelen, doordat apps aan het apparaat kunnen worden toegevoegd.OPLOSSER OP DE LANGE TERMIJNJan Harmen Akkerman (TanQyou) gelooft ook in die combinatie van betaaloplossingen. “Veranderingen in het betalingsverkeer gaan geleidelijk. In Nederland worden veel innovaties voor betalingsverkeer ontwikkeld, maar ik verwacht niet dat de partij die op de lange termijn dé betalingsoplossing voor tankstations bedenkt, uit Nederland komt. De partijen die zich nu op mobiel betalen richten, verdienen aan de transacties. Maar er komt straks een grotere partij die zo’n oplossing goedkoper kan aanbieden.” Jan Borghuis wil dat graag weerleggen: “Tankstationhouders die Ease2Pay gebruiken, betalen drie cent per transactie. Dat is net zo duur of zelfs goedkoper dan het reguliere pintarief.”‘MOBIEL BETALEN NOG NIET INGEBURGERD’Al zouden er extra transactiekosten zijn, dan mag de consument daar wettelijk gezien niets van merken. Desondanks is mobiel betalen volgens Jan Harmen Akkerman nog niet volledig ingeburgerd. “In mijn beleving wordt er minimaal gebruik van gemaakt en ervaren consumenten doorgaans weinig voordelen. Ongeveer twintig procent van onze klanten betaalt mobiel, maar dat is omdat wij maximaal hebben geïnvesteerd in het optimaal aantrekkelijk maken van ons platform. Ik durf te stellen dat onze twintig procent meer is dan het gemiddelde aandeel mobiele betalers in onze branche. Ik geloof in het weghalen van drempels. Een wallet of inzicht in je bankrekening zijn onnodige drempels waar een consument liever niet voor kiest. Hogere transactiekosten vormen bovendien een drempel voor de tankstationhouder.”BETALEN VIA BOARDCOMPUTERFrans Somers (TSG) is iets optimistischer en verwacht wél dat de ontwikkelingen op het gebied van mobiel betalen snel zullen gaan. “Wie wil nu niet in zijn auto blijven zitten, vlot betalen en snel weer doorrijden? Mobiel betalen is relevant aan de pomp en zal zich daardoor sneller ontwikkelen in de energiebranche, dan eerdere betalingsontwikkelingen dat deden, zoals de chip. Die voegde niet zo veel waarde toe aan de tankbeleving als mobiel betalen nu doet.” Op de lange termijn ziet hij boardcomputers de betalingen regelen voor de bestuurder. TSG voert gesprekken met autoproducenten over de mogelijkheden hiervoor. Maar ook Somers hekelt de transactiekosten die nog te hoog zijn om deze toepassing nu succesvol te maken. “In de UK deed Jaguar een pilot in samenwerking met Shell. De betaling verliep via PayPal, waardoor je een paar procent per transactie moet betalen.”WAARDEVOLLE DATAVolgens Tom Egging (Worldline) zijn die transactiekosten inderdaad hoger, maar lonen ze op het moment dat je er iets waardevols voor terugkrijgt. “Het uitgangspunt is dat alle klantinformatie aan elkaar gekoppeld wordt. Die data wordt steeds waardevoller. Heb je dan ook toegang tot de boardcomputer van je klant, dan kan je hem of haar een bericht sturen als diegene in de buurt is van een van jouw tankstations en een persoonlijke aanbieding doen. Dat is interessant.”Of PSDII nu wel of niet de aanleiding is, ontwikkelingen in betalingsverkeer zijn in volle gang. Het loont om ze in de gaten te houden en om in gesprek te blijven met collega-ondernemers, leveranciers en misschien zelfs ondernemers uit andere branches. Wilt u meer weten over de visie van de personen die wij interviewden in dit artikel? Volg hen op LinkedIn:- Michel van Bommel - Betalingsverkeer Nederland - Jan Harmen Akkerman - TanQyou- Frans Somers - TSG - Jan Borghuis - Ease2Pay- Tom Egging - Worlsline   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2861Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTProtocol 1,5 meter tankstationsNu de corona-statistieken steeds betere cijfers laten zien en de maatregelen vanuit de overheid versoepeld worden neemt ook het verkeer op de weg weer toe. Dat betekent dat het drukker gaat worden op de tankstations. Om een en ander in goede banen te leiden hebben VNPI en BETA met inbreng van NOVE een protocol opgesteld om tankstations te ondersteunen veilig te kunnen werken voor medewerkers en klanten. De situatie kan voor ieder tankstation verschillens zijn, zo hebben veel NOVE leden onbemande tankstations, maar ook daar is het van belang te zorgen voor duidelijke veiligheidsmaatregelen. Per tankstation zal bepaald moeten worden wat van toepassing is. Een veilige afstand van 1,5 meter en goede hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn het uitgangspunt. We zijn nog steeds niet terug in een normale situatie, dus teveel mensen in een shop is absoluut niet wenselijk. Het protocol dat nu is opgesteld is de stand van zaken op 11 juni 2020. Het is mogelijk dat het protocol wordt aangepast naar aanleiding van aangepaste overheidsmaatregelen of ervaringen in de praktijk. Voor het gebruik van mondkapjes zal binnenkort een apart protocol volgen dat we uiteraard met u zullen delen.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2829Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met maart 2020: -7,1%De brandstofomzet in Nederland is in de eerste kwartaal van 2020 met 7,1% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, NOVE, vast uit recente cijfers van het CBS. Alle brandstoffen staan in de min ten opzichte van 2019. Grote boosdoener is het coronavirus dat Nederland bereikte. De maatregelen van de overheid zorgden ervoor dat met name het woon-werkverkeer sterk afnam, hetgeen is terug te zien aan de cijfers van benzine en LPG. De verkoop van diesel hield zich nog redelijk staande in maart, doordat het transport redelijk op peil bleef en er een behoorlijke vraag was vanuit de agrarische sector. Verwachting is dat de maand april een verdere forse daling laat zien, pas in juni treedt er enigszins herstel op. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2826Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTAanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli 2020Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. U vraagt het verlof aan via de UWV Verzuimmelder in het werkgeversportaal of UWV DigiPoort. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer. Er geldt een maximum dagloon. Voorwaarden aanvullend geboorteverlof Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:- Uw werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van 1 keer het aantal werkuren per week.- Uw werknemer neemt de extra verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte. Dit kan in 1 keer (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.- Uw werknemer heeft het kind erkend.- Uw werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is dit het geval als uw werknemer: - met haar getrouwd is, of;- haar geregistreerde partner is, of;- ongehuwd met haar samenwoont. De betaling van de uitkering UWV betaalt de uitkering aan u, of aan uw werknemer als u hiervoor kiest in de aanvraag. Zij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel zij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen wij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen wij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen wij het bedrag ook in 1 of 2 keer. Als u het verlof achteraf aanvraagt, betalen zij het hele bedrag in 1 keer. Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan? Vraag het aanvullend geboorteverlof aan voor uw werknemer via de UWV Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via UWV DigiPoort. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2822Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 GMTNEa zoekt Marktanalist/InspecteurHeb jij ervaring met (bio)brandstoffen als analist, trader of anderzijds en voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan is de functie van marktanalist/inspecteur NEa misschien iets voor jou! Met de invulling van jouw rol maak je impact op het bereiken van klimaatdoelstellingen! Klik hier om de gehele vacature te bekijken https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2821