Corona Alert 4 Brandstofdistributie

2 apr 2020

Neem contact op met het KVK Coronaloket om te zien welke maatregelen en regelingen er zijn om uw bedrijf te ondersteunen: www.kvk.nl/corona.
Informatie over het Coronavirus voor ondernemers is tevens te vinden bij VNO-NCW, zie https://www.vno-ncw.nl/corona.

Specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken.

Korte corona-enquête voor NOVE-leden
Hoewel onze sector is aangemeld als vitale infrastructuur voor de samenleving, zijn economische activiteiten, waaronder transport en persoonlijk vervoer sterk afgenomen. Daarmee wordt ook onze branche geraakt. Samen met collega brancheorganisaties wil NOVE op korte termijn in overleg met de overheid om aanvullende steunmaatregelen voor onze branche te bepleiten, zoals teruggaaf van accijns bij faillissement.

Van belang is daarbij dat wij een indruk hebben welke omvang de omzetdaling bij de leden heeft.

We hebben de vragen gesplitst naar eindverbruikers, tankstations, smeerolie en gas met een aantal open vragen aan het einde. De link naar de enquête is verstuurd naar de hoofdcontactpersonen van NOVE en wij verzoeken u een paar korte vragen te beantwoorden. Het gaat om een inschatting.

Dank aan de leden die de vragenlijst al in hebben gevuld. Wij koppelen de resultaten zo spoedig mogelijk terug

ADR-keuringsdocumenten blijven langer geldig vanwege Corona-crisis
NOVE-leden zijn volop actief als vitale sector om brandstof te distribueren, echter vanwege bemensingsproblemen van keuringstations kunnen keuringen soms niet tijdig plaatsvinden of zijn problematisch in te plannen.

Vandaar dat in goed overleg tussen bedrijfsleven, waarbij NOVE is verenigd in de CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen), en het ministerie van I&W nu een Multilaterale ADR-overeenkomst (MO325) is getekend. Bedrijven hebben hierdoor meer bewegingsvrijheid in deze hectische tijd.

NOVE heeft de veiligheid in een hoog vaandel staan en zal daarom vragen aan met name vullers en lossers van tanks, deze, als de keuringsdatum is verstreken, te onderwerpen aan een extra visuele controle op gebreken die de veiligheid kunnen beïnvloeden. Deze controles dienen procedureel geborgd te worden.

De geldigheid van de bedoelde keuringsdocumenten is nu verlengd tot 30 augustus 2020. Ook blijft de oorspronkelijke genoemde (her-)keuringsdatum staan, zodat uitstel van de keuring geen onbedoelde oprekking van de termijn oplevert. Nu keuren als het kan, verdient dus de voorkeur en voorkomt capaciteitsproblemen later.

Tanks waarvan de keuringstermijn op 1 maart 2020 al was verlopen, waren sowieso al te laat en vallen buiten deze regeling.

Geldigheid ADR/ADN opleidingscertificaten verlengd (correctie t.o.v. alert nummer 3)
Zoals in de Corona Alert 2 (d.d. 19-03-2020) genoemd, is er inzake de geldigheid van ADR/ADN-certificatie meer duidelijkheid gekomen via de CTGG. Op 23 maart 2020 heeft het Ministerie van IenW enkele Multilaterale Overeenkomsten gepubliceerd, waarin wordt genoemd dat de opleidings-certificaten het ADN en ADR waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart jl. en eind november 2020 (ADN) en eind oktober 2020 (ADR) geldig blijven tot 31 december (ADN) en 30 november (ADR) van dit jaar. Voor eind van het jaar moet de opleiding en examen gehaald zijn. Het nieuwe certificaat houdt wel als begindatum de oorspronkelijke vervaldatum, dus wachten met opleiding/examen tot het laatste moment heeft geen zin!
Voor aanvullende vragen kunt ook contact opnemen met onze netwerkpartner VCM-Leusden, telefoon 033-4321002 / www.vcmleusden.nl.

Gratis pictogrammen om COVID-19 te helpen stoppen
Veiligheids- en identificatiespecialist Brady Corporation biedt downloadbare veiligheidspicto-grammen aan om de verspreiding van het coronavirus te helpen stoppen. Iedereen kan de printklare bestanden vrij downloaden van de Brady-websites.

corona alert 4 pictogram

Veiligheidsmaatregelen duidelijk communiceren
Alle aangeboden pictogrammen zijn conform of in lijn van de internationale ISO 7010-norm, zodat ze overal ter wereld maximaal kunnen worden herkend. Voor bijna alle COVID-19-veiligheidsmaatregelen is een snel herkenbaar symbool voorzien, van handen wassen en afstand houden tot de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Print op elke kantoorprinter
De veiligheids- en identificatiepictogrammen van Brady zijn normaal enkel beschikbaar op sterke, industriële materialen die alleen met een gespecialiseerde thermische transfer labelprinter kunnen worden gedrukt. Om de veiligheidspictogrammen echter snel beschikbaar te maken in elk bedrijf, zijn ze herwerkt in een vierkleurenformat dat gemakkelijk kan worden afgedrukt op de meeste kantoorprinters, zo direct toepasbaar voor de leden van NOVE. Eenmaal geprint op papier, kunnen sets pictogrammen waar nodig met tape op deuren of gladde muren worden aangebracht om tijdelijke veiligheidsmaatregelen duidelijk te communiceren.

Download de gratis pictogrammen op www.bradyeurope.com/corona.

Voorzorgsmaatregelen, laat ze goed zien!
Alle tankstations in Nederland, zowel bemand als onbemand, hebben voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus.

Inmiddels hebben we meldingen uit het land ontvangen dat leden controles hebben gehad van de gemeente, politie of bevoegd gezag. Dat ging zelfs zo ver dat de politie de aangegeven afstand van 1,5 meter ging nameten. Belangrijk is dus wel dat u de voorzorgmaatregelen goed aangeeft aan de klant. Geef ook aan hoeveel mensen tegelijk in de shop mogen zijn. Hanteer daarbij het uitgangspunt van maximaal 1 klant per 10m2 (net als de supermarkten) en rond naar beneden af. Hang dit aantal bij de deur, mag handgeschreven, als het maar opvalt. Zorg verder voor voldoende handschoenen en papier bij de pompen. Wij weten dat er klanten zijn die meerdere handschoenen tegelijk meenemen, toch blijven aanvullen. Bevorder pinbetaling en overweeg kassamedewerkers handschoenen te laten dragen indien u toch cash accepteert (net als in de supermarkt). Ook een bakje om het cash geld in te doen kan helpen om te zorgen dat er geen direct klantcontact is. Heeft u zelf nog tips of vragen, stuur ze naar het NOVE-secretariaat, info@nove.nl.

LPG afleveren zonder toezicht is niet toegestaan! 
Zoals hierboven genoemd wordt er wel gecontroleerd. Ook wordt er soms verkeerd omgegaan met het onbemand afleveren van brandstoffen en met name bij LPG is dit zonder toezicht niet toegestaan.
Het vakberaad van handhavers stuurde ons deze voorschriften toe:

Afleveren lpg-milieuverplichtingen
In artikel 5.67 van de Activiteitenregeling is opgenomen dat het afleveren van lpg plaats moet vinden onder toezicht van een persoon die:

1. 18 jaar of ouder is
2. De beschikking heeft over communicatiemiddelen, waaronder een op het openbaar netwerk aangesloten vast telefoontoestel en is in staat deze te bedienen
3. Op de hoogte is van de bij normaal bedrijf in acht te nemen veiligheidsvoorschriftenvinden onder toezicht
4. Op de hoogte van de in geval van een incident of calamiteit noodzakelijk te verrichten handelingen
5. Te allen tijde in staat is om de instructies ingeval van een incident of calamiteit, uit te voeren.

Wat betekent dit voor uw bedrijf
Op het moment dat er geen direct toezicht meer plaats vindt betekent dit, dat er geen LPG meer mag worden afgeleverd aan derden, behoudens in de gevallen zoals bedoeld in artikel 5.80 van de Activiteitenregeling. Lpg is een brandbaar en explosief gas dat bij onverhoeds vrijkomen tot gevaarlijke situaties (incidenten) kan leiden. Om risico’s voor de omgeving te voorkomen, moet u daarom de volgende maatregelen te treffen:

- U dient de lpg-afleverinstallatie buiten gebruik te stellen
- U dient Omgevingsdienst IJmond en uw leverancier van lpg op de hoogte te stellen dat de installatie (tijdelijk) buiten gebruik is
- U dient ervoor te zorgen dat het onderhoud aan de lpg- installatie nog steeds conform schema wordt uitgevoerd
- U dient bij de ingang van het tankstation en op de lpg-afleverzuilen door middel van borden duidelijk aan te geven dat er momenteel geen lpg getankt kan worden
- U dient er voorts te zorgen dat de lpg-afleverzuilen door middel van rood-witte afzetlinten zoveel mogelijk zijn afgeschermd.

Lees de gehele brief.

Corona alert 4 Noodpakket voor banen en economie

Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws
NOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel  en via www.twitter.com/brandstofhandel .

Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine mogelijk langere overgangsperiode
Normaliter moeten tankstations vanaf 1 mei zomer-kwaliteit benzine (met een andere damp-spanning) leveren. Dit is wettelijk vastgelegd. Echter vanwege de lage benzine doorzetsnelheid momenteel, wordt er momenteel gewerkt aan een langere overgangsperiode. We doen dit in nauw overleg met de VNPI en UPEI.

Zo ver is het echter nog niet. Houdt rekening met de lage doorzetsnelheid, zeker met bijvoorbeeld premium benzines waarvan de doorzetsnelheid al minder hoog is.

Eerdere berichten:

NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries.

Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.
In deze noodsituatie zet NOVE de Corona-alerts op de openbare website.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape