Het werk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deel 1

23 mei 2024 2024-05-23 10_23_16-inNOVE 2024-1 def.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit)

Uit inNOVE-magazine 2024-1:
Bent u werkzaam in de brandstoffenbranche? Dan heeft u gewild of ongewild met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te maken. Hieronder lichten we toe welke invloed de ILT heeft op uw werk. Maar ook hoe u samen met de ILT voor een gezonde brandstoffenbranche kunt zorgen.

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen, waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, drinkwater, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

SCHADE AAN SAMENLEVING VOORKOMEN
Het werk van de ILT is veelomvattend en vaak complex. Dat betekent dat de ILT niet alles kan doen en kiezen wat noodzakelijk is. De ILT zet de schaarse capaciteit en middelen daarom vooral dáár in waar de meeste risico’s optreden en waar toezicht en handhaving de meeste schade aan de samenleving kan voorkomen. Dit doet de ILT gericht, op basis van verzamelde informatie en kennis van de grootste risico’s. In haar werkplan onderbouwt de ILT jaarlijks waar deze risico’s kunnen optreden en waar de inzet van de ILT het grootst kan zijn.

WANNEER TREDEN ZE OP?
Veel bedrijven en organisaties komen met de ILT in aanraking. Naast de uitvoering van toezicht verleent de ILT vergunningen en certificaten. Ze geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving.

2024-05-23 10_43_54-inNOVE 2024-1 def.pdf - Adobe Acrobat Reader (32-bit)

FRAUDE EN STRAFBARE FEITEN
De inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) levert adequate opsporing in geval van misdrijven die schade aan mens en maatschappij kunnen veroorzaken, zoals ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke stoffen en fraude bij woningcorporaties. Ook doet de ILT onderzoek naar incidenten en ongevallen.

OP WELKE MANIER GEBEURT DAT?
In de keuze van haar interventies hanteert de inspectie een handhavingsstrategie voor alle werkterreinen waarop zij toezicht houdt. Als de inspectie constateert dat burgers of bedrijven de wet niet naleven, dan kan optreden (interveniëren) noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt is: vergelijkbaar interveniëren bij vergelijkbare overtredingen. De inspecteur kiest de interventie die het beste aansluit bij de overtreding, de gevolgen van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Soms is dat een boete of er wordt besloten tot een gesprek met de leiding van een bedrijf. Of met de gehele sector, bijvoorbeeld op het werkterrein van de Autoriteit woningcorporaties.

HOE GROOT IS DE ORGANISATIE EN WAT IS DE ORGANISATIESTRUCTUUR?
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.600 medewerkers werkt de ILT dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

AAN WIE RAPPORTEERT ILT?
De ILT vormt de ogen en oren van het ministerie van IenW: onze inspecteurs staan midden in de samenleving om te zien en te horen wat er speelt en om maatschappelijke ontwikkelingen en signalen op te pikken. De ILT handhaaft de naleving van wetten en regelgeving door middel van toezicht, dienstverlening en opsporing. De ILT geeft ook signalen af en deelt haar bevindingen actief met politiek en maatschappij. Als wij daar aanleiding voor zien, komen we over een bepaald onderwerp met een signaalrapportage aan de minister en daarmee indirect ook aan de Tweede Kamer.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEZICHT EN OPSPORING?
Inspecteurs houden toezicht bij bedrijven om te kijken of alle werkzaamheden en procedures goed verlopen. Pas als er een aanwijzing of vermoeden van een strafbaar feit is, kan er sprake zijn van opsporing. Dit kan het moment zijn dat de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) betrokken raakt bij een zaak. De ILT heeft een opsporingsdienst: de IOD. Opsporing is gericht op burgers en bedrijven die de regelgeving in transport, infrastructuur, milieu en wonen stelselmatig en op een ernstige manier overtreden. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter en regelmatig met internationale (financiële) constructies en handelsstromen. Opsporing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (een Officier van Justitie).

WAAR KAN ILT HULP GEBRUIKEN?
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit en richt zich daarbij vooral op (zware) georganiseerde criminaliteit, vaak met internationale (financiële) constructies en handelsstromen.

Voor de Opsporingsdienst is informatie essentieel. Zoals informatie over criminaliteit of fraude. Zij kunnen hulp gebruiken als u informatie heeft over:
– Illegale grensoverschrijdende afvalstromen (EVOA)
– Malafide praktijken en crimineel gedrag in de transportsector
– Ernstige bodemvervuiling
– Illegale handel in gevaarlijke stoffen
– Integriteitsvraagstukken bij woningcorporaties.

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN?
Contact opnemen met de Opsporingsdienst kan via:
070 456 65 23 of
iod.infodesk@ilent.nl

WILT U VERTROUWELIJK IN GESPREK?
Om vertrouwelijk een melding te maken van ernstige milieucriminaliteit kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de IOD. Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven op het gebied van milieu en transport en fraude bij woningcorporaties. De belangrijkste bronnen van het TCI zijn informanten: personen die, onder afscherming van identiteit, informatie verstrekken. Met behulp van de ingewonnen informatie kunnen ernstige misdrijven worden opgespoord en/of worden voorkomen.

HOE GARANDEREN JULLIE DE VERTROUWELIJKHEID?
Bij alles wat het TCI doet, wordt gezorgd voor afscherming van de identiteit. Om de veiligheid te garanderen, zijn personalia alleen bekend binnen het TCI. Dit wordt niet gedeeld met anderen binnen of buiten de ILT. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van de identiteit.

Anonimiteit is van belang als bekendmaking van iemand zijn identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging.

HOE KUNT U ANONIEM MELDEN?
Dit kan via het nummer 070 456 4577. Hier krijgt u een medewerker van het TCI aan de lijn. Deze medewerker zal u vragen om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u met het TCI wilt delen. Aan de hand van deze informatie beoordeelt de medewerker of er een afspraak met u gemaakt wordt.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape