Uitstel verplichting bijmenging biobrandstoffen belangrijk voor een gedragen verduurzaming

4 jul 2022

Tijdens een bijeenkomst van de NEa, de Nederlandse Emissie-autoriteit, op 30 juli j.l. kregen de aanwezig NOVE-leden van de sectie Binnenvaart-Visserij te horen dat we meer tijd krijgen om te werken aan de verduurzaming van de binnenvaart. Middels een Kamerbrief heeft Minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de toepassing van biobrandstoffen in de binnenvaart. Hij gaat daarbij in op de reductieverplichting bij de leveringen van brandstof aan de binnenvaart en op vervolgonderzoek naar het gebruik van biobrandstoffen en de technische consequenties daarvan. 

Geen afstel, wel eerlijk speelveld
Voor NOVE en haar leden is een eerlijk ‘level playing field’ met de buurlanden en het voorkomen van bunkertoerisme erg belangrijk. NOVE heeft het Ministerie en ook Kamerleden voortdurend op dit aspect gewezen. NOVE liet zelfs een onderzoek door Panteia (mei 2021) uitvoeren waar dit ook uit bleek. Een overhaaste verplichting zou het gelijke speelveld enorm verstoren, waarbij de belangrijke rol en verduurzamingsinspanningen van de Nederlandse bunkerbedrijven veel schade zou oplopen.
NOVE alsmede de stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) zijn nauw betrokken bij de onderzoeken naar het gelijke speelveld en de technische aspecten van het gebruik van biobrandstoffen. Goede afstemming tussen scheepseigenaar, motorenfabrikant, onderhoudsbedrijven en brandstofleveranciers is belangrijk om met de huidige schepen snel en veel te verduurzamen.
Op de NOVE-ledenvergadering van 29 juli j.l. waren dit ook belangrijke gespreksonderwerpen. 

Hobbels wegnemen
Vrijwillig bijmenging om verduurzaming te versnellen en de levering van (hogere) blends van duurzame brandstoffen mogelijk te maken, is belangrijk. In de brandstof distributieketen moet dit goed geregeld zijn. Denk hierbij aan de zogenoemde verknoopte vervoersbewegingen, bijvoorbeeld per tankwagen en/of hogere blends. Het goed regelen hiervan is gezien de leveringsproblemen als gevolg van de energiecrisis de laatste tijd erg belangrijk. Tijdens de NEa bijeenkomst werd hier meer over duidelijk en toonde NEa de diverse oplossingsrichtingen en werkwijzen die mede met NOVE tot stand zijn gekomen.
De verduurzaming door vrijwillige bijmenging in de zeevaart werd ook nog genoemd. NOVE wees hierbij ook op kansen en bedreigingen. Goed inzicht in productstromen is hierbij belangrijk, om ook op dit vlak het level playing field te bewaken, onbedoelde marktverschuivingen en misbruik te voorkomen.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Serge Broekhuizen en Rens Vermeulen tijdens NEa bijeenkomst 30 juni 2022 NOVE-website

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape