NOVE https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx Het laatste nieuws van NOVE.nl 3600 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 GMTOvergang winter naar zomer kwaliteit benzine: langere overgangsperiodeNormaliter moeten tankstations vanaf 1 mei zomer-kwaliteit benzine (met een andere dampspanning) leveren. Dit is wettelijk vastgelegd. Echter vanwege de lage benzine doorzetsnelheid momenteel, wordt er momenteel gewerkt aan een langere overgangsperiode, zoals te lezen was in de NOVE Corona Alert 3. Deze langere overgangsperiode is nu toegekend, zo maakte ILT vandaag aan de branche bekend. Gezien de bijzondere- en onvoorziene omstandigheden in Nederland door de uitbraak van het COVID-19 virus en de beperkte milieugevolgen die het langer gebruik van winterbenzine in de maand mei heeft, is aan het verzoek van de branche tegemoet gekomen en als volgt verwoord door ILT: In de maand mei zal als gebruikelijk door de ILT worden toegezien op de geleverde benzine kwaliteit, met dien verstande dat op de parameter dampspanning niet zal worden gehandhaafd in mei 2020. Overigens laat dat onverlet dat andere parameters van de brandstoffen die niets met de dampspanning te maken hebben op de normale wijze worden beoordeeld. Indien nodig zal tegen overtredingen worden opgetreden. NOVE heeft op dit dossier samen opgetrokken met de VNPI.Uiteraard zullen we de situatie moniotoren en zonodig tijdig contact opnemen met ILT als 1 juni niet haalbaar blijkt.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2774Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 GMTinNOVE Infographic: Elektrische voertuigen in 2019Op iedere achterkant van inNOVE verschijnt er een infographic met informatie over actualiteiten binnen de branche. Dit keer inNOVE Infographic: Elektrische voertuigen in 2019 Klik hier om de infographic te downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2773Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 GMTCorona Alert 4 BrandstofdistributieNeem contact op met het KVK Coronaloket om te zien welke maatregelen en regelingen er zijn om uw bedrijf te ondersteunen: www.kvk.nl/corona. Informatie over het Coronavirus voor ondernemers is tevens te vinden bij VNO-NCW, zie https://www.vno-ncw.nl/corona. Specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken. Korte corona-enquête voor NOVE-ledenHoewel onze sector is aangemeld als vitale infrastructuur voor de samenleving, zijn economische activiteiten, waaronder transport en persoonlijk vervoer sterk afgenomen. Daarmee wordt ook onze branche geraakt. Samen met collega brancheorganisaties wil NOVE op korte termijn in overleg met de overheid om aanvullende steunmaatregelen voor onze branche te bepleiten, zoals teruggaaf van accijns bij faillissement. Van belang is daarbij dat wij een indruk hebben welke omvang de omzetdaling bij de leden heeft. We hebben de vragen gesplitst naar eindverbruikers, tankstations, smeerolie en gas met een aantal open vragen aan het einde. De link naar de enquête is verstuurd naar de hoofdcontactpersonen van NOVE en wij verzoeken u een paar korte vragen te beantwoorden. Het gaat om een inschatting. Dank aan de leden die de vragenlijst al in hebben gevuld. Wij koppelen de resultaten zo spoedig mogelijk terug ADR-keuringsdocumenten blijven langer geldig vanwege Corona-crisis NOVE-leden zijn volop actief als vitale sector om brandstof te distribueren, echter vanwege bemensingsproblemen van keuringstations kunnen keuringen soms niet tijdig plaatsvinden of zijn problematisch in te plannen. Vandaar dat in goed overleg tussen bedrijfsleven, waarbij NOVE is verenigd in de CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen), en het ministerie van I&W nu een Multilaterale ADR-overeenkomst (MO325) is getekend. Bedrijven hebben hierdoor meer bewegingsvrijheid in deze hectische tijd. NOVE heeft de veiligheid in een hoog vaandel staan en zal daarom vragen aan met name vullers en lossers van tanks, deze, als de keuringsdatum is verstreken, te onderwerpen aan een extra visuele controle op gebreken die de veiligheid kunnen beïnvloeden. Deze controles dienen procedureel geborgd te worden. De geldigheid van de bedoelde keuringsdocumenten is nu verlengd tot 30 augustus 2020. Ook blijft de oorspronkelijke genoemde (her-)keuringsdatum staan, zodat uitstel van de keuring geen onbedoelde oprekking van de termijn oplevert. Nu keuren als het kan, verdient dus de voorkeur en voorkomt capaciteitsproblemen later. Tanks waarvan de keuringstermijn op 1 maart 2020 al was verlopen, waren sowieso al te laat en vallen buiten deze regeling. Geldigheid ADR/ADN opleidingscertificaten verlengd (correctie t.o.v. alert nummer 3)Zoals in de Corona Alert 2 (d.d. 19-03-2020) genoemd, is er inzake de geldigheid van ADR/ADN-certificatie meer duidelijkheid gekomen via de CTGG. Op 23 maart 2020 heeft het Ministerie van IenW enkele Multilaterale Overeenkomsten gepubliceerd, waarin wordt genoemd dat de opleidings-certificaten het ADN en ADR waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart jl. en eind november 2020 (ADN) en eind oktober 2020 (ADR) geldig blijven tot 31 december (ADN) en 30 november (ADR) van dit jaar. Voor eind van het jaar moet de opleiding en examen gehaald zijn. Het nieuwe certificaat houdt wel als begindatum de oorspronkelijke vervaldatum, dus wachten met opleiding/examen tot het laatste moment heeft geen zin! Voor aanvullende vragen kunt ook contact opnemen met onze netwerkpartner VCM-Leusden, telefoon 033-4321002 / www.vcmleusden.nl. Gratis pictogrammen om COVID-19 te helpen stoppen Veiligheids- en identificatiespecialist Brady Corporation biedt downloadbare veiligheidspicto-grammen aan om de verspreiding van het coronavirus te helpen stoppen. Iedereen kan de printklare bestanden vrij downloaden van de Brady-websites. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2771Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 GMTNieuwe PGS-richtlijnen beschikbaar, echter nu nog zonder statusOp 1 april 2020 is een set van 17 richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze zijn daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij scenario’s en doelen zijn opgenomen. Inmiddels zijn deze 17 conceptrichtlijnen goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en zullen zij samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. NOVE heeft met leden en enkele branchecollega’s veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van veel PGS-richtlijnen die betrekking hebben met de op-, overslag en afleveren van vloeibare en gasvormige brandstoffen. Met de opzet en onderbouwing door middel van een risicobenadering zijn wij in beginsel gelukkig. Er blijven echter enkele zaken waarbij wij vinden dat de risico’s overtrokken zijn waarbij het lijkt dat de risicobenadering niet goed gevolgd is. NOVE heeft veiligheid ter bescherming van ondernemer, klant en omgeving in een hoog vaandel staan, echter we willen ook realistisch blijven. Binnen de NOVE-besturen bespreken we binnenkort welke actie we verder kunnen ondernemen. Tevens zullen we leden de komende tijd nadere uitleg geven hoe te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Wij benaderen daarbij overigens ook het bevoegd gezag zelf. Of de nieuwe Omgevingswet gereed is op 1 januari 2021 is mogelijk, deze is immers van groot belang voor nagenoeg elk bedrijf. Voor NOVE zijn zeker de verwijzingen in de nieuwe Omgevingswet naar de PGS 16 (LPG), 19 (Propaan), 28-29-30 (Benzine/Diesel), 33 (LNG) en 35 (waterstof) van groot belang, waarin de zaken over opslag en afleveren van die brandstoffen geregeld worden. NOVE-leden kunnen met vragen hierover altijd terecht bij het NOVE-secretariaat. Lees hier het nieuwsbericht vanuit de PGS-organisatie waar u ook de diverse PGS-sen kunt downloaden. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2770Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vernieuwend: Diesel onmisbaar voor schoner klimaatDe wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Maar welke alternatieven bieden de meeste kansen? Wat zijn de mogelijkheden? Dit keer aan het woord: Bart Somers. Hij is universitair hoofddocent bij de faculteit Werktuigbouw aan de TU Eindhoven en verbonden aan het Zero Emission Lab. Volgens hem kunnen verbrandingsmotoren bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dankzij het dieselschandaal van Volkswagen heeft het imago van diesel een dieptepunt bereikt. Maar volgens Bart Somers hebben we juist zelfontbrandingsmotoren nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Met het Zero Emission Lab doet hij onderzoek naar schone verbranding in dieselachtige motoren. Hij staat onafhankelijk in de strijd; bij het behalen van zijn doctors-titel legde hij daar zelfs een eed voor af. ELEKTRIFICATIE ZORGT VOOR ONZEKERHEID Er heerst toch wel consensus dat er geen silver bullet oplossing is. Dus is het onverstandig om voor één oplossing te kiezen zoals momenteel door de overheid lijkt te gebeuren met de inzet op elektrisch rijden, vindt Bart. “Het zorgt voor onzekerheden. We maken onszelf afhankelijk van andere, grote landen; denk aan de grondstoffen voor de batterijen. Bovendien vraagt het om grote investeringen in de infrastructuur waarvan we niet kunnen garanderen dat we daarmee onze doelen halen. En dat terwijl er oplossingen bestaan waarvoor we al een hele goede en bewezen infrastructuur hebben; die voor vloeibare en gasvormige brandstoffen.” De huidige techniek van dieselmotoren is volgens Bart dusdanig hoogwaardig en schoon, dat het zonde is om die niet als aanvulling op de elektrische infrastructuur te gebruiken. “De moderne Euro 6-dieselmotoren voldoen aan de strengste eisen en liggen aantoonbaar onder de nieuwe wetgevingsnorm die uitgaat van Real Driving Emission (RDE).” Bart kijkt vooral naar de toepassing voor vrachtwagens en schepen, omdat elektrificatie daar het lastigst is. DIESEL ‘REINIGT’ De keuze tussen diesel en benzine is volgens hem snel gemaakt. “Vrachtwagens zijn niet voor niets met dieselmotoren uitgerust; deze motoren zijn gewoonweg efficiënter dan benzinemotoren.” En dus geschikter voor het verminderen van de CO2-uitstoot. “In een recente modelstudie van Denso werden hybride dieselmotoren met hybride benzinemotoren vergeleken. De hybride dieselmotor zorgde voor een verlaging van de CO2-uitstoot met zo’n dertig procent, terwijl de hybride benzinemotor tot een procent of twintig kwam.” Een ander onderzoek toont aan dat dieselmotoren onder bepaalde omstandigheden de lucht zelfs schoner maken, vertelt Bart. “Dat geldt voor de nieuwste generatie dieselmotoren en op plekken en momenten waar(op) veel luchtverontreiniging is, zoals in Londen en München en tijdens spitstijden.” ZELFONTBRANDERS VERBETEREN Hernieuwbare brandstoffen spelen een belangrijke rol in het verlagen van de CO2-emissies in ‘oude’ motoren. “Het doel is om ook daar tot een zo laag mogelijke emissie te komen. De volgende stap is om de motoren nog schoner te maken dan ze al zijn. Daar is extra winst te halen omdat sommige brandstoffen van nature tot ultralage deeltjesuitstoot leiden. Dán kunnen we tot zero emission komen. Of in ieder geval zo laag, dat het bijna niet meer te meten is.” En precies dat is wat Bart met zijn initiatief aan het onderzoeken is. Hij onderzoekt hoe het zelfontbrandingsprincipe verbeterd kan worden, zodat deze op een ultraschone manier kan worden toegepast. Dat gaat de goede kant op. “We hebben manieren gevonden – combinaties van brandstof en het verbrandingsprincipe – waarbij de uitstoot van fijnstofdeeltjes op sommige apparatuur niet meer gemeten kan worden; zo minimaal is de uitstoot geworden. We zoeken nu ook manieren waarop de NOx nog verder naar beneden kan worden gebracht.” Als het zover is, kan een demonstrator worden opgezet. “Als dat allemaal succesvol blijkt, is het aan een commerciële partij om de toepassing op te pakken en te implementeren in het wagenpark. Dán kunnen we verschil gaan maken.” SAMENWERKEN BELANGRIJK Mede om die reden is het van groot belang dat partijen in de branche met elkaar samenwerken. Daarom is bijvoorbeeld ook DAF betrokken bij het onderzoek naar schone dieselmotoren. “Maar die motoren moeten straks ook geschikt zijn voor alle brandstoffen die op de markt (kunnen) komen. Daarom houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten en werken we ook samen met ontwikkelaars van biobrandstoffen. Samen met hen onderzoeken we welke alternatieve brandstoffen écht verschil kunnen maken. Op de zeer lange termijn verwachten we e-fuels. Dat zijn voor een groot deel dezelfde als de huidige bio- fuels (methanol/ethanol, methaan, DME, OME). Daarnaast zullen we de advanced bio-fuels meenemen, die geen e-fuel broertje hebben. Denk aan HVO en Fame. Verder bezoek ik veel netwerkbijeenkomsten en ben ik bestuurslid bij Platform Duurzame Biobrandstoffen. Daar deel ik mijn kennis, maar doe ik vooral ook nieuwe kennis op.” Aanvullende informatie over het onderzoek leest u via https://www.tue.nl/en/research/research-groups/somers/ https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2768Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 GMTDe elektrische auto is here to stayAfgelopen december was 53,9% van alle nieuw verkochte auto’s een elektrisch voertuig (plus 0,5% plug-in hybrides). Dat is enigszins een vertekend beeld, omdat veel mensen nog wilden profiteren van het lage bijtellingsregime van 2019. Het totale aandeel van vol-elektrische auto’s in 2019 kwam uit op 13,7% (en 1,1% plug-in hybride). De voorspellingen voor 2020 lopen uiteen, maar BOVAG-RAI schat in dat het zo’n 10% zal zijn, dus 45.000 voertuigen. Andere enthousiastelingen houden het op 80.000. Hoe het ook zij, de elektrische auto is here to stay. Het is duidelijk dat als je genoeg financiële prikkels over de automarkt loslaat, mensen graag bereid zijn om hun auto-ophaal-experience bij de autodealer (inclusief doek over de auto, bos bloemen en verkorte uitleg van de bediening) in te leveren voor het verkrijgen van een sleutel op een guurterrein in Amsterdam met de instructie: ‘zoekt u zelf de auto even en toets deze code in, anders kunt u het terrein niet verlaten’. De overheid heeft eerst de leaserijder overgehaald, nu is de particulier aan de beurt met aankoopkorting van maar liefst € 4.000,- per voertuig als we de kranten mogen geloven. Over het overheidsbeleid dat kiest voor een techniek in plaats van voor een doelstelling kunnen en gaan we nog heel veel zeggen, maar nu even niet hier. Ach, op het totale wagenpark van bijna 8,8 miljoen voertuigen stelt dit allemaal niet veel voor, hoor ik sommigen van u al zeggen. Klopt als een bus, 200.000 (vol-elektrisch en plug-in) is net iets meer dan 2%. Echter, kijkend naar de kilometers die deze voertuigen maken, kun je ervan uitgaan dat het zakelijke kilometers zijn. Ik maak nu even een rekensom, waarbij ik de volgende aannames doe: elke elektrische auto die nu gekocht wordt, is zakelijk. Deze vervangt dus een benzine of dieselauto. Om de som eenvoudig te maken ga ik uit van 30.000 zakelijke kilometers per jaar, waarbij ik benzine en diesel middel tot 1 liter brandstof op 15 kilometer. Dat betekent per jaar 2.000 liter brandstof die de zakelijke rijder verbruikt. Maar met een elektrisch voertuig niet meer. Stel, er worden in 2020 50.000 elektrische auto’s verkocht. Dan verdwijnt er 50.000 x 2.000=100 miljoen liter brandstof uit de totale brandstofplas in Nederland! Oftewel de omzet van 32 tankstations. Aan deze berekening kan van alles opgemerkt worden: ja, het wagenpark groeit inderdaad nog, maar de nieuwe auto’s die erbij komen met verbrandingsmotor zijn ook steeds zuiniger. De belangrijkste vraag is: hoe gaan wij deze nieuwe klant aan ons binden? Want deze klant kan vaak al thuis, op straat of op het werk laden en in toenemende mate ook bij de Van der Valks en Postillions van deze wereld. Het meest voor de hand is een snellader op het tankstation zelf. Het ene station leent zich daar meer voor dan het andere, maar er zijn kansen voor zowel bemande als onbemande locaties. Daarnaast moeten we als branche out of the box denken. En vooral out of uw eigen locatie. Dus laadpalen gaan plaatsen buiten uw station. Dat kan en dat gebeurt al. Er zijn bedrijven die een back office kunnen aanleveren, inclusief de hardware. Dit leent zich ook uitermate goed voor een coöperatief model: waarom niet gezamenlijk investeren? Er wordt tenslotte nu ook al veel samengewerkt door NOVE-leden. Dat kan en dat gebeurt al. Er zijn bedrijven die een back office kunnen aanleveren, inclusief de hardware. Dit leent zich ook uitermate goed voor een coöperatief model: waarom niet gezamenlijk investeren? Er wordt tenslotte nu ook al veel samengewerkt door NOVE-leden. Genoeg nu even over elektrisch, want zoals gezegd, om invulling te geven aan de energietransitie zijn er nog veel meer mogelijkheden en die zijn vaak ook veel goedkoper. Wij hebben daarom de brochure van onze Europese koepelorganisatie UPEI, Vision 2050, naar het Nederlands laten vertalen. Hierin komt de rol van de zelfstandige brandstofhandelaar in de energietransitie naar voren. We zullen daarbij wel nadrukkelijk onze nek moeten uitsteken en álle alternatieven naar voren moeten brengen, zowel bij de politiek als bij het publiek. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2767Tue, 31 Mar 2020 00:00:00 GMTADR-keuringsdocumenten blijven langer geldig vanwege Corona-crisisNOVE-leden zijn volop actief als vitale sector om brandstof te distribueren, echter vanwege bemensingsproblemen van keuringstations kunnen keuringen soms niet tijdig plaatsvinden of zijn problematisch te plannen.Vandaar dat in goed overleg tussen bedrijfsleven, waarbij NOVE is verenigd in de CTGG, en het ministerie van I&W is nu een Multilaterale ADR-overeenkomst (MO325) getekend. Bedrijven hebben hierdoor meer bewegingsvrijheid in deze hectische tijd. NOVE heeft de veiligheid in een hoog vaandel staan en zal daarom vragen aan met name vullers en lossers van tanks, als de keuringsdatum is verstreken, deze te onderwerpen aan een extra visuele controle op gebreken die de veiligheid kunnen beïnvloeden. Deze controles dienen procedureel geborgd te worden.  De geldigheid van de bedoelde keuringsdocumenten is nu verlengd  tot 30 augustus 2020. Ook blijven de oorspronkelijke genoemde (her-)keuringsdatum staan, zodat uitstel van de keuring geen onbedoelde oprekking van de termijn oplevert. Nu keuren als het kan, verdient dus de voorkeur en voorkomt capaciteitsproblemen later.Tanks waarvan de keuringstermijn op 1 maart 2020 al was verlopen, waren sowieso al te laat en vallen buiten deze regeling. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2766Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 GMTinNOVE #1 2020 in de bus!inNOVE #1 maart 2020 is uit. Heeft u het nieuwe kartaalmagazina al ontvangen? In dit nummer staat het thema Netwerk centraal. Lees verder hoe hoofddocent van TU Eindhoven Bart Somers vertelt dat Diesel onmisbaar is voor schoner klimaat. U kunt lezen of een bunkerwacht en bunkeropdracht verplicht is of niet en hoe het nu precies zit. In rubriek 'Mijn Werk' komt het werk van Accountmanager van OQ Value aan bod. Klik hier om het blad online te lezen https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2765Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 GMTinNOVE Vraagbaak: Bunkerwacht en bunkeropdracht: verplicht of niet?In het NOVE magazine inNOVE 2020#1 wordt in de rubriek Vraagbaak wordt de vraag gesteld of de bunkerwacht en bunkeropdracht verplicht is of niet. Het meest korte antwoord hierop is: ‘Bunkerwacht: verplicht, bunkeropdracht: niet altijd verplicht.’ Maar hoe zit dat precies? Aan de hand van drie begrippen, te weten ‘eigen belang, ongemak en stiptheid’ wordt het uitgelegd. Eigen belang De bunkerwacht is degene die tijdens de bunkering voortdurend toezicht houdt. Moet u stoppen als de bunkerwacht niet meer op z’n plek is? Een protocol om de bunkering abrupt te stoppen, zouden overheidshandhavers graag zien. Maar wat is eigenlijk de juiste plek van de bunkerwacht? Vlak bij de slangkoppeling? Dan ziet hij of zij alleen of de slangkoppeling lekt en niet andere belangrijke zaken. Download daarom hier het volledige artikel. NOVE en Stichting VOS hebben ook een flyer beschikbaar, in 3 talen, inzake ‘Veilig bunkeren door goed samenwerken’ (download). Een goede communicatie en samenwerking tussen bunkerstation en klant is heel belangrijk. U kunt niet zonder hem en uw klant kan niet varen zonder de brandstof die u levert. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2764Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 GMTVoorzorgsmaatregelen, laat ze goed zien!Alle tankstations in Nederland, zowel bemand als onbemand, hebben voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus. Inmiddels hebben we meldingen uit het land ontvangen dat leden controles hebben gehad van de gemeente, politie of bevoegd gezag. Dat ging zelfs zo ver dat de politie de aangegeven afstand van 1,5 meter ging nameten. Belangrijk is dus wel dat u de voorzorgmaatregelen goed aangeeft aan de klant. Geef ook aan hoeveel mensen tegelijk in de shop mogen zijn. Hanteer daarbij het uitgangspunt van maximaal 1 klant per 10m2 (net als de supermarkten) en rond naar beneden af. Hang dit aantal bij de deur, mag handgeschreven, als het maar opvalt. Zorg verder voor voldoende handschoenen en papier bij de pompen. Wij weten dat er klanten zijn die meerdere handschoenen tegelijk meenemen, toch blijven aanvullen. Bevorder pinbetaling en overweeg kassamedewerkers handschoenen te laten dragen indien u toch cash accepteert (net als in de supermarkt). Ook een bakje om het cash geld in te doen kan helpen om te zorgen dat er geen direct klantcontact is. Heeft u zelf nog tips of vragen, stuur ze naar het NOVE-secretariaat. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2756Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 GMTKorte corona enquête voor NOVE-ledenHoewel onze sector is aangemeld als vitale infrastructuur voor de samenleving, zijn economische activiteiten, waaronder transport en persoonlijk vervoer sterk afgenomen. Daarmee wordt ook onze branche geraakt. Samen met collega brancheorganisaties wil NOVE op korte termijn in overleg met de overheid om aanvullende steunmaatregelen voor onze branche te bepleiten, zoals teruggaaf van accijns bij faillissement. Van belang is daarbij dat wij een indruk hebben welke omvang de omzetdaling bij de leden heeft. We hebben de vragen gesplitst naar eindverbruikers, tankstations en smeerolie met een aantal open vragen aan het einde. De link naar de enquête is verstuurd naar de hoofdcontactpersonen van NOVE en wij verzoeken u een paar korte vragen te beantwoorden. Het gaat om een inschatting. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2755Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 GMTVakblad Boerderij schrijft over filterproblemenIn het vakblad Boerderij stond op 27 maart 2020 een item over ‘haperende motor door bio-aandeel in brandstof’. Zij vermeldden dat ‘afgelopen winter werden veel gebruikers geconfronteerd met een inhoudende motor of een trekker die er spontaan mee stopte. Een verstopt filter bleek vaak de oorzaak. Wat is hier aan de hand? Branche-organisatie voor loonwerkers Cumela heeft een enquête gehouden onder haar leden. Hieruit bleek dat twee derde van de deelnemers problemen had met verstopte filters’.Lees het artikel in Boerderij.  NOVE houdt langs diverse kanten ‘druk op de ketel’ om de EN590-norm voor dieselbrandstof weer fit-for-purpose’ te krijgen. De NOVE werkgroep brandstofkwaliteit heeft hiervoor eerder deze maand nog voorstellen aan de nationale en Europese brandstoffencommissie gedaan. NOVE heeft contact met diverse brancheverenigingen van gebruikers over dit onderwerp. Goed melden blijft erg belangrijk, als brandstofhandelaar kunt u melden via het ledengedeelte, uw klanten kunnen melden via hun branchevereniging waarmee NOVE contact heeft om het meldingsformulier af te stemmen. Aan de hand van de eerdere meldingen konden we (toen) aantonen dat het probleem wijdverbreid was en bij heel veel merken voorkwam. Momenteel lijkt het aantal nieuwe problemen minder, hoewel ‘een probleem wat eenmaal in een tank zit’ nog voor langere tijd filterproblemen kan blijven geven. Verder zijn wij benieuwd wat temperatuurs schommelingen, zoals enkele malen nachtvorst doet.  Melden voor NOVE-ledenNOVE-leden kunnen ...  https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2753Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 GMTMaatregelenpakket douane inclusief uitstel betaling accijnsOok de douane heeft inmiddels een maatregelenpakket opgesteld voor ondernemers tijdens deze corona crisis. Bepaalde wettelijke termijnen kunnen worden verlengd (wel pro forma bezwaar indienen). Daarnaast worden termijnen voor vergunningsaanvragen zo nodig geschorst. Ten derde, en dat is zeer belangrijk voor een aantal NOVE-leden, op verzoek is er uitstel van betaling voor accijns.Voor nadere toelichting leest u de pagina van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/corona-crisis-maatregelenpakket-douane-voor-ondernemers. Wilt u gebruik maken van één van de regelingen, neem dan contact op met ene bedrijvencontactpunt in uw regio. Voor uitstel van betaling kunt u zich wenden tot de Ontvanger van de Douane Amsterdam.Aan het verzoek om teruggaaf van accijns bij faillissement wordt nog gewerkt. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2752Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 GMTCorona Alert 3 BrandstofdistributieOp het nieuws zien we mensen die vanuit huis werken en ook in de brandstoffenbranche zijn er functies waar dit mogelijk is. Werkzaamheden zoals brandstof af leveren op locatie, de tankwagen laden of lossen en een schip voorzien van brandstof of juist het sanitair en deurgrepen extra schoon te houden op locatie moet ter plaatse en met volle aandacht gebeuren. De verkoop van brandstoffen is in veel sectoren een stuk minder en ook zijn er bij diverse bedrijven medewerkers ziek geworden met Corona-verschijnselen. Reden te meer om ook op eigen bedrijf de hygiëne voorschriften serieus te nemen en afstand te houden tot elkaar als het werk dat mogelijk maakt.Denk vooruit, bijvoorbeeld als het gaat over het aanvragen van de wettelijk regelingen zoals arbeidstijdverkorting, uitstel betalen BTW, etc. Kijk goed wat de vereisten zijn en wat/hoe er eventueel onderbouwd moet worden, want hoewel veel regelingen gelden vanaf 1 maart j.l., kan het achteraf onderbouwen veel (extra) tijd kosten. Neem contact op met het KVK Coronaloket om ze zien welke maatregelen en kunnen zijn om uw bedrijf te ondersteunen: www.kvk.nl/corona. Specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken. Geldigheid ADR/ADN opleidingscertificaten verlengdZoals in de Corona Alert 2 (d.d. 19-03-2020) genoemd, is er inzake de geldigheid van ADR/ADN-certificatie meer duidelijkheid gekomen via de CTGG. Vandaag (23-03-2020) heeft het Ministerie van IenW enkele Multilaterale Overeenkomsten gepubliceerd, waarin wordt genoemd dat de opleidings-certificaten het ADN en ADR waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart jl. en eind november 2020 (ADN) en eind oktober (ADR) geldig blijven tot 31 december (ADN) en 30 november (ADR) van dit jaar. Voor eind van het jaar moet de opleiding en examen gehaald zijn. Het nieuwe certificaat houdt wel als begindatum de oorspronkelijke vervaldatum, dus wachten met opleiding/examen tot het laatste moment heeft geen zin! Voor aanvullende vragen kunt ook contact opnemen met onze netwerkpartner VCM-Leusden, telefoon 033-4321002 / www.vcmleusden.nl. Posters voorzorgsmaatregelen tankstations en bunkerwinkelschepenOm klanten op onze tankstations te wijzen op de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus zijn poster ontwikkeld, zowel voor de bemande als voor de onbemande situatie.Er gaan op dit moment (hoax)verhalen rond over potentiële besmetting via vulpistolen. Vulpistolen zijn echter hetzelfde als andere oppervlakken van kunststof of metaal, zoals winkelwagens. We hebben middelen beschikbaar om de klant te beschermen. Zorg voor voldoende voorraad plastic handschoenen en papier op de stations. (https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/poster-voorzorgsmaatregelen-tankstations) Brandstofstof distributie, vitale sector en afwijkende maatregelen?In navolging van het bovenstaande item, zijn er voor de brandstofdistributie nog geen specifieke zaken genoemd, denk echter aan het volgende:- De maatregelen van 23 maart 2020 noemen: “Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.” Vraag je echter wel af of het werk niet door een collega gedaan kan worden, om het risico te minimaliseren.(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen)In de bouw wordt gewerkt aan een protocol ‘samen veilig doorwerken’, deze is er nog niet, maar hou de link in de gaten, want ook daar kunnen we mogelijk van elkaar leren. Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuwsNOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel  en via www.twitter.com/brandstofhandel . Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine mogelijk langere overgangsperiodeNormaliter moeten tankstations vanaf 1 mei zomer-kwaliteit benzine (met een andere dampspanning) leveren. Dit is wettelijk vastgelegd. Echter vanwege de lage benzine doorzetsnelheid momenteel, wordt er momenteel gewerkt aan een langere overgangsperiode.Zo ver is het echter nog niet. Houdt rekening met de lage doorzetsnelheid, zeker met bijvoorbeeld premium benzines waarvan de doorzetsnelheid al minder hoog is. Eerdere berichten:https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-2-brandstofdistributiehttps://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-brandstofdistributiehttps://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-collegialiteit-nove-netwerken NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries. Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.In deze noodsituatie zet NOVE de Corona-alerts op de openbare website.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2751Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 GMTPosters voorzorgsmaatregelen tankstations en bunkerwinkelschepenOm klanten op onze tankstations te wijzen op de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus zijn posters  ontwikkeld, zowel voor de bemande als voor de onbemande situatie. Er gaan op dit moment (hoax)verhalen rond over potentiele besmetting via vulpistolen. Vulpistolen zijn echter hetzelfde als andere oppervlakken van kunststof of metaal, zoals winkelwagens. We hebben middelen beschikbaar om de klant te beschermen. Zorg voor voldoende voorraad plastic handschoenen en papier op de stations. Klik hier om de poster voor bemande stations te downloadenKlik hier om de poster voor onbemande stations te downloaden   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2750Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 GMTCorona Alert 2 BrandstofdistributieCoronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie Het kabinet heeft eerder deze week een pakket aan nieuwe maatregelen aangekondigd voor ondernemers. Dit vindt u terug op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie  Werktijdverkorting wordt Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud Deze week heeft de regering de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd. Deze komt in de plaats voor de regeling van Werktijdverkorting en maakt onderdeel uit van het totale steunpakket voor ondernemers. Onze NOVE-businesspartner Asselbergs en Klinkhamer schreef hierover een blog: https://ak-advocaten.eu/corona-update-van-werktijdverkorting-naar-now-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud/ Voorbeeldbrief toestemming kinderopvang Onze sector is door de overheid aangemerkt als vitaal proces. Olievoorziening wordt met name genoemd. Wij gaan er van uit dat hieronder ook smeermiddelen vallen. Transport van brandstoffen is daarnaast aangemerkt als cruciale beroepsgroep. Dat betekent dat medewerkers die actief zijn in een schakel van de brandstofhandel aanspraak kunnen maken op kinderopvang. Wij hebben voor de leden een voorbeeldbrief opgesteld, gericht aan de kinderopvang, om aan te geven dat een medewerker werkzaam is bij uw bedrijf, dat is aangemerkt als vitaal proces. De brief treft u hier aan. Belangrijke websites voor ondersteuning ondernemers Deze websites zijn belangrijk voor informatie over steunmaatregelen voor ondernemers. Wacht niet te lang met de aanvraag van steunmaatregelen.• Algemene overzichtspagina Rijksoverheid inzake Corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19• Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers• Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen• Informatie over het Coronavirus voor ondernemers (VNO/NCW): https://www.vno-ncw.nl/corona• KVK coronaloket: https://www.kvk.nl/corona/ ADR/ADN, BHV, noodplan, BRZO en veiligheidGezamenlijk met onze collega’s in de koepelorganisaties CTGG en Veiligheid Voorop bundelen wij vragen en antwoorden ten aanzien van vervoer gevaarlijke stoffen, ADR-/ADN-certificatie en veiligheid. Zoals eerder genoemd is de brandstoffensector is aangewezen als vitaal proces, zie https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen. Dit betekent dat een veilige operatie en bedrijfscontinuïteit voorop staat.  Dit betekent ook dat er een speciaal handelingsperspectief is voor kritische functies in de operatie. De veiligheid blijft te allen tijde belangrijk, zeker nu! Toch is mogelijk de overheidscontrole hierop anders de komende tijd. BRZO-inspecties worden mogelijk meer op afstand uitgevoerd. Heeft u als NOVE lid en BRZO-bedrijf hierover vragen, laat die dan lopen via NOVE als één van de branchevertegenwoordigers bij Veiligheid Voorop. Het kan zijn dat uw bedrijf door werktijdverkorting geen BHV’er meer aanwezig heeft op bepaalde tijden in uw bedrijf. Wij leggen deze situatie voor aan de overheid. Denk ook aan aanpassing van uw noodplannen indien er personen op vermeld staan die nu vanwege werktijdverkorting niet aanwezig of bereikbaar zijn. Pas dit zo nodig aan. Jaarafsluiting ‘AGP-houders’ in het kader van NEaDe jaarafsluiting die de ‘AGP-houders’ verplicht zijn op te doen, vindt dit jaar plaats onder bijzondere omstandigheden. De NEa begrijpt dat de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd vanwege het coronavirus ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bedrijf en mogelijk invloed hebben op het proces van de jaarafsluiting. Mede daarom vermelden wij in deze e-mail nogmaals de belangrijkste deadlines en aandachtspunten voor de jaarafsluiting. Ook geven wij aan hoe om te gaan met specifieke knelpunten rond verificatie als gevolg van de huidige maatregelen en hoe dit op te lossen. U dient uiterlijk:• Dinsdag 31 maart 2020 voor 17.00 uur: voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening te hebben staan;• Dinsdag 31 maart 2020 voor 17.00 uur: te zorgen dat uw verificateur het resultaat van de inboekverificatie in het REV heeft geregistreerd;• Dinsdag 31 maart 2020 voor 00.00 uur: de verificatieverklaring of het rapport van bevindingen naar de NEa te sturen via info@emissieautoriteit.nl Aandachtspunten Coronavirus• Het beleid van de NEa ten aanzien van problemen bij locatiebezoeken voor de verificatie, vanwege het coronavirus, kunt u hier vinden.• Als uw bedrijf problemen verwacht bij het verkrijgen van een goedkeurende verificatieverklaring, dan verzoeken wij u dit, zo snel als mogelijk, aan ons te melden via: info@emissieautoriteit.nl• Meer informatie op de website www.emissieautoriteit.nl Handreiking wal-schip interfaceBinnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.Deze handreiking is ook afgestemd met VNPI, VNCI en VOTOB en is in lijn met de toelichting door onder andere Havenbedrijf Rotterdam en RIVM, de verwijzingen naar de respectievelijke websites zijn ook in het document opgenomen. Het doel is om in deze moeilijke tijd bedrijven die het betreft zo pragmatisch mogelijke handvatten te bieden. NOVE is verzocht deze handleiding onder de aandacht te brengen van de leden. U vindt de handleiding via deze link https://www.deltalinqs.nl/handreiking-wal-schip-interface-vnpi-vnci-votob-deltalinqs  NOVE Update vragen, suggesties en activiteiten• Maak gepast gebruik om een eventueel overschot van vakantiedagen te gebruiken als arbeidstijdverkorting. Deze dagen vervallen mogelijk toch of drukken op de balans.• Mogelijk (komende) problemen met het verlopen van ADR/ADN/BHV en code 95 certificaten. Vanwege het stopzetten van veel (verplichte) cursussen kunnen werknemers en bedrijven in problemen komen.• Accijnsrisico en openstaande posten. Leden van NOVE worden gezien als vitale sector. Deze taak zou moeten worden ‘gecompenseerd’ met het verlagen van het accijnsrisico. We denken hierbij aan uitstel afdracht accijns voor AGP-houders en teruggaaf accijns bij faillissement voor brandstofhandelaren. Dit is inmiddels aangekaart via VNO-NCW.• Identificatie als medewerker in de vitale sector. Wat als er een lock-down wordt afgekondigd? Hoe toon je dan aan dat je als medewerker werkzaam bent van een van de NOVE-leden? Dit wordt neergelegd bij het Crisisteam van EZ. NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries. Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.In deze noodsituatie zet NOVE de Corora-alerts op de openbare website. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2746Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 GMTNOVE-lid GP Groot sluit samenwerkingsovereenkomst met Total en VARO EnergyHEILOO – NOVE-lid GP Groot brandstoffen en oliehandel heeft op 11 maart jongstleden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Total en VARO Energy. Door de overeenkomsten zullen de bemande Texaco verkooppunten van GP Groot worden omgekleurd naar het merk Total en de onbemande Texaco en Firezone verkooppunten naar het merk Argos. GP Groot brandstoffen en oliehandel voert sinds de jaren zeventig het merk Texaco en sinds 2008 het aan Texaco gelieerde merk Firezone. Door de wijzigingen in het merkenbeleid van EG Group, de merkhouder van Texaco en Firezone, heeft GP Groot haar strategie voor wat betreft de merkvoering van haar tankstations onder de loep genomen. Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel hierover: “Door de focus van EG op het merk Esso raken de door ons gevoerde merken Texaco en Firezone steeds meer op de achtergrond. Omdat GP Groot een groeistrategie heeft vinden we het belangrijk te beschikken over aantrekkelijke, actieve merken die een verdere groei mede mogelijk maken. We hebben met diverse partijen, waaronder EG, gesproken en hebben voor wat betreft onze bemande tankstations gekozen voor het merk Total en voor onze onbemande tankstations voor het merk Argos. We streven ernaar de nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2020 in te laten gaan.” 17 bemande Total tankstationsTalsma: “Voor de 17 bemande locaties waren we op zoek naar een absoluut A merk dat ook actief is op het gebied van alternatieve brandstoffen. Daarnaast was het onze wens samen te werken met een merk dat beschikt over een tankpas die zowel nationaal als internationaal en op veel A-locaties geaccepteerd wordt en interessante aanvullende diensten biedt. Total voldoet volledig aan dit profiel en sluit qua ambities en manier van werken zeer goed aan bij GP Groot.” Geert Houbrechts, directeur retail van Total is erg content met de nieuwe samenwerking: “Total streeft naar een fijnmazig netwerk, de GP Groot verkooppunten vormen een goede aanvulling op ons bestaande netwerk. Het feit dat het bemande locaties betreft biedt daarnaast goede mogelijkheden voor de verdere uitrol van onze carwash- en modulaire COSIEshopconcepten.” 35 onbemande Argos tankstationsTalsma: “Voor de 16 onbemande locaties zochten we naar een herkenbaar merk dat gericht is op de prijsbewuste consument. GP Groot werkt al jaren naar tevredenheid samen met VARO Energy, zowel op groothandelsvlak als op het gebied van tankstations. De keuze voor het VARO Energy merk Argos is daarom een logische. We hebben al 19 tankstations in Argoskleuren staan, door de komende omkleuring groeit dat aantal naar 35 stuks.” Arnold Scherpenkate Manager Wholesale & Retail Netherlands van VARO Energy ziet de nieuwe overeenkomst als een mooie nieuwe stap in de verder uitrol van het Argos-merk: “VARO Energy focust zich in Nederland naast de distributie van brandstoffen op het uitbreiden van het Argos-merk, we zijn daarom erg blij dat GP Groot het aantal Argos verkooppunten in haar netwerk vergroot en onze samenwerking verder versterkt”. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2745Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 GMTCorona Alert 1 BrandstofdistributieDe leden van NOVE zijn actief op vele fronten en verschillende werksituaties. De oliebranche is aangemerkt door de overheid als vitale sector. Wij proberen u te voorzien van zo goed mogelijke informatie van wat er bekend is bij de overheid en collega verenigingen. Overheden doen er alles aan om te zorgen dat verspreiding van het virus zoveel als mogelijk beperkt wordt. Er wordt daarnaast een nadrukkelijk beroep gedaan op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. In het kort voor een ieder:• Werk schoon. Was vaker dan gebruikelijk je handen en zorg ervoor dat je handen tijdens het drogen niet meteen weer ‘besmet’ worden.• Houdt handgrepen/toetsenborden/leuningen extra schoon. • Bij ziekteverschijnselen die lijken op verkoudheid: thuis blijven.• Denk vooruit, wat als jij ziek wordt, weten jouw collega’s wat ze moeten doen?• Kijk regelmatig op de site van het RIVM en volg het nieuws.• Ga niet hamsteren, maar houd wel de voorraad op peil.• Wees extra alert op mensen/(internet-) criminelen die misbruik maken van de situatie. Zorgen voor elkaar:• Houd elkaar in de gaten en wees alert op ziekteverschijnselen bij uzelf en uw collega’s.• Het zijn bijzondere tijden, die kunnen leiden tot onzekerheid en stress.• Praat hier over met elkaar, toon begrip voor elkaar;• Neem de tijd voor alle werkzaamheden, laat u niet opjagen, denk aan uw eigen veiligheid en die van uw collega’s;• Leg het werk stil, wanneer u dit noodzakelijk vindt;• Spreek elkaar aan op de eigen verantwoordelijkheid;• Aarzel niet om contact op te nemen met uw werkgever/bevrachtingskantoor/laad-depot/NOVE als u dit nodig vindt. Ziekte/Besmetting:• Start niet aan de werkperiode bij een vermoeden van ziekte. Communiceer hierover, ook in uw vrije tijd, met uw collega’s en werkgever.• Zorg voor een thermometer, zodat regelmatig de lichaamstemperatuur gemeten kan worden.• Wanneer een bemanningslid/collega ziekteverschijnselen vertoond (hoesten, kortademigheid en/of koorts), isoleer deze zoveel als mogelijk. Neem direct contact op met uw werkgever over het vervolg.• Pas indien nodig het werkzaamheden/vaarschema aan.  Tankstations:• Shop mag open, echter bakery moet dicht indien er een horecavergunning op rust. (KLPD heeft rijkswegstations gemaand bakeries sowieso te sluiten)• Haal in ieder geval de tafel/stoelen weg. Restaurants zijn ook dicht, echter chauffeurs moeten ook eten. Voorverpakt in de schappen mag vooralsnog wel.• Gebruik de ‘kooi’ zoals deze na 21.00 uur gebruikt moet worden, heel de dag.• Vermijdt cash, promoot pin en zeker swipen.• Volledige info Bunkerstations:• Houd betaal- en SAB-terminals schoon, nog schoner dan gebruikelijk.• Slangen en BOBS worden meestal overgegeven als men handschoenen aan heeft. Dit is vaak ook het moment van mondelinge communicatie. Blijf dat doen, maar houdt gepaste afstand als je gesprekken voert. Probeer veel zaken vooraf per telefoon/marifoon/email te doen. Misschien is nu het moment om de bunkeropdracht/bunkerchecklist volop te gaan gebruiken.• Maak bij wissel van schipper extra het stuurwiel/joystick/handgrepen in de stuurhut schoon.• Aanvullende info Brandstof laden en lossen op locatie:• Houd gepaste aftand als je gesprekken voert.• Maak touchscreens die u en anderen met ‘blote handen’ bedienen nog vaker schoon. Denk bijvoorbeeld bij het laadrek maar ook bij niveaupeiling bij tankstations.• Volg de aanwijzingen op de brandstofterminal op.• Maak bij chauffeurswissel extra het stuurwiel, versnellingspook en cabinehandgrepen schoon.• Voor de (zee)vaart heeft het ICS de volgende (Engelse-)richtlijn Vertegenwoordigers:• Maak goed gebruik van uw telefoon/email.• Maak altijd een voorbehoud als het gaat over leveren van goederen. Maak geen beloftes die u en uw collega’s niet na kunnen komen.• Geef geen handdruk.• Houd gepaste afstand tijdens het communiceren. Algemene Informatie over het Coronavirus voor ondernemers van VNO-NCW en de KvK over zaken als werktijdverkorting, belasting, borgstellingkredieten https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2743Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 GMTCorona collegialiteit / NOVE-netwerken / Corona Alert BrandstofdistributieNOVE-leden distribueren brandstoffen en smeermiddelen, een primaire levensbehoefte. Voer maatregelen in waarmee u besmettingsrisico van het Coronovirus zo laag mogelijk kunt houden. Voorschriften en adviezen over hygiëne en grote bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het RIVM (zie https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus) kenbaar maakt, zijn belangrijk. Denk er ook over na, wat u zelf (extra) kunt doen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2740Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 GMTRND adviseert tijdelijke maatregel tegen corona: stimuleer pinnen ipv cashRaad Nederlandse Detail, waarbij NOVE is aangesloten adviseert om pinnen te stimuleren in plaats van accepteren van cash geld. Hoewel de kans op besmetting via cash geld uiterst klein is volgens de Europese Centrale Bank, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO toch om gebruik van cash geld zoveel mogelijk te beperken. RND adviseert het volgende: Nuchter te blijven en contante betalingen vooralsnog niet te weigeren, maar wel een oproep om: (a)          (contactloos) pinnen te stimuleren (en mobiel als mensen ApplePay aan hebben staan). Het telkens schoonmaken van het toetsenbord van de betaalterminals is vooralsnog nog niet aan de orde, zeker niet als contactloos wordt betaald (en dat kan bij 98% van alle winkels in Nederland) en er substantieel tijd zit tussen betalingen, en (b)          klanten vriendelijk te verzoeken om handcontact te vermijden als ze ervoor kiezen om contant te betalen. Bijgesloten treft u optioneel een poster aan die u op A4 of A5 formaat kunt afdrukken en eventueel kunt gebruiken op de winkelvloer. Het is geen verplichting, maar vooralsnog een tijdelijke, optionele maatregel, die is afgestemd met de Consumentenbond én Betaalvereniging Nederland. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2736Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 GMTOmgevingswet, wordt het eenvoudiger en beter?Met de invoering van de Omgevingswet wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Dit moet er volgens de Rijksoverheid voor zorgen dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving. In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen. Wat betekent die nieuwe Omgevingswet voor u? Wordt het allemaal eenvoudiger? https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2711Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 GMTGroothandelsprijzen volgen? Dat kan!Met de enorme daling van de olieprijs op maandag 9 maart daalden de groothandelsprijzen meteen mee. Voor iedere brandstofhandelaar is het van groot belang om de ontwikkelingen op de brandstofmarkt op de voet te kunnen volgen. NOVE-businesspartner OMJ heeft voor NOVE-leden verschillende abonnementsvormen die aan uw wensen kunnen voldoen. Voor nog geen 1000 euro heeft u bijvoorbeeld live prijzen op uw mobiele telefoon. Even proefdraaien? Geen probleem, neem contact op met Sam Galloway van The Oil Market Journal via telefoon +44 7736 270 836 of via Email: sg@the-omj.com. Als u een gratis proefabonnement wil, kunt u dat ook aangeven via het NOVE-secretariaat info@nove.nl. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2734Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 GMTVerplicht elektrisch oplaadpunt bij nieuwbouwVanaf 10 maart geldt de volgende maatregel voor nieuwbouw: Bij utiliteitsgebouwen (alle gebouwen die geen woonbestemming hebben) met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen en voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Mocht u plannen hebben voor nieuwbouw, neem dat dan mee in de plannen. Bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 minimaal 1 oplaadpunt zijn aangelegd. De gebouweigenaar kan, naar gelang de lokale behoefte en lokale markt, zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij in totaal realiseert. Meer informatie vindt u hier https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2733Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 GMTNOVE stuurt voorstel aanpassing NEN-EN590De NOVE-werkgroep brandstofkwaliteit EN590cFBT heeft een voorstel en onderbouwing aan de NEN (normcommissie) gestuurd inzake verbetering van de dieselbrandstofkwaliteit.Het voorstel bestaat uit een 4-tal punten, om de dieselbrandstofkwaliteit meer in lijn te brengen met de hoogwaardige dieseltechniek waarmee moderne dieselmotoren zijn uitgerust alsmede alsmede de uitdagingen van het toenemend gebruik van niet-fossiele brandstoffen.De onderbouwing en (in)directe aanwijzingen … https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2732Thu, 05 Mar 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met december 2019: -2,9%De brandstofomzet in Nederland is in 2019 met 2,9% gedaald ten opzichte van 2018, zo stelt de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren, NOVE, vast uit recente cijfers van het CBS. Waar de omzet van benzine nog licht steeg met 1,4%, was met name de daling in de verkoop van diesel opmerkelijk binnen een groeiende economie: -5,8%. Een en ander valt te verklaren uit een aantal factoren: a. bouwactiviteiten stonden op een lager pitje, waardoor minder vrachtverkeer en verbruik op de bouwplaats plaatsvond. b. De automotive industrie in Duitsland (met veel toeleveranciers uit Nederland) draait minder c. door accijnsverschillen gingen particulieren en bedrijven weer meer over de grens tanken en d. een recordverkoop van elektrische auto’s (waarbij veel leaserijders hun dieselauto inruilden voor een elektrisch exemplaar). Verbruik in de agrarische sector bleef redelijk op peil. Verwachting is niet dat de brandstofomzet zich op korte termijn zal herstellen, omdat eerdergenoemde factoren ook in 2020 van toepassing zijn. Klik op de afbeelding om te downloaden https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2727Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 GMTNEN-brandstoffencommissie op bezoek bij de NOVE Junior KamerOp 13 februari 2020 gaf de secretaris van de NEN-brandstoffencommissie een presentatie aan de NOVE Junior Kamer in Alkmaar. Gedurende de presentatie werd duidelijk dat de NEN als nationale commissie alsmede de CEN als Europese commissie continue zoekende zijn om de problemen op te lossen. Voor 1985 waren er geen Europese normen voor brandstoffen. Sindsdien zijn de normen steeds in revisie vanwege aanpassingen op wettelijk gebied, denk aan verlaging van zwavel, als technische veranderingen van steeds sneller draaiende motoren waardoor normen van bijvoorbeeld ontstekingskwaliteiten belangrijker werden.   Tijdens de presentatie werd duidelijker dat in meerdere landen problemen zijn, doch niet overal dezelfde problemen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2717Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 GMTCijfers elektrisch vervoer januari 2020Ieder maand publiceert RVO cijfers met betrekking tot elektrisch rijden in Nederland. De cijfers van januari 2020 zijn inmiddels gepublcieerd op de website.In vergelijking met de maand december 2019 werd er in januari 2020 fors minder elektrische voertuigen verkocht. Was de verkoop van elektrische voertuigen in december nog goed voor meer dan 50% van de totale verkoop van nieuwe auto’s, in januari was dit percentage geslonken tot 6,4% (waarvan 3,8% vol-elektrisch). Uiteraard heeft dat alles te maken met het gewijzigde fiscale regime voor leaserijders (verhoging van de bijtelling per 1-1-2020). Verwachting van BOVAG-RAI is dat elektrische auto’s over heel 2020 goed zullen zijn voor 10% van de nieuw-verkopen. Op de website van RVO vindt u alle cijfers. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2715Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 GMTWerknemer ontslaan? Zet de reden in uw loonaangifteDe overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 is ingevoerd, is dat u bij het einde van een dienstverband verplicht de reden voor de beëindiging ervan moet aangeven in de loonaangifte. Extra maatregel tegen uitkeringsfraudeEen ontslagen werknemer kan bij de aanvraag van een WW-uitkering onterecht aangeven dat hij aan alle voorwaarden voor de uitkering voldoet. In eerste instantie zal hij dan vaak een WW-uitkering krijgen. Als u de juiste ontslagreden in de loonaangifte zet, biedt dat ons een extra controlemogelijkheid om uitkeringsfraude te ontdekken. Meer maatregelenDe maatregel is onderdeel van een breder pakket maatregelen van de overheid om fraude aan te pakken. Lees hier meer over in ‘Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies’ op overheid.nl. Hoe u fraude bij ons kunt melden Bron: uwv.nl   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2708Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 GMTInloggen werkgeversportaal alleen nog met eHerkenningSinds 1 november 2019 sluit het UWV het inloggen op het werkgeversportaal via UWV-accounts in fasen af. Op 20 februari 2020 is deze inlogoptie ook voor de laatste UWV-accounts afgesloten. U kunt alleen nog inloggen met eHerkenning. Afronding overstap naar eHerkenningOp 20 februari 2020 sluit het UWV de laatste nog openstaande UWV-accounts af. Voor het inloggen op het werkgeversportaal stapt het UWV over op eHerkenning omdat ze op het werkgeversportaal gezondheids-, persoons- en inkomensgegevens van werknemers verwerken. Met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) komt de beveiliging van het werkgeversportaal op het vereiste niveau. Heeft u nog geen eHerkenning?Wilt u gebruik blijven maken van het werkgeversportaal? Vraag dan zo snel mogelijk eHerkenning aan. Meer informatie over de aanvraag, leveranciers en kosten vindt u op Ik wil eHerkenning aanvragen. U kunt meldingen en aanvragen ook per post naar het UWV opsturen. De formulieren en contactgegevens vindt u op uwv.nl. Houd er wel rekening mee dat dit extra tijd kost en het UWV uw meldingen en aanvragen op tijd moeten ontvangen. Intermediair machtigenAls u werk wilt uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, kunt u een andere partij machtigen via een ketenmachtiging. Zo kunt u bijvoorbeeld een intermediair of een bureau machtigen om zaken voor u te regelen op het werkgeversportaal. U hoeft hiervoor niet zelf eHerkenning aan te vragen. Het is nu ook voor eenmanszaken mogelijk om een andere partij te machtigen. Lees meer over eHerkenning Bron: uwv.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2707Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 GMTRapport Tankstations in transitieDe VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) heeft op 5 februari 2020 het rapport ‘tankstations in transitie’ uitgebracht. Interessant om door te nemen en te kijken dit beeld van de grote oliemaatschappijen klopt met uw eigen verwachting. Een belangrijke conclusie in het rapport is dat alleen full service locaties goede kaarten in handen zouden om op termijn winstgevend te blijven. Vanuit NOVE is aan de leden ook de NOVE/UPEI visie 2050 begin februari toegestuurd. Deze heeft betrekking op de energietransitie. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2704Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met november 2019: -3,0%De brandstofomzet tot en met november 2019 is gedaald met 3,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Alle brandstoffen verkochten in de maand november 2019 minder dan in de maand november 2018. Hoewel de verkoop van benzine tot en met november nog in de plus staat, laat met name de verkoop van diesel een forse daling zien ten opzichte van 2018. Verwachting is dat deze trend niet zal worden goedgemaakt met de verkopen in december. Klik op de afbeelding om te downloaden https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2706Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 GMTVerslag workshop RED2 for dummiesOp 6 februari jl vond in Bunnik de workshop RED2 for dummies plaats in Bunnik. Organisatoren waren het Platform Duurzame Biobrandstoffen (PDB), de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De zaal was goed gevuld met ruim 70 personen, waaronder een flink aantal NOVE-leden. Bijgaand het verslag(alleen leden). Klik hier voor de presentaties. Op 11 februari en 17 maart vinden over consultaties plaats met belanghebbend door het Ministerie van I en W. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2701Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 GMTEnergielijst 2020 EIA bekendDe Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. In de brochure van de EIA leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt. In de lijst staan bijvoorbeeld zaken zoals HR-glas voor bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen, LED-verlichtingssystemen, brandstofcelsystemen, energiezuinige scheepsmotoren, zijafscherming van vrachtwagen, start-stop systemen, hybride PTO aandrijving, meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen en biobrandstof productie-installatie. Lees in ieder geval eens de inhoudsopgave door, het kan goed zijn voor uw eigen bedrijf, maar ook om eventueel uw klanten erop te wijzen.     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2700Mon, 03 Feb 2020 00:00:00 GMTRapport hernieuwbare brandstoffen in de zeevaartHet Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE bij aangesloten is, heeft in samenwerking met Navigant, in opdracht van het Ministerie van I&W, een stakeholderconsultatie gehouden over de inzet van hernieuwbare brandstoffen in internationale zeevaart. Er is een verplicht internationaal doel nodig op inzet hernieuwbare brandstoffen voor het reduceren van CO2-emissies van internationale scheepvaart. De sector pleit voor een verplichting ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie. Meer informatie, inclusief het rapport zijn te vinden via de website van het Platform. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2696Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 GMTNEa bijeenkomst Energie voor Vervoer druk bezochtOp 23 januari 2020 hield de Nederlandse Emissieautoriteit een informatiebijeenkomt 'Energie voor Vervoer' om deelnemers te informeren over de jaarafsluiting 2019. De deelnemers zijn in dit geval de bedrijven die HBE's maken en/of verhandelen. Meer algemene informatie over hoe het inboeken van hernieuwbare energie werkt, komt ook aan bod in de bijeenkomst HBE en BKE voor dummies. Deze bijeenkomst is op 6 februari a.s. Op de bijeenkomst van 23 januari werd er ook vooruit geblikt naar de nieuwe opgave voor onze sector: de bijmengverplichting van 16,4% voor 2020.   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2694Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 GMTAutogas Rally 2020 Op zaterdag 16 mei 2020 organiseren Platform Autogas de eerste Autogas Rally 2020 in Nederland! Rijd jij ook mee?! Schrijf je snel in, want vol = vol! #PlatformAutogas #LPG #Autogas #AutogasRally Inschrijven https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2690Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 GMTBrandstofkwaliteit: NOVE-werkgroep bijeen, artikel in vakblad Grondig Op 10 januari 2020 is de NOVE-werkgroep brandstofkwaliteit voor het eerst bijeen geweest. Het doel en leden van de werkgroep zijn in een eerder bericht al voorgesteld. Ook plaatste Cumela (loonwerkers) in hun vakblad Grondig een groot artikel inzake het dossier brandstofkwaliteit waar NOVE veel medewerking aan verleend heeft.Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken over de vertegenwoordiging binnen de groep. Bijna alle ‘bloedgroepen’ binnen de NOVE hebben zich aangemeld en gevraagd wordt of de FAME-leveranciers ook willen aanschuiven. De uitdaging is branche breed, daarom is het goed dat iedereen meedenkt aan de verbetering. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2689Mon, 27 Jan 2020 00:00:00 GMTJaarlijks personeel op het LPG-tankstation opleiden!De wet, via de activiteitenregeling milieubeheer, geeft aan dat de toezichthoudende persoon jaarlijks opgeleid dient te zijn! NOVE wijst zijn leden hier graag op, omdat gemotiveerd en goed personeel de veiligheid ten goede komt. Het algemene deel van deze opleiding kan gewoon gratis, in circa 30 minuten, via een e-Learing. Naast het ‘algemene deel’, is er ook een bedrijfsspecifiek deel, zoals het actualiseren van het overzicht van namen en telefoonnummers van de te waarschuwen instanties. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2688Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 GMTBRL-K901/04 ter kritiek gepubliceerdConcept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2019-08-19 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)" ter kritiek. Tot 1 april 2020 ligt concept BRL-K901/04 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V. Concept BRL-K901/04 is een herziening van de bestaande BRL-K901/03. De herziening was nodig omdat: Er reeds drie wijzigingsbladen op de BRL-K901/03 versie zijn uitgeven (v2012-09-17,v2014-03-31 en v2015-09-18). De NPR 2578 herzien is naar versie 2013. Door deze wijziging zijn tegenstrijdigheden ontstaan tussen de twee normen (ingangscontrole uitwendige bekleding voorafgaand aan de herkeuring). De CI is overgegaan naar een accreditatie norm en dat heeft gevolgen op de opzet van de BRL (layout). De procedure meetmiddelen in lijn is gebracht met de nieuwe accreditatienorm van de CI. Opmerking: Artikel 4.2 in deze kritiek versie zal ook nog worden aangepast op de aankomende omgevingswet. Meer info: https://www.kiwa.com/nl/nl/nieuws-en-media/wijzigingen-in-brlen/2020/brl-k90104-ter-kritiek-gepubliceerd/   https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2684Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 GMTWW-premies voor vaste en flexibele arbeidscontractenVanaf 1 januari 2020 betaalt u een lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Let op: u moet er dan wel voor zorgen dat deze arbeidsovereenkomst voor 1 april 2020 in uw loonadministratie staat. Wat verandert er? Tot 1 januari 2020 werd de WW-premie berekend op basis van de sector waarin uw werknemer werkt. Nu wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. U betaalt dan een lage WW-premie of een hoge WW-premie. Schriftelijke arbeidsovereenkomst Bij het bepalen van de WW-premie wordt gekeken naar de gegevens in de loonadministratie. U betaalt de lage WW-premie als uit de arbeidsovereenkomst van uw werknemer blijkt dat hij voor onbepaalde tijd in dienst is en dat het geen oproepovereenkomst is. Deze schriftelijke arbeidsovereenkomst, die door u en uw werknemer ondertekend is, bewaart u in uw loonadministratie. Uiterlijk op 31 maart in uw loonadministratie Het is niet alle werkgevers gelukt om de administratieve wijzigingen voor 1 januari 2020 uit te voeren. Daarom krijgen zij hier meer tijd voor. Dit betekent voor u dat uiterlijk 31 maart de getekende arbeidsovereenkomsten in uw loonadministratie moeten staan. Had uw werknemer voor 1 januari 2020 al een vaste arbeidsovereenkomst? Dan mag u alvast de lage WW-premie betalen. Zorg wel dat de loonadministratie uiterlijk 31 maart is bijgewerkt. Anders betaalt u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie. Lees hier meer over bij vraag 1.6 in het ‘Kennisdocument Premiedifferentiatie WW’ van de Rijksoverheid. Meer informatie over de nieuwe berekening van de WW-premie (UWV) https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2677Mon, 13 Jan 2020 00:00:00 GMTIn december meer dan de helft van alle verkochte auto’s elektrischIeder maand publiceert RVO cijfers met betrekking tot elektrisch rijden in Nederland. De cijfers van december 2019 zijn inmiddels gepublcieerd op de website. Opvallend is onder meer dat: Meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch was Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland steeg boven de 100.000 uit. Inmiddels zijn er meer volledig elektrische auto’s dan plug-in hybrides. Het gezamenlijke marktaandeel van elektrisch (inl plug-in) in 2019 was 13,7% (verwachting voor 2020 is iets lager) Groei laadpunten tot boven de 50.000. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2714Mon, 13 Jan 2020 00:00:00 GMTIn december meer dan de helft van alle verkochte auto’s elektrischIeder maand publiceert RVO cijfers met betrekking tot elektrisch rijden in Nederland. De cijfers van december 2019 zijn inmiddels gepublcieerd op de website. Opvallend is onder meer dat: Meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch was Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland steeg boven de 100.000 uit. Inmiddels zijn er meer volledig elektrische auto’s dan plug-in hybrides. Het gezamenlijke marktaandeel van elektrisch (inl plug-in) in 2019 was 13,7% (verwachting voor 2020 is iets lager) Groei laadpunten tot boven de 50.000. Klik hier om het volledig overzicht te zien. U kunt de cijfers maandelijks ontvangen in uw mailbox via de website van RVO https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2671Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTWorkshop introductie RED 2 en Inboeken Hernieuwbare Energie voor Vervoer Hoe werkt in Nederland het inboeken hernieuwbare energie voor vervoer en wat staat er nou precies in de tweede Europese Renewable Energy Directive (RED 2) over hernieuwbare brandstoffen voor transport? Deze workshop op 6 februari 2020 geeft een toegankelijk introductie in drie blokken. Ieder NOVE-lid is welkom. Blok 1 Inboeken hernieuwbare energie in vervoer (zowel vloeibaar, gasvormig en elektriciteit)Door Renée Peerboom, NEa en Elke van Thuijl, RVO Introductie: belangrijkste bevindingen jaarrapportage 2018 De Nederlandse Emissieautoriteit (Nea) Hoe werkt het register? Hoe boek je in en wat is er aan informatie nodig? o.a. non-modificatieverklaring, dubbeltellingsverklaring, duurzaamheidscertificaat. Hoe werkt naleving en toezicht? Wat weten we over prijsvorming? Blok 2 Wat zegt RED 2 precies over hernieuwbare brandstoffen voor vervoer?Door Eric van den Heuvel, PDB i.s.m. Renée Peerboom, NEa en Elke van Thuijl, RVOmet o.a. grondstoffen en typical values, drempelwaardes, low-ILUC certificering, nieuwe hernieuwbare brandstoffen (RFNBO's), opt-in mogelijkheden voor scheep- en luchtvaart.Blok 3 Wat moet Nederland regelen in het Besluit energie vervoer? Dit gaat over de Nederlandse implementatie van RED 2 en de afspraken in het Klimaatakkoord met o.a. opt-in scheep- en luchtvaart, recycled carbon fuels, BKE's. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2665Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTBrandstofomzet tot en met oktober 2019: -2,8%De brandstofomzet tot en met oktober 2019 is gedaald met 2,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Een flinke achteruitgang ten opzichte van de periode tot en met september 2019 toen de daling nog op 1,9% stond. Opvallend is dat naast de daling van de verkoop van diesel in de maand oktober, nu ook de verkoop van benzine voor deze maand in de min staat. Voor de hele periode staat de verkoop van benzine weliswaar nog in de plus, maar dat is onvoldoende om de daling bij diesel te compenseren. Klein lichtpunt is de verkoop van LPG in oktober die 4,8% hoger was dan oktober 2018. Onze eerdere voorspelling dat het jaar 2019 negatief zal afsluiten ten opzichte van 2018 lijkt steeds meer uit te komen. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2662Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTNieuwe cursus data (Bio)Brandstoffen en Smeermiddelen, meld je aan!Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de NOVE cursussen Smeermiddelen, Brandstoffen en Biobrandstoffener ook  weer aan komen. Smeermiddelen - 10 maart - AanmeldenBrandstoffen - 12 maart - AanmeldenBiobrandstoffen - 13 maart - Aanmelden In onderstaand overzicht ziet u de verschillen tussen de cursussen en wat er allemaal tijdens deze cursusdag besproken wordt. NOVE Basiscursus Brandstoffen NOVE cursus Biobrandstoffen Inhoud cursusdag De eigenschappen van koolwaterstoffen en aardolie. Hoe is een raffinaderij opgebouwd en hoe zit het met de opbouw van de productie van lichtere brandstoffen? De aard, kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van LPG wordt besproken en je leert alles over benzine, diesel en gasolieproducten (gebruikerseisen, blendingscomponenten, kwaliteitsaspecten, kenmerken)   De cursusdag is gewijd aan biobrandstoffen, al dan niet toegevoegd aan (minerale) autobenzine en (auto)diesel/gasolie. De (bio)brandstoffen (bio benzine en bio diesel) worden belicht vanuit hun productiefase, hun samenstelling, de (alternatieve) toepassingen, de voor- en nadelen van de (bio)brandstoffen en de verschillende (EU) specificaties. Ook het belang van Good Housekeeping zal worden besproken. Doelgroep Nieuwkomers in de brandstoffenbranche, zoals vertegenwoordigers, verkopers binnendienst, verkopers bunkerbedrijven en tankstationbeheerders. Maar ook voor bestaande medewerkers is het een opfriscursus evenals een bijscholing. Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met een achtergrond/kennis van (motor)techniek en brandstoffen, zoals bijvoorbeeld aanwezig in de NOVE cursus ‘Basiscursus Brandstoffen’ of 'Basiscursus Smeermiddelen'. Cursusduur en toetsing 09:30 - 15:30 uur Certificaat Basiscursus Brandstoffen 09:30 – 15:30 uur Deelname bewijs Kosten €240 p.p. indien uw bedrijf afdraagt aan FKB €240 p.p. indien uw bedrijf afdraagt aan FKB Eerstvolgende cursus Donderdag 12 maart Vrijdag 13 maart https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2658Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 GMTSteenkool, Olie en Spanning, een eeuw zelfstandige brandstoffenhandel in NederlandSteenkool, Olie en Spanning, een eeuw zelfstandige brandstoffenhandel in Nederland, door Rob Wolf. Geef het boek aan een nieuwe medewerker, aan relaties of nog een exemplaar voor uzelf! Het boek kost €19,95 excl. btw en verzendkosten (€7,50). NOVE-leden ontvangen 10% ledenkorting op het boek. Bestellen1) Mail de volgende gegevens naar info@nove.nl - Bedrijfdnaam- Adres- Postcode en plaats- Naam contactpersoon2) Maak €29,92 (NOVE-leden: €27,75) over op rekeningnummer NL55 RABO 0144 391 228 t.n.v. NOVE o.v.v. BOEK en uw naam en adresNadat het bedrag op onze rekning is bijgeschreven, wordt het boek en de factuur naar u toegezonden. Wilt u meerdere exemplaren, stuur dan een mail naar info@nove.nl https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2657Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 GMTEerste feest Blue Rhapsody op frituurvet Het nieuwe partyschip Blue Rhapsody heeft op zaterdag 7 december haar eerste evenement gedraaid op honderd procent HVO (hydrotreated vegetable oil). Voor het feest ‘Club Colorique’ van de organisatie VARO Energy(NOVE-lid), werd het schip van de Arnhemse rederij Constant in Beweging getankt met brandstof, vervaardigd uit rest- en afvalstromen - veelal oud frituurvet. CO₂-neutraal varen betekent een primeur voor partyschepen, zoals de futuristisch ogende Blue Rhapsody. Een meer gelijkmatige verbranding van de HVO-brandstof leidt tevens tot een homogenere verbranding en daardoor tot lagere NOx en PM-emissies. Een stap vooruit als het gaat om een schonere evenementenwereld, zo stelt Constant in Beweging. De motoren van het schip voldoen geheel aan de norm om met de nieuwe schone brandstof HVO van VARO Energy te kunnen varen. “Alle successtory’s beginnen op een witte bladzijde, zo ook dit concept voor een zinnenprikkelend feest én een schonere wereld”, aldus Rick Klop, Country Manager Benelux & France namens VARO. “Toen wij de aanvraag binnenkregen voor varen op CO₂-neutrale brandstof, hebben wij direct onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Wij zijn verheugd dat wij als eerste varende evenementenlocatie een stap vooruit zetten in een schonere toekomst als het gaat om brandstofgebruik”, aldus Constant Geerling. https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2664Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMTNOVE-modelarbeidsvoorwaarden aangepast per 1-1-2020Op de NOVE-website staan de nieuwe Model Arbeidsvoorwaarden, waarbij er nu specifieke versies zijn voor de land- en de waterhandel. De arbeidsvoorwaarden zijn nu makkelijk en eenvoudig te vinden op de NOVE-website, waarbij NOVE leden kunnen doorklikken om op het ledendeel het archief te kunnen inzien. Ook staan de vanaf 1 januari 2020 geldende salaristabellen voor iedereen zichtbaar op de site. Klik hier voor de NOVE Arbeidsvoorwaarden.   Eerdere berichten: NOVE advies salaristabellen januari 2020: +2%     https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2656Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMTZo ziet het tankstation van de toekomst eruitTankstations staan aan de vooravond van een metamorfose. Want met alleen een rijtje brandstofpompen en een shop red je het niet.  De energiestransitie dwingt tot vindingrijkheid met ruimte voor nieuwe brandstoffen en nieuwe formules. NOVE-lid Peter Dalhuisen van de Dalhuisen Groep in Epe (15 stations in Oost-Nederland) schetst het tankstation van de toekomst. Diesel, benzine, lpg, een autowasstraat en tankshop met een serieuze koffiecorner en balie waar je pakketjes kunt ophalen. Het tankstation van de Dalhuisen Groep aan de Paasvuurweg in Epe is ‘up to date’, eentje die ‘behoorlijk mee kan’ in 2020. Misschien ook nog een paar jaar langer. Maar daarna? En hoe zit het met die veertien andere Dalhuisen-tankstations en de 90 mensen die er bij het bedrijf in Epe werken? In het hoofdkantoor van de groep, pal aan de andere kant van de straat, zijn ze volop bezig met ‘het tankstation van de toekomst’. De energietransitie zet het brandstoflandschap op de kop; de uiterste houdbaarheidsdatum van tankstations zoals we die nu kennen komt dichtbij. ,,Nou ja’’, zegt Peter Dalhuisen. ,,Ik ben de vierde generatie in het bedrijf en ik ben ervan overtuigd, dat het na mij niet ophoudt." De Dalhuisen Groep bedient niet alleen zijn eigen tankstations, maar levert ook brandstoffen aan bijvoorbeeld transporteurs met een eigen tankvoorziening.  NOVE had ook nog haar bijdrage bij het verhaal: Strikt genomen is Nederland nu al ruim voorzien van tankstations. De voorspelling was dat het aantal stations met ongeveer twee procent per jaar zou dalen, maar daar lijkt het nog helemaal niet op. ,,Misschien gaat het helemaal anders en komen er juist meer bij," zo schrijft directeur Erik de Vries van NOVE, brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandel, in de jongste uitgave van huisblad inNOVE. NOVE-leden beheren onder meer 1500 tankstations en bevoorraden daarnaast ook bijvoorbeeld transporteurs, de industrie en agrariërs met eigen pompen. NOVE rekent op de stormvastheid van zijn leden, zegt Erik de Vries in een toelichting. Zij zullen ‘nieuwe inkomsten en verdienmodellen zoeken en vinden’ en die zouden gemakkelijk zo vindingrijk kunnen uitpakken dat er alleen maar meer tankstations bij komen die meer dan alleen wat brandstof te bieden hebben. Er is in ieder geval al stevig beweging onder de pomphouders die verder gaat dan wat broodjes, koffie, pakketafhaalpunt en een wasstraat, weet hij. Bron: De Stentor https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2655Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMTAccijnstarieven brandstof per 1 januari 2020Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe accijnstarieven per 1 januari 2020 voor brandstoffen bekend gemaakt. Nederland kent een automatische indexatie van accijnstarieven. Dat betekent dat de accijnzen jaarlijkse verhoogd worden. Dit in tegenstelling tot andere landen binnen de EU. De accijns op benzine is in Nederland de hoogste in Europa. Op het ledennet treft u het overzicht aan (of klik hier). NOVE publiceert overigens wekelijks een overzicht van de hoogste en laagste brandstofprijzen op de Facebookpagina @brandstofhandel, gebaseerd op gegevens van de Europese Commissie https://www.nove.nl/cms/showpage.aspx?id=2654