NEN themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen

30 november 2017

 

NEN organiseert op dinsdag 19 december 2017 de themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’. Geïnteresseerde partijen worden tijdens deze dag geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Daarnaast wordt een drietal inspirerende workshopsessies aangeboden, waarin deelnemers met elkaar aan de slag gaan om de verdere uitrol te bespoedigen.
De energietransitie in de transportsector leeft. De media staan vol met berichten over elektrisch rijden, het verbannen van diesel- en benzineauto's, het rijden op waterstof, het varen op LNG, het vliegen op biobrandstoffen, etc. Mobiliteit is een van de vier transitiepaden beschreven in de Energieagenda. Nederlandse belanghebbenden hebben hun visie hierop onder meer vastgelegd in de Brandstofvisie met LEF, die deel uitmaakt van deze agenda.

Interoperabiliteit
Via regelgeving enerzijds en financiële stimuleringsmiddelen anderzijds worden de EU lidstaten aangezet te investeren in een landelijk dekkende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor wegvervoer en binnenvaart. Interoperabiliteit is hierbij een belangrijk aspect: door heel Europa behoort men probleemloos te kunnen tanken of laden, zonder gedoe met verschillende koppelstukken of stekkers. De Europese Commissie heeft de Europese organisaties voor normalisatie dan ook verzocht hierover afspraken te maken.

Veiligheid
Een ander belangrijk aspect voor een succesvolle uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen is veiligheid. Inzicht in risico's en bijbehorende beheers- en mitigerende maatregelen zijn essentieel als ook het veilig handelen door competente personen. Hierover worden zowel op nationaal niveau als Europees of mondiaal niveau afspraken gemaakt met onder andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en hulpdiensten. Het is evident dat goede afstemming tussen deze gremia noodzakelijk is ten behoeve van harmonisatie.

Aanvullende afspraken
NEN wil deze themadag aangrijpen om samen met geïnteresseerden partijen van gedachten te wisselen welke aanvullende afspraken nodig zijn om de uitrol van alternatieve brandstoffen en bijbehorende infrastructuur te realiseren en waar mogelijk te versnellen.

Praktische informatie
De themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’ vindt plaats bij NEN in Delft op dinsdag 19 december 2017. Deelname aan deze themadag is kosteloos. Wel dient men zich van tevoren te registreren.

Voor meer informatie: neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail energy@nen.nl.

Programma

09.00 Registratie en koffie & thee
09.30 Welkom en doelstelling themadag
  Dagvoorzitter
  SESSIE 1: NEDERLANDS (VEILIGHEIDS)KADER VOOR ONTWIKKELING VAN ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN
9.40 Stand van zaken Nederlandse implementatie Richtlijn 2014/94/EC en Brandstofvisie met LEF
  Els de Wit | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
10.05 PGS nieuwe stijl: ervaringen met risicobenadering voor CNG, LNG en waterstof
  Spreker | DNV GL
10.30 Veiligheidsaspecten van alternatieve brandstoffen: geleerde lessen, opgedane kennis en ervaring en vervolgstappen
  Hans Spobeck | Instituut Fysieke Veiligheid
10.55 Netwerkpauze
  SESSIE 2: EUROPESE NORMEN VOOR UITROL VAN INFRASTRUCTUUR ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN
11.20 Van gas los? Rijden en varen op aardgas of biogas als schoon en stil alternatief
  Erik Büthker l Pit Point
11.45 Of je stopt de stekker erin! Elektrisch rijden neemt een vlucht
  Jan Wieling | Allego
12.10 Wordt de waterstofeconomie booming? Toepassing van waterstof in de transportsector
  Stefan Holthausen | Holthausen Groep
12.35 Introductie workshops
12.45 Netwerklunch
  SESSIE 3: (NORMALISATIE)AGENDA NAAR VERDERE VERDUURZAMING TRANSPORT
13.45 Workshopsessie 1: “Multifuel stations”: naar een samenhangend stelsel voor ontwerp, bouw, ingebruikname, bedrijfsvoering en onderhoud van ‘gangbare’ tankstations
  Workshopsessie 2: Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam: aantoonbare competentieontwikkeling voor het veilig omgaan met alternatieve brandstoffen
  Workshopsessie 3: Naar een emissieloos transport: verder innovaties in duurzaam transport ter land, ter zee en in de lucht en normalisatiebehoeften
15.15 Plenaire terugkoppeling workshopsessies
15.30 Discussie, samenvatting en afsluiting
  Liesbeth Jansen (Dagvoorzitter)
16.00 Netwerkborrel
16.30 Einde

 

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape