Energietransitie in scheepvaart

5 jul 2021
inNOVE 2021-2 Voorkant

Deze maand komt de Europese Commissie met een groot aantal voorstellen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te bereiken. Nieuw in deze doelstellingen is het gegeven dat sectoren die tot nu toe ontzien werden, zoals scheepvaart en luchtvaart, ook mee moeten doen.

Door het Europese Parlement werd in april een resolutie aangenomen om technische en operationele maatregelen te bevorderen voor een efficiënter en schoner maritiem transport. Te denken valt aan maatregelen zoals walstroom, maar ook onderbrengen van de scheepvaart in een verhandelsysteem van emissierechten en bijblenden van hernieuwbare brandstoffen. Vanuit de bunkersector is een belangrijk punt uiteraard het gelijke speelveld. Ofwel: maatregelen moeten niet leiden tot eenzijdige prijsverhogingen met concurrentie buiten de EU, anders zijn we simpelweg de handel kwijt. Welke gevolgen eenzijdige maatregelen kunnen hebben, bleek wel uit het rapport dat de sectie binnenvaart van NOVE liet opstellen door Panteia (zie pagina 29 in deze inNOVE).

Scheepvaart is, gemeten per vervoerde ton per kilometer, een sector met relatief lage CO2-uitstoot, zie ook de infographic op de achterzijde van dit blad. De scheepvaart vervoert echter vele tonnen over vele kilometers. Feit is dat de scheepvaart (maritiem en binnenland) stappen moet zetten om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dat gaat, net als op het land, niet van de ene op de andere dag. Een voor de hand liggende optie is om hernieuwbare brandstof bij te blenden, waarbij de kwaliteit van de brandstof voorop staat. Voor binnenvaart is dit eenvoudig af te spreken in Europees verband, voor zeevaart ligt dit wat complexer: we kunnen wel afspraken maken in de EU, maar schepen kunnen aan de randen van de EU makkelijk uitwijken naar andere havens om te bunkeren. Vraag is ook of er voldoende hernieuwbare brandstof aanwezig is om bij te kunnen blenden. Van LNG is er wel ruime voorraad maar dit heeft als nadeel dat het nog steeds fossiel is en dat er andere motoren voor nodig zijn. Mogelijk dat bio-LNG op termijn soelaas kan bieden. In ieder geval is het van belang dat de bunkersector in Nederland en die in Europa, gezamenlijk een visie ontwikkelt ten aanzien van de energietransitie in de scheepvaart. Dan kunnen we goed beslagen het gesprek aan met alle stakeholders.

Erik de Vries, Directeur NOVE
inNOVE #2 2021

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape