KLIMAATNEUTRAAL VOOR NEDERLAND BETEKENT: ÉN-ÉN

25 jun 2024
InNove2024#2 voorkant-1

Uit inNOVE-magazine 2024-2:

Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het in haar recente rapport zelf: “Ook controversiële opties nodig voor klimaatneutraal Nederland in 2050”.

In een rapport van 226 pagina’s met de titel Trajectverkenning klimaatneutraal 2050, Trajecten naar een klimaatneutrale samenleving voor Nederland in 2050, stelt het PBL onomwonden dat Nederland niet op voorhand technieken, innovaties, en beleidsmaatregelen moet uitsluiten om het ultieme doel van klimaatneutraliteit te bereiken. NOVE staat al jaren op dit standpunt en draagt dit ook zoveel mogelijk uit. We hebben simpelweg niet de luxe om te gokken op één silver bullit, al zijn er genoeg organisaties en instanties die dat wél doen. 

Inmiddels zijn we een aardig eind op weg met de energietransitie, waarbij we nog tegen de nodige uitdagingen aanlopen, zoals een overvol netwerk, beschikbaarheid van hernieuwbare alternatieven en de implementatie in wet- en regelgeving.

Steeds meer sectoren zullen hun bijdrage moeten leveren om de CO2-footprint omlaag te brengen. Met REDIII en ETS worden hierin verdere stappen gezet. Zo komen de zeevaart, binnenvaart en landbouw onder de REDIII regelgeving te vallen en gaat ETS2 ook van toepassing zijn op de binnenvaart. Over de toepassing van ETS2 en REDIII voor de binnenvaart is nog wel het een en ander te zeggen. Zo is nog steeds niet duidelijk of onze buurlanden deze regelingen gaan laten neerdalen om hun eigen binnenvaart (bunkerleveranciers). Het is immers een keuze per land, zo hee de EU bepaald. En daar zit hem de kneep: REDIII en ETS2 gaan ontegenzeggelijk leiden tot hogere kosten voor de scheepvaartbrandstof. De overheid geeft dit met zoveel woorden ook toe: vanwege de concurrentiepositie wordt namelijk de sector Visserij uitgesloten van deelname aan ETS2. En voeren wij ETS2 en REDIII alleen in als Nederland, dan wordt het voor scheepseigenaren zeer aantrekkelijk om in het buitenland te gaan bunkeren vanwege de lagere brandstofkosten aldaar. Weg handel voor Nederland, nul impact voor het klimaat. Nu vinden er weliswaar bilaterale gesprekken plaats met de buurlanden en stelt de overheid mogelijke compensatiemaatregelen in het vooruitzicht voor het geval dat, maar hier is NOVE niet gerust op. NOVE roept daarom de Kamer op voorwaarden te stellen aan de invoering van ETS2 en REDIII voor de binnenvaart. Voor de zeevaart is dit lastiger omdat op Europees niveau al is afgesproken om Zeevaart onder ETS te laten vallen. Onze Europese koepel UPEI hee de Europese commissie meermaals gewezen op het internationale, transparante en zeer concurrerende karakter van de  zeevaartbunkering. Met tamelijk ingewikkelde regels tracht de Europese Commissie het weglekeffect naar niet-EU landen te beperken, maar garanties worden niet gegeven. En zo moeten we ervoor waken dat we de CO2- uitstoot niet beperken maar wel onze handel overboord gooien.

“We hebben simpelweg niet de luxe om te gokken op één silver bullit.”

Dit gezegd hebbende, wordt er achter de schermen hard gewerkt om alle sectoren klaar te stomen voor een verdere verduurzaming van de brandstofsector. Bijvoorbeeld door proeven met verschillende blends in de binnenvaart. Voor de zeevaart hee NOVE meegedacht over het RVO rapport Roadmap Brandstoftransitie Zeevaart, voor de gehele sector zijn we van start gegaan met het project Clean Fuel Information Records en we gaan het aandachtsgebied van de sectie GAS uitbreiden met andere energievormen.

NOVE is eerder dit jaar een samenwerking aangegaan met BOVAG inzake de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. Naast inhoudelijk advies voor NOVE-leden over deze cao, kunnen NOVE-leden gebruik maken van het uitgebreide opleidingenaanbod van Pitspro. Meer daarover in deze uitgave van inNOVE. We zijn ook een samenwerking aangegaan met Samen Digitaal Veilig om de digitale veiligheid van NOVE-leden te versterken. Ook daarover meer in dit magazine plus uiteraard nog veel meer interessante en lezenswaardige onderwerpen.

Wij wensen u een plezierige zomerperiode toe!

Erik de Vries, directeur NOVE

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape