Corona Alert 6 Brandstofdistributie

4 mei 2020

Bereken hoe coronaregelingen jouw onderneming helpen

Met de corona-calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland (klik hier) wordt direct inzicht gegeven van relevantie steunregelingen van overheden en financiële instellingen:

NOVE maakt zich hard voor accijnsteruggaaf bij faillissement

NOVE heeft samen met collega-brancheorganisaties VNPI, BETA en BOVAG een brief gestuurd aan het Ministerie van Financiën met een tweeledig verzoek: a. een regeling voor teruggaaf van oninbare vorderingen van de Staat voor betaling van accijns wanneer een van de partijen in de keten tot de eindklant failliet mocht gaan en b. uitstel van accijns voor de AGP-houder baseren op betalingsmoeilijkheden van afnemers in de keten. Voor benadering vanuit de AGP-houder is gekozen omdat deze een rechtsverhouding heeft met de overheid (lees moet de accijnzen van uitgeslagen brandstoffen afdragen), andere schakels in de keten hebben dat niet. Door echter de andere schakels in de keten een soort garantstelling te geven kunnen zij hun verplichtingen aan de AGP-houder nakomen. Een vergelijkbare regeling is in de Duitse wet verankerd. Het verzoek om teruggaaf van accijns wordt mede ondersteund door VNO-NCW. De insteek is om juist alle schakels in de keten overeind te houden en te voorkomen dat er een domino-effect ontstaat door een belastingplicht (de accijns) die een groot deel vormt van de openstaande rekening. Via rechtstreekse contacten op het Ministerie wordt vervolgens aangestuurd op een gesprek waarin partijen de situatie nader kunnen toelichten.

(Niet) nakomen van contracten door de Corona-crisis en hoe hier mee om te gaan?
Het meest simpele is om te zeggen ‘contract-is-contract’, maar wat is het meest ethisch en economisch verstandig op dit moment? Wij horen vragen zoals: ‘hoe om te gaan met termijn contracten’, ‘een huurder die zegt 30% minder huur te gaan betalen’, mag dat zo maar?
‘Contract is contract’, en ook de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn, mits goed overeengekomen, een contract, waar ook overmacht in genoemd wordt.
Toch willen wij u wel meegeven, dat in onderling overleg, van contacten afgeweken kan worden, waarbij u natuurlijk wel specifiek naar iedere situatie moet kijken en ook naar het grote(re) geheel. Een termijncontract wat u heeft met uw klant, heeft u waarschijnlijk ook weer afgedekt. Verlang bijvoorbeeld continuïteit als u een nieuw contract met deze klant opstelt, zodat u ook zekerheid hebt en (een deel van) uw kosten weer terug kunt verdienen. Hetzelfde geldt voor huurovereenkomsten, misschien kan er een nieuw contact komen met een andere verdeling tussen vaste- en variabele componenten. Zorg in ieder geval dat u eventueel afwijkende afspraken goed vastlegt en vooral voor welke periode ze gelden. Over een paar maanden kan de wereld er al weer heel anders uitzien.
Wijs uw klant op de steunpakketten van de overheid, u bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor uw eigen bedrijf en uw medewerkers, waarbij we ook verplichtingen hebben naar de samenleving, in betere en in mindere tijden.
Bij NOVE als vereniging zijn leden aangesloten, die in dit alles verschillende posities hebben in de keten. De statuten hebben het over ‘goed koopmansgebruik’, dat hoeven we u niet te leren, soms wel even helpen herinneren. Vergeet daarbij niet de gedragscode en mededingingswet!

NOVE Lijst Dubieuze Debiteuren Binnenvaart
De lijst Dubieuze Debiteuren sectie Binnenvaart-Visserij is toegankelijk voor sectieleden die het protocol Dubieuze Debiteuren hebben geaccepteerd. Het protocol is tijdens de financiële crisis van 2009 opgesteld. Het Bestuur van de sectie Binnenvaart-Visserij raad de leden aan de lijst te gebruiken, om te voorkomen dat debiteuren die hun eventuele tailormade afspraken (ook) niet nakomen en met recht dubieus zijn.
Let op: De NOVE algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geven aan bij lid 13.2 dat ‘betaling is onmiddellijk opeisbaar….’. Lees de voorwaarden, en de handleiding nog eens goed door. Het gaat over grote bedragen waarmee u handelt.
Bent lid van de NOVE sectie Binnenvaart-Visserij, en wilt u de lijst gebruiken en bekijken, klik dan hier.

Lukt het niet, dan heeft u waarschijnlijk niet het protocol ondertekend. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat: info@nove.nl

Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine: er wordt gewerkt aan nog langere overgangsperiode

De EC geeft landen meer ruimte om te onderzoeken of er de overgangsperiode winter naar zomer kwaliteit benzine nog verder opgerekt moet worden. Dat blijkt uit een brief (zie bijlage) van de Europese Commissie gedateerd 17 april 2020 die NOVE via haar Europese koepelorganisatie UPEI ontving.

ILT had begin april al aangegeven niet te handhaven op het aspect benzinedampspanning in de maand mei. De Europese Commissie wil de zaak graag monitoren binnen de EU door de productsamenstelling medio mei te peilen.

Een gemiddeld NOVE lid of tankstation houder weet vaak wel zijn eigen voorraad in liters, echter wat specifiek de dampspanning van het product is wat hij aangeleverd krijgt en wat er in zijn tank zit, is niet precies bekend vanwege voorinhoud. Een AGP-houder weet dit als het goed is wel.

Het milieurisico is klein, zo geeft de EU aan de tankstation houder blijft wel verantwoordelijk voor het product dat hij verkoopt.

NOVE zal zich samen met de collega’s in de branche hard maken om de ruimte die de EU nu geeft, zo goed mogelijk te benutten.

Wij blijven in contact met ILT en zullen tijdig waarschuwen als de wintervoorraden niet tijdig op dreigen te raken. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen van leden in de maand mei.

Corona-loketten
De diverse Corona-loketten:

- Corona calculator van VNO-NCW en MKB Nederland
- KVK Coronaloket
- VNO-NCW
- Rijksoverheid

Voor de brandstoffenhandel en distributie specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken.

Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws

NOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel  en via www.twitter.com/brandstofhandel.

Eerdere berichten:

https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-5-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-4-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-3-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-2-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-collegialiteit-nove-netwerken

 

NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries.

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape