PGS 35 Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen als concept gereed

19 juli 2017
Waterstof Rhoon september 2014

In 2014 en 2015 is er gewerkt aan de eerste PGS 35. Toen een geheel nieuwe PGS waar NOVE met een ruime vertegenwoordiging aan heeft bijgedragen. Nu, vanwege de zogenoemde opzetting naar de 'Nieuwe Stijl' een nieuwe concept van de PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' gereed voor commentaar. Enige weken geleden informeerden wij u al over de PGS 25 (Aardgas - Afleverinstallaties voor motorvoertuigen), wat toen de eerste PGS was volgens de Nieuwe Stijl. 

Alle geïnteresseerden kunnen nu het concept PGS 35 inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau tot 19 september 2017.
 
PGS 35
Deze PGS heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof gebruiken (via de brandstofcel). Om de marktintroductie van dit soort wegvoertuigen verder mogelijk te maken gaan het Rijk, koplopers uit de gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende jaren kennis en ervaring opdoen met o.a. de aanleg van waterstoftankstations. PGS 35 geeft in deze fase randvoorwaarden voor veiligheid ten bate van de vergunningverlening.

NOVE: Denk aan Multifuel-stations!
Goede en werkbare wet- en regelgeving is belangrijk voor de leden van NOVE, vandaar dat in overleg met NOVE de heer Bram Vogelaar lid is namens het bedrijfsleven, afgestemd met het bestuur van de NOVE-sectie GAS.
Voor NOVE is het tevens van belang dat de diverse PGS-richtlijnen zo goed mogelijk zijn afgestemd om bijvoorbeeld ook multi-fuel tankstations te kunnen bouwen. De richtlijnen waar het dan om gaat zijn de PGS 16 (LPG), 25 (CNG), 28 (benzine/diesel), 33 (LNG) en 35 (waterstof).

Aanleiding voor herziening van PGS 35
De belangrijkste reden om PGS 35 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.
 
Aanpak van de herziening
Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 35 zijn:
•de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);
•daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht
•het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
•als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 35 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.
 
U kunt NIET op alle delen van PGS 35 commentaar indienen. Dit zijn de (wettelijke) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje weergegeven.
 
LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.
 
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.
 
U kunt uw reactie uiterlijk tot 19 september a.s. sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
 

NV.2016.04 voorkant

Vervolgstappen
Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 35-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 35 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 35 aan het einde van dit jaar gereed is, waarna het wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 35 volgt in de komende tijd meer informatie.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape