Gelijkwaardigheid: nu een PGS-handreiking beschikbaar

30 mei 2024
2024-05-23 11_30_09-inNOVE 2024-1 def.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit)

Uit inNOVE-magazine 2024-1:
Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen, enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, waarmee u ook uw voordeel kunt doen!

Gelijkwaardigheid past geheel in onze branche, niet kijken naar het middel maar naar het doel. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe overtuig je de ander? Ten aanzien van de PGS-richtlijnen is daar nu een handvat voor.

Tijdens de opzet van de PGS-richtlijnen nieuwe stijl, was de eerste stap de ‘ongevalsscenario’s’ in kaart te brengen met daaraan gekoppeld maatregelen die genomen moeten worden, om die te voorkomen. Echter ‘moeten’ kan met potlood geschreven worden, omdat PGS-richtlijnen het gelijkwaardigheidsbeginsel kennen, wat inhoudt dat bedrijven andere maatregelen kunnen kiezen dan de richtlijnen voorschrijven, mits aantoonbaar. 

De Handreiking Gelijkwaardigheid richt zich specifiek op de stappen die doorlopen moeten worden bij de onderbouwing of een alternatieve maatregel gelijkwaardig is. Hierbij geldt dat de alternatieve maatregel voldoet aan relevante wetgeving zoals Arbeidsomstandighedenwet, Omgevingswet, Wet veiligheidsregio’s en voorziet in eenzelfde of betere bescherming van mens en omgeving. Deze PGS handreiking is informatief, en slechts een hulpmiddel om er als bedrijf met het bevoegde gezag uit te komen. Want of een alternatieve maatregel mag worden toegepast en hoe de beoordeling van gelijkwaardigheid plaatsvindt, is afhankelijk van de wettelijke grondslag van de maatregel. Deze beoordeling kan vooraf, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening, of achteraf, bijvoorbeeld in het kader van arbeidsomstandigheden, plaatsvinden.

De handreiking geeft ook aan wat de verschillen zijn tussen ‘gelijkwaardigheid’, ‘het redelijkerwijsprincipe’, ‘gemotiveerd afwijken’ en ‘maatwerk’.

In het verleden hebben bij NOVE-leden zaken gespeeld om gelijkwaardigheid aan te tonen, waarbij het secretariaat veelal de situaties hoorde, waar dat niet lukte.

Vanuit de Wet Arbeidsomstandigheden zijn onder andere de volgende randvoorwaarden bij de beoordeling van gelijkwaardigheid altijd van toepassing: geen gelijkwaardige maatregelen mogelijk voor direct werkende wetgeving uit de Arbowet, Warenwet en Europese verordening; Technische maatregelen hebben voorrang boven organisatorische; Preventieve maatregelen hebben voorrang boven repressieve maatregelen.

De handreiking beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen is te vinden op de website van de publicatiereeks gevaarlijke stoffen. NOVEleden kunnen voor vragen contact opnemen met het NOVE-secretariaat of NOVE businesspartner KWA.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape