Omgevingswet, wordt het eenvoudiger en beter?

20 feb 2020

Met de invoering van de Omgevingswet wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Dit moet er volgens de Rijksoverheid voor zorgen dat de omgevingswetgeving eenvoudiger en overzichtelijker wordt dan de huidige wet- en regelgeving. In de Omgevingswet worden onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer opgenomen. Wat betekent die nieuwe Omgevingswet voor u? Wordt het allemaal eenvoudiger?

ig_vernieuwing_van_het_omgevingsrecht-png2

Als eerste, wat precies houdt de nieuwe wet in? In totaal vervangen de nieuwe Omgevingswet en de onderliggende besluiten en regelingen tientallen wetten, besluiten en regelingen volledig of gedeeltelijk.

Als gevolg daarvan worden ook tientallen onderliggende algemene maatregelen van bestuur/besluiten (bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht) geheel of gedeeltelijk gebundeld tot respectievelijk 4 besluiten.

  • Het Omgevingsbesluit (Ob). Dit besluit bevat de algemene en procedurebepalingen, zoals de vergunningprocedure;
  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit besluit bevat de inhoudelijke normen voor de bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming;
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit bevat voorschriften waaraan milieubelastende activiteiten, activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken, lozingsactiviteiten en activiteiten die betrekking hebben op cultureel erfgoed, moeten voldoen. Het besluit geeft aan welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is. Onder andere komt het huidige Activiteitenbesluit hieronder te vallen;
  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit bevat voorschriften voor bouwgerelateerde activiteiten (niet alleen bouwen, maar ook slopen, asbest, airconditioningssystemen en stookinstallaties in gebouwen) in de leefomgeving. Onder andere komt het huidige Bouwbesluit 2012 hieronder te vallen.

Omgevingsregeling is ook nieuw

Verder worden tientallen regelingen (zoals de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht) geheel of gedeeltelijk samengevoegd in 1 regeling: de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling werkt bijvoorbeeld de algemene regels over activiteiten die in het Bal of het Bbl, staan verder uit en vult deze aan. Ook geeft deze regeling aan welke gegevens en bescheiden (aanvraagvereisten) bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of een gedoogplichtbeschikking moeten worden verstrekt en welke meet- en rekenregels bestuursorganen moeten gebruiken om hun besluit een bepaalde activiteit toe te staan te motiveren en kwantitatief te onderbouwen.

Daarnaast worden/zijn voor de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom en natuur een Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling opgesteld. Dit vanwege de vernieuwingen op deze beleidsgebieden.

Ook is er nog Invoeringswetgeving die ervoor zorgt dat de Omgevingswetgeving soepel in werking kan treden. In de Invoeringswetgeving is, onder andere, het overgangsrecht opgenomen.

Impact Omgevingswet

Het doel is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Het is handig om dit jaar uw bedrijf voor te bereiden op de komst van deze nieuwe wet. Bedenk onder andere hoe u ervoor zorgt tijdig op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen, die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. Breng ook uw stakeholders in beeld.

  1. Grotere rol lokaal niveau

Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen. In verschillende provincies wordt al gewerkt aan een Omgevingsvisie. Hetgeen is deze visie komt staan kan ook invloed hebben op uw bedrijf. Gemeenten zijn tevens verplicht een Omgevingsplan op te stellen waarin onder andere de onderwerpen geluid en bodem geregeld gaan worden. Ons advies is: zorg ervoor dat u als bedrijf betrokken wordt zodat u weet wat uw milieuruimte is voor nu én de toekomst.

  1. Participatie

De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Bij een omgevingsvergunningaanvraag is het zelfs een eis dat u aangeeft of u burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken. Leer daarom nu al de belanghebbenden en omwonenden van uw bedrijf kennen en leg contacten.

  1. Milieubelastende activiteit

Het ‘inrichtingen’-begrip wordt vervangen door het ‘activiteiten’-begrip. Een bedrijf heeft dadelijk meerdere ‘milieubelastende activiteiten’. Een milieubelastende activiteit is “activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

Wordt het echt eenvoudiger en beter voor bijvoorbeeld uw tankstation?

Hoewel het aantal wetgevingsdocumenten wel minder wordt, lijkt het erop dat het nieuwe Omgevingsrecht niet eenvoudiger wordt. Bedrijven zullen immers meer de lokale wetgeving in de gaten moeten houden. Daarnaast is het nog maar de vraag of de nieuwe wetgeving de knelpunten onder de huidige wetgeving wegneemt.

Welke impact de Omgevingswet heeft op uw bedrijf wordt steeds duidelijker, maar is op dit moment nog niet volledig te bepalen. De inhoud van de onderliggende regelgeving van de Omgevingswet is nog niet allemaal bekend maar dat er zaken gaan veranderen is duidelijk. Naast dat de Omgevingswetgeving wordt opgesteld, zijn ook diverse PGS-richtlijnen geactualiseerd en  aangescherpt, zodat wordt aangesloten op het nieuwe stelsel. Het is daarom van belang om bij mogelijke uitbreidingen op uw tankstation vanwege nieuwe brandstoffen of laadpalen en reden alert te zijn en vast te stellen wat de geactualiseerde PGS’en voor u betekenen. Houdt de NOVE nieuwsbrief in de gaten, waar KWA meer zal inspelen op zaken die onze branche aangaan. Ook verzorgt KWA een cursus Omgevingswet voor bedrijven. Ook kunt u een omgevingscheck laten uitvoeren door onze adviseurs. U vindt meer informatie op www.kwa.nl.

Auteurs: Marlies Huijbers en Gerard Oude Wesselink

NOVE partner KWA

inNOVE 2020 #1 Partnerbijdrage pagina 7 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape